Mysłowice dnia 25Pobieranie 290,18 Kb.
Strona1/4
Data23.10.2017
Rozmiar290,18 Kb.
  1   2   3   4

Szp.2/NZ-271-6/17


Mysłowice, dnia 08 maja 2017 r.

Szp.2/NZ-271-6/17


WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak sprawy Szp.2/NZ-271-6/17) na usługi pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytania następującej treści, na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:
Ad. Część nr 1 zadania – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

PYTANIE nr 1

Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji z podziałem na oddziały funkcjonujące w szpitalu:Oddział

Liczba łóżek

Liczba operacji wykonanych w ubiegłym roku

Planowana liczba operacji w roku bieżącym

Proszę podać 3 najczęściej wykonywane w ostatnim roku kalendarzowym zabiegi (rodzaj i liczba)

Chirurgia Urazowo – Ortopedyczna

30

646

700

Artroskopia 178

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 72

Cieśń nadgarstka 64


Chirurgia Ogólna

19

496

500

Cholecystektomia 129

Przepuklina pachwinowa 82

Przepuklina brzuszna 21


Okulistyka

25

1887

1900

Zaćma 1226

Podwinięcie powieki 46

Jaskra 29
PYTANIE nr 2

Prosimy o uzupełnienie informacji zawartych w poniższej tabeli dot. zabiegów z zakresu ortopediiWykaz zabiegów z zakresu ortopedii

Liczba zabiegów wykonanych w ubiegłym roku

Planowana liczba zabiegów w roku bieżącym

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego, kapoplastyka, BMHR

72

70

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

44

50

Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego- ACL, AMIC- metoda naprawcza chrząstki stawowej)

20

20

Artoskopia stawu kolanowego

178

170

Zespół kanału nadgarstka

64

75

Haluksy - (hallux valgus)

11

20

Stenoza kanału kręgowego, Dyskopatia - choroba krążka

-

-

Małoinwazyjne metody operacji dyskopatii kręgosłupa, takie jak:


Endoskopowe usunięcie dysku lędźwiowego metodą ENDOSPINE

-

-

Przezskórna nukleoplastyka technologią Coblation

-

-

Mikrochirurgiczne usunięcie dysku lędźwiowego

-

-

Artroplastyka dysku lędźwiowego z dostępu przedniego

-

-

Operacje kręgosłupa metodami klasycznymi, takimi jak


Dyscektomia lędźwiowa

-

-

Dyscektomia szyjna z artrodezą (implant sztywny) lub z artroplastyką (ruchoma proteza dysku)

-

-

Dyscektomia ze stabilizacją transpedikularną w przypadku kręgozmyku i spondylozy lędźwiowej

-

-

 • Vertebroplastyka (cementowanie kręgu) w przypadku złamań osteoporycznych i naczyniaków

trzonów kręgów w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa

-

-

Inne: (proszę podać jakie)

odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego – inne


Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa

8

10

4332

17


Brak danych – przypadki pilne

PYTANIE nr 3

Prosimy o podanie przyczyn oraz wartości szkód w ryzyku ubezpieczenia OCOdpowiedź:

1 szkoda na kwotę 100.000,00 PLN – przyczyna szkody: inne chirurgia ogólna,

2 szkoda na kwotę 10.000,00 PLN – przyczyna szkody: inne chirurgia ogólna,

3 szkoda na kwotę 10.000,00 PLN – przyczyna szkody: inne chirurgia ogólna.


PYTANIE nr 4

Czy w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych w szpitalu doszło do pozostawienia ciała obcego u pacjentów operowanych?Odpowiedź: Nie.

PYTANIE nr 5

Czy w ostatnich 3 latach kalendarzowych w szpitalu doszło do zatrzymania krążenia w czasie planowanego zabiegu?Odpowiedź: Nie.
PYTANIE nr 6

Czy w wyniku przeprowadzenia kontroli instytucji zewnętrznej (np. straż pożarna, PIP, inne) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego stwierdzono w szpitalu naruszenia obowiązujących przepisów? (jeśli tak, to prosimy o opis czego dotyczyły)Odpowiedź: Nie stwierdzono.
Ad. Część nr 2 zadania – Ubezpieczenie mienia

PYTANIE nr 7

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych topnieniem mas śniegu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.Odpowiedź: Limit odpowiedzialności dla szkód spowodowanych topnieniem mas śniegu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
PYTANIE nr 8

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pękaniem mrozowym w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.Odpowiedź: Limit odpowiedzialności dla szkód spowodowanych pękaniem mrozowym w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. .
PYTANIE nr 9

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych rozmrożeniem w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
PYTANIE nr 10

Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obowiązkowych klauzuli wypłaty odszkodowania.Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
PYTANIE nr 11

Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obowiązkowych klauzuli rezygnacji z proporcji przy wypłacie odszkodowania dla wartości księgowej brutto ( dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
PYTANIE nr 12

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą zapisu, że w/w udokumentowane i uzasadnione koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.Odpowiedź: Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą

Bez względu na to czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego przyzwoleniem, albo w jego interesie, celowe choćby nieskuteczne koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. Udokumentowane i uzasadnione koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.


PYTANIE nr 13

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej: 1. zapisu, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa Budowlanego.

 2. Franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź:

 1. Klauzula katastrofy budowlanej

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko katastrofy budowlanej - przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Jednocześnie dla szkód spowodowanych ryzykiem katastrofy budowlanej Ubezpieczyciel wprowadza limit odszkodowania na jedno zdarzenie, wynoszący 5% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:


 1. polegające na samoistnym zawaleniu się obiektów małej architektury lub tymczasowych obiektów budowlanych,

 2. powstałe w związku ze złą eksploatacją obiektów budowlanych (np. brak remontów lub konserwacji), o ile odpowiada za nią Ubezpieczający,

 3. związane z kosztami wymiany, naprawy bądź poprawek wadliwego materiału lub wykonania elementu obiektu budowlanego, z tym że szkody pośrednie powstałe w prawidłowo wykonanych elementach są objęte ochroną ubezpieczeniową.

 4. Wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę

 5. W budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 1. Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie


PYTANIE nr 14

Czy zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do zapisów klauzuli robót budowlano-remontowych na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzieOdpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
PYTANIE nr 15

Dla klauzuli szkód elektrycznych prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz dodanie zapisu Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, grzejnikach elektrycznych, lampach, miernikach, czujnikach i licznikach analogowych.Odpowiedź: Klauzula szkód elektrycznych

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia od szkód elektrycznych zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i instalacje elektryczne od szkód elektrycznych. Za szkodę elektryczną uważa się szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w tym zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania itp.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, grzejnikach elektrycznych, lampach, miernikach, czujnikach i licznikach analogowych.

LIMIT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Limit odpowiedzialności 200.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

PYTANIE nr 16

Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które, zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu? Jeśli tak prosimy o ich wykaz z podaniem wartości prac.Odpowiedź: Nie planuje się.

PYTANIE nr 17

Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli 1. klauzula lamp od wszystkich ryzyk :

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych do wysokości limitu 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Wartość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się wg. poniższych zasad.

Odpowiedzialność za szkody w lampach rozszerza się na wszystkie ryzyka, zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania za szkody wynikłe z pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane tak samo jak za wszystkie inne części ubezpieczonego przedmiotu.

W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość zużycia urządzenia przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań:


OPIS LAMPY

Redukcja odszkodowania

LAMPY

po okresie użytkowania

miesięcznie o

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)

6 miesięcy

5,5%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,5%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)

12 miesięcy

3,0%

b)Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach

lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)


12 miesięcy


3,0%


Lampy laserowe (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)

12 miesięcy

3,0%

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)

18 miesięcy

2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej

(tomografia komputerowa: patrz b)


24 miesiące


2,0%


Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)

24 miesiące

2,0%

Lampy pamięciowe

24 miesiące

2,0%

Lampy fotopowielające

24 miesiące

2,0%

d)Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)

24 miesiące

1,5%

Rentgenowskie lampy powiększające

24 miesiące

1,5%

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy z akceleracją liniową

24 miesiące

1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

P x 100 .

PG x X x Y

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji.

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: 1. nowozakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1;

 2. lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75;

 3. lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3.

Y= współczynnik likwidacyjny

 1. lampy rentgenowskie, współczynnik 2;

 2. lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
 1. Klauzula konserwacji sprzętu elektronicznego:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony uzgodniły, że Ubezpieczający zobowiązuje się, że sprzęt elektroniczny będzie poddawany konserwacji zgodnie z przepisami zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile posiadają oni stosowne kwalifikacje. Przez konserwację należy rozumieć między innymi: konserwację bieżącą, konserwację prewencyjną, przeglądy okresowe, usuwanie uszkodzeń lub wad powstałych wskutek normalnej eksploatacji, w tym starzenia się sprzętu lub jego elementów (np. wymiana lub naprawa modułów, zespołów, podzespołów, części itp.).

 1. Klauzula – ubezpieczenie endoskopów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem:

1) W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabez­pieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta,

2) Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty,

3) Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta,

4) Przestrzegane są zalecenia producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.


 1. Klauzula – ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w:

1) zewnętrznych nośnikach danych,

2) elektronicznych danych,

3) oprogramowaniu,

w miejscu ubezpieczenia, a w odniesieniu do zarchiwizowanych zbiorów Ubezpieczyciel pokrywa również szkody powstałe w czasie transportu pomiędzy lokalem firmy i jej archiwum.

2. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów niezbędnych do:

1) odtworzenia standardowego oprogramowania, tj. ponowną instalację lub zakup oprogramowania, jeżeli odtworzenie o posiadaną licencję nie jest możliwe,

2) odtworzenia danych, tj. koszt wprowadzenia danych z nośników rezerwowych, wprowadzenia danych ręcznie z oryginalnych dokumentów,

3) wymiany nośników danych.

3. Jeżeli dane nie zostaną odtworzone w ciągu 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody, Ubezpieczyciel zwróci tylko koszty wymiany nośników danych.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód:

1) wynikających ze szkód wyłączonych z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektro­nicznego od wszystkich ryzyk,

2) w danych zapisanych w jednostce centralnej,

3) w danych, które zostały wprowadzone lub przetworzone po wystąpieniu szkody.

5. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna