Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona11/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Priorytet 6 SRK: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej


Po spowolnieniu gospodarczym w Polsce w 2009 r. spowodowanym w dużej mierze zahamowaniem popytu zewnętrznego w wyniku światowego kryzysu, w roku 2010 widoczne było umacnianie się pozytywnych tendencji w gospodarce krajowej. Wzrost tempa rozwoju gospodarczego, jakie było udziałem całej gospodarki w 2010 r. (3,8% wobec 1,6% w 2009 r.) umiejscowił Polskę w gronie najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. Jednakże tempo rozwoju poszczególnych województw w 2010 r., tak jak w latach poprzednich, było zróżnicowane. Najwyższy poziom produktu krajowego brutto osiągało województwo mazowieckie - 311,4 mld zł w 2010 r.25, najniższy - woj. opolskie na poziomie 31,4 mld zł.

Województwo mazowieckie osiągnęło najwyższy i rosnący udział w generowaniu krajowego PKB. Szacuje się, że w 2010 roku stanowił on 22% PKB Polski tj. więcej niż w 2007 r. (21,7%). Cztery województwa o największym potencjale gospodarczym: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie wytwarzały w 2010 r. 52,5% krajowego PKB tj. o 0,3 pkt. proc. więcej niż w 2007 r.

Niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do poprzednich lat uległ udział w PKB Polski ogółem pięciu województw o najmniejszym potencjale gospodarczym26 tj. województw opolskiego, lubuskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (ich łączny udział wynosił w 2010 r. 12,2%) oraz województw Polski Wschodniej (15,2% w 2010 r.). Tym samym nie został uzyskany zakładany w SRK 2007-2015 udział Polski Wschodniej na poziomie 18% krajowego PKB.

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski wyniósł w 2010 r. 37,1 tys. zł27, co stanowiło 120% średniego PKB z roku 2007. Najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2010 r. odnotowano w województwie mazowieckim (59,5 tys. zł, co stanowiło 161% średniej krajowej). Pozostałe województwa, w których poziom PKB na 1 mieszkańca przewyższył średnią dla całego kraju, to: dolnośląskie (40,5 tys. zł w 2010 r.), śląskie (39,2 tys. zł) oraz wielkopolskie (39,1 tys. zł).

Najnowsze dane odnoszące się do zróżnicowania poziomu PKB na 1 mieszkańca na szczeblu jednostek terytorialnych NUTS 2 (dane za rok 2008) wskazują na zahamowanie wcześniejszego wzrostowego trendu. W 2008 r. zróżnicowanie to wyniosło 19,6% w porównaniu do 19,9% w roku 2007.

Najniższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca zanotowano - według szacunków - w województwie podkarpackim (w 2010 r. 24,4 tys. zł, co stanowiło 66% średniej krajowej). Niewiele większą wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w woj. lubelskim (24,9 tys. zł, 67% średniej krajowej). Nie nastąpiły w tym względzie znaczące zmiany w porównaniu z latami poprzednimi; dotyczyły one na ogół niewielkiego zwiększenia dystansu do średniej krajowej województw słabszych ekonomicznie, na korzyść regionów silniejszych gospodarczo. W okresie 2007-2010 nie nastąpiło zmniejszenie zróżnicowania pomiędzy regionami w zakresie wyrównywania różnic w poziomie rozwoju ekonomicznego.

Według szacunku Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) dotyczącego poziomu PKB per capita w PPS w latach 2009-2010 (czyli dla lat, dla których nie są dostępne dane statystyczne Eurostatu), w 2010 r.:


 • woj. mazowieckie osiągnęło 96% średniej unijnej,

 • woj. dolnośląskie – 66% średniej unijnej,

 • woj. śląskie i wielkopolskie – 63% średniej unijnej,

 • woj. łódzkie i pomorskie – 56% średniej unijnej,

 • woj. małopolskie – 53% średniej unijnej,

 • woj. zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie – 52% średniej unijnej,

a woj. lubuskie nieznacznie przekroczyło połowę średniej unijnej.

Najniższy poziom powyższego wskaźnika szacuje się dla woj. podkarpackiego – 39% średniej unijnej w 2010 r.

Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej nie przełożyła się jednak na spadek stopy bezrobocia według BAEL28, która w 2010 r. wyniosła 9,6%, podczas gdy w 2009 r. – 8,2%, kontynuując trend wzrostowy obserwowany od 2008 r. Była ona jednak znacznie niższa niż zakładana na 2010 r. w SRK (12,0%). Stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się nieznacznie w porównaniu z poprzednim rokiem, do 12,3%29 na koniec 2010 r. (na koniec 2009 r. wyniosła 12,1%). Na poziomie województw, wzrost stopy bezrobocia wg BAEL nastąpił w zdecydowanej większości regionów (za wyjątkiem nieznacznego spadku w woj. opolskim 9,7% wobec 9,8% w 2009 r.). W niektórych był on bardzo znaczący, o co najmniej 2 pkt. proc. (podlaskie, pomorskie, śląskie, zachodniopomorskie). Najniższy poziom stopy bezrobocia wystąpił w województwach: mazowieckim – 7,4%, wielkopolskim – 8,8% oraz małopolskim i śląskim – po 9,1%. Tym niemniej jeśli chodzi o wskaźnika bezrobocia obliczany dla 3 podregionów (NUTS 3) o najwyższej stopie bezrobocia, to dane wstępne GUS wskazują, że wzrost tego wskaźnika w 2009 r. do 23,6 nie stanowił odwrócenia trendu malejącego, który można było obserwować od 2004 r., lecz jedynie chwilowe pogorszenie sytuacji w tych podregionach. W 2010 r. szacuje się, że wskaźnik ten wyniesie 23,3.

Można natomiast zaobserwować korzystne zmiany w strukturze pracujących. Wzrasta udział pracujących w sektorze usługowym. W 2010 r. wyniósł 56,9% i zwiększył się o 1,3 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2009 r. odsetek ten zwiększył się o 1,5 pkt proc.). Najwyższym wzrostem udziału pracujących w III sektorze w porównaniu z 2009 r. mogą się pochwalić województwa: podlaskie – 3,6 pkt. proc., wielkopolskie – 2,7 pkt proc., pomorskie – 2,6 pkt proc., dolnośląskie – 2,3 pkt. proc. oraz śląskie – 2,2 pkt. proc. Natomiast najwyższy poziom zatrudnienia w sektorze usług mają województwa mazowieckie 66,3%, zachodniopomorskie – 61,9% oraz w pomorskie – 61,4%. Najniższy odsetek ludności pracującej w omawianym sektorze wystąpił w regionach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, głównie w świętokrzyskim – 48,3%, podkarpackim – 49,5% oraz w lubelskim – 50,9%.

Udział pracujących w sektorze rolniczym w skali kraju według danych GUS obniżył się w 2010 r. o 0,4 pkt. proc., do 12,9%. Najniższym udziałem pracujących w sektorze I cechują się województwa: śląskie (2,9%), dolnośląskie (6,3%) oraz pomorskie (7,1%). Natomiast największy spadek udziału sektora rolnego w strukturze pracujących w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano w województwie podlaskim – o 3,3 pkt. proc. Jednakże nadal utrzymuje się on w tym regionie na wysokim poziomie – 23,3%. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej, w 2010 r. nastąpił wzrost udziału pracujących w sektorze rolniczym nastąpił w 5 województwach: lubuskim, śląskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim. Najgorszy wynik zanotowało województwo lubelskie, gdzie udział tego sektora wzrósł jedynie o 0,1 pkt proc...

W roku 2010 zaobserwowano niewielki spadek liczby ludności mieszkającej w miastach. Zjawisko to ilustruje założony w SRK w priorytecie VI wskaźnik urbanizacji, czyli procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności. Wskaźnik ten w 2010 utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim (60,9% wobec 61,0% w 2009 r.)

W okresie sprawozdawczym korzystne zmiany można było zaobserwować także w wartościach założonych w SRK wskaźników społecznych (np.: przeciętna długość życia, zgony niemowląt na 1000 urodzeń), które w 2010 r. wskazują na poprawę poziomu opieki zdrowotnej w regionach względem roku 2009.

W okresie sprawozdawczym Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2010 r. główny dokument odnoszący się do rozwoju regionów - Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument ten w sposób kompleksowy rysuje najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polityką regionalną, prezentuje wizję rozwoju Polski w układzie terytorialnym do 2020 r. oraz formułuje cele i instrumenty ich realizacji. Są tu określone zasady współpracy rządu i województw oraz sposoby koordynacji działań podejmowanych na szczeblu centralnym z działaniami samorządu terytorialnego. Strategia przewiduje wspieranie regionów w wykorzystywaniu ich mocnych stron, takich jak zasoby ludzkie, położenie geograficzne, zasoby naturalne, zaplecze naukowe czy gospodarcze. Strategia ma wspomagać wzrost konkurencyjności regionów, a także wspierać rozwój słabszych obszarów, by zapobiec ich marginalizacji. Strategia zakłada również wsparcie obszarów problemowych, które bez specjalnego potraktowania nie będą w stanie przełamać barier rozwojowych.

KSRR zakłada trzy najważniejsze cele, jakie mają zostać osiągnięte do 2020 r.:


 • wzrost konkurencyjności regionów m.in. przy założeniu wpływu silnych miast na otoczenie (poprzez inwestycje w kapitał ludzki oraz innowacje)

 • zwiększenie spójności terytorialnej państwa i przeciwdziałanie marginalizacji tzw. obszarów problemowych (strategia przewiduje tu m.in. silne wsparcie dla ośrodków miejskich, subregionalnych i lokalnych, wsparcie obszarów zaniedbanych o niskim poziomie dochodów i rozwoju)

 • usprawnienie prowadzenia polityki dotyczących rozwoju regionalnego, m.in. poprzez zwiększenie możliwości planowania rozwoju w kluczowych ośrodkach

Dokumentem, który stanowi pewnego rodzaju „mapę drogową” wdrażania KSRR, jest „Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” przyjęty przez RM w listopadzie 2010 r.

Zawiera on opis propozycji działań, które Rada Ministrów i inne podmioty publiczne (tj. jednostki samorządu terytorialnego) muszą podjąć aby wdrożyć zapisy KSRR. Przedstawia on ponadto kierunki możliwych zmian wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, opis sposobu realizacji działań w danym obszarze oraz harmonogram prac nad wdrożeniem danego rozwiązania.

We wrześniu ubiegłego roku powołany został Zespół ds. realizacji Planu działań zapewniającego wdrożenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Do jego zadań należy wypracowanie i monitorowanie przygotowania i wdrożenia szczegółowych propozycji rozwiązań wynikających z Planu działań.

Do rozwoju regionów w 2010 r. przyczyniły się działania opisane w pozostałych pięciu priorytetach. Ponadto istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego mają regionalne programy operacyjne (RPO) przygotowywane przy współpracy z ministrem do spraw rozwoju regionalnego. Obok działań w ramach RPO realizowane były przedsięwzięcia w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektów prowadzonych w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Dodatkowo do samorządów województw oddelegowano zarządzanie działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. • Regionalne programy operacyjne (RPO)

W 2010 r. kontynuowane były nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu we wszystkich województwach. Porównując dane dotyczące 16 Regionalnych Programów Operacyjnych z końca 2009 r. z danymi z końca 2010 r., można zaobserwować znaczny wzrost zarówno liczby, jak i wartości zawartych umów/decyzji o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Do końca 2010 r. umowy o dofinansowanie o najwyższej wartości ogółem podpisano w województwach wielkopolskim – 8,5 mld zł, małopolskim – 7,3 mld zł oraz śląskim – blisko 7 mld zł. Umowy o najniższych wartościach podpisano w województwach lubuskim i opolskim – niespełna 3 mld zł. Natomiast łączna wartość umów, w ramach 16 RPO w 2010 r., przekroczyła 84 mld zł.

Z kolei wartość dofinansowania (w części UE) wszystkich umów podpisanych w ramach 16 RPO do końca 2010 r. wyniosła około 47,7 mld zł. Najwyższą wartość dofinansowania, na którą zawarto umowy, odnotowano w województwach: wielkopolskim (4,9 mld zł) i śląskim (4,3 mld zł), zaś najniższą w województwie lubuskim (1,5 mld zł).

Do 31 grudnia 2010 r. w 16 województwach złożono wnioski o płatność o łącznej wartości 30,2 mld zł. Pod względem najwyższej wartości wniosków o płatność liderem było województwo wielkopolskie (2,8 mld zł). Podobne wartości osiągały województwa małopolskie (2,7 mld zł) oraz mazowieckie (2,6 mld zł). Natomiast wnioski o najniższej wartości złożono w województwach zachodniopomorskim oraz podlaskim, odpowiednio 1,3 mld zł i 1,27 mld zł. Dane te nie świadczą jednak o niskiej efektywności wydatkowania funduszy strukturalnych. Liczba wniosków o płatność znacząco zwiększy się w latach następnych, z powodu zakontraktowania znaczących środków w 2010 r.

Natomiast wartość dofinansowania (w części UE) wszystkich wniosków o płatność w ramach 16 RPO zarejestrowanych do końca 2010 r. wyniosła 18 mld zł. Najwyższą wartość dofinansowania wniosków o płatność odnotowano w województwie wielkopolskim – 1,7 mld zł. Z kolei najniższą wartość w województwie lubuskim – 0,7 mld zł.

Średnio największe środki finansowe na poziomie regionów zakontraktowane w ramach umów lub decyzji o dofinansowanie przeznaczane były na rozwój infrastruktury transportowej (przede wszystkim drogi regionalne i lokalne). Ponadto znaczne nakłady były inwestowane w badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość oraz na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.


 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)30

W 2010 r. zanotowano znaczny postęp finansowy realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w zakresie liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby i wartości podpisanych umów oraz wartości wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane, wynikających ze złożonych wniosków o płatność. Od początku realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2010 r. , Komisja Europejska (KE) przekazała zaliczki w wysokości 204 641 438 EUR, co stanowiło 9% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonej na Program31.

Do końca 2010 r. w ramach PO RPW podpisano umowy o dofinansowanie na łączną sumę 7 mld zł, przy czym większość stanowiły umowy w ramach I osi priorytetowej – Nowoczesna gospodarka (ok. 3,3 mld zł). Pozostałe środki w większości zostały zakontraktowane w osi priorytetowej IV – Infrastruktura transportowa. Dofinansowanie UE w ramach umów o dofinansowanie wynosiło 4,8 mld zł. Od momentu uruchomienia programu do końca 2010 r. wykorzystano 53,6% alokacji na lata 2007-2013. Ponadto do końca 2010 r. zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej kwocie wydatków kwalifikowanych 1,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 1,5 mld zł.

W 2010 r. została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a PARP. Podpisana Umowa dotyczy budowy internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt ten jest częścią większego projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pięć województw Polski Wschodniej. Głównym celem Projektu jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i przedsiębiorców z terenu województw Polski Wschodniej. Kolejne cztery umowy zostały podpisane w 2011 r.

Do końca 2010 r. największe środki w ramach PO RPW zostały zakontraktowane na infrastrukturę transportową (głównie drogi krajowe) – 2,7 mld zł na rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty – 1,7 mld zł oraz na badania i rozwój technologiczny – 1,3 mld zł. • Program Operacyjny Kapitał Ludzki32

W 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dynamicznie wzrastała liczba podpisywanych umów. Poszczególne instytucje uczestniczące we wdrażaniu komponentu regionalnego PO KL kontynuowały proces ogłaszania konkursów.

Do końca 2010 r. w ramach komponentu regionalnego podpisano umowy o dofinansowanie na łączną sumę 16,3 mld zł, przy czym największe nakłady zostały zakontraktowane w osi priorytetowej VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich (6,3 mld zł). W wysokości 3,7 mld zł zostały podpisane umowy o dofinansowanie w osi priorytetowej IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Dofinansowanie UE określone w ramach umów o dofinansowanie wyniosło 13,6 mld zł.

Do końca 2010 r. zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej kwocie 9,2 mld zł, w tym blisko 7,8 mld zł dofinansowania UE.

W ramach komponentu regionalnego największe nakłady w wysokości ponad 6 mld zł, wg wartości podpisanych umów do końca 2010 r, zostały przeznaczone na wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy oraz na wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej. Innymi istotnymi kierunkami wsparcia były: • działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym – ponad 3,5 mld zł;

 • rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji – prawie 2 mld zł;

 • ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy – ponad 2,1 mld zł.

 • Programy współpracy transgranicznej33

Na rozwój regionalny znaczący wpływ mają również programy współpracy transgranicznej, które wdrażane są na poziomie NUTS 3. Podregiony biorące udział w tego typu programach, usytuowane są przy wewnętrznych, a niekiedy i niektórych zewnętrznych granicach lądowych Unii Europejskiej oraz w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie o 150 km. W Polsce współpracą transgraniczną objęte zostały podregiony, których granice stanowią granicę państwową.

Głównym celem programów współpracy transgranicznej jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej.W ramach współpracy transgranicznej z udziałem Polski realizowane są następujące programy:

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia 2007-2013 – w roku 2010 przeznaczono na program łącznie 104 mln EUR. Najwięcej, bo 25% tej sumy przeznaczono na rozwój turystyki, niespełna 20% na naukę oraz 15% na edukację.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia) – w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. nastąpiło dynamiczne przyspieszenie realizacji programu związane z zakończeniem prac dotyczących systemu wdrażania programu oraz rozpoczęciem realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach otwartego naboru wniosków w programie, który rozpoczął się 1 października 2008 r. Łącznie do dn. 31 grudnia 2010 r. umowami objęto 41 projektów na łączną kwotę ponad 45 mln EUR, co stanowi ponad 36 % wykorzystania środków Programu na lata 2007-2013.

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyła się Oś priorytetowa 1 Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, w ramach której realizowane są m.in. projekty z zakresu poprawy infrastruktury transgranicznej, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, rozwoju regionalnego i współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 – w programie prowadzony jest ciągły nabór projektów, aż do wyczerpania się alokacji w poszczególnych kategoriach interwencji. W 2010 r. wartość zatwierdzonych projektów wynosiła 42,5 mln EUR. Największe środki (25%) przeznaczono na rozwój transportu i komunikacji. Projekty o stosunkowo znacznych wartościach zostały również przeznaczone kształcenie i szkolenie oraz kulturę i sztukę.

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Czeska 2007-2013w  okresie sprawozdawczym wartość zatwierdzonych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 196,3 mln EUR. Największe środki zostały przeznaczone na rozwój turystyki (ok. 33%) oraz na transport (ok. 25%).

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007-2013 w 2010 r. program był w fazie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków, który odbył się w 2008 r. Kontraktowano ostatnie projekty wybrane do dofinansowania przez Komitet Monitorujący w 2009 r. oraz przeprowadzono II nabór wniosków do dofinansowania.

W 2010 r. kontynuowano kontraktację projektów wybranych do dofinansowania w ramach I naboru. W 2010 r. podpisano 5 umów o dofinansowanie projektów, w związku z czym, na koniec 2010 umowami objęto 47 z 48 projektów wybranych w ramach I naboru. Łącznie na koniec 2010 r. w ramach priorytetów I i II zakontraktowano projekty o łącznej wartości 62,35 mln EUR EFRR, co stanowi 51,4% środków dostępnych w ww. priorytetach w całym okresie programowania. Kontraktacja na poziomie całego programu na koniec 2010 r. osiągnęła poziom 80,04 mln EUR EFRR (51% dostępnych środków finansowych).

 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa - w 2010 r. prowadzone były prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uruchomienia trzech oddziałów WST (w Olsztynie, Kaliningradzie i Wilnie). Podstawowym zadaniem oddziałów będzie wspieranie WST w zakresie wdrażania Programu, szczególnie planu informacji i promocji, monitoringu projektów oraz organizacji spotkań w Polsce, w Rosji i na Litwie. Trwają prace nad przygotowaniem projektów.

 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013w okresie sprawozdawczym, instytucje wdrążające program koncentrowały swoje działania w głównej mierze na zapewnieniu sprawnej realizacji projektów. Zadania te realizowane były poprzez organizację szkoleń zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, m.in. kontrolerów pierwszego stopnia, a także poprzez monitoring projektów oraz doradztwo.

Ponadto na szeroką skalę prowadzone były działania informacyjno-promocyjne, mające na celu zwiększenie zainteresowania programem potencjalnych beneficjentów, jak również rozpowszechnienie wiedzy odnośnie Strategii EU dla Regionu Morza Bałtyckiego (SRMB).

Do końca 2010 r. podpisano prawie wszystkie umowy o dofinansowanie, dla projektów wybranych przez Komitet Sterujący. Podpisano 35 umów, na kwotę 30,1 EUR EFRR. Pozostałe umowy podpisane zostały w pierwszym kwartale 2011 r.

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyła się oś priorytetowa 2 Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość, w ramach której realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska, rozwoju źródeł energii odnawialnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, a także inicjatywy społeczności lokalnych (people-to-people).


 • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013w  okresie sprawozdawczym wartość zatwierdzonych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 59,4 mln EUR. Największe środki zostały przeznaczone na rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej, zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa (ok. 23%) oraz na poprawę środowiska życia (ok. 17%).

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Biaoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – w 2010 r. przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w pierwszym naborze oraz podjęto decyzję o zatwierdzeniu wybranych wniosków do dofinansowania. W ramach pierwszego naboru wniosków wpłynęło 307 propozycji projektów. Formalna i merytoryczna ocena projektów zakończyła się w październiku 2010 r. Odbyły się trzy posiedzenia komisji oceniającej projekty. Wspólny Komitet Monitorujący, pod przewodnictwem przedstawiciela MRR, w dniach 23-24 listopada 2010 r. zatwierdził 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 17 milionów EUR.

W 2010 r. trwał proces zgłaszania do dofinansowania 9 tzw. dużych projektów (ang. large scale projects). Liczba ta wyczerpuje alokację przewidzianą na duże projekty, tj. 30% budżetu Programu. Procedura zatwierdzania tych projektów jest dwuetapowa: 1) zatwierdzenie wstępnego opisu projektu (najpierw przez WKM, następnie przez Komisję Europejską), 2) zatwierdzenie pełnego wniosku aplikacyjnego (również przez WKM i przez KE). KE w 2010 r. zatwierdziła dwa pełne wnioski aplikacyjne: polski i białoruski, dotyczące przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka oraz wstępne opisy 6 innych projektów.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna