Ministra rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 36,93 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar36,93 Kb.

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 142 poz. 1163ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
(Dz. U. z dnia 2 września 2009 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarządza się, co następuje:§1.Rozporządzenie określa:

1)szczegółowy zakres sprawozdań rocznych i końcowych, sporządzanych przez:

a)instytucje pośredniczące - w odniesieniu do osi priorytetowych zawartych w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwanym dalej "programem operacyjnym",

b)beneficjentów - w odniesieniu do realizowanych, w ramach programu operacyjnego, operacji;

2)tryb i terminy przekazywania sprawozdań, o których mowa w pkt 1;

3)tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do operacji oraz programu operacyjnego.


§21Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są sporządzane z podziałem na środki objęte osią priorytetową programu operacyjnego, której dotyczy sprawozdanie, i zawierają:

1)informacje ogólne dotyczące poszczególnych środków;

2)informacje dotyczące realizacji środków, w szczególności informacje dotyczące:

a)realizowanych operacji,

b)podpisanych umów o dofinansowanie,

c)stanu realizacji środka i stopnia osiągnięcia założonych wskaźników,

d)wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne środki, według źródeł pochodzenia środków finansowych, zawierające zestawienie poniesionych wydatków oraz zrealizowanych płatności;

3)informacje o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą, mających na celu zapewnienie prawidłowej i skutecznej realizacji środków;

4)informacje o problemach związanych z przestrzeganiem Wspólnej Polityki Rybackiej przy realizacji środków oraz o działaniach zaradczych podjętych w celu rozwiązania tych problemów;

5)informacje dotyczące działań podjętych w zakresie informacji i promocji środków;

6)prognozę wydatków dotyczącą poszczególnych środków, obejmującą dwa kolejne okresy sprawozdawcze.

2.Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są sporządzane w przypadku operacji, na której realizację pomoc, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy dla poszczególnych środków w ramach programu operacyjnego, jest wypłacana na podstawie wniosku o płatność, i zawierają, poza informacjami, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej "ustawą":

1)informacje dotyczące realizacji operacji, w szczególności informacje dotyczące realizacji planu:

a)rzeczowego operacji,

b)finansowego operacji;

2)prognozę realizacji operacji w kolejnym okresie sprawozdawczym, następującym po okresie, którego dotyczy sprawozdanie, z wyłączeniem sprawozdania końcowego;

3)informacje na temat przestrzegania Wspólnej Polityki Rybackiej przy realizacji operacji;

4)informacje na temat wypełnienia obowiązków beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z operacją;

5)informacje o problemach, które powstały w związku z realizacją operacji, oraz o przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach lub o stwierdzonych nieprawidłowościach.

3.Jeżeli instytucja zarządzająca wyrazi na piśmie zgodę, w sprawozdaniu rocznym sporządzanym przez beneficjenta nie umieszcza się informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 5.


§3.1.Sprawozdania roczne i końcowe instytucja pośrednicząca przekazuje instytucji zarządzającej w formie papierowej i elektronicznej, przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych, w następujących terminach:

1)roczne - przed upływem 50 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego;

2)końcowe - przed upływem 70 dni od dnia zakończenia realizacji danej osi priorytetowej albo od dnia zakończenia realizacji programu operacyjnego.

2.Do sprawozdania rocznego instytucja pośrednicząca dołącza prognozę wydatków, obejmującą dwa kolejne okresy sprawozdawcze.

3.W przypadku zgłoszenia przez instytucję zarządzającą uwag do sprawozdania przygotowanego przez instytucję pośredniczącą instytucja ta, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag, dokonuje poprawek lub uzupełnień, uwzględniających uwagi zgłoszone przez instytucję zarządzającą.
§4.Sprawozdania roczne i końcowe beneficjent przekazuje w formie papierowej i elektronicznej, przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych, do instytucji pośredniczącej w następujących terminach:

1)roczne - przed upływem 21 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego;

2)końcowe - wraz z wnioskiem o płatność dotyczącym płatności końcowej.
§5.1.Instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca, po wyrażeniu na piśmie zgody przez instytucję zarządzającą, może, pod warunkiem zachowania zdolności zbierania danych monitoringowych, zwolnić beneficjenta z obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego, gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie albo decyzją o przyznaniu pomocy, zwaną dalej "decyzją", nie przekracza dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.

2.W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie lub przed dniem wydania decyzji, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres realizacji operacji.


§6.1.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca środki finansowe z tytułu przyznanej pomocy na rzecz beneficjenta w terminie:

1)60 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność, do którego zostały załączone dokumenty określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy dla poszczególnych środków w ramach programu operacyjnego - w przypadku gdy te przepisy przewidują wypłatę pomocy na podstawie wniosku o płatność albo

2)wskazanym w umowie o dofinansowanie albo w decyzji, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy dla poszczególnych środków w ramach programu operacyjnego - w przypadku gdy te przepisy nie przewidują składania wniosku o płatność.

2.Jeżeli umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę środków finansowych przed dokonaniem wydatków przez beneficjenta, wypłata środków finansowych, o której mowa w ust. 1, oznacza rozliczenie otrzymanych przez beneficjenta środków finansowych.

3.Wypłata środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta.
§7.1.Złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki jest przedmiotem kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1-3 ustawy.

2.Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca albo instytucja pośrednicząca poświadcza kwotę wydatków kwalifikowalnych i ustala wysokość środków finansowych do wypłaty dla danego beneficjenta, przyznanych na podstawie decyzji albo w umowie o dofinansowanie.

3.Ustalając wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2:

1)dokonuje się ich pomniejszenia o:

a)niewłaściwie wydatkowane kwoty, wypłacone na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków beneficjenta o płatność,

b)kwoty wydatków niestanowiących kosztów kwalifikowalnych zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy dla poszczególnych środków w ramach programu operacyjnego;

2)uwzględnia się wielkość kwot wypłaconych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków beneficjenta o płatność, w celu zachowania wysokości poziomu pomocy ustalonego w umowie o dofinansowanie lub w decyzji.

4.Płatność końcowa jest dokonywana, jeżeli:

1)wyniki kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1-3 ustawy, przeprowadzonej po zakończeniu realizacji operacji, potwierdzają prawidłową realizację operacji lub usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji tej operacji lub

 )zostało zatwierdzone sprawozdanie końcowe z realizacji operacji.

5.Jeżeli beneficjent otrzymał środki finansowe przed dokonaniem wydatków (płatność zaliczkowa), to wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację operacji oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji tej operacji nie stanowią warunków dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, o której mowa w ust. 4.

6.Niezwłocznie po ustaleniu kwoty środków finansowych do wypłaty beneficjenta informuje się, w formie pisemnej, o wysokości tej kwoty. W przypadku rozbieżności między kwotą środków finansowych ustalonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta do informacji dołącza się uzasadnienie.


§8.1.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dokonywania wypłat pomocy przyznanej w zakresie poszczególnych środków w ramach programu operacyjnego sporządza, w formie pisemnej, określone przez instytucję zarządzającą, zestawienie kwot wydatków kwalifikowalnych wypłaconych beneficjentom, zwane dalej "zestawieniem wydatków".

2.Zestawienie wydatków jest przekazywane instytucji zarządzającej.


§9.1.Instytucja zarządzająca w ramach realizacji programu operacyjnego i poszczególnych środków tego programu sporządza i przekazuje instytucji certyfikującej określone w załączniku IX do rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 498/2007", poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność:

1)okresową - nie rzadziej niż raz na kwartał;

2)końcową - po zakończeniu realizacji programu operacyjnego.

2.Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową albo końcową są sporządzane w szczególności na podstawie zestawień wydatków oraz wyników przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą kontroli realizacji operacji, o których mowa w art. 24 ust. 1-3 ustawy.

3.W przypadku gdy poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową albo końcową wskazują na wyższy niż określony w programie operacyjnym poziom współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych środka, którego dotyczy wniosek o płatność okresową albo końcową, instytucja zarządzająca przekazuje razem z poświadczeniem i deklaracją wydatków oraz z wnioskiem o płatność okresową albo końcową uzasadnienie przyczyn wyższego poziomu współfinansowania tego środka.
§10.1.Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową albo końcową i po zatwierdzeniu poniesionych wydatków występuje do Komisji Europejskiej o ich refundację.

2.Zatwierdzenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, następuje, gdy:

1)poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową albo końcową są prawidłowo sporządzone i udokumentowane;

2)wyniki kontroli realizacji programu operacyjnego, będące realizacją obowiązków określonych w art. 42 rozporządzenia nr 498/2007, oraz wyniki kontroli innych organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kontroli wydatkowania środków finansowych nie wskazują na nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych;3)instytucja zarządzająca powiadomiła na piśmie instytucję certyfikującą oraz instytucję audytową o zmianach systemu w części dotyczącej zarządzania i kontroli finansowej, jeżeli takie zmiany zostały dokonane w okresie od dnia przekazania ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, a instytucja certyfikująca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, nie zgłosiła na piśmie zastrzeżeń do tych zmian.
§11.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
Reklamy BusinessClick©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna