Modelowanie procesów dla elektronicznych…Pobieranie 258,75 Kb.
Strona1/2
Data28.02.2019
Rozmiar258,75 Kb.
  1   2

Modelowanie procesów dla elektronicznych…

Piotr JANKE

Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

Instytut Informatyki i EkonomiMODELOWANIE PROCESÓW DLA ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę modelowania procesów dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na budowę systemów opartych na usługach sieciowych oraz na modelowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPEL.

PROCESS MODELING FOR ELECTRONIC PUBLIC SERVICESSummary. This article presents problems of modeling processes for the electronic platform of government services. Particular attention is paid to the construction of systems based on Web services and process modeling notation using BPEL.

1. Wprowadzenie


Myśląc o podnoszeniu efektywności działania każdej organizacji, warto zwrócić uwagę na współczesne metody zarządzania zorientowane na procesy. Dziś, w erze tzw. Post-Re­engineeringu, koncepcja procesów zawarta jest w różnorodnych tematach związanych z zarządzaniem, takich jak: ERP, CRM, Workflow czy Six Sigma. Zarządzanie procesami jest możliwe wtedy, gdy mamy informację o procesach, które z kolei same są nośnikami informacji o organizacji [1, 2, 3]. Dlatego też jako istotny element zarządzania procesami wskazuje się etap ich modelowania w celu późniejszej kontroli i poprawy, jako elementów zarządzania. W obrębie systemów wymiany informacji i dokumentów mówi się współcześnie o automatyzacji całości lub pewnej części procesów w celu poprawy ich funkcjonowania. Obecnie, w związku z informatyzacją administracji publicznej, powstające projekty informatyczne, które mają na celu elektronizację dostępu do usług administracji publicznej, ukierunkowane są na orientację procesową. Usługi publiczne realizowane są elektronicznie przez odpowiednio zdefiniowane procesy. Tendencja procesowego ukierunkowania systemów informatycznych administracji publicznej jest naturalna i wynika z procedur prawnych oraz zależności między różnymi instytucjami [4, 9].

Niniejszy artykuł przedstawia metody modelowania procesów dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


2. Elektroniczne usługi publiczne a usługi sieciowe na przykładzie
ePUAP


W trakcie obecnie trwającego procesu informatyzacji administracji publicznej jednym z wielu projektów współfinansowanych przez unię europejską jest projekt, który realizuje elektroniczny dostęp do usług administracji publicznej. Projekt ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) tworzy ogólnokrajową platformę, umożliwiającą komunikację elektroniczną pomiędzy takimi podmiotami, jak: administracja publiczna, społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa w ramach realizacji swoich usług. Wymiana informacji między wymienionymi podmiotami oraz innymi instytucjami bywa często niezbędna w trakcie realizacji procedur administracyjnych. Usługi administracji publicznej (na przykład realizacja wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) bywają często złożone. Procedury w procesie wymagają udziału różnych instytucji, opłat oraz urzędowych potwierdzeń. Wspólna i scentralizowana „szyna” usług realizowanych elektronicznie, odciążająca petenta od konieczności odwiedzania kolejnych urzędów, okazuje się być pomocna. Platforma elektronicznych usług administracji publicznej jest zatem pomostem w relacjach zgodnych z modelami biznesowymi, oznaczonymi jako B2A oraz A2C. Realizacja tak złożonych zależności wymaga kanałów komunikacji, wspieranych przez rozwiązania informatyczne opierające się na technologiach usług sieciowych (ang. WebService) sieci Internet. Obecnie w informatyce stosowane są dwa podejścia związane z wykorzystaniem usług sieciowych sieci Web i technologii WebServices. Pierwsza możliwość zakłada komunikację pomiędzy usługami, z których każda ma informację tylko o usłudze z nią powiązanej. Podejście to nosi nazwę choreografii usług sieciowych i zostało zilustrowane na rys. 1.

Rys. 1. Choreografia usług sieciowychFig. 1. Web services choreography

Źródło: [5]


Rysunek przedstawia podejście często wykorzystywane w realizacji systemów opartych na wzajemnym informowaniu się usług na podstawie żądań. Usługi sieciowe działają niezależnie i mają tylko fragmentaryczną wiedzę na temat całego procesu. Drugie podejście zakłada istnienie usługi sieciowej, posiadającej całościową wiedzę na temat realizowanego procesu [5]. Centralna usługa sieciowa nosi nazwę koordynatora zarządzającego procesem. Podejście to zostało przedstawione na rys. 2.

Rys. 2. Aranżacja usług sieciowychFig. 2. Web services orchestration

Źródło: [5]

Paradygmat oparty na koordynatorze usług sieciowych jest podejściem, które daje większe możliwości. Centralna usługa sieciowa pozwala na tworzenie i zarządzanie procesem z wykorzystaniem innych usług, które nie muszą mieć wiedzy na temat całości procesu. Rozwiązanie to umożliwia również realizację procesu w sytuacji awarii pojedynczych usług poprzez odpowiednio zdefiniowane scenariusze. Proces koordynatora jest usługą sieciową i jednocześnie definicją procesu biznesowego, który daje się modelować z wykorzystaniem odpowiednich notacji.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna