Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona16/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ROZPORZĄDZENIA


Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 68, poz. 440)

Rozporządzenie wprowadza przejrzysty mechanizm obniżania ceny wywoławczej akcji, co umożliwi jej ustalenie na poziomie realnej ceny rynkowej, a tym samym zwiększyło szansę na powodzenie procesu prywatyzacji.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzonej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 68, poz. 439)

Rozporządzenie uprościło zasady sporządzani analiz , poprzez ograniczenie ich elementów obligatoryjnych oraz poszerzyło katalog określający możliwość odstąpienia od ich sporządzania.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 164, poz. 1111)

Usprawnienie realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych służących rozwojowi sektora MSP.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji (Dz. U. Nr 209, poz. 1380)

Określa wzór karty prywatyzacji.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 135, poz. 904)

Dodanie do listy włókien tekstylnych nowego włókna o nazwie „melamina”.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Rozporządzenie określa zakres informacji określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

Rozporządzenie określa zakres informacji dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, informacji o otrzymanej pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na realizację którego podmiot ubiegający się o pomoc wnioskuje o jej udzielenie, zakres oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej oraz wzór stosownego formularza.

Regulacja stanowi dostosowanie krajowych przepisów do zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie pomocy publicznej.

Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 162, poz. 1088)

Regulacja stanowi dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych formularzy notyfikacyjnych.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 198, poz. 1315)

Rozporządzenie określa rodzaje porozumień zawieranych w obrębie sektora pojazdów samochodowych, które nie są objęte zakazem.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1728)

Aktualizacja wykazu podstaw prawnych, będących podstawą udzielenia pomocy, wykazu form udzielenia pomocy oraz wykazu przeznaczeń.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 181, poz. 1218)

Rozporządzenie uzupełnienia wykaz podmiotów udzielających pomocy, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174)

Rozporządzenie wprowadza we wzorze zaświadczenia pola umożliwiające przedstawienie informacji o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę na działalność w sektorze transportu oraz ogólnej wartości pomocy de minimis.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254, poz. 1704)

Regulacja przewiduje zwolnienie części podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną z obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych oraz z obowiązku przekazywania niektórych informacji dotyczących ich sytuacji ekonomicznej.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 20)

Realizacja przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. Nr 75, poz. 404)

Rozporządzenie określa organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych

Usunięcie istniejących barier prawnych w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Regulacje dotyczące obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.Priorytet 2.

Poprawa Stanu Infrastruktury Technicznej i SpołecznejProjekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie potwierdzania danych dotyczących ilości wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Regulacje dotyczące potwierdzania danych dotyczących ilości wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej.Priorytet 2.

Poprawa Stanu Infrastruktury Technicznej i SpołecznejProjekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia współczynników technologicznych dla poszczególnych rodzajów i mocy zainstalowanych źródeł wykorzystujących energię odnawialną na lata 2011- 2016.

Regulacje dotyczące ustalenia współczynników technologicznych dla źródeł wykorzystujących energię odnawialną.Priorytet 2.

Poprawa Stanu Infrastruktury Technicznej i SpołecznejProjekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań i warunków dotyczących certyfikacji instalatorów urządzeń i systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

Regulacje dotyczące szczegółowych wymagań i warunków dotyczących certyfikacji instalatorów urządzeń i systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik (Dz. U. Nr 125, poz. 845)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz (Dz. U. Nr 154, poz. 1033)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz–zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz–tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun (Dz. U. Nr 210, poz. 1383)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej (Dz. U. Nr 195, poz. 1296)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik (Dz. U. Nr 231, poz. 1522)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów współczesnej gospodarki.Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643)

Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38) - w zakresie art. 1, 2, 3 (częściowo), 4-7, 8 (częściowo)Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania oraz nad projektem zarządzenia Ministra Obrony Narodowej o sposobie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie SZ RP oraz właściwościach organów wojskowych i normach zakwaterowania

Regulacje dotyczące zakwaterowania żołnierzy.Priorytet 5.

Rozwój obszarów WiejskichRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945)

Pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

Opracował zespół w składzie:

Patrycja Artymowska, Sabina Kasoń, Joanna Koguciuk, Ewa Nowacka, Wojciech Ogłaza, Eugeniusz Sadowski, Anna Skwara, Marzena Tilzen, Daniel Wąsik, Grzegorz Witkowski, Iga Zupok-Gierwatowska

w oparciu o wkłady nadesłane przez właściwe departamenty MRR, ministerstwa i urzędy centralne.

pod kierunkiem:

Stanisława Sudaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR


Aprobował:

dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Akceptował:

dr Waldemar Sługocki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
1 W zestawieniu uwzględniono 5 krajowych programów operacyjnych (PO IG, PO KL, PO IiŚ, PO RPW, PO PT), 9 programów współpracy transgranicznej i transnarodowej oraz PROW 2007-2013.

2 Zespół został powołany Zarządzeniem nr 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2008 r.

3 Formularz zaczął obowiązywać w dniu 1 stycznia 2011 roku.

4 Jeśli nie wskazano inaczej – wszystkie dane pochodzą z GUS, www.stat.gov.pl

5 Dane w euro i PPS według Eurostat.

6 W poprzednich latach Polska zajmowała 7 lokatę w UE pod względem poziomu PKB (w 2009 r. wyprzedziliśmy Niderlandy).

7Dane za 2010 r. mają charakter szacunku z danych wstępnych.

8 Dane Ministerstwa Finansów.

9 Dane NBP.

10 Human Development Report 2010, United Nations Development Fund, (http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/)

11 A Hypothetical Cohort Model of Human Development, Human Development Research Paper 2010/40 Jana Asher and Beth Osborne Daponte, September 2010, United Nations Development Fund (http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_40.pdf)

12 Global Competitiveness Report 2010-2011, Klaus Schwab, Word Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf)

13 Celem KPR 2008-2011 było stworzenie w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom. Reformy w ramach KPR przeprowadzone były w trzech obszarach priorytetowych:

Aktywne społeczeństwo – zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa i obywateli, m.in. poprzez: rozwój systemu edukacji, aktywne polityki rynku pracy, modernizację systemu zabezpieczenia społecznego, zmiany w systemie ochrony zdrowia, stworzenie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

Innowacyjna gospodarka – rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, co ma istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy. Działania w tym obszarze obejmowały m.in. zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji; poprawę konkurencyjności nauki, zapewnienie konkurencji w sektorach sieciowych, wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Sprawne instytucje – efektywne wykorzystanie środków publicznych osiągnięte dzięki realizacji działań w tym obszarze ma umożliwić sprawną realizację polityk prorozwojowych i inwestycji publicznych, przy zapewnieniu właściwego poziomu zabezpieczenia socjalnego. Reformy w ramach tego obszaru obejmowały przede wszystkim: rozwój nowoczesnej administracji publicznej, zwiększenie efektywności funkcjonowania sektora finansów publicznych, decentralizację, stworzenie systemu promocji Polski.


14 OZE – odnawialne źródła energii.

15 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., a następnie przekazany do KE.

16 Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

17 Źródło: Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2010 roku (na podstawie danych wstępnych GUS), DAP MG, Warszawa 28.04.2011

18 GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska.

19 Źródło: Morski Instytut Rybacki

20 Ochrona ex situ (łac. ex situ – poza miejsce) – ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych, lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka, podejmowana jedynie przez instytucje naukowe, urzędy konserwatorskie i parki narodowe.

21 Bez środków wydatkowanych w ramach zadania: 1.1.9. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.


22 Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655

23 Migracje o charakterze cyrkulacyjnym oznaczają międzynarodowe, czasowe, powtarzające się (sezonowe lub spontaniczne) migracje ekonomiczne.

24 Według rejestru TERYT, za obszary wiejskie uznaje się gminy wiejskie i części wiejskie gmin miejsko-wiejskich.

25 Dane za 2009 i 2010 r. – szacunek Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) dla MRR.

26 Regiony, z których każdy wytwarza nie więcej niż 3% wartości krajowego produktu brutto.

27 W cenach bieżących.

28 BAEL – wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

29 Dane wstępne GUS.

30 KSI SIMIK 2007-2013

31 Źródło: Projekt sprawozdania rocznego za 2010 rok z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

32 Źródło: KSI SIMIK 2007-2013

33 Źródło: dane Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR

34 Prezentowane oceny są oparte na badaniach ewaluacyjnych przy wykorzystaniu trzech modeli makroekonomicznych: MaMor3, EuImpactModIII, Hermin.

35 Źródło: Raport Polska 2011: Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Wyd. MRR 2011.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna