Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoPobieranie 169,85 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar169,85 Kb.
1   2

Zwrot dofinansowania


1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w §13 ust.1-3, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, PARP wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na Rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez PARP.

2. W przypadku:  1. wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;

  2. wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;

  3. pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlega ono zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania wsparcia do dnia zwrotu.


 1. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 2 na pisemne wezwanie PARP w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez PARP w wezwaniu.

 2. Za zgodą Beneficjenta zwrot, o którym mowa w ust. 2 może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi.

 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 PARP może żądać od Beneficjenta zwrotu dofinansowania, jeśli Minister Gospodarki wystąpi do PARP z żądaniem zwrotu dofinansowania przeznaczonego na realizację Projektu.

 4. W przypadku określonym w ust. 5 oraz gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2, zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1, chyba że Minister Gospodarki określi inne warunki zwrotu w żądaniu, o którym mowa w ust. 5.

 5. W przypadku niedokonania zwrotu środków w pełnej wysokości - wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota dofinansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty odsetek.

 6. Beneficjent jest zobowiązany do pokrycia udokumentowanych kosztów działań windykacyjnych podejmowanych wobec niego przez PARP.


§ 15

Zasady współpracy Beneficjenta z WPHI

    1. Beneficjent jest zobowiązany, w zakresie realizacji Projektu, do ścisłej współpracy z WPHI.

    2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. informowania WPHI o działaniach podejmowanych w ramach realizacji Projektu, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przekazywanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez WPHI cotygodniowych raportów dotyczących planowanych i zrealizowanych działań według wzoru określonego przez PARP;

 2. udziału w wybranych przez siebie sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zaakceptowane przez WPHI;

 3. zakupu wybranych przez siebie usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych, świadczonych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i poinformowania o tym WPHI wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru oraz przedstawienia WPHI do zaopiniowania wydatków zaplanowanych w tym zakresie pod kątem ich kwalifikowalności w Projekcie (opina WPHI nie jest dla Beneficjenta wiążąca).


§ 16

Ochrona danych osobowych

 1. W ramach realizacji Umowy PARP oraz WPHI będą przetwarzać zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 133 Poz. 883 z późniejszymi zmianami), dane osobowe osób, które z ramienia Beneficjenta wezmą udział w realizacji Projektu.

 2. Administratorem danych jest PARP.

 3. Udostępnione dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją Projektu.

 4. Dane osób wymienionych w ust. 1 nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem

podmiotów uprawnionych do kontroli i nadzoru nad realizacją Projektu, w tym w szczególności Komisji Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej,

 1. Osobom, których dane będą przetwarzane w ramach realizacji Umowy przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe, jak również prawo żądania ich skorygowania.

 2. Beneficjent zobowiązuje się wraz z udostępnieniem PARP danych osób, o których mowa w ust. 1, poinformować te osoby o treści niniejszego paragrafu.§ 17

Poufność

       1. PARP zachowa w poufności dane i informacje uzyskane od Beneficjentów i dotyczące prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, o ile Beneficjent zastrzeże ich poufność, za wyjątkiem danych i informacji, które PARP ma obowiązek udostępnić instytucjom nadzorującym i kontrolującym realizację Projektu.

       2. PARP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie poufności przez osoby świadczące w ramach Projektu usługi na rzecz Beneficjenta.§ 18

Zakres i tryb zmian Umowy

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

 2. Zmiana:

  1. adresu i reprezentacji Beneficjenta;

  2. rachunku bankowego, o którym mowa w §5 ust.8 Umowy;

  3. dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków zgodnie z § 9 ust. 9

nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu.

 1. O zmianach wymienionych w ust 2 Beneficjent niezwłocznie poinformuje PARP.

 2. Wszelkie oświadczenia woli składane przez Strony w związku z realizacją Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 19

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

 1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

 2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 4 w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową według wzorów, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do Umowy.

 3. W przypadku, jeżeli ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie, o której mowa w ust. 2 nie jest możliwe, albo Beneficjent wskaże jako preferowaną inną formę zabezpieczenia Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 4 w jednej lub kilku z form określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wyboru formy lub form zabezpieczenia określonych w tym rozporządzeniu dokonuje PARP na wniosek Beneficjenta.

 4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w PARP prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o płatność zaliczki.

 5. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie wynikającym z Umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 6. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu, o którym mowa
  w ust.2 na pisemny wniosek Beneficjenta.

 7. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent.

 8. PARP jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.


§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

 2. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

 3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby PARP.

 4. Strony ustalają, że:

 1. korespondencję dotyczącą realizacji Umowy doręcza się na adres właściwy Strony wskazany w komparycji Umowy;

 2. o zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;

 1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o finansach publicznych.

 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta oraz dwa dla PARP. 1. Integralną część Umowy stanowią załączniki.

Załącznik numer 1- Kopia wniosku wraz z załącznikami.

Załącznik numer 2- Harmonogram realizacji Projektu.

Załącznik numer 3- Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”.

Załącznik numer 4- Wzór deklaracji wekslowej.

Załącznik numer 5- Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do zawarcia Umowy.Beneficjent

PARP

…………………………………..

(miejscowość, data, podpis)

…………………………………..

(miejscowość, data, podpis)

1 Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta:

- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) – komparycja otrzyma brzmienie

…… Spółka Akcyjna z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. …… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w wysokości ……zł, wpłaconym w wysokości ……, NIP ……, REGON ……,:- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja otrzyma brzmienie

…… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w wysokości …… zł, NIP ……, REGON ……,- SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie

…… Spółka Jawna z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, NIP ……, REGON ……,- SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie

…… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……, pod numerem …… i …… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……, pod numerem ……, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …… w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, NIP ……, REGON…………,

lub

…………………… zamieszkała/y w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i …………………… zamieszkała/yw ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzące/y wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON …………………,

- STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma brzmienie

… z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, NIP ………, REGON ……- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄkomparycja otrzyma brzmienie
..... zamieszkały w …….… (kod pocztowy ……), przy ul. ….……, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …...…… w ………... (kod pocztowy ……), przy ul. ………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………., pod numerem ……….; NIP ….….., REGON .……..,

lub


…………………… zamieszkała/y w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON …………………

2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z wydrukiem komputerowym aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Podmiot może być także reprezentowany przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczy sytuacji, w których za stronę (osobę fizyczną) działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy, a nie spółka.

3 Należy wpisać pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

4 W przypadku powoływania się przez beneficjenta na korzystniejsze warunki kwalifikowalności wydatków w ramach POIG, beneficjent wybiera jedną wersję dokumentu Wytycznych, która będzie miała zastosowanie dla całego projektu. Nie ma możliwości łączenia korzystnych warunków z różnych wersji wytycznych.

5 O dacie zamknięcia PO IG Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje na swojej stronie internetowej./1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna