Mysłowice dnia 25



Pobieranie 290,18 Kb.
Strona3/4
Data23.10.2017
Rozmiar290,18 Kb.
1   2   3   4

Odpowiedź: Leki, które tego wymagają przechowywane są w chłodziarkach. Brak jest systemów zdalnego powiadamiania o awarii.
PYTANIE nr 38

Klauzula kosztów ewakuacji. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN.



Odpowiedź: Brak akceptacji.
PYTANIE nr 39

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy) ?



Odpowiedź: Częściowo.
PYTANIE nr 40

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.



Odpowiedź: Tak, zasilanie szpitala jest dwustronne – główne i rezerwowe oraz agregat prądotwórczy. Urządzenia, które tego wymagają posiadają zasilacze awaryjne typu UPS.
PYTANIE nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi

i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone

w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego



Odpowiedź: Tak.
PYTANIE nr 42

Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

a/ tylko sprzęt wymieniony w pyt. 32

b/ posiadamy tak gaśnice proszkowe

c/ tak
PYTANIE nr 43

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych?

Odpowiedź: Tak.
PYTANIE nr 44

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN



Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500 PLN.
PYTANIE nr 45

Czy wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk  przekracza 5 lat? Jeśli tak: Wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:



KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w  wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Brak akceptacji.
PYTANIE nr 46

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych. Prosimy o dodanie zapisu:



Zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za wystarczające o ile
w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.


Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie zapisu.
PYTANIE nr 47

Dla klauzuli szkód elektrycznych prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz dodanie zapisu Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;



Odpowiedź: Klauzula szkód elektrycznych

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia od szkód elektrycznych zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i instalacje elektryczne od szkód elektrycznych. Za szkodę elektryczną uważa się szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w tym zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania itp.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, grzejnikach elektrycznych, lampach, miernikach, czujnikach i licznikach analogowych.

LIMIT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Limit odpowiedzialności 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
PYTANIE nr 48

Dla szkód z zakresu klauzuli przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł



Odpowiedź: Brak akceptacji.
PYTANIE nr 49

Dla szkód z zakresu klauzuli przepięć prosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Brak akceptacji.
PYTANIE nr 50

Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN



Odpowiedź: Franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.
PYTANIE nr 51

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane również szkody powstałe w obiektach:



  1. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

  2. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

  3. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obej­mowało zmiany
    w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

  4. wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

  5. wyłączonych z eksploatacji,

  6. położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

  7. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Potwierdzamy.
PYTANIE nr 52

Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN oraz ustalenie franszyzy redukcyjnej: 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zl.



Odpowiedź: Brak akceptacji.
PYTANIE nr 53

Prosimy o włączenie do klauzuli reprezentantów zapisu „i osoby na kierowniczych stanowiskach”



Odpowiedź: Klauzula reprezentantów

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, za którego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującym statutem oraz przepisami prawa są uprawnione do zarządzania placówką


PYTANIE nr 54

Dla ubezpieczenia szyb od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 PLN



Odpowiedź: Zgoda na franszyzę redukcyjną 100 PLN
PYTANIE nr 55

Do klauzuli pro-rata temporis prosimy o dodanie zapisu: Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego.



Odpowiedź: Klauzula pro rata temporis

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej wg. stawek określonych w umowie ubezpieczenia, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego.


PYTANIE nr 56

Do klauzuli odstąpienia od konsumpcji sumy ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: nie dotyczy mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności.



Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie zapisów.
PYTANIE nr 57

Dla ryzyka deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie limitu 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
PYTANIE nr 58

Dla ryzyka powodzi, podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu wnioskujemy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 5000,00 PLN



Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN
PYTANIE nr 59

Klauzula lokalizacji – prosimy o dodanie następującego zapisu:

Lokalizacje o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie zapisu

PYTANIE nr 60

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 12.05.2017 r.



Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
PYTANIE nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SIWZ.



Odpowiedź: Potwierdzamy.
Część II zamówienia
PYTANIE nr 62

Prosimy o podanie przyczyn szkód majątkowych, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ.



Odpowiedź:

Szkody

2012 – mienie od pożary i innych zd. losowych 3.673 zł

2014 – majątek, zalanie 2.255,90 zł

2014 – majątek, zalanie 1.064,88 zł

2014 – majątek, zalanie 4.753,88 zł

2015 – majątek, elektronika( upadek sondy) 15.376 zł

2015 – majątek, elektronika ( uszkodzone USG) 2.758,36 zł

2016 – majątek, kradzież( kradzież krat zabezpieczających) 4.182 zł


Rezerwa

2017- majątek elektronika( uszkodzenie wideogastroskopu) 8.490 zł


PYTANIE nr 63

Prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód.



Odpowiedź:

W zakresie zabezpieczenia:

1. zastosowano video-monitoring.

2. zastosowano systemy alarmowe.

3. 24-godzinne dyżury portierskie przy bramie wjazdowej i wejściu pieszych na teren szpitala.

4. zorganizowano recepcję z zapisem osób wchodzących przy wejściu głównym do budynków.

5. teren posiada ciągłe ogrodzenie.

W zakresie stanu technicznego mienia:

1. wdrożono program komputerowy mmewidencja do ewidencji stanów, napraw i przeglądów        środków wyposażenia i urządzeń szpitalnych oraz nadzoru technicznego.

2. realizowane są przeglądy okresowe sprzętu zgodnie wytycznymi prawnymi i technicznymi.


PYTANIE nr 64

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego). Wnosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego / medycznego z podaniem jego wartości i daty produkcji.



Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny zakupiony przed 2010 roku
Elektronika przenośna medyczna 3.223.597,50 PN

Elektronika stacjonarna medyczna 949.888,91 PLN

Elektronika przenośna biurowa 52.101,59PLN
Elektronika stacjonarna biurowa 180.984,50 PLN
Szczegółowe wykazy są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Księgowości lub Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w godz. pracy od 7.00 do 14.35.
PYTANIE nr 65

Prosimy o wykaz środków trwałych i sprzętu elektronicznego zgłoszonych do ubezpieczenia, których jednostkowa wartość przekracza 500.000 zł (prosimy o podanie roku produkcji wraz z przyporządkowaniem wartości).



Odpowiedź:

Aparat RTG do zdjęć płucno-kostnych oraz system radiofrafii cyfrowej

Przyjęcie do użytkowania 29.02.2012

Wartość

719 238,56




1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna