Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona7/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

d) Infrastruktura energetyki

Realizując Politykę energetyczną Polski do 2030 roku w 2010 r. podejmowano działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych.W zakresie poprawy infrastruktury energetycznej zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • Prace legislacyjne umożliwiające likwidację barier w rozwoju infrastruktury liniowej. Ułatwienia w zakresie inwestycji liniowych wprowadziły dwie ustawy: ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przygotowano również projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. W przygotowaniu jest również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych.

 • Wsparcie dla rozbudowy infrastruktury wytwórczej, przesyłowej (w tym połączeń transgranicznych) oraz magazynowej ze środków UE. Dofinansowano inwestycje infrastrukturalne w nowe jednostki wytwórcze (wysokosprawne, OZE), zdolności przesyłowe i magazynowe, m.in. w ramach PO IiŚ, RPO i NFOŚiGW. Kontynuowano prace nad połączeniem transgranicznym Polska-Litwa oraz prace przygotowawcze związane z budową rurociągu Brody-Płock.

 • Działania na rzecz dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw surowców i paliw, w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego. Realizowano prace przygotowawcze związane z budową terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu wraz z siecią przyłączeniową. Realizowano projekty rozbudowy systemu przesyłowego paliw płynnych i gazowych oraz połączeń transgranicznych, przy wsparciu z funduszy unijnych. Kontynuowano działania na rzecz zapewnienia dostępu do złóż gazu ziemnego i ropy naftowej – krajowych i zagranicznych.

 • Działania na rzecz rozwoju OZE i wdrożenia polskiej energetyki jądrowej wpływających na dywersyfikację struktury wytwarzania energii. Opracowano Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, który został przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r. W celu wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE przygotowano również projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z aktami wykonawczymi, jak również opracowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 • Prace badawcze i rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami wytwarzania energii, technologiami wysokosprawnymi oraz niskoemisyjnymi.

 • Opracowano projekt Programu polskiej energetyki jądrowej, przedstawiający zakres, terminy, koszty i skutki realizacji niezbędnych działań na rzecz wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Prowadzono prace nad modelem funkcjonowania polskiej energetyki jądrowej oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym obszarze. Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz projekt założeń do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

W ramach Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • udzielono wsparcia dla produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych w zakresie systemu podatkowego i opłaty paliwowej (obniżone stawki podatku akcyzowego, ulgi w podatku dochodowym dla wytwórców biokomponentów, zwolnienia z opłat paliwowych),

 • przyznano środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej dla inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych w ramach PO IG i rozpoczęto realizację tych inwestycji,

 • stosowano preferencyjne stawki jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska,

 • realizowano obowiązki administracji rządowej w zakresie stosowania biopaliw ciekłych (sposób oznakowania pojazdów, itd.).

W wyniku analizy obowiązujących mechanizmów wsparcia rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych wprowadzono zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, ograniczając ulgi w podatku akcyzowym do biopaliw ciekłych z wysoką zawartością biokomponentów. Zdecydowano również, że po 30 kwietnia 2011 r. nie będzie obowiązywało odliczenie podatku CIT dla wytwórców biokomponentów.

Ponadto, podejmowane są starania mające na celu przedłużenie obowiązywania zwolnienia z opłaty paliwowej biokomponentów stanowiących samoistne paliwo po dniu 30 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W związku z realizacją jednego z wymogów Dyrektywy 2009/28/WE opracowano Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przedstawiający ścieżkę dojścia do 15% udziału OZE w energii finalnej w podziale na energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie do 2020 roku w Polsce. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r. W 2010 r. podjęto także prace nad przygotowaniem regulacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

W ramach Strategii rozwoju energetyki odnawialnej realizowano Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. W 2010 roku zorganizowano nabór wniosków do ww. programu i przyjęto 10 wniosków na łączną kwotę około 177 mln zł w formie pożyczki.

W 2010 roku wdrożono i realizowano III Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W wyniku realizacji programu od lipca do końca grudnia 2010 r., za pośrednictwem banków, podpisano ok. 2400 umów z indywidualnymi odbiorcami, wypłacając im kwotę 6,7 mln zł.

W ramach IV Programu z dziedziny ochrony powietrza, dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, w 2010 r. kontynuowano realizację 43 umów na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących oszczędności energii, finansowanych ze środków krajowych. Kwota dofinansowania przedsięwzięć w ramach IV programu wyniosła prawie 37 mln zł w formie dotacji oraz 4 mln zł w formie pożyczki.e) Infrastruktura ochrony środowiska

W roku sprawozdawczym w ramach programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich zrealizowano szereg prac mających na celu zahamowanie postępu erozji oraz zwiększenie odporności przybrzeża i brzegu na działania czynników hydrometeorologicznych, na wybranych odcinkach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Działania objęły między innymi: Zalew Wiślany, Zatokę Gdańską, Półwysep Helski, Łebę, Ustronie Morskie, Ustkę, Darłówek, Dźwirzyno, Niechorze – Dziwnówek, Zalew Szczeciński wraz ze Świną, Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim.W ramach Strategii gospodarki wodnej i powiązanej z nią osi priorytetowej POIiŚ - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, podpisano z beneficjentami 6 umów na łączną kwotę 480,364 mln zł. Dofinansowanie UE w ramach działań dotyczących retencjonowania wód, zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom wyniosło 283,49 mln zł. Podjęto decyzję w sprawie dofinansowania 63 zadań z zakresu usuwania skutków powodzi z 2010 r.. Rozpoczęto m.in. realizację następujących projektów: Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej, Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław. Przygotowywano prace przedprojektowe (poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych) dla takich zadań, jak: kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder), modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, modernizacja stopnia Chróścice.

Ze środków pochodzących z krajowych źródeł finansowych realizowane były inwestycje, z których do najważniejszych należały: kontynuowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba i stopnia wodnego Malczyce oraz modernizacja Kanału Augustowskiego. Ponadto dofinansowana została regulacja rzek i potoków w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i remonty budowli hydrotechnicznych. Ważnym elementem było dofinansowanie Katastru Wodnego. Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 r. obejmujących majątek Skarbu Państwa administrowany przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, przeznaczona została kwota w wysokości 108,5 mln zł.

W 2010 r. dobiegał końca proces zatwierdzania przez Radę Ministrów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (dokumenty zatwierdzone ostatecznie 22 lutego 2011 r.). Konieczność ich opracowania wynika wprost z przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Ustalenia planów gospodarowania wodami uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, w tym m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę.

W roku 2010 realizowano Politykę klimatyczną Polski i Strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. W ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) zorganizowano 5 naborów wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków uzyskanych na podstawie pięciu umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji. Konkursy zostały ogłoszone w ramach następujących obszarów: zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, biogazownie rolnicze, elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

W ramach ogłoszonych konkursów Systemu Zielonych Inwestycji łącznie wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 152 przedsięwzięć. Wnioskowane dofinansowanie w formie dotacji ze środków Systemu Zielonych Inwestycji wynosi łącznie około 770 mln zł.

W roku sprawozdawczym, w ramach POIiŚ, Działania „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik BAT” zawarto 11 umów o dofinansowanie na wartość wsparcia 117 mln zł.

Realizując Politykę klimatyczną Polski w 2010 r. przeprowadzono kampanię edukacyjną na temat zmian klimatu pn. „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy”, w ramach której wyemitowano spoty reklamowe mające na celu pokazanie, jak w codziennym życiu można chronić klimat i żyć ekologicznie.

W zakresie Strategii zarządzania substancjami zubożającymi warstwę ozonową - CFCs, w tym strategii wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych przeprowadzono dwa cykle kontrolne dotyczące używania substancji zubożających warstwę ozonową, m.in. CFCs i halonów oraz urządzeń i instalacji zawierających te substancje. Skontrolowano 615 zakładów i wykryto w nich 380 naruszeń przepisów w tym obszarze.

W 2010 r. w obszarze działań Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zostało zawarte porozumienie trójstronne na finansowanie działalności Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, w ramach którego wydatkowano 5,6 mln zł.

W wyniku realizacji Krajowego programu zwiększenia lesistości w 2010 r. zalesiono ponad 5,8 tys. ha obszarów, w tym ponad 5,1 tys. ha gruntów prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013.

W omawianym okresie realizowane były działania określone w Polityce leśnej państwa, ukierunkowane na ochronę i zrównoważony rozwój lasów. W dalszym ciągu prowadzone były działania związane z zachowaniem trwałości lasów i poprawą stabilności ekosystemów leśnych, wzbogacaniem różnorodności biologicznej, wzrostem lesistości kraju, zmianą składu gatunkowego drzewostanów, ochroną rzadkich gatunków zwierząt, roślin i siedlisk, ochroną leśnej różnorodności genetycznej, wzrostem pozyskania drewna. Realizowane były również programy zagospodarowania powierzchni poklęskowych w ramach działań PROW 2007-2013 i POIiŚ – oś priorytetowa „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”. W 2010 r. rozpoczęto także realizację drugiego 5-letniego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. W 2010 r. Lasy Państwowe rozpoczęły także realizację projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. Kontynuowano również realizację „Programu dla Beskidów” zakładającego przebudowę zamierających drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

W okresie sprawozdawczym wdrażany był Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Zgodnie z danymi zamieszczonymi we „Wstępnej informacji z realizacji KPOŚK w 2010 roku” wybudowano około 8 983 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano ok. 476, 4 km sieci kanalizacyjnej, na łączną sumę 5,03 mld zł. W wyniku tych inwestycji liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 410 993 osób. Ponadto, wybudowano 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przeprowadzono 174 innych inwestycji (rozbudowa/modernizacja) na oczyszczalniach już istniejących, na łączną sumę 3,02 mld zł. W sumie wydatkowano na ten cel około 8,05 mld zł.

W ramach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 w 2010 r. uwzględniono zadanie dotyczące przeprowadzenia procesu legislacyjnego zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w celu transpozycji ramowej dyrektywy w sprawie odpadów 2008/98/WE. W 2010 r. trwały prace nad projektem tej ustawy.

Ponadto, wdrażając pozostałe działania mające na zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, przeprowadzono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zakłada m.in. przekazanie gminom władztwa nad odpadami.

Wdrażając działanie 2.1. POIiŚ „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 485,57 mln zł, w przypadku działania 4.2. „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach” podpisano 15 umów o dofinansowanie na kwotę 56,5 mln zł, zaś realizując działanie 4.6. „Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne” podpisano 9 umów o dofinansowanie na kwotę 20,6 mln zł.

W 2010 r. realizowana była ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkańców wsi i miasteczek Polski z wykształceniem podstawowym i średnim, głównie kobiet w wieku 20-54 lata. Celem kampanii było podniesienie świadomości i dostarczanie informacji na temat właściwego postępowania z odpadami oraz zmiana zachowania na rzecz właściwej gospodarki odpadami. W ramach projektu zrealizowano kampanię telewizyjną, radiową i internetową. Ponadto przeprowadzono ambientową kampanię edukacyjno-informacyjną, na którą złożyły się m.in. działania w szkołach, sklepach, spektakle ekologiczne, w których bezpośrednio uczestniczyło ponad 76 tys. osób. Dodatkowo, zorganizowane zostały konkursy dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wzięło w nich udział ponad 25 000 dzieci. Konkurs „Twórczość z kosza” (na który przysłano ponad 300 filmów i komiksów) zorganizowany został dla młodzieży gimnazjalnej. Z kolei konkurs „Wesołe śmieci” skierowano do dzieci ze szkół podstawowych. Na konkurs przysłano ponad 5 000 prac. W konkursie dla przedszkolaków „Bohaterskie Skrzatki Segregują Odpadki” wzięło udział ponad 200 przedszkoli.

Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie Bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO). Sporządzono również raport z cyklu kontrolnego składowisk odpadów w zakresie prawidłowości wydania decyzji administracyjnych, przestrzegania warunków oraz dostosowania obiektów do wymagań prawnych.

Realizując Politykę ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 w ramach pięciu środowiskowych priorytetów POIiŚ w 2010 r. ogłoszono sześć konkursów. Beneficjenci projektów umieszczonych na liście projektów kluczowych złożyli 22 wnioski o dofinansowanie. Instytucje wdrażające zawarły z beneficjentami 220 umów na łączną kwotę dofinansowania z funduszy UE w wysokości ponad 6 mld zł.

Ponadto w 2010 r. przeprowadzono następujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów:


 • tworzenia geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa narodowego i rozwoju geoturystyki,

 • stworzenia bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik-Jastrzębie Zdrój–Żory w województwie śląskim,

 • prac geologicznych mających na celu udokumentowanie strategicznych złóż kopalin energetycznych, w tym udokumentowanych złóż gazu ziemnego (udzielono 31 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych),

 • dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, w tym wód leczniczych i termalnych,

 • realizacji przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii pn. „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania dwutlenku węgla wraz z ich programem monitorowania”.

W ramach PO IiŚ Priorytet III „Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, Działanie 3.3. Monitoring Środowiska, realizowany jest projekt „Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I”. Celem tego projektu jest wzmocnienie techniczne laboratoriów oraz sieci automatycznych poprzez zakup wysokoefektywnego sprzętu pomiarowego i badawczego, zarówno do pomiarów i badań wykonywanych w laboratoriach jak i sieciach pomiarowych.

Jednocześnie w roku 2010 realizowano następujące zadania zawarte w programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012 wynikające z krajowych ustaw i zobowiązań międzynarodowych oraz z polityki ekologicznej państwa: • wdrożono system ochrony gatunkowej w celu zachowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, grzybów i zwierząt, m.in. podczas realizacji inwestycji, poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,

 • ustanowiono krajową sieć ogrodów botanicznych i zoologicznych realizujących ochronę ex situ20 ginących i zagrożonych gatunków roślin poprzez utrzymywanie kolekcji żywych roślin, banku nasion i kultur in vitro - utworzono 5 ogrodów botanicznych,

 • utworzono 17 rezerwatów przyrody.

Realizując Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013 w roku sprawozdawczym utworzono strefy ochronne zwierząt łownych w otulinach parków: Roztoczańskiego, Kampinoskiego i Białowieskiego. Wstępnie rozpatrywana jest możliwość utworzenia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Prowadzono konsultacje społeczne w sprawie powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski PN i Pieniński PN sporządziły projekty planów ochrony na okres 20 lat. Prowadzono intensywne prace nad operatami szczegółowymi do przygotowania planów ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wdrażając V priorytet POIiŚ „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” w roku 2010 podpisano 49 umów o dofinansowanie na łączną wartość ponad 135,21 mln zł (w 119,17 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy UE).

Dodatkowo, w ramach działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej rozpoczęto lub zrealizowano następujące inwestycje:


 • przeprowadzono inwentaryzację i waloryzację składników różnorodności biologicznej, w tym zwłaszcza w zakresie siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej,

 • utworzono w pełni Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 w Polsce (98% kompletności sieci Natura 2000),

 • opracowano lub zintegrowano istniejące i formalne plany ochrony obszarów chronionych, w tym zwłaszcza obszarów Natura 2000.

W związku z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej w 2010 r. przeprowadzono kampanię, której celem było podkreślenie szerszego aspektu ochrony różnorodności biologicznej (nie tylko jako pomoc dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, lecz także podnoszenie jakości życia ludzi). Na kampanię składała się m.in. kampania outdoorowa wraz z dwoma happeningami w Sopocie i we Władysławowie. Kampania miała także bardzo silny komponent edukacyjny zorganizowany w formie konkursu dotyczącego przeprowadzenia akcji edukacyjnej nt. bioróżnorodności, skierowanego do organizacji pozarządowych, parków narodowych i krajobrazowych oraz szkół leśnych. Oprócz tego przygotowana została wystawa fotograficzna promująca polską bioróżnorodność, broszura dotycząca różnorodności biologicznej oraz interaktywna gra internetowa dla dzieci i młodzieży wraz z pakietem materiałów informacyjno-promocyjnych.

Ponadto, w 2010 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizował projekt pn. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych” w ramach POIiŚ. Cel projektu to:

- podniesienie sprawności Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej w ocenie ryzyka powstawania poważnych awarii na miejscu zdarzenia poprzez odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie właściwych osób,

- stworzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu poważnych awarii w celu przekazywania danych w czasie rzeczywistym w momencie wystąpienia zdarzenia o znamionach poważnej awarii do właściwych organów.

W 2010 r. w ramach powyższego projektu zakupiono i dostarczono właściwym jednostkom 64 sztuki sprzętu pomiarowo-analitycznego i dokumentacyjnego, tj. mierniki poziomu wody, mierniki do pomiaru grubości warstwy węglowodorów, detektory wielogazowe oraz kamery cyfrowe dla dokumentowania terenu akcji.
Infrastruktura społeczna

Podnoszenie poziomu życia mieszkańców oznacza, poza inwestycjami w infrastrukturę techniczną, także inwestycje w infrastrukturę społeczną obejmującą zarówno infrastrukturę fizyczną, jak i zwiększenie dostępu oraz poprawę jakości świadczonych usług w dziedzinie edukacji, zdrowia, usług opiekuńczych, usług socjalnych, a także innych usług służących poprawie jakości kapitału ludzkiego. W ramach podnoszenia poziomu życia mieszkańców i kształtowania jakości kapitału ludzkiego - zgodnie z założeniami SRK - w 2010 r. realizowano przedsięwzięcia dotyczące: infrastruktury edukacji, infrastruktury ochrony zdrowia i socjalnej oraz infrastruktury kultury, turystyki i sportu. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej jest jednym z warunków przyspieszenia wzrostu gospodarczego, prowadzenia konkurencyjnej działalności przez przedsiębiorców oraz poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców.a) Infrastruktura edukacji

W roku 2010 Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 wdrażano m.in. poprzez: • upowszechnienie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnictwa zawodowego, dla uczniów z obszarów wiejskich - podjęto prace nad systemowymi zmianami dotyczącymi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

 • upowszechnienie wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich (na podstawie danych z SIO w grupie dzieci w wieku 3- 5 lat w roku 2010 osiągnięto poziom 43,1%),

 • zwiększenie liczby innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) z 824 w 2009 roku do 1240,

 • wsparcie inicjatyw na rzecz kształcenia „na odległość”, w tym e-learning,

 • rozbudowę bazy dydaktycznej szkół i placówek położonych na obszarach wiejskich.

W ramach Profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania w roku sprawozdawczym realizowano następujące inwestycje:

 • upowszechnianie programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek, realizujących ten program,

 • realizację zapisów Porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,

 • popularyzowanie informacji o unijnych programach, koordynowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których celem jest: kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży: „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Na realizację Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2010 r. zostały przeznaczone środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 6 mln zł. Zrealizowano trzy kluczowe działania:

 • wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu na kwotę 1,991 mln zł,

 • poprawa jakości pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na kwotę 2,889 mln zł,

 • wzmocnienie pomocy psychologiczno–pedagogicznej, poprzez wydanie publikacji z serii „One są wśród nas”, dotyczącej pomocy uczniom przewlekle chorym. Na ten cel wydatkowano kwotę na kwotę 0,456 mln zł.

Rządowy Program „Radosna szkoła” został przyjęty przez Radę Ministrów na mocy uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014, organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. W 2010 roku po raz pierwszy część środków finansowych programu przeznaczona została na budowę lub modernizację szkolnych placów zabaw. W ramach tego programu sfinansowano 997 takich placów, co stanowi 7% wszystkich szkolnych placów zabaw, które są dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym. W drugiej edycji Programu w 5649 szkołach wyposażono szkolne miejsca zabaw w pomoce dydaktyczne. Wśród ww. szkół, aż 3640 szkół znajdowało się na obszarach wiejskich, co stanowi ogółem 64% szkół. Podobnie spośród 997 szkół, które utworzyły lub zmodernizowały w 2010 roku szkolne place zabaw, aż 517 szkół znajdowało się na obszarach wiejskich, co stanowi ponad 52% szkół. Szkoły i organy prowadzące szkoły w 2010 roku wykorzystały środki przyznane na realizację programu w 99,54% na zakup pomocy dydaktycznych i w 74,5% na budowę placów zabaw.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego dofinansowanie otrzymały uczelnie będące wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju, oferujące kształcenie w największej mierze decydujące o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów, na tzw. kierunkach priorytetowych. Wsparcie finansowe przeznaczone było na realizację inwestycji infrastrukturalnych uczelni służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na najwyższym poziomie, przede wszystkim w obszarze nauk ścisłych i technicznych oraz działalności rozwojowej i naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką.

Wdrażając program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” mający na celu zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia na UJ prowadzono prace budowlane i projektowe w tym zakresie.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przeprowadzono następujące inwestycje: • dofinansowano budowę lub modernizację uczelnianych obiektów sportowych. Dofinansowanie na modernizację obiektów otrzymały następujące uczelnie: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, natomiast na budowę nowych obiektów: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie i Politechnika Koszalińska;

 • przeznaczono dotację celową na zadania inwestycyjne związane z budową nowych obiektów sportowych. Dotację w wysokości 16,3 mln zł otrzymał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

b) Infrastruktura ochrony zdrowia i socjalna

W obszarze infrastruktury ochrony zdrowia i Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące inwestycje wieloletnie: • Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - zrealizowano prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji projektowej, przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci oraz pokryto koszt obsługi i nadzoru inwestorskiego.

 • Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - zrealizowano prace w zakresie przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci, modernizacji zasilania w energię elektryczną szpitala, zagospodarowania terenu, prac przygotowawczych, dokumentacji projektowej oraz pokryto koszty związane z obsługą inwestorską.

 • Akademickie Centrum Kliniczno - Innowacyjno - Dydaktyczne w Gdańsku - przygotowano teren pod drogi i część chodników, przebudowano wodociąg, wykonano przyłącza instalacyjne, zakończono roboty elewacyjne, realizowano prace w zakresie instalacji, rozpoczęto roboty wykończeniowe. Zrealizowano również prace projektowe związane z układem drogowym oraz pokryto koszty obsługi inwestorskiej.

 • Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego - Kraków Prokocim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kontynuowano prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, certyfikatu energetycznego budynku.

 • Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - zrealizowano prace w bloku łóżkowym z diagnostyką oraz w bloku zabiegowym w zakresie robót wykończeniowych oraz prac uzupełniających w zakresie instalacji. Wykonano ogrodzenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem, zakupiono wyposażenie do budynku, wykonano dokumentację techniczną oraz pokryto koszty związane z obsługą inwestorską.

 • Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – wykonano dokumentację projektową oraz rozbiórkę budynku infrastruktury technicznej towarzyszącej w ramach przygotowania terenu pod budowę.

 • Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu – zrealizowano roboty wykończeniowe i instalacyjne oraz wyposażenie w budynkach szpitalnych, w tym m.in. w części administracyjno-diagnostycznej, oddziału ratownictwa, trzech klinikach zabiegowych, bloku operacyjnego, dziale diagnostyki obrazowej, oddziale rehabilitacji. Zrealizowano także roboty budowlane w obiektach gospodarki energetycznej oraz elementy zagospodarowania terenu wraz z poniesieniem nakładów na obsługę inwestorską.

W ramach Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 wdrażany jest Narodowy Program Zdrowia jako jej integralna część, w który wpisują się realizowane w 2010 r. następujące programy zdrowotne:

 • Program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Program zakłada objęcie co najmniej 70% populacji kobiet badaniami profilaktycznymi raka piersi i szyjki macicy. W ramach wdrażanych działań w 2010 r. dokonano m.in. doposażenia placówek służby zdrowia w niezbędny specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-leczniczy.

 • Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”, którego celem jest jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności. W 2010 roku w ramach modernizacji lub uzupełnienia bazy sprzętowej dokonano m.in. wyposażenia placówek i ośrodków w niezbędną aparaturę i sprzęt kardiochirurgiczny.

W 2010 r. realizowane było zadanie z zakresu profilaktyki i promocji. Zadanie miało charakter ogólnopolski, było skierowane do całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób po 40 roku życia. Ponadto kampania realizowana w mediach masowych (telewizja, Internet, prasa, radio, outdoor) oraz za pomocą działań z zakresu PR. Ogólnopolska kampania społeczna prowadzona była pod hasłem I loveKochaj swoje serce. Dla zdrowia! Przy jej udziale propagowane były odpowiednie postawy i nawyki prozdrowotne oraz upowszechniana była wiedza o czynnikach, które mają związek z zachorowaniami na choroby układu sercowo-naczyniowego.

 • Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. W ramach programu w 2010 r. kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych niezbędne prace modernizacyjno – inwestycyjne w ośrodkach przeszczepiających narządy i komórki krwiotwórcze oraz w bankach tkanek i komórek mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, jak również wyposażono je w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę. Jednocześnie kontynuowano działania umożliwiające wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie transplantacji. Prowadzono badania potencjalnych dawców i promocję dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych. Przeprowadzono także szkolenia koordynatorów transplantacyjnych.

Cele Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 realizowane były również przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO IiŚ, w 2010 r. współfinansowano zadania związane z zakupem specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, inwestycje w infrastrukturę w zakresie ratownictwa medycznego (rozbudowa, przebudowa, remont oraz doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz budowa i remont lądowisk dla helikopterów), a także inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym (w zakresie przebudowy, rozbudowy, remontu obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, zakupem aparatury obrazowej, zakupem wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii). Zawarto 168 umów z beneficjentami, na łączną kwotę dofinansowania 885,537 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do dnia 31 grudnia 2010 r. zakończono realizację 90 projektów (w tym 87 w zakresie zakupu ambulansów oraz 3 w ramach inwestycji w infrastrukturę ratownictwa medycznego). W 2010 roku rozpoczęła się także realizacja projektu polegającego na budowie, remoncie oraz doposażeniu baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (I etap), a także projektu dotyczącego budowy i wyposażenia Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

Realizując Program wieloletni „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” dokonano wyposażenia SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce, narzędzia obsługowe i części zamienne oraz przeprowadzono niezbędne szkolenia w tym zakresie.

Wdrażając Program Wieloletni na lata 2007-2011 „Polskie Sztuczne Serce” w roku 2010 przeprowadzono szereg interwencji, w tym m.in. prowadzono mechaniczne wspomaganie serca u 16 pacjentów, wykonano kolejne dwa wszczepienia implantowalnej pompy wspomagania serca. Zorganizowano również wystawę pt.: „Efekty programu Polskie Sztuczne Serce” z pierwszymi rezultatami programu.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w 2010 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 13 wniosków o objęcie programem, przy czym z 24 jednostami samorządu terytorialnego (uwzględniając wnioski złożone i niezrealizowane w 2009 r.) zawarto umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na łączna kwotę ponad 171 mln zł. W miejsce samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powołano 24 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez spólki kapitałowe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. 13 nowopowstałych spólek osiągało dobre wyniki finansowe oraz utrzymywało płynność finansową. W 10 spólkach odnotowano niewielkie straty finansowe z całokształtu działalności, przy czym 8 z nich nadal zachowuje płynność finansową. Największe zainteresowanie udziałem w programie wykazują województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie, najmniejsze zaś – opolskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

c) Infrastruktura kultury, turystyki i sportu

W ramach Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 w roku sprawozdawczym prowadzone było systematyczne wsparcie procesów podnoszenia jakości i wydajności infrastruktury kultury i bibliotek, sprzyjające udostępnianiu zasobów kulturowych i wyrównaniu poziomu infrastruktury kultury w różnych regionach kraju, a także wsparcie modernizacji i unowocześniania infrastruktury kultury i bibliotek. Dofinansowano projekty w szczególności z zakresu: • remontu, modernizacji, renowacji budynków oraz adaptacji nieruchomości,

 • przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji,

 • zakupu wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury i czytelnictwa.

W ramach programów ogłoszonych w 2010r. dwa dedykowane były działaniom na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury kultury; były to Program Infrastruktura Kultury (w ramach którego zawartych zostało 159 umów) oraz Program Infrastruktura Bibliotek (w ramach którego zawartych zostało 112 umów).

W obszarze wspierania bibliotek i rozwoju czytelnictwa dofinansowane projekty w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia standardu bibliotek publicznych (modernizacji lub stworzenia niezbędnej infrastruktury do korzystania z usług bibliotek, w tym nowoczesnego sprzętu komputerowego). Program odegrał również istotną rolę interwencyjną, w sytuacji kryzysowej: zabezpieczania i odbudowywania infrastruktury kulturalnej po powodzi.

W roku 2010 Biblioteka Narodowa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpoczęły szkolenia z zakresu digitalizacji dla własnych pracowników oraz pracowników innych instytucji, jak również rozpoczęły prace nad jednolitymi standardami technicznymi oraz procedurami stosowanymi w procesie digitalizacji.

W ramach Programu wieloletniego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” przeprowadzono na łączną kwotę ponad 29 mln zł prace budowlane Centrum Chopinowskiego w Warszawie oraz zakup wyposażenia muzealnego, w tym dokonano adaptacji Zamku Ostrogskich i rewitalizacji parku w Żelazowej Woli wraz z infrastrukturą turystyczną. Budowa obiektów kubaturowych Parku w Żelazowej Woli została zakończona w 2009 r., zaś w 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina.

W ramach Programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” w roku sprawozdawczym kontynuowano budowę konstrukcji budynku muzeum. Prowadzono niezbędne roboty budowlane, wykonano audiowizualną dokumentację realizacyjną budowy Muzeum, przeprowadzono nadzór inwestorski, projektowanie architektoniczne i konsultacje techniczne, nadzór autorski nad budową Muzeum, wykonanie i pielęgnację nasadzeń rekompensacyjnych i przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Wykonanie finansowe robót budowlanych na koniec 2010 r. wyniosło 50,6 mln zł, co stanowi 33,2% kosztu całkowitego inwestycji.

Wdrażając Program wieloletni „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych” w roku 2010 przeprowadzono m.in. prace dotyczące zdigitalizowania i przetwarzania książek do ogólnoświatowych standardów oraz utworzenia stanowiska ds. e-czytelnictwa.

Poniesione w 2010r. w ramach projektu wydatki zagwarantowały bibliotece ciągłość realizacji zadań, w tym najważniejszego tj. zapewnienia niewidomym dostępu do publikacji. Zwiększona została ilość tytułów dostępnych dla użytkowników biblioteki (nabyto 723 ezg. wydawnictw), w tym nowości wydawniczych. Zdigitalizowano i przetworzono do ogólnoświatowych standardów 836 tytułów książek, co zwiększyło ich dostępność dla czytelników. W stosunku do roku 2009 więcej czytelników skorzystało z wypożyczalni on-line, pobierając książki w formacie „czytak”, „daisy" oraz w plikach tekstowych odczytywanych mową syntetyczną. W celu udzielenia porad i wsparcia technicznego w zakresie obsługi programów komputerowych dedykowanych osobom niewidomym oraz obsługi odtwarzaczy książek cyfrowych w 2010 r. utworzono stanowisko do spraw e-czytelnictwa.

Zgodnie z Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 roku w 2010 r. działał Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji zadań Rządu, którego prace przebiegały zarówno w formie posiedzeń jak i grup roboczych w obszarach: • przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w turystyce,

 • działań na rzecz zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności do usług dzieci i młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin,

 • bezpieczeństwa turystów.

W 2010 r. odbyło się osiem posiedzeń Zespołu. Obrady koncentrowały się wokół następującej problematyki: regulacji prawnych, mających wpływ na rozwój turystyki; turystyki społecznej w Polsce; turystyki w programach operacyjnych w starej (2004-2006) i nowej (2007-2013) perspektywie; działalności promocyjnej dla turystyki; informacji dla turystów krajowych i zagranicznych; kształcenia zawodowego oraz na poziomie wyższym kadr dla turystyki; działań branży turystycznej na rzecz wprowadzenia samoregulacji; bezpieczeństwa turystów w kontekście wystąpienia siły wyższej oraz skutków wystąpienia siły wyższej dla branży turystycznej; rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, jako jednego z markowych produktów polskiej turystyki, a także przygotowań i priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze turystyki.

Obrady, dyskusje i ustalenia zaowocowały m.in.: • podjęciem kompleksowych prac nad dokonaniem oceny wpływu regulacji prawnych na funkcjonowanie infrastruktury turystycznej i w dalszej kolejności na funkcjonowanie przedsiębiorców turystycznych,

 • podjęciem przez Polską Izbę Turystyki oraz Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej prac służących opracowaniu i wdrożeniu „Kodeksu Dobrych Praktyk Organizatora Turystyki” w kontaktach z klientami - przy aktywnym wsparciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • przeanalizowaniem potrzeby podjęcia dyskusji na rzecz koordynacji działań promocyjnych,

 • opracowaniem raportu pn. „Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - według stanu na 31.12.2010 r.”.

W wyniku prac grup roboczych Zespołu zrealizowano m.in. następujące zadania:

 • -wykonano i upowszechniono w środowisku turystycznym, ekspertyzę pt. „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego w 2009 r. na stan i perspektywy rozwoju turystyki w Polsce wraz z rekomendacjami”,

 • opracowano i upowszechniono informację pt. „Instrumenty wsparcia branży turystycznej w różnych krajach Europy”,

 • opracowano i upowszechniono materiał pt. „Turystyka - czy i jak państwo powinno pomagać w rozwoju branży”,

 • wykonano badanie pt. „Szanse i bariery dostępu podmiotów turystycznych do funduszy strukturalnych”, wyniki którego są wykorzystywane w przygotowaniach do nowego okresu programowania,

 • dokonano analizy mechanizmów wsparcia i rozwiązań legislacyjnych turystyki społecznej w krajach europejskich oraz przyczyn ograniczających udział Polaków
  w turystyce krajowej w celu opracowania założeń projektu krajowego programu turystyki społecznej,

 • przygotowano projekt założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych,

 • przygotowano i zrealizowano II etap akcji „Bezpieczny Stok” w sezonie zimowym 2010/2011,

 • opracowano materiały promocyjno-edukacyjne akcji „Bezpieczna Woda”,

 • kontynuowano akcję „Telefon Bezpieczeństwa”.

Inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie oraz wspieranie działań mających na celu rozwój polskiego sportu, uwzględniające jego społeczny, gospodarczy i organizacyjny wymiar prowadzone było w 2010 r. w ramach Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015. Priorytetowym była m.in. integracja działań oraz aktywizacja organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji w obszarze kultury fizycznej, w tym w sporcie.

Cele strategiczne i operacyjne strategii realizowane były m.in. poprzez: • kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, niezbędnego do realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Całkowita wartość nakładów na realizację Programu wynosi 4 880 631 tys. zł, w tym 2 483 531 tys. zł ze środków budżetu państwa. W ramach programu realizowana będzie inwestycja Budowy Stadionu Narodowego finansowana w całości ze środków budżetu państwa.

 • programy rozwoju sportu dla wszystkich, upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, wiejskim, w rodzinie oraz w środowiskach polonijnych;

 • kontynuację budowy i rozbudowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W roku 2010 na realizację programu zaplanowano w budżecie państwa kwotę 250 mln zł. W roku sprawozdawczym w III edycji programu dofinansowanie w łącznej kwocie 193,8 mln zł udzielone zostało 567 obiektom, z czego: 519 to kompleksy „Moje Boisko-Orlik 2012”, 38 to obiekty „Biały Orlik”, 10 dofinansowań uszkodzonych wskutek powodzi kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zaplanowane środki budżetowe po zmianach wykorzystane zostały w 86,5 %. Do użytku oddanych zostało 407 kompleksów „Moje Boisko – Orlik 2012” z III edycji programu, 36 „Białych Orlików” oraz 10 wyremontowanych kompleksów z poprzednich edycji uszkodzonych wskutek powodzi;

 • programy przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w międzynarodowych zawodach i igrzyskach olimpijskich oraz wspieranie i rozwój sportu młodzieżowego ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowań i udziału reprezentacji Polski w XXI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich Vancouver 2010, I Letnich Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Singapurze oraz projektu pn. Klub Polska Londyn 2012;

Dążąc do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki sportowej z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych w 2010 r. przystąpiono do prac nad wdrożeniem Systemu Informacji Sportowej (SISport).

W zakresie poprawy dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej stanu w 2010 r. realizowano programy inwestycyjne ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2010 realizowanych było 941 umów z dofinansowaniem inwestycji. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła 361,4 mln zł. W ramach powyższych środków dofinansowano zadania z zakresu inwestycji i remontów obiektów sportowych następujących programów: wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej, programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży oraz programu budowy pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią.

W 2010 r. kontynuowane były etapowe zadania dotyczące przygotowań Polski do UEFA EURO 2012. Na budowanych obiektach: Stadionie Narodowym w Warszawie, Stadionach w Gdańsku i Wrocławiu nastąpił zdecydowany postęp prac, a Stadion w Poznaniu został ukończony.

W obszarze rozwój sportu powszechnego (sportu dla wszystkich) podejmowano działania mające na celu zwiększenie ogólnego uczestnictwa w sporcie i zachęcanie jak największej liczby obywateli do aktywności fizycznej oraz poprawę wykorzystania potencjału sportu w zakresie budowania spójności i integracji społecznej. Dofinansowano m.in.: • realizację projektu „Animator Moje Boisko - Orlik 2012”. Na kompleksach sportowych „Orlik” zatrudnionych było 1449 animatorów, a w cyklu rocznym w różnych formach aktywności uczestniczyło około 8,4 mln osób (w tym 1,7 mln dorosłych),

 • organizację zajęć sportowych dla ok. 138 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów priorytetowo traktując naukę pływania i bezpieczeństwo uczniów wypoczywających nad wodą,

 • programy upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, wiejskim, w rodzinie oraz w środowiskach polonijnych,

 • organizację masowych imprez sportowych takich m.in. jak: „Biegnij Warszawo/Maszeruję – Kibicuję”, Maraton Solidarności w Gdańsku, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Family Cup oraz promocję turystyki aktywnej,

 • rozszerzenie systemu rekreacji jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promocję sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych,

 • rozszerzenie programu działań w zakresie przeciwdziałania patologiom oraz mających na celu poprawę wykorzystania potencjału sportu w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

W obszarze wzrost wyników sportowych w sezonie przedolimpijskim najbardziej utytułowani zawodnicy w sportach letnich realizowali indywidualne programy przygotowań w ramach projektu pn. Klub Polska Londyn 2012. Podjęto prace nad doskonaleniem systemu kształcenia kadr kultury fizycznej m.in. poprzez działalność Akademii Trenerskiej. Rozszerzono program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych i zwiększono liczbę ośrodków szkoleniowych. Kontynuowano Program Talent oraz dofinansowano szkolenie młodzieży w ośrodkach LZS, w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego, akademickich i wojskowych centrach szkolenia sportowego oraz szkolenie w ramach kadr wojewódzkich.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna