Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona12/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Finansowanie SRK 2007-2015


Działania z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego finansowane były zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. Były to środki z budżetu państwa i źródeł samorządowych, środki inwestycji zagranicznych oraz środki z funduszy unijnych.

Przedstawione zestawienie środków finansowych w 2010 r., zawarte w tabeli nr 1, powstało w oparciu o „Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. W 2010 r. po raz pierwszy wydatki zaprezentowano w podziale na budżet państwa (BP) oraz budżet środków europejskich (BSE tj. środki wydatkowane w ramach Narodowej Strategii Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej).W 2010 r. na realizację wszystkich funkcji państwa, wydatkowano ogółem 343,02 mld zł, w tym 48,125 mld zł z budżetu środków europejskich. Na realizacje SRK wydano łącznie 161,18 mld zł, co stanowiło 47% wszystkich wydatków. Środki europejskie przeznaczone na wdrażanie SRK stanowiły 29% wszystkich środków wydatkowanych na ten cel. Jednocześnie, blisko 97% wszystkich środków europejskich zostało przeznaczonych na wdrażanie Strategii Rozwoju Kraju.
Tabela nr 1: Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 (w mln zł)Środki finansowe w mln złBP

BŚE

Łącznie

w tym środki wojewodów

Priorytet I Wzrost konkurencyjności gospodarki

6 466,62

3 575,04

10 041,66

(6% środków)

123,36

Tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju gospodarczego

95,19

0,00

95,19

1,08

Rozwój przedsiębiorczości

427,17

1 610,82

2 037,99

0,00

Zwiększenie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji

158,34

2,09

160,43

0,19

Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje

4 209,48

1 297,68

5 507,16

0,00

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

631,06

350,14

981,20

5,42

Ochrona konkurencji

471,33

0,00

471,33

90,66

Eksport i współpraca z zagranicą

262,43

5,86

268,29

0,00

Rozwój sektora usług

42,32

0,51

42,83

0,00

Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych i prywatyzacja

21,17

0,00

21,17

2,03

Rybołówstwo

148,14

307,94

456,08

23,98

Priorytet II Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

34 070,21

8 654,66

42 724,87

(27% środków)

6 737,11

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura transportowa

8 022,54

5 363,32

13 385,85

1 762,55

Infrastruktura mieszkaniowa

954,56

0,00

954,56

202,40

Infrastruktura teleinformatyczna

261,88

173,30

435,18

0,02

Infrastruktura energetyki

943,50

222,59

1 166,09

0,09

Infrastruktura ochrony środowiska

1 047,66

1 736,22

2 783,88

215,31

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura edukacji

11 101,66

727,90

11 829,56

668,20

Infrastruktura ochrony środowiska i socjalna

8 662,24

408,15

9 070,39

3 788,10

Infrastruktura kultury, turystyki i sportu

3 076,17

23,19

3 099,36

100,44

Priorytet III Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

3 737,61

1 987,62

5 725,23

(4% środków)

49,79

Tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i zmniejszanie obciązeń pracodawców

2,29

9,16

11,45

0,00

Upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia oraz wzrost mobilności zasobów pracy

32,99

0,00

32,99

0,00

Inicjatywy na rzecz równości szans na rynku pracy

820,10

1 623,75

2 443,85

8,14

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

2 549,74

354,67

2 904,41

6,38

Rozwijanie instytucji dialogu społecznego i wzmacnianie negocjacyjnego systemu stosunków między pracownikami i pracodawcami

8,81

0,02

8,82

0,04

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

199,67

0,00

199,67

0,00

Wzrost efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy

6,27

0,00

6,27

6,27

Prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej

117,74

0,03

117,77

28,97

Priorytet IV Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

58 448,85

286,53

58 735,38

(36% środków)

17 537,96

Zintegrowana wspólnota

Budowa zasługującej na społeczne zaufanie, sprawnej władzy publicznej oraz przeciwadziałanie korupcji

6 880,15

114,57

6 994,72

533,49

Wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych

70,87

6,95

77,83

9,12

Promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej, zwłaszcza w zakresie funkcji ekonomicznych, opiekuńczych i wychowawczych

14 404,29

0,00

14 404,29

14 118,74

Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa

21 278,56

0,02

21 278,58

211,54

Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

15 814,98

164,99

15 979,97

2 665,08

Priorytet V Rozwój obszarów wiejskich

10 444,76

14 302,53

24 747,29

(15% środków)

2 956,04

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej

323,38

0,00

323,38

186,17

Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych

8 702,95

14 181,29

22 884,24

1 396,60

Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich

1 257,70

120,57

1 378,27

1 373,27

Wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi

160,73

0,67

161,40

0,00

Priorytet VI Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

1 360,89

17 846,45

19 207,34

(12% środków)

96,78

Podniesienie konkurencyjności polskich regionów

1 279,85

16 806,76

18 086,61

96,78

Wyrównanie szans rozowjowych obszarów problemowych

81,04

1 039,68

1 120,73

0,00

RAZEM

114 528,94

46 652,82

161 181,76

27 501,03

Źródło: Opracowanie MRR na podstawie „Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.


Istotnym źródłem finansowania SRK są środki pozyskiwane z budżetu Unii Europejskiej. W ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, Komisja Europejska przyznała Polsce ok. 67,3 mld euro. Na krajowe Programy Operacyjne przeznaczono środki wspólnotowe w wysokości 48,7 mld euro, natomiast na Regionalne Programy Operacyjne ponad 16,5 mld euro. Środki zaangażowane w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna wynoszą ponad 0,73 mld euro. Dodatkowo ponad 1,3 mld euro przeznaczono na krajową rezerwę wykonania.

Od początku realizacji do końca grudnia 2010 r. w ramach Programów Operacyjnych:  • złożono niemal 158 tys. wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym, o wartości wnioskowanego wsparcia sięgającej ponad 363 mld zł, przy czym wnioski o dofinansowanie projektów o największej wartości złożono w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki oraz PO Innowacyjna Gospodarka;

  • podpisano/wydano ponad 50,3 tys. umów/decyzji o dofinansowanie realizacji projektów angażujących środki wspólnotowe na łączną kwotę sięgającą blisko 153,8 mld zł. Największą kwotę środków wspólnotowych zakontraktowano w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki oraz PO Innowacyjna Gospodarka, w przypadku których wartość podpisanych umów (wydanych decyzji) wyniosła odpowiednio 56,9 mld zł, 21,7 mld zł i 21,6 mld zł. Wśród Regionalnych Programów Operacyjnych największą kwotowo kontraktację osiągnęły: RPO Województwa Wielkopolskiego oraz RPO Województwa Śląskiego – odpowiednio 4,9 i 4,3 mld zł. Natomiast programami najbardziej zaawansowanymi pod względem procentowej relacji wartości podpisanych umów do alokacji środków funduszy strukturalnych były: RPO Województwa Wielkopolskiego, RPO Województwa Pomorskiego oraz PO Województwa Opolskiego, w ramach których wartość umów zawartych do końca grudnia 2010 r. stanowiła odpowiednio 96%, 92% i 92% alokacji środków funduszy strukturalnych przewidzianej na lata 2007-2013;

  • wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wykazanych w ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność przekroczyła 63 mld zł, z czego blisko 46 mld zł stanowiły wydatki odpowiadające dofinansowaniu ze środków UE;

  • skierowano do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wynoszącą 10,7 mld euro wkładu UE, w tym w samym 2010 r. zawnioskowano o 7,4 mld euro. W tym samym okresie Komisja Europejska w ramach refundacji przekazała Polsce kwotę 9,3 mld euro. Tym samym suma środków przekazanych przez KE w formie zaliczki oraz refundacji od początku okresu programowania sięgnęła kwoty 15,5 mld euro.

Od początku uruchomienia PROW 2007-2013 do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach wszystkich działań złożono łącznie 3 561 596 wniosków. Do dnia 31 grudnia 2010 r. liczba zawartych umów i wydanych decyzji wyniosła 3 307 879.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach PROW 2007-2013 na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na łączną kwotę 19,80 mld zł (w tym 15,21 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), co stanowi 28,51% alokacji środków EFRROW przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013.

Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost realizacji płatności w poszczególnych latach oraz fakt, iż środki w ramach PROW 2007-2013 mogą być wydatkowane do końca 2015 r. należy się spodziewać, iż w przypadku PROW 2007-2013 nie istnieje obecnie zagrożenie niewykorzystania środków, a dotychczasowy procent wykorzystania alokacji środków EFRROW (28,51% wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) można uznać za zadawalający.

Biorąc pod uwagę strukturę płatności w podziale na poszczególne działania wdrażane w ramach PROW 2007-2013, największe kwoty płatności przeznaczone zostały na działania: „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” (26,26% wszystkich zrealizowanych płatności), „Renty strukturalne” (19,54%), „Modernizację gospodarstw rolnych” (17,34%) oraz „Program rolnośrodowiskowy” (14,48%).

W latach 2007-2010 wpływ środków unijnych na rozwój gospodarczy Polski był znaczący. Fundusze europejskie oddziaływały w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, proces konwergencji z krajami UE oraz aktywność inwestycyjną. W 2009 r. nastąpiło przyspieszenie wydatkowania środków Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. W rezultacie w 2010 r. dodatkowy wzrost gospodarczy na skutek wdrażania w Polsce instrumentów polityki spójności UE wyniósł około 0,6-1 pkt proc34.

W okresie od 2007 r. można było zaobserwować pozytywny wpływ wykorzystania środków z funduszy unijnych na bezwzględny poziom PKB (w cenach bieżących). W 2010 r. wielkość PKB była dzięki realizacji polityki spójności wyższa o około 2,1-5,8%. Za prawie 90% tego efektu odpowiadał wzrost zagregowanego popytu spowodowany napływem do gospodarki środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Pozostałe niecałe 10% związane było z efektami podażowymi, przede wszystkim ze wzrostem poziomu produktywności kapitału prywatnego stymulowanego akumulacją kapitału publicznego oraz z obniżeniem kosztów prywatnych inwestycji w wyniku bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw.35

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna