Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona3/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2. Porządkowanie dokumentów strategicznych


Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych wskazuje, że na koniec 2010 r. w kraju obowiązywało 228 dokumentów, w skład których wchodziły:

 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (średniookresowa strategia rozwoju kraju);

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie/Narodowa Strategia Spójności

oraz

 • 39 strategii rozwoju (odnoszących się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin);

 • 1 dokument nowej generacji - strategie zintegrowane;

 • 123 programy rozwoju, w tym programy wieloletnie;

 • 15 programów operacyjnych1;

 • 48 pozostałe dokumenty o charakterze strategicznym (plany, założenia, koncepcje, programy pomocy).

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła pierwszą z dziewięciu strategii zintegrowanych - „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Natomiast w dniu 2 listopada 2010 r. został przyjęty przez Radę Ministrów Plan działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie".

W 2010 r. prowadzone były prace nad pozostałymi ośmioma strategiami zintegrowanymi. Założenia do poszczególnych strategii były prezentowane na Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju. W celu usprawnienia prac nad przedmiotowymi dokumentami, KPRM i MRR zorganizowali cykl warsztatów dla koordynatorów poszczególnych strategii, które dotyczyły: ujęcia zagadnień regionalnych i przestrzennych w strategiach zintegrowanych (19-20 sierpnia 2010 r.), systemu monitorowania i tworzenia wskaźników do strategii (9-10 listopada 2010 r.) oraz wyników analizy krzyżowej 9 strategii zintegrowanych (12-13 maja 2011 r.).
3. Dokonywanie oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju („Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”)


W 2010 r. prowadzono w MRR stałe prace związane z dokonywaniem oceny zgodności opracowywanych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Opinie wydawane są na podstawie decyzji nr 6 i 7 Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania oceny zgodności projektów strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

W okresie sprawozdawczym Minister Rozwoju Regionalnego dokonał oceny 15 dokumentów strategicznych pod kątem ich zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Przede wszystkim były to programy wieloletnie przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki dotyczące wsparcia inwestorów zagranicznych - 6 projektów - zgodnie z obowiązującym systemem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Pozostałe programy rozwoju dotyczyły kwestii społecznych i ochrony zdrowia – 4 programy, rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2 programy, poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy – 1 program, konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej – 1 program oraz udziału Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Minister Rozwoju Regionalnego ocenił 10 projektów programów rozwoju jako zgodne ze średniookresową strategią rozwoju kraju, a 5 jako częściowo zgodne z SSRK. Dokumenty ocenione jako „częściowo zgodne” wymagały korekt i uzupełnień, które zostały dokonane przez właściwe ministerstwa.

4. Działania podjęte w 2010 r. w celu uproszczenia procedur programów finansowanych ze środków unijnych


W 2010 roku w celu usprawnienia procesu wykorzystania środków unijnych dokonano licznych uproszczeń we wdrażaniu funduszy strukturalnych oraz środków przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Zespół do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej2 kontynuował prace nad uproszczeniami sytemu wykorzystania środków UE. Członkowie Zespołu analizowali różne elementy systemu wdrażania w celu wypracowania rozwiązań służących sprawniejszemu pozyskiwaniu dofinansowania i bardziej efektywnej realizacji projektów. Ze względu na zaawansowanie stanu wdrażania programów operacyjnych potencjalne obszary oraz możliwości usprawnień są coraz bardziej ograniczone. Powyższe było przyczyną zmian w strukturze Zespołu, których dokonano w połowie 2010 roku w drodze nowelizacji Zarządzenia. Obecnie Zespół działa na podstawie Zarządzenia nr 18 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej zmienionego Zarządzeniem nr 15 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 czerwca 2010 roku.

W 2010 roku przedmiotem prac Grup roboczych były przede wszystkim postulaty uproszczeń przedstawiane przez ekspertów uczestniczących w pracach Zespołu oraz propozycje sformułowane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Odnotowano wyraźny spadek liczby propozycji uproszczeń otrzymywanych od zewnętrznych podmiotów. Od początku prac Zespołu działa adres elektroniczny, na który napływają propozycje uproszczeń i usprawnień w systemie wdrażania. Zgłoszenia te są ewidencjonowane i porządkowane przez Sekretariat Zespołu, a następnie przekazywane Przewodniczącym Grup do wykorzystania podczas prac. Obecnie na adres poczty elektronicznej napływa niewielka liczba zgłoszeń, co pozwala przypuszczać, że znacząca część barier we wdrażaniu została w odczuciu beneficjentów wyeliminowana. W 2010 roku do sekretariatu Zespołu napłynęły trzy propozycje usprawnień.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku zorganizowano:Przedmiot prac Grupy stanowiły przede wszystkim postulaty uproszczeń zgłaszane przez członków grupy i Instytucję Zarządzającą PO Kapitał Ludzki. W trakcie posiedzeń w 2010 roku dyskutowano między innymi nad uproszczeniami na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, usprawnieniami w zakresie standardu minimum z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz kwestiami związanymi z weryfikacją wniosków o płatność. W tym zakresie istotną rekomendację stanowi zwolnienie beneficjentów z obowiązku przekazywania wraz z wnioskiem o płatność wyciągów bankowych oraz korzystanie przez instytucje przeprowadzające weryfikację z możliwości dokonywania poprawek w zakresie oczywistych błędów formalnych i rachunkowych. Weryfikowane obecnie wnioski o płatność mogą być zatwierdzane bez konieczności zwrotu do beneficjenta. Ponadto, Grupa przeanalizowała i zaopiniowała poszczególne modyfikacje wprowadzane do nowego wzoru wniosku o dofinansowanie.3

 • trzy spotkania Grupy ds. przedsiębiorców (20 maja 2010 r., 30 czerwca 2010 r., 5 października 2010 r.)

Grupa zajmująca się wypracowywaniem usprawnień dla przedsiębiorców na spotkaniach w 2010 roku omówiła m.in. propozycje PKPP Lewiatan dotyczące modyfikacji dedykowanych przedsiębiorcom instrumentów oraz kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej w ramach realizowanych projektów. W tym zakresie przedmiotem dyskusji były zagadnienia związane z zasadami kumulacji pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz udzielaniem pomocy publicznej na zatrudnienie. Poruszono również tematy związane z interpretacją pojęcia nowa inwestycja w rozumieniu rozporządzenia KE (WE) nr 800/2008 oraz kwalifikowalnością wydatków w projektach realizowanych przy wsparciu ze środków stanowiących pomoc publiczną. Do najważniejszych usprawnień wypracowanych przez Grupę należy wprowadzenie naborów elektronicznych, opracowanie zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość dołączania do wniosku o płatność zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Grupa ds. samorządy-infrastruktura, której prace koncentrowały się na zagadnieniach związanych z usprawnieniami dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych, podsumowała w trakcie posiedzenia całokształt swojej działalności. Wypracowane przez Grupę i wdrożone usprawnienia dotyczą m.in. oceny wniosków o dofinansowanie, reguł udzielania zaliczek oraz realizacji projektów w oparciu o płatności zaliczkowe. Ponadto, wypracowano rekomendacje zakładające uelastycznienie zasad realizacji projektów w formie partnerstwa, umożliwienie częściowego refundowania wniosków o płatność oraz określanie przez instytucje zakresu zmian w projekcie, które nie wymagają aneksowania umowy o dofinansowanie.

 • dwa spotkania plenarne Zespołu (1 lutego 2010 r., 13 października 2010 r.)

W trakcie spotkań Zespołu przedstawiono i omówiono sposób wdrożenia i skuteczność rozwiązań wypracowanych przez poszczególne Grupy tematyczne.

Dodatkowo, na spotkaniu w dniu 13 października 2010 r. dokonano wstępnej oceny trybów wyboru projektów zastosowanych w ramach NSRO 2007-2013. W trakcie posiedzenia przedstawiono słabe i mocne strony mechanizmów selekcji oraz czynniki warunkujące dobór trybu wyboru do określonego rodzaju projektów.

Uzgodniono, iż wyniki prac Zespołu w postaci wypracowanych propozycji zostaną wykorzystane w rozpoczynających się pracach nad założeniami do systemu wdrażania kolejnej perspektywy finansowej. Planowane jest przygotowanie pakietu zaleceń w zakresie trybu wyboru projektów, który stanie się częścią zestawu rekomendacji i wskazówek dla perspektywy finansowej 2013+.

W 2010 r. usprawniono także system implementacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym przede wszystkim: • uruchomiono „zaliczki” na finansowanie niektórych działań PROW na lata 2007 2013. W dniu 10 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, (Dz. U. z 2010 r., Nr 57, poz. 351). Zmiana ustawy miała zasadniczo na celu prawne uregulowanie możliwości zaliczkowania wypłat środków na realizację działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013). Zostały zaproponowane przepisy mające na celu poprawę efektywnego wykorzystania środków przewidzianych w ramach PROW 2007-2013. Zaliczkę można otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na operacje realizowane z udziałem środków EFRROW w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych PROW 2007 – 2013;

 • wprowadzono pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z sytuacją powodziową. W celu udzielenia pomocy gospodarstwom, które poniosły straty w związku ze zniszczeniami w wyniku wystąpienia powodzi, na wniosek MRiRW, członkowie Komitetu Monitorującego PROW 2007 – 2013, podczas posiedzenia w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r., przyjęli uchwałę nr 43 w sprawie zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Uchwała stworzyła podstawę do przygotowania nowego działania: „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” z budżetem w kwocie 100 mln euro;

 • przeprowadzono ocenę mid – term. W roku 2010 przeprowadzona została ocena średniookresowa Programu, dotycząca nie tylko bezpośrednich wyników jego realizacji, ale też oddziaływania na procesy rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Konieczność przeprowadzenia oceny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynika z przepisów unijnych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna