Mysłowice dnia 25Pobieranie 290,18 Kb.
Strona2/4
Data23.10.2017
Rozmiar290,18 Kb.
1   2   3   4

5) Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o szkody w sprzęcie elektronicznym (który był wcześniej sprawny i eksploatowany lub gotowy do eksploatacji) powstałe w czasie tymczaso­wego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia, a także w innym miejscu magazynowania (pod warunkiem iż w innym miejscu magazynowania zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są zgodne z OWU).

2. Przez termin tymczasowo rozumie się okres do 3 miesięcy.

Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie klauzul

PYTANIE nr 18

Prosimy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej : 1. dla sprzętu przenośnego przechowywanego w pojeździe – 25% wartości szkody,

 2. szkód powstałych w wyniku upadku sprzętu elektronicznego – 15% wartości szkody

Odpowiedź:

 1. zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości - 10% wartości szkody

 2. zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości – 10% wartości szkody

PYTANIE nr 19

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert proponując jednocześnie termin 12.05.2017r.Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

PYTANIE nr 20

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia był analogiczny jak określony w SIWZ na rok 2016/2017? Jeśli nie – proszę podać różnice w zakresie i przedmiocie ubezpieczenia.Odpowiedź:

CZĘŚĆ NR 1 ZADANIA – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Zmiana sumy gwarancyjnej oraz niektórych limitów


B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Suma gwarancyjna: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia .CZĘŚĆ NR 2 ZADANIA – UBEZPIECZENIE MIENIA
Zmiana sum ubezpieczenia, dodanie klauzul, zmiana niektórych limitów w klauzulach
A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym
Klauzula szkód mechanicznych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakresu ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz sprzęcie elektronicznym od szkód mechanicznych spowodowanych: 1. działaniem człowieka,

 2. wadami produkcyjnymi,

 3. przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

 • działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia - zniszczenia przez osoby trzecie,

 • wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

 • przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

 • w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

 • w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

 • w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

 • będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

 • w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

 • o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

 • w postaci utraty zysku

 • spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

 • wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści

Limit odpowiedzialności 300.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich
Zmiana sum ubezpieczenia, dodanie w przedmiocie ubezpieczenia dane i nośniki danych
PYTANIE nr 21

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód).Odpowiedź: Nie było takich szkód.
PYTANIE nr 22

Prosimy o podanie jakie działania Zamawiający podjął po szkodach z mienia w celu ich wyeliminowania/ograniczenia w przyszłości.Odpowiedź:

W zakresie zabezpieczenia:

1. zastosowano video-monitoring.

2. zastosowano systemy alarmowe.

3. 24-godzinne dyżury portierskie przy bramie wjazdowej i wejściu pieszych na teren szpitala.

4. zorganizowano recepcję z zapisem osób wchodzących przy wejściu głównym do budynków.

5. teren posiada ciągłe ogrodzenie.

W zakresie stanu technicznego mienia:

1. wdrożono program komputerowy mmewidencja do ewidencji stanów, napraw i przeglądów        środków wyposażenia i urządzeń szpitalnych oraz nadzoru technicznego.

2. realizowane są przeglądy okresowe sprzętu zgodnie wytycznymi prawnymi i technicznymi.


PYTANIE nr 23

Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną


i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.?

Odpowiedź: Tak posiadają. Budynki nie są zagrożone katastrofą budowlaną, i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.
PYTANIE nr 24

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku do SIWZ, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartość nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia nastąpi wymiana na nowy agregatu prądotwórczego.
PYTANIE nr 25

Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak, to prosimy o informacje które są to budynki i jaka jest ich wartość.Odpowiedź: Nie posiadamy takich budynków.
PYTANIE nr 26

Czy dla budynków wyłączonych z eksploatacji Zamawiający akceptuję zakres FLEXA tj. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego?Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.
PYTANIE nr 27

Prosimy o informację, czy kioski zgłoszone do ubezpieczenia mają fundamenty i czy są połączone na stałe z innymi budynkami.Odpowiedź: Mają fundamenty i są połączone między sobą ( przylegają do siebie, lecz nie do innych budynków).
PYTANIE nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;


w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.
PYTANIE nr 29

Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?Odpowiedź: Tak.
PYTANIE nr 30

Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?Odpowiedź: Tak,
PYTANIE nr 31

W ubezpieczeniu mienia od mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu: „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie zapisu.

PYTANIE nr 32

Czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 cm nad podłogą?Odpowiedź: Tak, dotyczy to:

ELEKTRONICZNY SPRZĘT STACJONARNYNr inw.

Nr zew
Nazwa
Data przyjęcia

W-ść brutto
000731

III-c-50/1

Dźwig hydrauliczny
30.12.2005

199 005,50

poradnie000860

III-c-56/1

Agregat próżniowy
16.12.2008

51 596,67

wymienniki
000864

III-42/1

Mikroprocesorowy sterownik sprężarek

16.12.2008

5 841,51

wymienniki
000295

IV-c-436/1

Centrala Wentylacyjna

10.04.1995

17 382,16

sterylizatornia
000727

IV-a-2/11

Aparat RTG panoramiczny twarzowo-szczękowy

02.11.2005

84 297,00

rtg000907

IV-a-2/14

Aparat RTG do zdjęć płucno-kostnych oraz system radiofrafii cyfrowej

29.02.2012

719 238,56

rtg000293

IV-c-263/1

MYJNIA12.06.1995

32 430,23

sterylizatornia
000294

IV-c-308/1

Suszarka12.06.1995

2 623,82

sterylizatornia
000806

IV-c-276/31

Sterylizator parowy
10.10.2008

105 176,30

sterylizatornia
000857

III-c-40/7

Sprężarka16.12.2008

19 820,51


000858

III-c-40/8

Sprężarka16.12.2008

19 820,51


000859

III-c-40/9

Sprężarka16.12.2008

19 820,51ELEKTRONICZNY SPRZĘT PRZENOŚNY

Nr inw.

Nr zew

NazwaData przyjęcia

W-ść brutto000887

IV-a-2/13

Aparat przyłóżkowy RTG

31.12.2008

75 941,00

rtg

PYTANIE nr 33

Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności?Odpowiedź: Tak.
PYTANIE nr 34

Agregaty prądotwórcze:

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź: Aktualnie trwają przygotowania do wymiany aparatu prądotwórczego.
PYTANIE nr 35

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje);Odpowiedź: Będą wykonywane prace przy wymianie aparatu prądotwórczego.
PYTANIE nr 36

Prosimy o wskazanie, które z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są wykonane w konstrukcji o wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu wraz z podaniem sum ubezpieczenia poszczególnych budynków i budowli oraz informacje na temat rodzaju i wartości mienia jakie w tego typu budynkach się znajduje.Odpowiedź: Nie posiadamy takich budynków.
PYTANIE nr 37

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający


o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?.


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna