Ministra obrony narodowejPobieranie 0,7 Mb.
Strona1/7
Data14.01.2018
Rozmiar0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Dz.Urz.MON.11.3.35

2011-04-19 zm. Dz.Urz.MON.2011.9.123 pkt 1, pkt 2DECYZJA Nr 28/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 lutego 2011 r.w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. Urz. MON z dnia 28 lutego 2011 r.)

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:

1) funkcjonowanie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), zwanego dalej "systemem UiSW";

2) procedury obowiązujące dla realizacji poszczególnych etapów w systemie UiSW oraz obowiązujące dokumenty;

3) tryb ustanawiania i realizacji programów uzbrojenia.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) "Analiza techniczno-ekonomiczna" (ATE) - dokument będący wynikiem prac analitycznych etapu Określenie założeń do projektowania, zawierający ekonomiczne uwarunkowania realizacji koncepcji zaproponowanych w Projekcie koncepcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym między innymi oszacowanie kosztów realizacji prac rozwojowych, kosztów badań, opracowania dokumentacji, ceny wyrobu w produkcji seryjnej, kosztów eksploatacji, kosztów unieszkodliwiania itp.;

2) badania naukowe - badania w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);

3) centralne plany rzeczowe - plany, o których mowa w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);

4) centralny organ logistyczny (COL) - instytucję wojskową, o której mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36, z 2008 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 133);

5) cykl życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego - wszelkie możliwe kolejne etapy życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego, tj. badania naukowe i rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofywanie i usuwanie. Poszczególne etapy odnoszą się do stanów, w których znajduje się uzbrojenie i sprzęt wojskowy, poczynając od fazy analityczno-koncepcyjnej do wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z użytkowania i jego zagospodarowania;

6) "Doraźna analiza rynku" (DAR) - dokument zawierający analizę rynku uzbrojenia pod kątem występującego na nim uzbrojenia i sprzętu wojskowego spełniającego wymagania określone przez gestora, wskazująca czasowe, finansowe i organizacyjne warunki jego pozyskania od poszczególnych dostawców, określający sposób i zakres weryfikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego w zakresie zgodności z "Wstępnymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi" oraz zawierający informację czy produkt występuje na wyposażeniu innych armii;

7) dokumentacja techniczna (DT) - usystematyzowany zbiór dokumentów dotyczący uzbrojenia i sprzętu wojskowego, umożliwiający jego produkcję, certyfikację, nabycie, odbiór, ukompletowanie, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymanie, zabezpieczenie materiałowo-techniczne, integrację z innymi systemami oraz dalszy jego rozwój. Dokumentacja techniczna obejmuje:

a) dokumentację produkcyjną, w tym dokumentację konstrukcyjną,

b) dokumentację użytkowania, w tym dokumentację eksploatacyjną,

c) dokumentację zabezpieczenia (wsparcia logistycznego), w tym dokumentację naprawczą;

8) eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego - zespół celowych działań organizacyjno-technicznych i ekonomicznych ludzi z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym oraz wzajemne relacje między nimi, od chwili wprowadzenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, aż do jego wycofania. Celem eksploatacji jest utrzymywanie w wojskach takich warunków organizacyjno-technicznych, aby funkcje użytkowe uzbrojenia i sprzętu wojskowego mogły być wykorzystane w założonym czasie, miejscu i z określoną intensywnością;

9) Foreign Military Financing (FMF) - jeden z programów amerykańskiej polityki "Security Assistance" pozwalający rządom państw, będących sojusznikami Stanów Zjednoczonych, nabywać od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki towary i usługi związane z obronnością (finansowane ze środków bezzwrotnych, pożyczek oraz środków własnych);

10) Foreign Military Sales (FMS) - jeden z programów polityki "Security Assistance", w ramach której rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym, dąży do zapewnienia pokoju światowego, poprzez sprzedaż oraz transfery uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

11) gestor uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwany dalej "gestorem" - instytucję wojskową, o której mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej;

12) indeks materiałowy - odpowiednio usystematyzowany ciąg znaków cyfrowo-literowych stanowiących symbolizację nomenklatur uzbrojenia i sprzętu wojskowego, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;

13) kodyfikacja - całokształt działalności w zakresie opracowania, zapisu i wymiany danych związanych z klasyfikacją i identyfikacją wyrobów obronnych poprzez nadawanie wyrobom Numerów Magazynowych NATO - NSN (NATO Stock Number) w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO - NCS (NATO Codification System);

14) konfiguracja uzbrojenia i sprzętu wojskowego - układ odpowiednio konstrukcyjnie i funkcjonalnie zintegrowanych elementów i zespołów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, który zapewnia osiągnięcie założonych parametrów dla spełnienia wymagań taktyczno-technicznych określonych w specyfikacji technicznej zamówienia oraz utrzymania unifikacji w istniejącym w SZ RP systemie szkolenia obsług (załóg) i wsparcia procesu użytkowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Uzgodniona przez Zamawiającego zmiana konfiguracji powinna być odzwierciedlona w nazwie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dokumentacji technicznej oraz dostarczanych przez Wykonawcę elementach zabezpieczenia szkolenia i wsparcia uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

15) modernizacja - proces unowocześnienia istniejącego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, polegający na zmianie jego parametrów użytkowych i eksploatacyjnych lub wprowadzeniu nowych funkcji, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia. Wynikiem modernizacji może być opracowanie nowego typu uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

16) (1) modyfikacja - proces unowocześniania istniejącego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, polegający na utrzymaniu jego zdolności bojowej przez zmianę jego konfiguracji, polegającej na wymianie lub zastąpieniu istniejących podzespołów (funkcji) lub oprogramowania bez zmiany parametrów użytkowych oraz procesów eksploatacyjnych. Wynikiem modyfikacji nie jest nowy typ uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

17) NAMSA - Agencja do Spraw Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia (NATO Maintenance and Supply Agency), o której mowa w Decyzji Nr 226/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie uczestnictwa w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do spraw zaopatrywania i eksploatacji;

18) NAMSO - Organizacja do Spraw Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia (NATO Maintenance and Supply Organisation), o której mowa w Decyzji Nr 226/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie uczestnictwa w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do spraw zaopatrywania i eksploatacji;

19) nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy - typy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które nie zostały dotychczas wprowadzone na wyposażenie SZ RP;

20) ocena zgodności - wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące uzbrojenia i sprzętu wojskowego, procesu, systemu, osoby lub jednostki dokonującej oceny zostały spełnione;

21) odbiorca - wskazaną w umowie jednostkę wojskową lub rejonową bazę materiałową (składnicę), przyjmującą na swoją ewidencję ilościowo-wartościową zakupione uzbrojenie lub sprzęt wojskowy oraz techniczne środki materiałowe;

22) parametry krytyczne - zbiór parametrów (charakterystyk) taktyczno-technicznych ujętych we "Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych", które posiadają decydujące znaczenie dla wartości uzbrojenia i sprzętu wojskowego, podlegających ocenie w momencie odbioru uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

23) pilna potrzeba operacyjna - potrzeba niezwłocznego pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wynikająca z konieczności użycia SZ RP, której przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć na etapie planowania użycia SZ RP;

24) "Pełne studium wykonalności" (PSW) - dokument zawierający analizę najbardziej obiecujących technicznych koncepcji, zidentyfikowanych w fazie analityczno-koncepcyjnej w celu wskazania optymalnego sposobu spełnienia potrzeb określonych w "Wymaganiach operacyjnych";

25) potrzeba bieżąca - potrzeba obejmująca zadania związane z pozyskaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego lub usług, zdefiniowanych na podstawie analiz bieżącego funkcjonowania SZ RP w celu osiągnięcia, rozszerzenia/modyfikacji zidentyfikowanych potrzeb dla zdolności operacyjnych, które umożliwią realizację zadań obronnych w wymiarze narodowym i sojuszniczym w perspektywie planowania krótkookresowego;

26) potrzeba perspektywiczna - planowa potrzeba wynikająca ze zdefiniowanych potrzeb i wymagań operacyjnych służących osiąganiu lub doskonaleniu określonych zdolności operacyjnych SZ RP;

27) planowanie eksploatacji - całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających racjonalną eksploatację uzbrojenia i sprzętu wojskowego w celu zabezpieczenia zadań operacyjnych, szkoleniowych, szkoleniowo-produkcyjnych, logistycznych oraz utrzymania wymaganej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

28) prace rozwojowe - prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W odniesieniu do uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest to zespół przedsięwzięć technicznych, technologicznych i inwestycyjnych związanych z opracowaniem, przygotowaniem i wykonaniem wzoru (prototypu, partii prototypowej) nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wszechstronne sprawdzenie zgodności jego parametrów i działania z wymaganiami zawartymi w "Założeniach taktyczno-technicznych" oraz opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji do produkcji seryjnej;

29) program - grupa powiązanych ze sobą projektów zarządzanych w skoordynowany sposób, pozwalających na uzyskanie korzyści, jakich nie dałoby zarządzanie każdym z tych przedsięwzięć osobno;

30) program uzbrojenia (PU) - zespół działań analitycznych i wykonawczych, mających na celu szczegółowe określenie zbioru projektów, relacji między tymi projektami, harmonogramu realizacyjnego programu i projektów, których realizacja zapewni wyposażenie SZ RP w uzbrojenie i sprzęt wojskowy w ramach określonej zdolności;

31) program operacyjny - program, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 decyzji Nr 21/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dyrektorów programów operacyjnych oraz kierowników projektów zawartych w programach operacyjnych (niepubl.);

32) "Program testów" (PTe) - dokument zawierający zakres prowadzenia i sposób oceny wyników testów nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozyskiwanych poza procesem realizacji prac rozwojowych;

33) projekt - tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi lub otrzymania unikatowego rezultatu;

34) "Projekt koncepcyjny" (PK) - dokument zawierający propozycje jednoznacznego rozwiązania technicznego danej koncepcji realizacji projektu, zawierający specyfikację techniczną systemu zweryfikowaną poprzez niezbędne analizy, modele i badania;

35) (2) przedstawiciel wojskowy - osoba, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 47, poz. 312);

36) rejonowe przedstawicielstwo wojskowe (RPW) - organ, o którym mowa § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

37) remont (naprawa) - zespół czynności mających na celu odtworzenie sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego (zdatności do użytkowania) lub jego resursu przez usunięcie powstałych niesprawności (uszkodzeń) i wykonanie określonych czynności zgodnie z wymaganą technologią;

38) (3) specyfikacja techniczna - dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.1228);

39) sprawność techniczna uzbrojenia i sprzętu wojskowego - stan określający gotowość techniczną uzbrojenia i sprzętu wojskowego do użytkowania, określony przez jego rzeczywiste (faktyczne) parametry techniczne odniesione do wymaganych wartości dopuszczalnych, zawartych w dokumentacji technicznej;

40) "Studium Wykonalności" (SW) - dokument zawierający niezbędne, dla prawidłowego przeprowadzenia procedury zamówienia, informacje obejmujące:

a) ocenę możliwości osiągnięcia wymagań ujętych w "Wymaganiach Operacyjnych" lub "Wymaganiach Taktyczno-Technicznych",

b) identyfikację obszarów ryzyka w procesie pozyskania i eksploatacji,

c) rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania określonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

d) wykaz oraz dopuszczalny zakres parametrów (charakterystyk) uzbrojenia i sprzętu wojskowego podlegających ocenie zgodności z wymaganiami,

e) planowany harmonogram czasowo-zadaniowy pozyskania,

f) oszacowanie kosztów cyklu życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

g) zdefiniowany zakres dokumentacji technicznej, system wsparcia logistycznego (katalogi części zamiennych, zestawy części zamiennych, wykaz narzędzi, szkoleń ekip serwisowych, itp.),

h) oszacowanie relacji czas - koszt - efekt w procesie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

i) sposób oraz zakres weryfikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego w zakresie zgodności z "Wstępnymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi";

41) system pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (system UiSW) - zbiór współdziałających ze sobą komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących przedsięwzięcia zapewniające pozyskiwanie, eksploatację i wycofywanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego SZ RP oraz ich wzajemnych relacji;

42) techniczne środki materiałowe (tśm) - części wymienne (zespoły, podzespoły, mechanizmy, urządzenia), zestawy remontowe oraz środki chemiczne, narzędzia i inne materiały eksploatacyjno - remontowe;

43) testy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - sprawdzenie, na wniosek Zamawiającego, zgodności parametrów dostarczanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego z wymogami określonymi we "Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych", realizowane zgodnie z "Programem testów" i nadzorowane przez grupę testującą;

44) umowa ramowa - umowę zawartą między Zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest określenie warunków dotyczących zamówień, które mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;

45) uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) - techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz wyposażenie, w tym wszelkie jego części, komponenty lub podzespoły, środki bojowe, techniczne środki materiałowe, oprogramowanie i usługi, które ze względu na swoje wymagania lub właściwości techniczno-konstrukcyjne oraz sposób zaprojektowania lub wykonania są przeznaczone do celów wojskowych. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy obejmuje również wyroby i technologie oraz sprzęt powszechnego użytku, które choć pierwotnie przeznaczone były do użytku cywilnego, zostały później zaadaptowane do celów wojskowych;

46) użytkowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego - planowe wykorzystanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w celu wykonania określonych zadań i wykorzystania jego funkcji użytkowych zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami funkcjonalnymi;

47) użytkownik uzbrojenia i sprzętu wojskowego - instytucje i jednostki wojskowe wykorzystujące zgodnie z przeznaczeniem uzbrojenie i sprzęt wojskowy przydzielone na podstawie etatów i tabel należności lub przydzielone dodatkowo do realizacji zadań służbowych, odpowiedzialne za utrzymanie jego właściwego stanu technicznego;

48) "Warunki Techniczne" (WT) - dokument zawierający wymagania stawiane uzbrojeniu i sprzętowi wojskowemu, a także określający jego wykonanie, kontrolę, odbiór i dostawę;

49) wieloletni plan rzeczowy - plan, o którym mowa w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 149 i Nr 17, poz. 180, z 2008 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 125);

50) "Wstępne Studium Wykonalności" (WSW) - dokument zawierający analizy mające na celu wstępną identyfikację i oszacowanie koncepcji technicznych pozwalających na spełnienie oczekiwań ujętych w "Wymaganiach operacyjnych";

51) "Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne" (WZTT) - dokument zawierający charakterystyki operacyjne i techniczne uzbrojenia i sprzętu wojskowego, specyfikację techniczną opracowywanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jego miejsce w systemie, w tym wymogi interoperacyjności, kompatybilności, eksploatacyjne, środowiskowe, a także zakres (parametry krytyczne) oraz sposób weryfikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego pod względem zgodności z tym dokumentem;

52) wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

53) "Wymagania Operacyjne" (WO) - dokument poszerzający i rozwijający dane zawarte w dokumencie pod nazwą "Identyfikacja Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych", w zakresie:

a) oceny istniejących oraz przewidywanych zagrożeń i scenariuszy działań bojowych,

b) analizy istniejących możliwości wykonania nakazanych zadań operacyjnych,

c) oceny przyczyn niewystarczającej skuteczności istniejącego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, obszaru i warunków rozwoju, w których nowe zdolności bojowe wojsk powinny być rozwijane,

d) uzasadnienia potrzeby wprowadzenia nowych środków walki,

e) funkcji i pożądanych możliwości działania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

f) koncepcji użycia operacyjnego nowego rodzaju uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ogólnych kategoriach;

54) "Wymagania Operacyjno-Techniczne" (WOT) - dokument zawierający, opracowane dla każdej z koncepcji technicznej, m.in. rozwinięte, uszczegółowione operacyjno-techniczne charakterystyki uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ogólne dane techniczne uzbrojenia i sprzętu wojskowego (wymagane i możliwe do uzyskania), wstępne analizy ekonomiczne oraz wymagane terminy pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

55) "Wymagania Taktyczno-Techniczne" (WTT) - dokument, zawierający podstawowe wymagania dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego w zakresie:

a) funkcji, jakie powinien spełniać,

b) koncepcji jego operacyjnego wykorzystania,

c) interoperacyjności z innymi systemami,

d) obsady etatowej i oczekiwanego sposobu szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej),

e) eksploatacji i napraw,

f) potrzeb ilościowych i miejsc dyslokacji,

g) stref klimatycznych, w jakich uzbrojenie i sprzęt wojskowy będzie użytkowane;

56) (4) Założenia Taktyczno-Techniczne (ZTT) - dokument, stanowiący podstawę merytoryczną do rozpoczęcia etapu Projektowanie i Rozwój, zawierający pełne, wymagane parametry techniczne i operacyjne projektowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz szczegółową strukturę techniczną projektowanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wraz z określeniem jego powiązań z otoczeniem, a także rodzaje planowanych badań prototypu. W stosunku do okrętów i innych jednostek pływających Marynarki Wojennej wymagania techniczne i operacyjne oraz ich parametry techniczne stanowią odpowiednio wymagania techniczne, operacyjne i parametry techniczne, określone w dokumentach wydanych/opracowanych przez towarzystwa klasyfikacyjne, odpowiednio dla typu okrętu lub innej jednostki pływającej;

57) zamawiający - komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą do zawarcia umowy;

58) zdolność operacyjna - zdolność, o której mowa w decyzji Nr 497/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych" (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 340).

3. Procedur zawartych w niniejszej decyzji nie stosuje do:

1) oprogramowania wytwarzanego siłami resortowych organów informatyki (teleinformatyki);

2) sprzętu polowego do przygotowywania i przechowywania posiłków stanowiącego indywidualne wyposażenie żołnierza lub drużyny (załogi);

3) przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.

4. Zasady pozyskiwania:

1) oprogramowania, o którym mowa w Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179; z 2008 Nr 4, poz. 11 i Nr 6, poz. 59 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 46), siłami resortowych organów informatyki (teleinformatyki) określają odrębne przepisy regulujące cykl życia systemów informatycznych;

2) wyrobów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-3 określa decyzja 153/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych dla przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w resorcie obrony narodowej" i "Procedury realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych żywności oraz sprzętu polowego do przygotowania i przechowywania posiłków, stanowiącego indywidualne wyposażenie żołnierza lub drużyny (załogi) w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 109)

- z zastrzeżeniem pkt 78.

5. W celu zapewnienia realizacji zadań przez SZ RP ustanawia się następujące kategorie potrzeb w zakresie UiSW:

1) potrzeby perspektywiczne;

2) potrzeby bieżące;

3) pilne potrzeby operacyjne.

6. Potrzeby perspektywiczne wynikają ze zdefiniowanych potrzeb i wymagań operacyjnych służących osiąganiu lub doskonaleniu określonych zdolności operacyjnych SZ RP.

7. Potrzeby perspektywiczne zaspokajane są głównie poprzez ustanowienie i realizację programów operacyjnych i programów uzbrojenia.

8. Potrzeby bieżące wynikają z konieczności osiągnięcia zdefiniowanych zdolności operacyjnych, których realizacja zapewni bieżące funkcjonowanie SZ RP zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Zadania związane z zaspokajaniem potrzeb bieżących SZ RP, o których mowa w pkt 8, realizowane są poprzez:

1) realizację "Wymagań Operacyjnych" zdefiniowanych poza cyklem planistycznym, zgodnie z procedurą realizacyjną stosowaną do potrzeb perspektywicznych;

2) pozyskanie nowego UiSW wynikające z:

a) oceny przyczyn niewystarczającej skuteczności użytkowanego UiSW,

b) konieczności dostosowania parametrów i charakterystyk użytkowanego UiSW do przepisów obowiązującego prawa – zgodnie z procedurą, określoną w załączniku Nr 7;

3) uzupełnienie brakującego UiSW do stanów normatywnych, na podstawie przygotowanej dokumentacji, zgodnie z procedurą określoną w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

10. "Procedurę pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach potrzeb bieżących", zawiera załącznik Nr 7 do decyzji.

11. Procedury, o której mowa w pkt 10 nie stosuje się do UiSW występującego w SZ RP, które nie wymagało wprowadzenia na podstawie § 3 pkt 3 Instrukcji o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania UiSW nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 48).

12. "Procedurę pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pilnych potrzeb operacyjnych", zawiera załącznik Nr 8 do decyzji.

13. Potrzeby bieżące mogą być zaspokajane poprzez:

1) realizację prac rozwojowych;

2) zakupy UiSW;

3) modernizację użytkowanego UiSW;

4) zakup usług.

14. Modernizację użytkowanego UiSW realizuje się poprzez:

1) realizację prac rozwojowych;

2) zakup usług;

3) zakup zmodernizowanego UiSW z oferty rynkowej.

15. Pozyskiwanie UiSW powinno odbywać się zgodnie z cyklem życia UiSW.

16. Cykl życia UiSW obejmuje następujące fazy i etapy:

1) faza identyfikacyjna - realizowana w ramach Przeglądu Potrzeb Operacyjnych, zawierająca etapy:

a) identyfikacja potrzeb dla zdolności operacyjnych,

b) definiowanie wymagań operacyjnych;

2) faza analityczno-koncepcyjna, zawierająca etapy:

a) wstępne określenie możliwości wykonania (opcjonalnie),

b) określenie możliwości wykonania;

3) faza realizacyjna, zawierająca etapy:

a) określenie założeń do projektowania,

b) projektowanie i rozwój,

c) produkcja i zakupy;

4) faza eksploatacyjna, zawierająca etapy:

a) wprowadzenie UiSW do SZ RP,

b) eksploatację UiSW, w tym:

– użytkowanie,

– zabezpieczenie materiałowo-techniczne,

c) wycofanie UiSW z użytkowania (w tym dalsze jego zagospodarowanie).

17. Głównymi uczestnikami systemu UiSW są:

1) Minister Obrony Narodowej;

2) Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP);

4) Szef Inspektoratu Uzbrojenia (IU);

5) Szef Inspektoratu Wsparcia SZ (IWsp.SZ);

6) Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;

7) gestorzy;

8) Centralne organy logistyczne;

9) Rada Uzbrojenia (RU).

18. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Minister Obrony Narodowej w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawie akceptacji rekomendacji wypracowanych przez Radę Uzbrojenia;

2) akceptuje "Wnioski w sprawie pozyskania nowego UiSW dla SZ RP";

3) akceptuje "Wnioski w sprawie pozyskania nowego UiSW dla SZ RP w ramach pilnych potrzeb operacyjnych".

19. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji w szczególności:

1) kieruje pracami Rady Uzbrojenia;

2) akceptuje "Wnioski w sprawie pozyskania nowego UiSW", niezastrzeżone do kompetencji Ministra;

3) zatwierdza "Wymagania Operacyjno-Techniczne" i "Karty programu uzbrojenia";

4) zleca opracowanie, uzgadnia i akceptuje szczegółowe procedury pozyskiwania UiSW, nieokreślone w niniejszej decyzji.

20. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Szef SG WP w szczególności:

1) odpowiada za monitorowanie, koordynację i przestrzeganie czasu realizacji poszczególnych przedsięwzięć zapewniających terminową i skuteczną realizację zaplanowanych zadań w "Programie operacyjnym", w tym wykonanie centralnych planów rzeczowych;

2) akceptuje dokumenty:

a) "Identyfikacja Potrzeb Operacyjnych",

b) "Wymagania operacyjne",

c) "Wymagania taktyczno-techniczne";

3) wyraża zgodę na uruchomienie procedury pilnej potrzeby operacyjnej;

4) poprzez szefów komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego:

a) przygotowuje strategiczne i średniookresowe plany i programy rozwoju SZ RP,

b) planuje rozwój i modernizację techniczną UiSW, określa potrzeby i wymagania operacyjne oraz definiuje perspektywiczne zdolności SZ RP, w tym w obszarze UiSW,

c) planuje potrzeby rzeczowe w obszarze modernizacji technicznej, w tym opracowuje średniookresowe i roczne plany modernizacji technicznej,

d) prognozuje wydatki w zakresie modernizacji technicznej,

e) opracowuje podstawy formalno-merytoryczne i rzeczowo-finansowe do realizacji programów operacyjnych.

21. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Szef Inspektoratu Uzbrojenia w szczególności:

1) realizuje, ujęte w "Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", centralne dostawy UiSW oraz prace rozwojowe;

2) opracowuje i prowadzi proces uzgodnień dokumentów fazy analityczno-koncepcyjnej;

3) prowadzi postępowania o udzielenie zamówień, zawiera umowy cywilnoprawne wynikające z rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej SZ RP, a także programów wieloletnich oraz funduszy i pożyczek zagranicznych;

4) powołuje Dyrektorów programów uzbrojenia i zapewnia realizację programów uzbrojenia.

22. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Szef Inspektoratu Wsparcia SZ w szczególności:

1) realizuje, ujęte w "Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", decentralne dostawy UiSW, prace rozwojowe, usługi remontowe oraz modyfikacje UiSW;

2) realizuje decentralne dostawy UiSW, prace rozwojowe oraz usługi remontowe w oparciu o podległe rejonowe bazy logistyczne;

3) opracowuje i uzgadnia dokumenty w zakresie normującym zasady eksploatacji UiSW w SZ RP;

4) prowadzi nadzór nad eksploatacją UiSW w SZ RP;

5) przeprowadza analizy związane z eksploatacją UiSW w SZ RP.

23. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych w szczególności:

1) prowadzi nadzór nad wskazanymi przez Ministra Obrony Narodowej, Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji oraz wybranymi przez Dyrektora Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych, postępowaniami o udzielenie zamówień, prowadzonymi przez Inspektorat Uzbrojenia;

2) uczestniczy w opracowywaniu przepisów związanych z systemem pozyskiwania UiSW, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencyjnym.

24. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW gestor realizuje zadania określone w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, a ponadto:

1) współuczestniczy w opracowywaniu i zatwierdza "Wstępne założenia taktyczno-techniczne";

2) opracowuje dane uzupełniające do zakupów UiSW wprowadzonego na wyposażenie SZRP oraz UiSW posiadającego zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej dokumentację do produkcji seryjnej;

3) opracowuje "Wymagania Taktyczno-Techniczne" stanowiące podstawę do opracowania WZTT.

25. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW centralny organ logistyczny realizuje zadania określone w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr46/MONz dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

26. Wykaz gestorów i centralnych organów logistycznych określa decyzja, o której mowa w pkt 25.

27. W zakresie funkcjonowania systemu UiSW Rada Uzbrojenia realizuje przedsięwzięcia określone w decyzji Nr 115/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 52 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 43).

28. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 27 wymagają akceptacji wniosku przez Ministra Obrony Narodowej lub inną wskazaną osobę funkcyjną.

29. Głównym organizatorem przedsięwzięć w poszczególnych fazach funkcjonowania systemu UiSW jest:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w fazie identyfikacyjnej;

2) Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji - w fazie analityczno-koncepcyjnej i w fazie realizacyjnej;

3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w fazie eksploatacyjnej

- przy współudziale szefów (dyrektorów, dowódców, kierowników) innych komórek i jednostek organizacyjnych.

30. W zakresie decentralnej realizacji centralnych planów rzeczowych organizatorem i realizatorem prac w poszczególnych fazach funkcjonowania systemu UiSW są dysponenci II stopnia, o których mowa w decyzji nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, przy współudziale szefów (dyrektorów, dowódców, kierowników) innych komórek i jednostek organizacyjnych.
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna