Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona6/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Priorytet 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej


W ramach Priorytetu 2. SRK realizowane zadania koncentrują się wokół tworzenia i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, niezbędnej do prowadzenia konkurencyjnej działalności i wpływającej na poprawę poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

W świetle ostatnich dostępnych danych (z 2009 r. lub 2010 r.), można ocenić, że poziom rozwoju infrastruktury, zarówno technicznej jak i społecznej, nie osiągnął zakładanego w SRK poziomu dla roku 2010. Według danych za rok 2009, łączna długość dróg ekspresowych oraz autostrad wyniosły odpowiednio 522 i 849 km. Należy jednakże podkreślić, że obecnie wiele inwestycji drogowych znajduje się w zaawansowanym stadium, dlatego też zakłada się, że wartości te będę wzrastać szybciej w kolejnych latach implementacji SRK.

W zakresie infrastruktury ochrony środowiska należy ocenić, że dane za 2009 r. mają wartości zbliżone do zaplanowanych na rok 2010. W przypadku energochłonności finalnej gospodarki udało się zrealizować poziom wyznaczony na 2010 r. – 0,24 kgoe/EURO. - i zejść do poziomu 0,228 kgoe/EURO. Jeśli chodzi o udział OZE w zużyciu energii elektrycznej, to w 2009 r. osiągnięto poziom 5,8%. Zakładając utrzymanie się trendu wzrostowego dla tego wskaźnika w 2010 r. można ocenić, że osiągnie on wartość zbliżoną do zakładanej – 7,5%. Biorąc pod uwagę poziom emisji zanieczyszczeń dwutlenku siarki i tlenków azotu (SO2 i NOX), najbardziej aktualne dane z 2009 r wynoszą odpowiednio 22,6 kg/mieszk. oraz 21,5 kg/mieszk. Trudno jest zatem ocenić stopień wykonania wskaźnika na rok 2010. Jednakże obserwuje się stopniowy spadek pułapów emisji. Z roku na rok wzrasta natomiast odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. W 2009 r. wyniósł on 64,2%, w porównaniu do 75% - wartości założonej dla 2010 r.

W kwestii wskaźników odnoszących się do infrastruktury społecznej nie udało się zbliżyć do wartości zakładanych dla 2010 r. Liczba turystów zagranicznych obniżyła się w latach 2008-2009. Od 2010 r. zauważono wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów o 0,6 mln osób. Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia utrzymuje się ciągle na wysokim poziomie – w 2010 r. wyniosła 466,4 osób na 100 tys. ludności.Infrastruktura techniczna

Podejmowane inwestycje w infrastrukturę techniczną w ramach poszczególnych działań (infrastruktura transportowa, infrastruktura mieszkaniowa, infrastruktura teleinformatyczna, infrastruktura energetyki, infrastruktura ochrony środowiska) służą przyspieszeniu rozwoju w regionach, podnoszeniu konkurencyjności i atrakcyjności gospodarki oraz stopniowemu redukowaniu regionalnych dysproporcji.a) Infrastruktura transportowa

W ramach działań mających na celu modernizację sektora transportu kolejowego, w 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 686), która umożliwi szybsze wydzielenie spółki PKP PLK S.A. z Grupy PKP. Wniesienie do spółki Przewozy Regionalne aportem zaplecza technicznego do obsługi taboru wpłynie na poprawę sytuacji finansowej tej spółki, poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu usług zewnętrznych związanych z obsługą taboru. Ponadto, środki uzyskane przez PKP S.A. z tytułu zbycia na rzecz Skarbu Państwa udziałów i akcji PKP PLK S.A. zwiększą płynność finansową PKP S.A. Ustawa przewiduje też przeznaczenie dodatkowych środków z wpływów do Funduszu dla samorządów województw na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Powinno to skutkować rozwojem kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w województwach.

W kwietniu 2010 roku trwały prace nad dokumentem implementacyjnym porządkującym do 2015 roku wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. Celem dokumentu implementacyjnego jest przedstawienie koncepcji rozwoju transportu kolejowego w Polsce w perspektywie długoterminowej. W 2010 r. podjęto także prace dotyczące aktualizacji Master Planu. Rozpoczęto opracowywanie Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych, który wpisuje się w realizację celów Master Planu. Scharakteryzowano m.in. niezbędne środki oraz listę inwestycji do zrealizowania do roku 2015 włącznie.

Podjęto i realizowano działania, zgodnie z Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, w tym m.in.: podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa, kontynuowano prace nad studium wykonalności dla przystosowania linii E65 Południe (CMK) do parametrów linii dużej prędkości, prowadzono działania komplementarne związane z Programem.

W 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe realizowały szereg przetargów z zakresu Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, z których najważniejsze były związane z:


 • projektem i zabudową systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, wraz z nadzorem i zarządzaniem projektu;

 • projektem i wykonaniem robót budowlanych ,Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II, wraz z nadzorem i zarządzaniem projektu.

Zostały również ogłoszone przetargi w zakresie wdrożenia Systemu GSM-R w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E 30, Etap II. Pilotażowe Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna”. Ponadto ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu ERTMS/GSM-R (analizy wykonalności, analiz technicznych i wariantowych, koncepcji utrzymania i eksploatacji sieci).

PKP Intercity przygotowywało przetarg na doposażenie w urządzenia pokładowe ERTMS dziesięciu lokomotyw ES64U4 Husarz firmy Siemens. PKP Intercity planowało zakup 20 nowoczesnych składów zespolonych, mogących osiągać prędkość ponad 200 km/h, wyposażonych w ERTMS poziom 2. Składy zespolone będą obsługiwać połączenia Warszawy z Trójmiastem, Krakowem i Katowicami. Ponadto trwają prace przygotowawcze do wdrażania ERTMS poziom 2 na północnym odcinku linii E65 Warszawa Wschodnia – Gdynia.

Przyjęto Ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawyPrawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018), mającą na celu uporządkowanie ruchu na drogach wewnętrznych oraz wypełnienie luki w zakresie usuwania pojazdów na koszt właściciela, zmiany w zakresie danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Ustawa ta wprowadza możliwość tworzenia oznakowanych stref ruchu na drogach wewnętrznych, z obowiązującymi na nich przepisami w takim zakresie jak na drogach publicznych oraz wprowadza sankcje za niestosowanie się do znaków drogowych.

Została przyjęta ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawa fotoradarowa (Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1466),, która wprowadziła szereg zmian, zmierzających do utworzenia w strukturach ITD Centrum Automatycznego Nadzoru na Ruchem Drogowym, które będzie zdalnie obsługiwać fotoradary, a docelowo i inne urządzenia samoczynnie rejestrujące wykroczenia drogowe (np.: przejazd na czerwonym świetle). W ograniczonym zakresie fotoradary mogą być nadal obsługiwane także przez Straże Gminne i Miejskie. Ustawa zwiększyła dotychczasową prędkość dla pojazdów do 140 km/h na autostradzie i 120 km/h na dwujezdniowych drogach ekspresowych. Ponadto dokonano istotnych zmian w ustawie – Kodeks wykroczeń. Wprowadzono mechanizm, według którego dochody uzyskane z grzywien, nałożonych przez Straże Miejskie za naruszenia ujawnione za pomocą fotoradarów, przeznaczone są w całości na finansowanie inwestycji infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2010 r. w ramach Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 oddano do użytku 14,5 km autostrad, 111,8 km dróg ekspresowych (w tym obwodnic), 18,4 km wzmocnień i przebudów oraz 46,7 km obwodnic (z wyłączeniem odcinków w ciągach dróg ekspresowych). W sumie do nośności 115 KN/oś dostosowano 191,4 km dróg krajowych. Na powyższe działania wydatkowano z budżetu państwa kwotę ponad 2,4 mld zł i z Krajowego Funduszu Drogowego ponad 16,7 mld tys. zł.

W roku 2010 kontynuowano prace budowlane na autostradzie A1 na odcinkach Toruń – Stryków oraz Pyrzowice – Maciejów – Sośnica. Budowa drogi ekspresowej S-3 była kontynuowana w roku 2010 na następujących odcinkach: Szczecin – Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól.

W ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011 dofinansowano
z budżetu państwa realizację 1041 lokalnych inwestycji drogowych o łącznej wartości około 2 mld zł. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały 974 mln zł dotacji celowych na przebudowę, budowę oraz remonty dróg powiatowych i gminnych. Zadaniami zrealizowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie 2 887 km dróg lokalnych. Ogółem przebudowano 1 941 km oraz wyremontowano 678 km dróg gminnych
i powiatowych, a ponadto wybudowano 268 km nowych dróg lokalnych. Wdrożenie rządowego instrumentu wsparcia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego przyczyniło się do intensyfikacji rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Ponadto, zgodnie z harmonogramem programu wieloletniego przeprowadzony został przez wojewodów nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w roku 2011.

W ramach Krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005 zrealizowano następujące działania: • przeprowadzono cykl kampanii społecznych („Włącz myślenie”, „Drogi Zaufania”),

 • znacznie zintensyfikowano nadzór nad ruchem drogowym (działania Policji, Inspekcji Transportu drogowego, Staży Granicznej, Straży Miejskich),

 • przeprowadzono liczne działania edukacyjne (szkolenia, konkursy, festyny, pogadanki, ulotki),

 • zrealizowano inwestycje drogowe mające na celu uspokojenie ruchu („Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Samorządowych”, „Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na Drogach Krajowych”),

 • wdrożono szereg regulacji prawnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • pozyskano fundusze UE i Banku Światowego na inwestycje i inicjatywy lokalne,

 • rozpoczęto budowę Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W 2010 roku w Polsce w porównaniu z 2009 rokiem wystąpiło o 12,1% mniej wypadków drogowych, w których zginęło o 14,6% mniej osób i zostało rannych o 12,6% mniej niż w roku poprzednim.

Zgodnie z działaniami Polityki transportowej państwa na lata 2006-2025 w obszarze zarządzania ruchem, mającym wpływ na transport drogowy, wprowadzono zmiany w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które umożliwią funkcjonowanie przedsiębiorstwom transportu drogowego na europejskim rynku transportowym i zwiększą ich konkurencyjność wobec przewoźników z innych państw.

W zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej w oparciu o Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych w 2010 roku przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:


 • zrealizowano inwestycje infrastrukturalne we wszystkich czynnych portach lotniczych. Rozpoczęto także budowę w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa -Modlin oraz Lublin Świdnik. Ogółem w 2010 r. inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych wyniosły 485 mln zł. Natomiast w portach należących do sieci TEN-T zrealizowano inwestycje za 415 mln zł,

 • kontynuowano proces przekazywania gruntów oraz byłych lub części istniejących lotnisk wojskowych do samorządów – łącznie przekazano 1990,17 ha powierzchni nieruchomości, w tym 6 lotnisk,

 • prowadzono dalsze prace w ramach analizy wykonalności projektu „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski”,

 • w obszarze rozwoju infrastruktury nawigacyjnej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontynuowała realizację projektów o charakterze operacyjno-organizacyjnym oraz inwestycyjnym, w tym w szczególności instalacji pomocy nawigacyjnych, kontynuacji prac nad wdrożeniem systemu Pegasus 21, wraz z rekonfiguracją przestrzeni powietrznej. Obecne prace PAŻP jak również sukcesywne wdrażanie inicjatyw w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES), będą miały na celu zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, zmniejszenie wpływu wykonywanych operacji lotniczych na środowisko, zmniejszenie kosztów operowania w przestrzeni powietrznej przy najwyższym możliwym poziomie bezpieczeństwa,

 • kontynuowano prace nad ustanowieniem Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej - Baltic FAB (planowana data utworzenia: 1 lipca 2012 r.), w tym przeprowadzono następujące działania: podpisano list intencyjny w sprawie współpracy Polski oraz Litwy w tym zakresie, stworzono strukturę organizacyjną projektu, ustalono plan działań dla ustanowienia FAB-u Bałtyckiego oraz odebrano pierwszy raport w ramach studium wykonalności projektu,

 • prowadzono dalsze prace nad wdrożeniem pierwszego pakietu implementacyjnego w ramach programu SESAR.

W ramach Strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015 w roku sprawozdawczym rozpoczęły się konsultacje z KE propozycji modyfikacji sieci TEN-T w oparciu o dokument pt. „Materiał dla Komisji Europejskiej dotyczący propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce”. W zakresie infrastruktury morskiej dokument ten zawiera propozycje utworzenia trzech autostrad morskich: Gdynia – Karlskrona, Świnoujście – Ystad, Gdańsk – Rotterdam oraz objęcie siecią TEN-T portu Police jako zespołu portowego Szczecin – Świnoujście – Police.

W sierpniu 2010 r. została podpisana umowa na realizację szwedzkiej części polsko-szwedzkiego projektu „Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona Motorways of the Sea” w ramach Programu TEN-T Multi Annual Call 2009. Ogólnym celem projektu jest wzrost jakości przewozów drogą morską na już istniejącym połączeniu między Gdynią a Karlskroną oraz poprawa infrastruktury portowej i kolejowej w obu portach, co umożliwi obsługę prognozowanej rosnącej wielkości przewozów między Skandynawią a Regionem Adriatyckim. Realizacja tych zadań pozwoli na uzyskanie dla tego połączenia statusu „Autostrady morskiej”.

W 2010 r. następowały również dalsze prace projektowe i budowlane w zakresie budowy nabrzeży, terminali portowych, falochronów i modernizacji wejść do portów morskich ze środków UE oraz budżetowych. Rozpoczęła się realizacja projektów objętych POIiŚ w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego i Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego. Podpisano 6 umów o dofinansowanie ze środków UE projektów w zakresie infrastruktury dostępu do portów i infrastruktury portowej i rozpoczęto realizację następujących projektów:


 • Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”;

 • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I - przebudowa falochronu wschodniego”;

 • Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie”;

 • Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”;

 • Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”;

 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”.

Równocześnie trwała realizacja projektów rozpoczętych w 2009 r. polegających na przebudowie kanału portowego w porcie Gdynia, przebudowie falochronu wschodniego w Świnoujściu oraz budowie statku ratowniczego I kat. typu SAR-3000/III.

W lipcu 2010 r. rozpoczęły się prace budowlane dotyczące wykonania podłoża pod rdzeń falochronu i roboty kafarowe na długości 950 m falochronu w ramach Programu Wieloletniego na lata 2008-2013 pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, mającego ścisły związek z budową terminala LNG w porcie Świnoujście. Jest to priorytetowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W 2010 r. trwała procedura określenia prognozowanego wpływu na środowisko inwestycji przy wariantowych lokalizacjach przekopu przez Mierzeję Wiślaną w ramach Programu Wieloletniego na lata 2008-2017 „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane pozostałe inwestycje w portach morskich: • Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (do obsługi gazowców) - w 2010 r. przyznano dofinansowanie w kwocie 24,5 mln euro do budowy stanowiska statkowego do rozładunku LNG w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu i rozpoczęły się roboty budowlane. Inwestycja jest realizowana w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

 • Baza Ładunków Masowych Sypkich w Porcie Północnym w Gdańsku - projekt rozwojowy przewiduje instalację ciągów technologicznych do obsługi importu i eksportu różnych ładunków masowych sypkich przewożonych największymi statkami, jakie mogą wpływać na Bałtyk, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących zdolności przeładunkowych do obsługi eksportu węgla. Przeładunki odbywać się będą na Pirsie Węglowym i na Pirsie Rudowym. Inwestycja finansowana będzie przez kapitał prywatny. Wartość inwestycji 41,3 mln EUR. Zakładana do uzyskania zdolność przeładunkowa to 6 mln ton/rok. Przewiduje się rozpoczęcie eksploatacji nowego Terminalu na II połowę 2013 r.

b) Infrastruktura mieszkaniowa

W związku z wejściem w życie w 2010 r. ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 493) wprowadzony został uproszczony tryb ubiegania się o premię kompensacyjną, z zachowaniem uprawnień do pozostałych dwóch rodzajów premii, w przypadku realizacji w późniejszym terminie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub przedsięwzięcia remontowego. Ponadto zostały rozbudowane i uszczegółowione przepisy odnoszące się do złożonych stanów prawnych, w celu ułatwienia osobom uprawnionym ustalenia uprawnień do premii kompensacyjnej oraz kwoty przysługującej premii.

W roku sprawozdawczym weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996). Ustawa powstała w związku z koniecznością pilnego uregulowania sytuacji prawnej obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięć ziemi. Przewidziano w niej szczególne rozwiązania prawne, przykładowo: umożliwienie odbudowy, w trybie określonym ustawą, zniszczonych obiektów budowlanych w innym niż dotychczas miejscu, ze względu na występujące zagrożenia; stworzenie możliwości relokacji mieszkańców z terenów zagrożonych ponownym działaniem żywiołu poprzez sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów odbudowy; przyznanie organom gminy kompetencji do uchwalenia aktów prawa miejscowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; wprowadzenie zasad obowiązujących przy odbudowie obiektów w dotychczasowym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania.

W obszarze infrastruktury mieszkaniowej w 2010 roku realizowane były następujące programy: • Program budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej, będący kontynuacją programu finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Program został uzupełniony o dodatkowe preferencje dla gmin, które ucierpiały wskutek powodzi. W ramach programu przyznano wsparcie finansowe na realizację 69 przedsięwzięć, w wyniku których zaplanowano wybudowanie 636 lokali socjalnych, 453 mieszkań komunalnych, 32 mieszkań chronionych, 82 mieszkań dla powodzian oraz 178 miejsc w noclegowniach i 74 miejsc w domach dla bezdomnych.

 • Program budownictwa społecznego, w ramach którego udzielono 39 kredytów na sumę 180,9 mln zł na finansowanie przedsięwzięć, w wyniku których ma powstać 2 141 mieszkań dla osób o najniższych dochodach.

 • Program „Rodzina na swoim”, będący kontynuacją udzielania dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z zakupem lub budową lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W ramach programu podpisano 43 120 umów kredytowych.

 • Program termomodernizacji i remontów, w ramach którego przyznano: 2 733 premie termomodernizacyjne na realizację inwestycji o wartości 853,5 mln zł, 457 premii remontowych na realizację inwestycji o wartości 171,8 mln zł, oraz 26 premii kompensacyjnych na realizację inwestycji o wartości 3,6 mln zł.

c) Infrastruktura teleinformatyczna

W 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), tworząc ramy prawne dla zapewnienia powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz likwidację wykluczenia cyfrowego. Ustawa zawiera szereg uregulowań zmierzających do ułatwienia inwestycji telekomunikacyjnych, w tym w szczególności prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zawiera także regulacje przewidujące udogodnienia dla lokowania inwestycji z zakresu telekomunikacji, w szczególności tzw. regionalnych sieci szerokopasmowych. Regulacja ta sprzyja przyspieszeniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, także w tym celu, by umożliwić większe wykorzystanie środków unijnych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W ramach realizacji Planu działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007‑2013 w roku sprawozdawczym opracowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wejście w życie proponowanej regulacji stworzy wymogi prawne dla wyposażania nowobudowanych budynków wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej w nowoczesną infrastrukturę światłowodową, która umożliwi świadczenie zaawansowanych usług społeczeństwa informacyjnego oraz będzie stanowiła zachętę dla pobudzenia inwestycji sektora telekomunikacyjnego w sieci dostępowe realizowane w technologii światłowodowej. Długofalowo przyczyni się to wzrostu wskaźników nasycenia usługami dostępu do Internetu o wysokiej szybkości transmisji danych (przepływności) na terenie całego kraju.

Ponadto prowadzono prace w zakresie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592). Głównym celem nowelizacji była potrzeba zwiększenia wymaganej minimalnej przepływności łącza internetowego dla jednostek uprawnionych z dotychczasowych 256 kbps/64 kbps na 2 Mbps/1Mbps. Nowelizacja ma na celu stymulowanie procesu wdrażania w życie idei społeczeństwa informacyjnego, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy Polską, a innymi Państwami Członkowskimi UE w zakresie dostępu do Internetu oraz przeciwdziałanie występowaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna