Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona13/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Podstawowe wskaźniki realizacji SRK


Tabela: Podstawowe wskaźniki realizacji SRK zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 wraz z wartością wskaźników w roku 2010

Cele i priorytety

Wskaźniki

Wartość wskaźnika w roku bazowym (2005)18

Wartość wskaźnika w 2006 r.

Wartość wskaźnika w 2007 r.

Wartość wskaźnika w 2008 r.

Wartość wskaźnika w 2009 r.

Wartość wskaźnika w 2010 r.

Zakładana w SRK wartość wskaźnika

2010

2015

Cel SRK

Średnie roczne tempo wzrostu PKB (%)

3,6

3,1 (2001-05)6,2

6,8

6,5 (2006-2007)5,1

6,0 (2006-2008)1,6*

4,9 (2006-2009)3,8

4,7 (2006-2010)

5,1 (2006-10)

5,2 (2011-15)

PKB na mieszkańca wg PPS (UE25=100)

49,1

50,0

52,5

54,4

58,8

60,1

58

66

PKB na mieszkańca wg PPS (UE27=100)

51,4

51,9

54,4

56,2

60,6

62,0Średnia stopa inwestycji (%)1)

18,8 (2001–05)

18,2 (2005)19,7

21,6

22,3

21,2

19,7

21 (2006-10)

25 (2011-15)

Średnia roczna inflacja

2,1

1,0

2,5

4,2

3,5

2,6

2,5

2,5

Deficyt sektora finansów publicznych w % PKB2)

4,1

3,6

1,9

3,7

7,3*

7,9

2,5

2,0

Dług publiczny w % PKB2)

47,1

47,7

45,0

47,1

50,9*

55

51,7

47,0

Dochód na osobę 3) (zł)

732

802,4

894,5

1006,6

1071,7

1147,2

950

1190

Struktura pracujących (w wieku powyżej 15 lat) wg sektorów gospodarki 4) (%)

100

100

100

100

100

100- sektor I

17,4

15,8

14,7

14,0

13,3

12,9

15,0

11,0

- sektor II

29,2

30,0

30,8

31,9

31,1

30,2

27,5

26,0

- sektor III

53,4

54,2

54,5

54,1

55,6

56,9

57,5

63,0

Udział usług rynkowych w wartości dodanej brutto (%)

49,9

50,1

49,8

50,2

49,9

50,1

51,0

55,0

Stopa bezrobocia (%)

17,7

13,9

9,6

7,1

8,2

9,6

12,0

9,0

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych (% ludności)

17 (2003)

20,5 (2005)19,1

17,3

16,9

17,1

17,6 a

15

13

Przeciętna długość życia (lata):

-kobiet


-mężczyzn

79,4

70,8


79,6

70,9


79,7

71,0


80,0

71,3


80,1

71,5


80,6

72,1

80,6

73,3


81,2

74,5


Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych

6,4

6,0

6,0

5,6

5,6

5,0

5,5

5,0

Priorytet I

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w % PKB

0,56 (2004)

0,57


0,56

0,57

0,60

0,68
1,5

2,0

Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R (%)7)

22,6 (2004)

26,0 (2005)25,1

24,5

26,6

27,1
30

40

Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle5) (%)

30,1 (2004)

30,6 (2005)31,6

31,5

31,1

31,7
35

40

Eksport towarów na 1 mieszkańca – tys. EUR

1,9

2,3

2,7

3,1

2,6

3,2

3,5

4,9

Wydajność pracy na 1 pracującego (UE25=100)

59,2

58,8

60,0

60,2

63,3

64,4

70,0

80,0

Wydajność pracy na 1 pracującego (UE27=100)

61,6

61,1

62,2

62,2

65,4

66,5Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (mld USD, wg NBP)

10,3

19,9

23,7

15

13,0

9,1

10,0

10,0

Liczba patentów udzielonych rezydentom polskim (na 1 mln mieszkańców)6)

20,4 (2004),

27,6 (2005)29,4

41,3

38,0

40,2

36,3

40

65

Wydatki na technologie informacyjne w % PKB

7,2 (2004)

1,8

1,7

1,6

1,9
8,0

8,5

Wydatki na technologie telekomunikacyjne w % PKB

4,3

3,9

3,5

4,2
Liczba łączy szerokopasmowych odniesiona do liczby ludności (%)

1,9

3,9

6,8

9,6

12,8

14,9

10

25

Priorytet II

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

Łączna długość dróg ekspresowych (km)

258

297

330

452

522
901

2890

Łączna długość autostrad (km)

552

663

663

765

849
1629

1913

Energochłonność gospodarki (kg paliwa umownego na 1 EUR PKB w c. 2000 r.)

0,263

0,258

0,244

0,235

0,228
0,24

0,20

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jeje zużyciu (%)

2,6

2,8

3,5

4,2

5,8
7,5

9,0

Emisje zanieczyszczeń powietrza (kg na mieszkańca)

– SO2

36,0 (2003)

30,0 (2005)32,1

31,9

26,1*

22,6
22

15

- NOx

21,2 (2003)

21,3 (2005)24,2

22,6

21,8

21,5
17

15

Recykling odpadów opakowaniowych (% ogółu wprowadzonych opakowań)

35,6 (2004)

46,7 (2005)62,5

48,2

43,0

36,9
min. 38

55-80

Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków

60

61,4

62,2

63,1

64,2
75

85

Zgony z powodu chorób układu krążenia (liczba na 100 tys. mieszkańców)

440,8

442,0

449,6

453,7

456*

466,4

400

380

Turyści zagraniczni (przyjazdy w mln osób)

15,2

15,7

15,0

13,0

11,9

12,5

18,3

22,0

Priorytet III

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Wskaźnik zatrudnienia: (%)

- osób w wieku 15-64 lata

52,8

54,5

57,0

59,2

59,3

59,3

57,0

62,0

- kobiet w wieku 15-64 lata

46,8

48,2

50,6

52,4

52,8

53,0

51,0

53,0

- osób w wieku 55-64 lata

27,2

28,1

29,7

31,6

32,3

34,0

31,0

37,0

- osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata

13,1 (IV kw 2004)

17,4 (rocznie 2004)

12,8 (IV kw 2005)

17,7 (rocznie 2005)17,3

18,3

19,6

20,0

20,5

18,0

25,0

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata (%)

37,8

29,8

21,7

17,3

20,6

23,7

26,0

18,0

Odsetek osób z wykształceniem średnim w populacji 15-64 lata (bez zasadniczego zawodowego)

35,2

35,9

36,0

35,9

35,6

35,7

38,0

41,0

Odsetek osób z wykształceniem wyższym w populacji 15-64 lata

13,9

14,9

15,7

16,5

18,1

19,8

15,0

18,0

Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych ogółem)

16,1 (2004/2005)

18,8 (2005/2006)

19 (2006/2007)

18,3

2007/200817,4 (2008/2009)

17,6

2009/10


20

25

Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających

4,9

4,7

5,1

4,7

4,7

5,3

7

10

Priorytet IV

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

55,6

58,4

59,4

63,1

67,3

69,9

50

55

Udział w wyborach parlamentarnych (% uprawnionych)

40,6
53,9


43

50

Poziom zaufania do administracji publicznej 7)

33 (2004)

38
53
42

45

50

Wskaźnik postrzeganej korupcji 8)

3,4

3,7

4,2

4,6

5,0

5,3

5,0

6,0

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (%)

56,2 (2004)

58,6 (2005)62,4

64,6

65,9

67,1

67,9 **

60

65

Wskaźnik efektywności rządzenia 9)

0,61

0,57

0,42

0,52

0,64
0,75

1,0

Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa (%)10)

46

43

53

68

69

70

50

60

Priorytet V

Rozwój obszarów wiejskich

Wskaźnik zatrudnienia na wsi (%)11)

47,0

47,8

49,2

50,7

50,8

50,4

51

54

Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego (ha użytków) 12)

7,6

7,7

7,8

7,8

8,0

8,617

8,5

10,0

Odsetek dzieci zamieszkałych na wsi objętych wychowaniem przedszkolnym

19,1

21,4

23,1

28,5

37,5

43,1

25

35

Odsetek gospodarstw domowych korzystających z  dostępu do internetu na wsi (%)

18,8

25,1

28,9

36,1

50,5

56,2

40

70

Liczba pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych 12) 13)

14,9
14,5


12

10

Priorytet VI

Rozwój regionalny

Średnie zróżnicowanie poziomu PKB na mieszkańca wg województw (%)14)

18,3 (2003)

19,4 (2005)19,7

19,9

19,624

23

Średni wskaźnik bezrobocia w 3 podregionach (NTS 3) o najwyższych stopach bezrobocia

31,7

27,4

22,9

20,1

23,6

23,3a

30

20

Udział województw Polski Wschodniej 15) w PKB

15,9 (2003)

15,4 (2005)15,3

15,3

15,518

20

Poziom urbanizacji16)

61,4

61,3

61,2

61,1

61,0

60,9

62

65

Źródło: Polska – o ile nie zaznaczono inaczej - dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat. (a dane dostarczone przez Ministerstwo Infrastruktury).

1) Relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB.

2) Wg ESA 95 i przy założeniu, że w latach 2010 i 2015 Otwarte Fundusze Emerytalne są poza sektorem.

3) Przeciętny nominalny miesięczny dochód do dyspozycji na osobę w gospodarstwach domowych.

4) I – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, II – przemysł i budownictwo, III – usługi.

5) W przedsiębiorstwach sekcji „przetwórstwo przemysłowe”, o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

6) Dla Polski – krajowe, udzielone przez Urząd Patentowy RP.

7) Wg badań CBOS.

8) Wg Transparency International; indeks percepcji korupcji (10 – oznacza brak korupcji).

9) Badanie Banku Światowego; wartości od -2,5 do +2,5.

10) Wg badań CBOS. Odsetek odpowiedzi TAK na pytanie: Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?

11) Wg BAEL.

12) Dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha.

13) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym.

14) Liczone wg współczynnika zmienności (ważone liczbą ludności odchylenie standardowe PKB na mieszkańca/średnie PKB w kraju).

15) Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

16) Odsetek ludności zamieszkałej w miastach.

17 Na podstawie wstępnych wyników PSR 2010

18 Wskaźniki bazowe SRK 2007-2015 zostały uaktualnione przez GUS

a dane wstępne

p dane szacunkowe

*Korekta

** wg danych MSWiA

Powyższa tabela prezentuje wartości wskaźników przyjętych w SRK 2007-2015 (na czerwono – wskaźniki, których wartości nie zbliżyły się do wartości zakładanych dla roku 2010 r.; na zielono – wskaźniki, których wartości osiągnęły i przekroczyły te zakładane dla roku 2010) .

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna