Modyfikacj aPobieranie 285.09 Kb.
Strona1/3
Data25.11.2017
Rozmiar285.09 Kb.
  1   2   3


ZATWIERDZAM

KOMENDANT

108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
………………………………………………………….

Ełk, 2016-10-27

M O D Y F I K A C J A
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/2016-DZP/PNO. Nazwa zadania: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz jałowych zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów do operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem fakoemulsyfikatora wg Zadań.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Adres zamawiającego Kościuszki 30

Kod Miejscowość 19-300 Ełk

Telefon: 87 621-98-03

Faks: 87 621-98-07

adres strony internetowej www.108spzoz.elk.pl

adres poczty elektronicznej zp@108spzoz.elk.pl

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:05
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.108spzoz.elk.plIV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz jałowych zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów do operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem fakoemulsyfikatora w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularzach cenowych wraz z wymaganiami technicznymi.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 UTWORZYĆ BANK / DEPOZYT DOTYCZĄCY SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH W ILOŚCIACH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2

Oferowane produkty muszą spełniać warunki określone w formularzach cenowych, być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż:


 • 18 miesięcy dla soczewek od daty dostawy,

 • 12 miesięcy dla jałowych, jednorazowych zestawów operacyjnych od daty dostawy.

Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające
ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem).


Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu.

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

33141620-2 Zestawy medyczne33731110-7 Soczewki śródoczne 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań – części zamówienia - zadania od 1 do n.
  1. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1A 1 dotyczy JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAW DO OPERACJI ZAĆMY, WITREKTOMÓW
Lp.

Przedmiot

J.m.

Ilość

1

2

3

4

1

Jałowy, jednorazowy zestaw do operacji zaćmy

szt.

2 860

2

Witrektomy przednie, jednorazowe

szt.

36UWAGA: WYMIENIONE W ZADANIU NR 1A ZESTAWY DO OPERACJI ZAĆMY MUSZA ODPOWIADAĆ ASORTYMENTOWO I ILOŚCIOWO SKŁADOWI WYMIENIONEMU PONIŻEJ.

Wymagane wyposażenie sterylnych kompletów operacyjnych wraz z kasetą do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Lp.

Wymagane wyposażenie zestawu

Ilość

Zestawienie spełnienia warunków

1

2

3

4

Jałowy, jednorazowy do operacji zaćmy w składzie:

1

Kaniula do polewania 27G

szt. 1
2

Kaniula płaska do hydrodyssekcji

szt. 1
3

Obłożenie na stolik 140 x 140 cm

szt. 1
4

Sączek

szt. 2
5

Obłożenie pacjenta z 2 workami odpływowymi

szt. 1
6

Kaseta z zestawem jednorazowych drenów, kompatybilna z oferowanym fakoemulsyfikatorem

szt. 1
7

Nóż do portów bocznych 1,2 mm

szt. 1
8

Nóż do otwarcia komory zakrzywiony obustronnie ostrzony 2,6 mm

szt. 1
9

Osłonka plastikowa na oko

szt. 1
10

Mikrogąbki

szt. 5
11

Tip zagięty 0,9 mm, kąt ścięcia 30 °

szt. 1
12

Osłona na tip i komora testowa

szt. 1
13

Fartuch rozmiar L

szt. 3
14

Igła nr 5

szt. 1
15

Cystotom

szt. 1
16

Ocznik

szt. 1
17

Strzykawka insulinowa

szt. 1
18

Strzykawka 2 ml

szt. 3
19

Strzykawka 5 ml

szt. 2
20

Igła Nr 8

szt. 2
21

Gaziki 7,5 x 7,5 cm

szt. 5
22

Kieliszki 60 ml

szt. 2
23

Ręcznik papierowy

szt. 3
24

Obłożenie na poręcze fotela chirurgicznego

szt. 2
25

Folia ochronna na panel urządzenia

szt. 1
26

Rękawice jednorazowego użytku Nr 7,0 i 7,5; 8,0

po 1 parze
27

Serweta do okrycia pacjenta

szt. 1
28

Kaniula 25 G

szt. 1
29

Gaziki groszki

szt. 2
30

plastry

szt. 2
31

Tacka plastikowa 20x30 cm

szt. 1
32

Miseczka plastikowa

szt. 1
33

Pean plastikowy do mycia oka

szt. 1
34

Gaziki 5 x 5 cm

szt. 5

Tabela Nr 1. Sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją:
Przekazanie w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji na czas trwania
umowy – 36 miesięcy


Lp.

Opis

Ilość

1

Konsola

1 szt.

2

Przełącznik nożny

1 szt.

3

Instrukcja obsługi w języku polskim

1 szt.

4

Pilot zdalnego sterowania

1 szt.

5

Pokrowiec

1 szt.

6

Kaseta z drenami – 6 szt.

1 op.

7

Karta pamięci

1 szt.

8

Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej

4 szt.

9

Tipy do głowic – 6 szt.

1 op.

10

Witrektom przedni – 6 szt.

1 op.

11

Pęseta diatermiczna stalowa

2 szt.

12

Przewód do diatermii wielokrotnego użytku

2 szt.

13

Końcówki I/A bimanualne

4 szt.

14

Kluczyk do odkręcania tipów

2 egz.


Tabela Nr 2.

Lp.

Opis

Wymogi graniczne

Odpowiedź oferenta TAK / NIE

Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać)

1.

2.

3.

4.

5.

 1. IRYGACJA - ASPIRACJA

1

Pompa perystaltyczna

TAK2

Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60 ml/min

TAK3

Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min

TAK4

Zakres regulacji podciśnienia min. 0-650 mmHg

TAK5

Przepływ zwrotny - reflux

TAK6

Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna" i kompletem drenów zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy

TAK7

Sensor irygacji - sygnalizacja braku płynu w butelce

TAK8

Zamknięty system płynowy

TAK 1. FAKOEMULFYFIKACJA

9

Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy. Możliwość niezależnego ustawienia ultradźwięków wzdłużnych względem ultradźwięków poprzecznych do osi głowicy.

TAK10

Wymagana ilość głowic do fako - 4 szt.

TAK11

Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji

TAK12

Zakres regulacji częstotliwości pulsów- min. 1 - 100 pulsów/s

TAK13

Tryb fako „burst"

TAK14

Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst"

TAK15

Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass" (specjalny otwór w ściance bocznej)

TAK 1. INNE METODY USUWANIA ZAĆMY

16

Usuwanie zaćmy przy wykorzystaniu emulsyfikacji płynowej

TAK 1. WITREKTOMIA PRZEDNIA

17

Napęd pneumatyczny noża do witrektomu

TAK18

Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością >2400 cięć/min

TAK19

Noże do witrektomii 23 G i 20 G

TAK 1. DIATERMIA

20

Diatermia zintegrowana z urządzeniem

TAK21

Diatermia sterowana z przełącznika nożnego

TAK22

Liniowy tryb pracy diatermii

TAK 1. INNE

23

Dokumentacja w języku polskim

TAK24

Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych w j. polskim

TAK25

Programowanie wartości roboczych i dla min. 8 operatorów

TAK26

Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji

TAK27

Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji

TAK28

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

TAK29

Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym

TAK30

Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki

TAK31

Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów

TAK32

Zintegrowana raca o regulowanej wysokości

TAK33

Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna

TAK34

Zasilanie 220*240V/50-60 Hz

TAK35

Klasa ochronności I

TAK36

Złącze USB

TAK37

Gwarancja dostępność oprzyrządowania i materiałów zużywalnych do aparatu, co najmniej przez okres 10 lat

TAK
UWAGA: wymieniony w niniejszym Załączniku sprzęt do fakoemulsyfikacji zostanie przekazany nieodpłatnie użytkowanie na czas trwania umowy
(na 36 miesięcy) w oparciu o umowę użytkowania stanowiącą integralną część umowy na dostawę wyrobów medycznych.
UWAGA: w rubrykach „POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA” należy wpisać „TAK”.
Wpisanie „
NIE” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych


  1. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1B dotyczy WITREKTOMÓW.
Lp.

Przedmiot

J.m.

Ilość

1

2

3

4

1

Witrektomy przednie, jednorazowe

szt.

36


Pobieranie 285.09 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna