Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej w WarszawiePobieranie 23,77 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar23,77 Kb.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalisty ds. finansów
w Wydziale Budżetu Resortu i Europejskiego Funduszu Społecznego

w Biurze Budżetu i Finansów
Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,

zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przekazanych umów/porozumień i przygotowywanie przelewów,

 • wprowadzanie do ewidencji finansowo-księgowej Dysponenta Głównego operacji bankowych realizowanych na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych, wydatków niewygasających i na innych rachunkach pomocniczych,

 • opiniowanie projektów umów i dokonywanie rozliczeń kwot dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych,

 • wykonywanie różnorodnych zestawień budżetowych i księgowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe
doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych;

 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 • znajomość ustawy o rachunkowości;

 • umiejętność organizacji pracy;

 • umiejętność analizy i syntezy;

 • umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie;

 • umiejętność pracy w grupie;

 • umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel, Lex, Internet.


wymagania dodatkowe:


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła).


Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do: 3-06-2011 r.
na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BBF-5

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)Inne informacje:
Oferujemy:

 • umowę o pracę,

 • ciekawe zadania,

 • pracę w dużej organizacji,

 • doskonalenie zawodowe.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami które spełniają wymagania formalne.

W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna