Ministerstwo rozwoju regionalnegoPobieranie 1,12 Mb.
Strona1/16
Data23.10.2017
Rozmiar1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO


Informacja o realizacji

Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015

w roku 2010

Warszawa, lipiec 2011 r.Spis treści

Wprowadzenie 4

I.Działania systemowe 6

1. System zarządzania rozwojem 6

2. Porządkowanie dokumentów strategicznych 10

3. Dokonywanie oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju („Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”) 11

4. Działania podjęte w 2010 r. w celu uproszczenia procedur programów finansowanych ze środków unijnych 12

II.Działania podejmowane w 2010 r. w celu realizacji Strategii Rozwoju Kraju w ramach głównych dokumentów strategicznych 16

Priorytet 1 SRK: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 25

Priorytet 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 42

Priorytet 3 SRK: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 69

Priorytet 4 SRK: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 84

Priorytet 5 SRK: Rozwój obszarów wiejskich 98Priorytet 6 SRK: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 104

III.Finansowanie SRK 2007-2015 113

IV.Podstawowe wskaźniki realizacji SRK 118

Załącznik nr 1 122


Wprowadzenie


  • Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010” stanowi wykonanie przepisu art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach”. Nakłada ona na Prezesa Rady Ministrów obowiązek przekazania Sejmowi i Senatowi, do dnia 31 lipca każdego roku, informacji o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju w roku poprzednim. „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, zwana dalej „SRK”, została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Pierwsza informacja o realizacji SRK przekazana została Sejmowi i Senatowi w 2008 roku.

  • Niniejsze sprawozdanie powstało w oparciu o informacje nadesłane z poszczególnych resortów, prezentujące podejmowane przez nie działania realizujące poszczególne priorytety wskazane w SRK oraz o analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podstawę dla opracowania części finansowej stanowiła „Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.” przygotowana przez Ministerstwo Finansów.

  • Informacja składa się z 4 rozdziałów. Rozdział I przedstawia działania systemowe podejmowane w 2010 r. usprawniające zarządzanie rozwojem kraju. Rozdział II opisuje w sposób syntetyczny najważniejsze działania, jakie zostały podjęte w celu realizacji SRK w 2010 r. w ramach obowiązujących dokumentów strategicznych. Wykaz środków finansowych wykorzystanych na działania podejmowane w celu realizacji SRK prezentuje rozdział III. W rozdziale IV zestawiono podstawowe wskaźniki obrazujące osiągnięte efekty. Załącznik nr 1 zawiera działania legislacyjne rozpoczęte i kontynuowane w 2010 roku.

  • Należy podkreślić, że przedmiotowa informacja ma charakter sprawozdawczy - przedstawia działania, jakie zostały podjęte w danym roku oraz realizację zakładanych wskaźników. Oceny rezultatów podejmowanych działań rozwojowych pogłębione będą w raporcie przewidzianym w „ustawie o zasadach”. Nakłada ona w art. 35b. na Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązek przygotowywania co trzy lata raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym. Programowanie strategiczne, jak też bieżące zarządzanie rozwojem wymaga bowiem oparcia się o analizy i oceny stanu rozwoju kraju, a także analizę wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby móc trafnie formułować cele, zadania i sposoby ich realizacji oraz określać możliwości finansowania rozwoju. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przygotowano Raport Polska 2011 . Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Raport ten obejmuje trzy główne bloki problemowe: gospodarczy - zawierający analizę trendów makroekonomicznych, ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki, sytuacji na rynku pracy oraz ocenę kapitału ludzkiego, drugi - przedstawiający spójność społeczną i terytorialną kraju, z uwzględnieniem transportu i działań na rzecz środowiska, aspektów przestrzennego zagospodarowania kraju, rozwoju miast i obszarów wiejskich oraz dostępności usług publicznych, trzeci - przedstawiający ocenę regulacji służących funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarki. Raport ten, po przyjęciu przez Radę Ministrów, również będzie przekazany do wiadomości Sejmu i Senatu.

  • Rada Ministrów podjęła decyzję o aktualizacji SRK oraz o zmianie jej horyzontu czasowego. Zgodnie z art. 12a ust. 7 „ustawy o zasadach” średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata. Zaktualizowany dokument będzie sięgał roku 2020, co wynika z konieczności szerszego spojrzenia na działania rozwojowe (poza okres wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego), a także z prac nad Długookresową Strategią Rozwoju Kraju do roku 2030 oraz Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Wydłużenie horyzontu czasowego ma także na celu ujęcie w zaktualizowanej SRK nowej perspektywy finansowej UE na lata 2013+, stanowiącej istotne zewnętrzne źródło finansowania działań rozwojowych Polski.

W zaktualizowanej SRK, zgodnie z wymogami „ustawy o zasadach”, zostaną określone cele strategiczne polityki rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, wynikające z przyjętych długookresowych wyzwań, oraz strategiczne zadania państwa.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna