Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona15/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

ustawa określa zasady organizacji rynków transportu publicznego, zarządzania usługami przewozowymi na tych rynkach, a także kwestie związane z finansowaniem transportu publicznego, w tym dofinansowanie usług nierentownych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa tworzy instrumenty umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego i jego rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ustawie określone zostały zasady dostępu do rynku i funkcjonowania transportu publicznego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151)

Główne cele ustawy to:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami,

- poprawa jakości szkolenia kandydatów na kierowców,

- minimalizacja negatywnych zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 22 stycznia 2010 r o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143)

Ustawa dostosowuje przepisy regulujące obszar zakwaterowania do realizowanego procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone rozwiązania zakładają zrównanie w prawach do zakwaterowania wszystkich żołnierzy zawodowych. Realizacja prawa do zakwaterowania może być realizowana przez:

– przydział kwatery na czas pełnienia służby,

– bezpłatne zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej,

– wypłatę świadczenia mieszkaniowego, w przypadku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez żołnierza we własnym zakresie.

Ustawa wprowadza również możliwość zakwaterowania żołnierzy, na ich wniosek i za zgodą dowódcy jednostki, we wspólnych kwaterach stałych znajdujących się na terenie jednostki wojskowej.
Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990)

Zmiany w procedurze ubiegania się i wypłacania dopłaty krajowej z budżetu państwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Dostosowanie prawa krajowego do postanowień dyrektywy nr 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznychPriorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

Projekt ustawy ma na celu stworzenie prawnych warunków przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Eliminacja ograniczeń w zakresie wspierania rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dostosowanie prawa polskiego do postanowień decyzji Komisji nr 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Porządkowanie przepisów dotyczących ruchu drogowego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Dostosowanie przepisów do prawa europejskiego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustanowienie oraz wdrożenie procedur dotyczących ocen wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej dla dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Ramy prawne dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Istotą projektu ustawy jest określenie:

- zasad wzajemnej akceptacji taboru kolejowego,

- przyjęcie zasad oceny zgodności i certyfikacji składników interoperacyjności oraz podsystemów i zakładów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych,

- wskazanie kryteriów minimalnych dla jednostek notyfikowanych oraz parametrów kontroli podczas dopuszczania do eksploatacji pojazdów niezgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI).

Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Konieczność zmiany ustawy wynika z potrzeby wdrożenia do polskiego prawa zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o bezpieczeństwie morskim

Implementacja do polskiego porządku prawnego pakietu dyrektyw ERIKA III:Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Implementacja I pakietu kolejowego - dyrektywy 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywy 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych

Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa (w szczególności uczniów szkół podstawowych).Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o pracy na morzu

Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów międzynarodowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski

Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów międzynarodowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wyposażenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w uprawnienia dotyczące regulowania spraw z zakresu rynku kolejowego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dostosowanie przepisów do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Celem projektu jest uelastycznienie i racjonalizacja zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Stworzenie warunków do zadłużenia Funduszu Kolejowego w wysokości umożliwiającej zbilansowanie inwestycji objętych POIiŚ oraz skierowanie środków Funduszu na spłatę kredytu lub wykup obligacji.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Objęcie kierowców pracujących na własny rachunek przepisami o czasie pracy kierowców.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych

Przepisy dotyczące budowy nieruchomości, w sytuacji gdy realizujący inwestycję nie jest właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości zajętych pod tę inwestycję.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących warunków wykonywania przewozów drogowych.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejZałożenia do projektu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego.Priorytet 3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakościUstawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655).


Zmiana przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji.Priorytet 3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakościProjekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego.Priorytet 3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakościRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643)


Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38) - w zakresie art. 1, 2, 3 (częściowo), 4-7, 8 (częściowo).Priorytet 3.

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakościRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy (Dz. U. Nr 141, poz. 950)

Rozporządzenie dostosowało polskie wartości normatywne w zakresie promieniowania optycznego do wartości granicznych określonych w art. 3 dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Rozporządzenie wprowadziło także zmiany polegające na weryfikacji dotychczasowych wartości dopuszczalnych dla 11 substancji chemicznych oraz poszerzono wykaz o 5 nowych substancji chemicznych.Priorytet 4.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwaUstawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475).

Wprowadzenie przepisów dotyczących równego traktowania pracodawców na otwartym i chronionym rynku pracy w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.Priorytet 4.

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwaUstawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706)

Wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym.Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 669)

Podstawy prawne do realizacji procesu profesjonalizacji SZ RP.Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz. 1474).

Podstawy prawne do realizacji procesu profesjonalizacji SZ RP.Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Możliwość uzyskania uprawnień weterana bądź weterana poszkodowanego. Przez weteranów na gruncie ustawy rozumie się uczestników misji wojskowych poza granicami RP.

Ustawa, choć nie jest bezpośrednio związana z profesjonalizacją Sił Zbrojnych, stanowi istotne dopełnienie pakietu rozwiązań socjalnych i pomocowych dla żołnierzy.

Priorytet 5.

Rozwój obszarów WiejskichUstawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 247, poz. 1650)

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
Referat