Mirosław SprutaPobieranie 217,32 Kb.
Strona1/4
Data18.02.2018
Rozmiar217,32 Kb.
  1   2   3   4

Mirosław Spruta Kobylin, 30. 06. 2006 r.


nauczyciel mianowany

SP w Smolicach


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W zawodzie nauczyciela pracuję 22 lata. Jestem matematykiem z wykształcenia, które uzyskałem na studiach magisterskich – dziennych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii ze specjalnością nauczycielską.

W życiu każdego człowieka istnieje kilka etapów. Pierwszym z nich jest beztroskie dzieciństwo, następnym czas nauki i kształcenia, aż w końcu praca zawodowa, w której chcielibyśmy realizować swoje plany i marzenia, dążyć do osiągnięć i sukcesów, podnosząc coraz to wyżej „zawodową poprzeczkę”.

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego wziąłem pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien w okresie stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a są to:


 1. podejmowanie działań mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 2. realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

 3. pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałem się na założeniach: Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

W okresie odbywania stażu pracowałem w Szkole Podstawowej w Smolicach oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kobylinie na etacie nauczyciela matematyki. Byłem również zatrudniony jako opiekun na świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej w Smolicach.Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zrealizowałem. Sposób realizacji zamierzonych działań przedstawię w tabeli.


I

SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO


Lp.

Zadania

Cele/korzyści dla szkoły, ucznia i nauczyciela


Formy realizacji

Sposób realizacji

Dowody realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Posiadanie wiedzy na temat awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (ustawy i rozporządzenia).

W dniu 28 sierpnia 2003 roku złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty przez Dyrektora szkoły. W miesiącu wrześniu opracowałem Plan Rozwoju Zawodowego, w którym uwzględniłem: uczestniczenie w pracach organów szkoły wynikających ze statutu szkoły, samodzielne pogłębianie swojej wiedzy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, zaznajomienie się z przepisami prawa oświatowego takimi jak:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

 • Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 22 marca 2000 r.) – wyciąg

 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 października 2001 r.) – wyciąg

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.) – wyciąg

 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., nr 260, poz. 2593).

W celu głębszego zaznajomienia się z procedurą awansu zawodowego brałem udział w zajęciach warsztatowych nt. „Przygotowanie aplikacji przedstawiającej spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego” w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego w Lesznie.

poprawnie sformułowany wnioski o rozpoczęcie stażu

wszczęcie postępowania

plan rozwoju zawodowego

zaświadczenie ukończenia form doskonalenia zawodowego2.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Pełne uświadomienie zadań funkcjonowania i organizacji szkoły podstawowej oraz Liceum dla dorosłych.

Analiza dokumentacji: statutu szkoły, WSO, programu wychowawczego, planu imprez szkolnych i środowiskowych, regulaminów.

Zgromadziłem dokumenty, w których są zawarte zasady funkcjonowania szkoły oraz dokonałem ich analizy:

 • Statut Szkoły Podstawowej w Smolicach;

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania;

 • Program Wychowawczy;

 • Regulamin Rady Pedagogicznej;

 • Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego;

 • Ramowy Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego;

 • Plan Rozwoju Szkoły.

W okresie stażu uczestniczyłem w pracach komisji do spraw Mierzenia Jakości Pracy Szkoły. W ramach pracy wspomnianej komisji został opracowany obszar III. 11. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki.Standard: Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
Opracowane, przeprowadzone oraz poddane analizie zostały również ankiety dla rodziców celem poznania opinii o szkole oraz na temat systemu oceniania.
Pracując w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kobylinie zapoznałem się również z wszelką dokumentacją tej szkoły. W latach 2000 – 2004 brałem udział w pracach komisji, w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości z matematyki dla słuchaczy PSP s.c. „EDUKATOR”.

Dokonywałem oceniania pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki oraz przygotowywałem zestawy zadań na część ustną egzaminu dojrzałości dla słuchaczy tejże szkoły.potwierdzenie dyrektora o znajomości tych dokumentów oraz o współpracy przy ich tworzeniu
dokumenty

dokumenty

ankiety

analiza ankiety


dokumenty

potwierdzenie

zestawy zadań


3.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Świadomy i systematyczny kontakt rodziców ze szkołą.

1.Współpraca z rodzicami,2.Wdrażanie szkolnego systemu oceniania, 3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 4. Pełnienie obowiązków członka komisji.

 1. Corocznie organizowałem od 5 do 7 zebrań klasowych, na których omawialiśmy wszystkie tematy dotyczące naszej klasy, począwszy od spraw formalnych a skończywszy na wolnych głosach i wnioskach oraz rozmowach indywidualnych. W ramach spotkań z rodzicami w zależności od potrzeb, wygłaszałem prelekcje na tematy dotyczące:

- „Rola pracy domowej w procesie nauczania”,

- „Wychowanie a przemoc i agresja wśród dzieci”,

- „Cała polska czyta dzieciom”,

- „Konwencja o prawach dziecka” Artykuł 16

a) Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji


w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w
korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację.

b) Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji
lub zamachom.

Rodziców, z którymi miałem zbyt mały kontakt starałem się „odwiedzić” w domu, choć przyznam szczerze iż wolę rozmowy prowadzić w szkole.

2. Opracowałem kryteria ocen oraz plany wynikowe z matematyki, z którymi corocznie zapoznaję uczniów oraz ich rodziców.

3. Brałem czynny udział w radach pedagogicznych, pomagając w ich przygotowaniu oraz pełniąc funkcję protokolanta. Uczestniczyłem we wszystkich radach szkoleniowych w naszej szkole.

4. W latach 2003 – 2006 (wcześniej również) byłem przewodniczącym, członkiem zespołu nadzorującego sprawdzian dla klasy VI w SP w Smolicach.
W latach 2000 – 2004 byłem członkiem komisji egzaminacyjnej w części pisemnej oraz ustnej egzaminu dojrzałości szkół dla dorosłych.

W roku 2004 zostałem członkiem zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon” w Smolicach utworzonego przez pana Gustowskiego Przemysława.

Od sześciu lat jestem członkiem zarządu KZP w Kobylinie obejmującej wszystkie Szkoły Podstawowe w gminie Kobylin oraz Urząd Miasta i Gminy. Uczestniczę w comiesięcznych zebraniach, funkcję tą pełnie społecznie.


zapisy w dzienniku o spotkaniach z rodzicami

referaty

kryteria ocen

plany wynikowe


potwierdzenie dyrektora

powołania


potwierdzenie
potwierdzenie

potwierdzenie
4.

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dzielnicowym wsi Smolice i innymi organizacjami i szkołami

1. współpraca z bratnimi Smolicami

2. współpraca z Radą Rodziców


3. współpraca z PPP w Krotoszynie
1. opiekun, 2. spotkania, 3. spotkania, rozmowy, wizyty w PPP, 4. opiekun,
5. spotkania z policjantem, egzaminator, 6. organizator, opiekun.

W ramach współpracy z Radą Sołecką, Zarządem Miasta i Gminy, Radą Rodziców starałem się pozyskać razem z panią Dyrektor środki finansowe oraz pomoc w organizacji Zlotów Smoliczan, organizowanych już przez dziesięć lat począwszy od roku 1997 w którym to delegacja z naszej szkoły po raz pierwszy pojechała do Smolic Małopolskich (uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach, pomogłem również drużynie ZHP w zorganizowaniu obozu harcerskiego na terenie SP w Smolicach Małopolskich pełniąc społecznie funkcję opiekuna). Przygotowywałem także programy prezentowane podczas „Zlotów Smoliczan”, na spotkaniach Koła Gospodyń oraz dla rodziców.
Od wielu lat pracy w szkolnictwie, staram się aktywnie współpracować z Radą Rodziców. W okresie stażu w wyniku tej współpracy otrzymałem środki finansowe:

-zwrot kosztów konkursu „Kangur” w latach 2004 i 2005

-zorganizowanie pożegnania absolwentów klasy VI.

-dofinansowanie wycieczki do Zakopanego.

W ramach współpracy uczestniczę w organizowaniu wspólnych uroczystości: Dzień Dziecka, Gwiazdka, zabawy karnawałowe.

Pozyskiwaliśmy drobne upominki od rodziców z przeznaczeniem na nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówek w miesięczniku „SZKOLNIAK”, wydawanego w naszej szkole od 1992 r. (opiekun pisma - mgr Dorota Krajewska skromna pomoc - mgr Mirosław Spruta)


Nawiązałem współpracę z PPP w Krotoszynie oraz z panią mgr. Jolantą Szóstak dyrektorem Szkoły Specjalnej w Krotoszynie. Przedstawiam rodzicom szczegółowe informacje dotyczące działania PPP w Krotoszynie. W rozmowach z rodzicami uczniów, którzy wskazują niepokojące objawy i którzy powinni być skierowani do poradni staram się przekonać, że badanie takie jest przede wszystkim dla dobra dziecka.


zaświadczenia dyrektora
program zlotu

zaświadczenie dyrektora

prośba o ufundowanie nagród.

zaświadczenie dyrektora Szkoły Specjalnej

4. świetlica

środowiskowa,

pomoc dzieciom i rodzicom

5. zapobieganie patologiom, karta rowerowa dla dzieci.


6. współpraca ze szkołami gminy Kobylin
W ramach działania świetlicy nawiązałem współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z ramienia tegoż ośrodka dzieci z naszej szkoły pod opieką pani Dyrektor oraz moją uczestniczą corocznie w Gminnej Wigilii organizowanej w Kobylinie (otrzymują również paczki świąteczne, wyprawki szkolne korzystają z wyjazdów na kolonie letnie).
W związku z częstym zgłaszaniem przez uczniów mojej klasy o sytuacjach w których były one zaczepiane przez nieznajomego mężczyznę podczas drogi do domu, nawiązałem poprzez panią Dyrektor współpracę z Dzielnicowym wsi Smolice panem Mariuszem Polnym. W ramach tej współpracy organizowane są pogadanki oraz projekcje filmów na temat bezpieczeństwa i zachowania się w różnych sytuacjach. Współpracujemy ze sobą również podczas organizowanych turniejów „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz podczas przeprowadzanego przeze mnie egzaminu na kartę rowerową.

Nawiązałem współpracę z nauczycielami SP w Zalesiu Małym – zorganizowanie wspólnej trzydniowej wycieczki do Trójmiasta.

Nawiązałem współpracy z dyrektorem Gimnazjum w Kobylinie p. L. Ostojskim w związku z tym, iż dzieci z naszej szkoły po ukończeniu szóstej klasy rozpoczynają dalsze kształcenie w Kobylinie (organizowanie spotkań dyrektora Gimnazjum z rodzicami, analizowanie podręczników gimnazjalnych, temat dojazdu dzieci do szkoły itp.)


zaświadczenie dyrektora

zaświadczenie dyrektora

sprawozdanie z wycieczki.

zaświadczenie dyrektora Gimnazjum
5.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Uzyskanie pełnej dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu

Gromadzenie świadectw, dokumentów, płyt CD, zaświadczeń, programów, scenariuszy, wydruków itp.

Dokumentację z realizacji zadań, gromadziłem na bieżąco w postaci scenariuszy, konspektów, kart sprawdzianów i kartkówek, testów zaświadczeń. Wszystkie materiały opracowywałem posługując się techniką komputerową.teczka dokumentów

6.

Przygotowanie projektu sprawozdania

Wykonanie sprawozdania

Autorefleksja autoanaliza, opis realizacji planu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

II

STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO


Lp.

Zadania

Cele/korzyści dla szkoły, ucznia i nauczyciela


Formy realizacji

Sposób realizacji

Dowody realizacji

1.

Wstępna ocena własnych umiejętności

Świadoma decyzja w sprawie awansu nauczyciela dyplomowanego

Określenie formuły oceny, autorefleksja

W 1983 roku ukończyłem studia magisterskie – dzienne na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii w zakresie matematyki specjalność nauczycielska. Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego uzyskałem 04 Października 2000 roku.

W okresie studiów uczestniczyłem w kursie, który uprawniał mnie do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości

2.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia

Nauczanie na lekcjach matematyki i informatyki dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz sprzętu komputerowego

Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów, ankiety, testów itp.)

Zawsze starałem się rozpoznać możliwości uczniów poprzez własną obserwację, rozmowę z wychowawcami klas, analizę opinii z PPP. Wymagania dostosowywałem do możliwości uczniów oraz do zaleceń poradni. Zachęcałem również uczniów mających trudności w nauce do udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz do udziału w zajęciach świetlicowych na których można uzyskać pomoc od opiekuna świetlicy czyli ode mnie. Analiza kart uczniów.


notatki w dziennikach, problematyka zebrań

3.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Świadomy wybór tematyki warsztatowej

Udział w:

a) radach szkoleniowych;


b) szkoleniach zewnątrznych

Uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach szkoleniowych, organizowanych w Szkole Podstawowej w Smolicach. Tematyka szkoleń zapisana w protokólarzu, który znajduje się w dokumentacji szkoły,
W czasie odbywania stażu i nie tylko uczestniczyłem w szkoleniach dotyczących egzaminu dojrzałości w części ustnej i pisemnej z matematyki dla słuchaczy PSP s.c. „EDUKATOR”,

Uczestniczyłem w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, którego celem było uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

-oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

-metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

-kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Brałem udział w zajęciach warsztatowych nt. „Przygotowanie aplikacji przedstawiającej spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego”.

zaświadczenia dyrektora
świadectwa


4.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu matematyki i informatyki

Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2003/2004 ukończyłem formy doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. „Technologia informacyjna i multimedialna w edukacji” w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie.
W październiku 2004 r. uzyskałem certyfikat, który jest dowodem ukończenia szkolenia „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – moduł I” przeprowadzonego przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

W listopadzie 2004 r. uzyskałem certyfikat, który jest dowodem ukończenia szkolenia „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – moduł II” przeprowadzonego przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o.świadectwa, certyfikaty


5.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy z nauczycielami gminy Kobylin

Podniesienie poziomu mojej wiedzy z zakresu metodyki nauczania

Udział w sesjach metodycznych, dyskusjach

W okresie stażu i nie tylko samodzielnie studiowałem literaturę obejmującą tematykę:

- metodyka nauczania matematyki i informatyki,

- stosowanie aktywnych metod nauczania,

- praca z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych,

- problematyka występowania przemocy i agresji wśród uczniów,

- psychologiczno – pedagogiczną,

- czasopisma pedagogiczne, komputerowe,
Kontynuuję współpracę z nauczycielami gminy Kobylin oraz wsi Smolice (woj. Małopolskie):

- wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi,

- wspólne wycieczki klasowe,

- wymiana poglądów na temat podręczników i planów wynikowych do nauczania matematyki (podręczniki i plany wynikowe w Gimnazjum są kontynuacją tych ze SP w Smolicach).


Pracując w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kobylinie nawiązałem współpracę z nauczycielami pracującymi w różnych typach szkół na terenie kilku gmin, wymiana doświadczeń jest tym cenniejsza bowiem nasze spojrzenie pedagogiczne to szeroki wachlarz doświadczeń.
Wstąpiłem do Klubu Nauczyciela „Pomagamy uczyć” za pośrednictwem którego otrzymuję biuletyny klubu nauczyciela, nawiązałem współpracę z autorami i specjalistami WSiP. Zachęciłem uczniów do korespondencji z autorami książek w związku z błędami w druku (Martyna, Beata – odpowiedzi z pozdrowieniami od autorki książki p. Marii Krygowskiej)


dziennik lektur, zaświadczenia dyrektora

zaświadczenia6.

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki szkoły średniej, awansu zawodowego, obsługi programów komputerowych

a) opiekun stażu; b) miesięcznik S.P. w Smolicach „Szkolniak”- nadzór komputerowy;

c) udział w pracach komisji świadczeń socjalnych; d) tworzenie strony internetowej;

e) wykonywanie zadań egzaminatora w komisjach maturalnych zaocznych szkół średnich


W latach 2002 – 2005 pełniłem w SP Smolicach funkcję opiekuna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizowałem zadania opiekuna stażu.
Pełniłem funkcję opiekuna gazetki „SZKOLNIAK” wydawanej w SP Smolice, gazetka przygotowywana była przez (uczniów nadzór komputerowy).

Od sześciu lat pełnię funkcję członka zarządu KZP w Kobylinie obejmującej wszystkie Szkoły Podstawowe w gminie Kobylin oraz Urząd Miasta i Gminy. Uczestniczę w comiesięcznych zebraniach, funkcję tą pełnie społecznie.


Od momentu powstawania pracowni internetowej zostałem jej opiekunem (poświęciłem wówczas bardzo dużo czasu bowiem pracownia powstawała z używanych komputerów, które pani dyrektor pozyskiwała z zaprzyjaźnionych szkół, moja rola polegała na tym aby one były sprawne i dobrze służyły dzieciom).
Od 2006 roku pełnię funkcję administratora nowej pracowni internetowej współ finansowanej ze środków Unii Europejskiej po uprzednio ukończonych szkoleniach D1 i D2.
W latach 2003 – 2006 (wcześniej również) pełniłem funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego próbny sprawdzian dla klasy VI w SP w Smolicach.

W latach 2003 – 2006 (wcześniej również) pełniłem funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego sprawdzian dla klasy VI w SP w Smolicach.


W latach 2000 – 2004 pełniłem funkcję członka komisji egzaminacyjnej w części pisemnej oraz ustnej egzaminu dojrzałości szkół dla dorosłych.
W roku 2004 zostałem członkiem zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon” w Smolicach.
Od 2002 r. pełnię funkcję opiekuna Świetlicy Środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej w Smolicach.

a) zaświadczenie dyrektora;
b) wydruki miesięcznika;

c) zaświadczenie dyrektora;


d) adres strony;
e) zaświadczenie dyrektora zaocznego liceum ogólnokształcącego


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna