Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona14/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Załącznik nr 1


Działania legislacyjne w 2010 roku


USTAWY I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW USTAW

Lp.

Blok tematyczny

Tytuł

Istota projektuPriorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiProjekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa

Dopuszczenie możliwości uczestnictwa kapitałowego samorządów województw w funduszach poręczeniowych i pożyczkowych.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620)

Ustawa określa zasady wejścia w życie przepisów pakietu ustaw „Budujemy na Wiedzy – Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617)

Na podstawie ustawy utworzone zostało Narodowe Centrum Nauki. Ustawa określa zasady jego funkcjonowania.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków ustalanych na ten cel w budżecie państwa.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)

Ustawa określa zasady funkcjonowania państwowych jednostek organizacyjnych, wyodrębnionych pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616)

Ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)

Ustawa określa zasady funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiProjekt ustawy – Prawo pocztowe

Poprawa funkcjonowania rynku pocztowego oraz zapewnienie skutecznego finansowania usług powszechnych świadczonych przez Pocztę Polską S. A. w sytuacji, gdy świadczenie tych usług przyniesie przedsiębiorcy stratę.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiProjekt ustawy o kredycie konsumenckim

Projekt stanowi maksymalną harmonizację kierunkową w zakresie przepisów wspólnotowych dotyczących umów o kredyt konsumencki. Harmonizacja obejmuje obowiązki informacyjne w odniesieniu do umów o kredyt konsumencki w pięciu głównych obszarach: standardowe informacje podawane w reklamie, informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje, które należy zawrzeć w umowach o kredyt, prawo do odstąpienia od umowy, przedterminowa spłata kredytu i prawo kredytodawcy do otrzymania rekompensaty oraz obliczanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (APR).Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 169)

Dostosowanie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego do dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiProjekt ustawy o timeshare

Ustawa będzie określać zasady ochrony konsumentów zawierających umowy timeshare, umowy o długoterminowe produkty wakacyjne, umowy odsprzedaży oraz wymiany.Priorytet 1.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarkiUstawa z dnia 10 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 171).

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  • trybu zbywania akcji Skarbu Państwa w ramach prywatyzacji pośredniej,

  • analiz przedprywatyzacyjnych,

  • pomocy publicznej oraz wsparcia nie będącego pomocą udzielanego przez Ministra Skarbu Państwa.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do standardów europejskich, ogranicza prawną reglamentację sportu, umacnia pozycję Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Przyjęto, że szereg spraw nie wymaga tworzenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a pożądany stan rzeczy może zostać osiągnięty regulacjami wewnętrznymi jednostek organizacyjnych działających w sferze sportu. Ustawa nie określa reguł uprawiania sportu, a jedynie tryb postępowania, dzięki któremu zapewniona będzie ochrona ww. reguł.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230)

Zmiany ułatwiające obywatelom i przedsiębiorcom kontakt z administracją publiczną oraz z sądami i innymi podmiotami władzy publicznej.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 108, poz. 686,)

Ustawa ma na celu przyspieszenie uniezależnienia spółki PKP PLK S.A. od PKP S.A. Wprowadzone zmiany tworzą podstawę prawną do wykorzystania środków Funduszu Kolejowego na nabycie przez Skarb Państwa akcji PKP PLK S.A. od PKP S.A., co umożliwi zwiększenie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym PKP PLK S.A. oraz szybsze wydzielenie spółki PKP PLK S.A. z Grupy PKP. Wniesienie do spółki Przewozy Regionalne aportem zapleczy technicznych do obsługi taboru wpłynie na poprawę sytuacji finansowej tej spółki, poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu usług zewnętrznych związanych z obsługą taboru. Ponadto, środki uzyskane przez PKP S.A. z tytułu zbycia na rzecz Skarbu Państwa udziałów i akcji PKP PLK S.A. zwiększą płynność finansową PKP S.A. Ustawa przewiduje też przeznaczenie dodatkowych środków z wpływów do Funduszu dla samorządów województw na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Powinno to skutkować rozwojem kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych w województwach..Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 247, poz. 1651)

Samorządy uzyskały prawo nabycia prawa własności albo użytkowania wieczystego budynków dworców kolejowych od PKP S.A. w zamian za co należności tej Spółki z tytułu podatku od nieruchomości mają być wygaszone do wysokości kwoty odpowiadającej wartości przekazanych nieruchomości.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170),

Likwidacja barier w rozwoju infrastruktury liniowej poprzez ustanawianie służebności drogowych i służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).


Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323)

Zmiany ułatwiające prace w zakresie inwestycji liniowych, jak np.: możliwość nabycia nieruchomości po zrealizowaniu celu publicznego, tryb uprawniający do zajęcia nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu oraz usunięcia awarii urządzeń liniowej infrastruktury.Priorytet 2. Poprawa Stanu Infrastruktury Technicznej i Społecznej

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 21, poz. 104)

Rozwiązania wpływające na rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, m.in. wprowadzające obowiązek upublicznienia części obrotu energią elektryczną. Ustawa umożliwia zwiększenie wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego, podłączanie biogazowi do gazowych systemów przesyłowych, skorelowanie systemu świadectw biogazu z systemem świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE. Ponadto ww. ustawa przenosi nadzór właścicielski nad operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej do właściwości Ministra Gospodarki, wpływając w ten sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Głównym celem jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych, wody, a także odbioru ścieków. Ustawa będzie normować zasady wyodrębniania gruntów, na których będą lub są już zlokalizowane urządzenia liniowe mające znaczenie z uwagi na realizację celu publicznego, poprzez tworzenie specjalnych pasów gruntów zwanych korytarzami przesyłowymi.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Regulacje prawne w zakresie lokalizacji inwestycji liniowych, postępowania administracyjnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, które zwiększają przewidywalność kierunków rozwoju terenów inwestycyjnych i uproszczenie postępowania administracyjnego oraz potencjalnie lepsze warunki do rozwoju i inwestowania.Priorytet 2.

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznejProjekt ustawy o energii ze źródeł odnawialnych

Głównym celem jest stworzenie nowych zasad wsparcia energii wytworzonej z OZE, które będzie zróżnicowane w zależności od nośnika energii odnawialnej, zainstalowanej mocy urządzeń generujących energię oraz daty włączenia do eksploatacji lub modernizacji. Nowe zasady wspierać będą rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnych, określą warunki zachowania praw już nabytych dla inwestycji zrealizowanych lub rozpoczętych, czas ich obowiązywania oraz pozwolą na zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy końcowego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13)

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję tzw. najmu okazjonalnego lokalu umożliwiającą komercyjne wynajmowanie lokali wyłącznie na podstawie zasad ustalonych w umowie. Wyłączeniu uległyby przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące eksmisję z lokalu. Ponadto, ustawa doprecyzowuje zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych z czynszu najmu lokali.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 76, poz. 493)

Nowelizacja wprowadziła alternatywy, uproszczony tryb ubiegania się o premię kompensacyjną w przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Ponadto zostały rozbudowane i uszczegółowione przepisy dotyczące premii kompensacyjnej.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 86, poz. 554)

Ustawa zmienia definicję abonenta, w efekcie czego rozszerzeniu uległ zakres podmiotów objętych tym pojęciem. W efekcie obejmuje ono również użytkowników aparatów publicznych oraz użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07) stwierdzającego niezgodność dotychczasowych przepisów krajowych z prawem UE.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675)

Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, przy czym szczególne działania nakierowane są na dostęp szerokopasmowy oraz likwidację wykluczenia cyfrowego, geograficznego i socjalnego. Ustawa wprowadza unormowania dotyczące prawno-ekonomicznych warunków budowy sieci przez jednostki samorządu terytorialnego.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996)

Ustawa powstała w związku z koniecznością pilnego uregulowania sytuacji prawnej obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięć ziemi. Przewidziano w niej szczególne rozwiązania prawne, przykładowo: umożliwienie odbudowy, w trybie określonym ustawą, zniszczonych obiektów budowlanych w innym niż dotychczas miejscu, ze względu na występujące zagrożenia; stworzenie możliwości relokacji mieszkańców z terenów zagrożonych ponownym działaniem żywiołu poprzez sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów odbudowy; przyznanie organom gminy kompetencji do uchwalenia aktów prawa miejscowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; wprowadzenie zasad obowiązujących przy odbudowie obiektów w dotychczasowym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018)

Ustawa ma na celu uporządkowanie ruchu na drogach wewnętrznych oraz wypełnienie luki w zakresie usuwania pojazdów na koszt właściciela (powstałej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Wprowadza zmiany w zakresie danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466)

Ustawa tworzy ramy prawne dla funkcjonowania urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenia drogowe oraz podnosi dopuszczalną prędkość na autostradzie do 140 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowej do 120 km/h.

Ustawa wprowadza także zmiany o charakterze organizacyjno-porządkowym w ustawie o transporcie drogowym.
Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUchwała Nr 138/2010 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Celem nowelizacji uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni było ułatwienie dostępu do środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi w 2010 r.Priorytet 2.

Poprawa infrastruktury technicznej i społecznejUstawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 230, poz. 1508)

Ustawa dostosowuje przepisy prawa o portowych urządzeniach do procesu decentralizacji zadań publicznych, polegającego na przekazywaniu zadań i kompetencji wojewody marszałkowi województwa, a tym samym wzmocnienia roli samorządu na poziomie województwa w wykonywaniu zadań publicznych.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna