Ministerstwo obrony narodowejPobieranie 0,54 Mb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar0,54 Mb.
  1   2


sygn. C3K2

/17


MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


Ogłoszenie o konkursie ofert

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

nr ogłoszenia NPZ.CO3_1.3_2017_wspieranie_zdrowia_psychicznego
CZĘŚĆ A
Minister Obrony Narodowej, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt. 2a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003)
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjnych, szkoleniowych na temat agresji i mobbingu oraz szkolenie w zakresie metod psychoterapeutycznych zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz zapobieganiu następstwom stresu

w ramach

Podzadania 1.3 – Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży –
w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych

w ramach

Zadania 1 – Wspieranie zdrowia psychicznego

Celu Operacyjnego 3 - Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, dostawie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych propagujących styl życia sprzyjający zdrowiu psychicznemu, dostarczeniu informacji na temat agresji, mobbingu, zaburzeń pod postacią somatyczną oraz opracowaniu treści i harmonogramów programów szkoleniowych do przeprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP warsztatów z zakresu tego zakresu (mobbingu oraz zaburzeń psychosomatycznych).

szkoleniu w pracy metodami terapeutycznym z osobami dotkniętymi zaburzeniami związanymi ze stresem, w tym stresem traumatycznym.

W latach 2017-2020 powinien zostać zrealizowany projekt wprowadzenia rekomendowanych metod (procedur) pracy terapeutycznej z osobami dotkniętymi zaburzeniami związanymi ze stresem (w tym stresem traumatycznym) oraz wdrożenie praktycznych umiejętności w pracy terapeutycznej.

Celem projektu jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz ich wpływowi na stan zdrowia żołnierzy, pracowników wojska a także ich rodzin jako odbiorców pośrednich.

Zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów poglądowych oraz ćwiczeń praktycznych.Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji i modyfikacji treści materiałów poglądowych (wzoru) oraz powielania materiałów szkoleniowych.

Programy, materiały szkoleniowe (edukacyjne) zostaną wykorzystane w dalszej działalności szkoleniowej (psychologicznej) w środowisku wojskowym.

Projekt będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2020 r.W roku 2017 oczekuje się realizacji w zakresie:

 1. Przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie:

 • ulotek dwustronnych (w formacie A6x3 do A3 pion do C lub 3xDL do DL pion do C, bigowane, papier kreda błysk, kolor 4+4, pełny, przód i tył) o nakładzie min. po 25 000 szt. (łącznie min. 100 000 szt.) dotyczących każdego z obszarów:

1). agresji fizycznej;

2). agresji werbalnej;

3). agresji biernej;

4). agresji skierowanej do wewnątrz (autoagresji); • czterech wzorów plakatów (w formacie A1, papier kreda błysk, kolor 4+0, przód pełny kolor, tył bez zadruku, listwowane) min. 2 000 szt. w każdym wzorze (razem min. 8 000 szt.) na temat rozpoznawania i zapobiegania przypadkom agresji;

Materiały informacyjno-edukacyjne nie powinny zawierać wizerunku poszkodowanych (pobitych) dzieci i kobiet, odniesień do symboliki rodziny i małżeństwa kojarzonych jako „organizacje społeczne” w których najczęściej dochodzi do agresji.

Materiały informacyjno-edukacyjne muszą zawierać logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Wykonawca wykona materiały poglądowe zgodnie z zaakceptowanymi prototypami.

Gotowe materiały informacyjno-edukacyjne Wykonawca dostarczy w przeciągu 90 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego do odbiorców według rozdzielnika uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły przekazania materiałów odbiorcom. 1. Przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie:

 • dwóch wzorów ulotek dwustronnych (w formacie A6x3 do A3 pion do C lub 3xDL do DL pion do C, bigowane, papier kreda błysk, kolor 4+4, pełny, przód i tył) o nakładzie min. 25 000 szt. (łącznie min. 50 000 szt.) dotyczących mobbingu;

 • dwóch wzorów plakatów (w formacie A1, papier kreda błysk, kolor 4+0, przód pełny kolor, tył bez zadruku, listwowane) min. 2 000 szt. w każdym wzorze (razem min. 4 000 szt.) na temat rozpoznawania i zapobiegania przypadkom agresji;

Materiały informacyjno-edukacyjne muszą zawierać logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Wykonawca wykona materiały informacyjno-edukacyjne zgodnie z zaakceptowanymi prototypami.

Wykonane materiały poglądowe Wykonawca dostarczy w przeciągu 90 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego do odbiorców według rozdzielnika uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły przekazania materiałów odbiorcom.

Wszelkie materiały informacyjno-edukacyjne wykonane przez Wykonawcę muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. 1. Sporządzenie raportu etapowego z realizacji zadań w roku 2017.

W roku 2018 oczekuje się realizacji w zakresie:

 1. Przeprowadzenia warsztatów w terapii metodą przedłużonej ekspozycji (PE TF-CBT) dla co najmniej 35 psychologów.

Zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowców posiadających stosowne certyfikaty
i uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji szkoleń w ww. zakresie tematycznym.

 1. Przygotowania zestawów materiałów szkoleniowych.

Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów musi zawierać podręcznik ze szczegółowym opisem procedury z podziałem na poszczególne sesje (protokół pracy
z osobami po zdarzeniu traumatycznym), streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas szkolenia wraz ze stronami notatek w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD/lub inny). Program warsztatów musi uwzględniać informacje na temat stresu traumatycznego. Dobór treści powinien opierać się na kryteriach diagnostycznych ICD-10 (pomocniczo DSM IV, DSM V) oraz aktualnej literaturze fachowej.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi propozycje metod i technik stosowanych podczas warsztatów z wyszczególnieniem sprzętu audio-wizualnego oraz uwzględnieniem harmonogramu zadań. Oferta powinna zawierać: 1. Liczebność grup szkoleniowych

 2. Wymiar czasowy szkolenia

 3. Problematykę szkoleń i rozkład zajęć

 4. Opis materiałów edukacyjnych

 5. Opis form szkoleniowych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 31 stycznia 2018 r. program i harmonogram godzinowy warsztatów.

Wykonawca nagra i przekaże Zamawiającemu opracowane materiały, na nośniku elektronicznym: CD/DVD lub innym, dla każdego uczestnika warsztatów.

Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowych harmonogramów warsztatów.

Wszelkie materiały szkoleniowe wykonane przez Wykonawcę muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON. 1. Przeprowadzenia warsztatów w zakresie terapii metodą „Odwrażliwiania i powtórnego przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych” (EMDR) dla co najmniej 30 psychologów.

Warsztaty muszą obejmować zakres tematyczny co najmniej poziomu pierwszego
i drugiego szkolenia metodą „Odwrażliwiania i powtórnego przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych” (EMDR).

Wykonawca zapozna uczestników z wiedzą teoretyczną i przekaże umiejętności praktyczne


w zastosowaniu protokołu terapeutycznego (obejmującego zakres tematyczny warsztatów) terapii metodą EMDR.

Zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowców posiadających stosowne certyfikaty


i uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji tego rodzaju szkoleń.

Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowych harmonogramów warsztatów.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi propozycje metod i technik stosowanych podczas warsztatów z wyszczególnieniem sprzętu audio-wizualnego z uwzględnieniem harmonogramu zadań oraz wniosków wypływających ze szkoleń przeprowadzonych uprzednio przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Oferta powinna zawierać:


 1. Liczebność grup szkoleniowych

 2. Wymiar czasowy szkolenia

 3. Problematykę szkoleń i rozkład zajęć

 4. Opis materiałów edukacyjnych

 5. Opis form szkoleniowych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 31 stycznia 2020, program i harmonogram godzinowy warsztatów.

 1. Przygotowania zestawów materiałów szkoleniowych.

Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów musi zawierać streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas szkolenia oraz strony notatek w formie papierowej
i elektronicznej (płyta CD/DVD/lub inny) dla każdego uczestnika.

Wykonawca przygotuje i dostarczy dla każdego uczestnika warsztatów podręcznik z zapisem protokołu terapeutycznego obejmującego zakres tematyczny warsztatów terapii metodą EMDR.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Sporządzenie raportu etapowego z realizacji zadania w roku 2018, przedstawienie wniosków z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów (zgodnie ze wzorem ankiety dostarczonej przez Zamawiającego) oraz rekomendacji.

W roku 2019 oczekuje się realizacji w zakresie:

 1. Opracowania gotowego programu szkoleniowego i godzinowego harmonogramu warsztatów - do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP do prowadzenia przez psychologów (edukatorów) zajęć w środowisku wojskowym (żołnierze oraz pracownicy wojska) na temat zaburzeń pod postacią somatyczną.

Przygotowany program warsztatów musi uwzględniać informacje na temat różnego rodzaju zaburzeń psychosomatycznych. Dobór treści powinien opierać się na kryteriach diagnostycznych ICD-10 (pomocniczo DSM IV, DSM V) oraz aktualnej literaturze fachowej.

Program musi zawierać prezentację multimedialną wraz ze stronami notatek dla prowadzących oraz materiały dla uczestników zajęć.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 program i harmonogram godzinowy warsztatów.

Zaakceptowany program będzie stanowił podstawę przeprowadzenia przez Wykonawcę warsztatów pilotażowych na rzecz Zamawiającego.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Przeprowadzenia 3 warsztatów pilotażowych dla psychologów (edukatorów). Zajęcia muszą być prowadzone przez 2 wykładowców – psychologa i psychologa/lekarza psychiatrę.

 2. Przygotowania dwóch zestawów materiałów szkoleniowych.

 1. Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów (edukatorów) musi zawierać streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas warsztatów wraz ze stronami notatek w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD/lub innym, oraz
  w wersji papierowej dla każdego uczestnika.

 2. Zestaw materiałów szkoleniowych dla środowiska wojskowego (żołnierzy
  i pracowników wojska) będzie zawierał prezentację slajdów używanych podczas szkolenia w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD/lub innym, oraz w wersji papierowej dla każdego uczestnika.

Wykonawca nagra i przekaże Zamawiającemu opracowane materiały, na nośniku elektronicznym: CD/DVD/lub innym, w liczbie co najmniej 320 szt.

Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowego harmonogramu warsztatów.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Opracowania gotowego programu i godzinowego harmonogramu szkolenia - do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP do prowadzenia przez psychologów (edukatorów) zajęć w środowisku wojskowym (żołnierze oraz pracownicy wojska) na temat mobbingu.

Przygotowany program szkolenia musi uwzględniać informacje na temat różnego rodzaju form i przejawów mobbingu wraz z psychologicznym uzasadnieniem mechanizmów
i konsekwencji. Dobór treści powinien być oparty na aktualnej literaturze fachowej oraz kryteriach diagnostycznych ICD-10 (pomocniczo DSM IV, DSM V) w przypadku zaburzeń powiązanych (będących efektem) z działaniami mobbingowymi.

Program musi zawierać: prezentację multimedialną wraz ze stronami notatek dla prowadzących oraz materiały dla uczestników zajęć.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 program i godzinowy harmonogram szkolenia.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON. 1. Przeprowadzenia 3 warsztatów pilotażowych dla psychologów (edukatorów). Zajęcia muszą być prowadzone przez 2 wykładowców – psychologa i psychologa/lekarza psychiatrę.

 2. Przygotowania dwóch zestawów materiałów szkoleniowych.

 1. Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów (edukatorów) musi zawierać streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas warsztatów wraz ze stronami notatek w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD/lub innym, oraz w wersji papierowej dla każdego uczestnika.

 2. Zestaw materiałów szkoleniowych dla środowiska wojskowego (żołnierzy
  i pracowników wojska) będzie zawierał prezentację slajdów używanych podczas szkolenia w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD/lub innym, oraz w wersji papierowej
  dla każdego uczestnika.

Wykonawca nagra i przekaże Zamawiającemu opracowane materiały, na nośniku elektronicznym: CD/DVD/lub innym, w liczbie co najmniej 320 szt.

Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowego harmonogramu warsztatów.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Sporządzenie raportu etapowego z realizacji zadania w roku 2019, przedstawienie wniosków z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów (zgodnie ze wzorem ankiety dostarczonej przez Zamawiającego) oraz rekomendacji.

W roku 2020 oczekuje się realizacji w zakresie:

 1. Przeprowadzenia warsztatów w terapii metodą przedłużonej ekspozycji (PE TF-CBT) dla co najmniej 35 psychologów.

Zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowców posiadających stosowne certyfikaty
i uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji szkoleń w ww. zakresie tematycznym.

 1. Przygotowania zestawów materiałów szkoleniowych.

Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów musi zawierać podręcznik ze szczegółowym opisem procedury z podziałem na poszczególne sesje (protokół pracy
z osobami po zdarzeniu traumatycznym), streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas szkolenia wraz ze stronami notatek w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD/lub inny). Program warsztatów musi uwzględniać informacje na temat stresu traumatycznego. Dobór treści powinien opierać się na kryteriach diagnostycznych ICD-10 (pomocniczo DSM IV, DSM V) oraz aktualnej literaturze fachowej.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi propozycje metod i technik stosowanych podczas warsztatów z wyszczególnieniem sprzętu audio-wizualnego oraz uwzględnieniem harmonogramu zadań. Oferta powinna zawierać: 1. Liczebność grup szkoleniowych

 2. Wymiar czasowy szkolenia

 3. Problematykę szkoleń i rozkład zajęć

 4. Opis materiałów edukacyjnych

 5. Opis form szkoleniowych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 31 stycznia 2018 r. program i harmonogram godzinowy warsztatów.

Wykonawca nagra i przekaże Zamawiającemu opracowane materiały na nośniku elektronicznym: CD/DVD/lub innym. Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowych harmonogramów warsztatów.

Wszelkie materiały szkoleniowe wykonane przez Wykonawcę muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Przeprowadzenia warsztatów w zakresie terapii metodą „Odwrażliwiania i powtórnego przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych” (EMDR) dla co najmniej 30 psychologów.

Warsztaty muszą obejmować co najmniej zakres tematyczny dla poziomu pierwszego
i drugiego szkolenia metodą „Odwrażliwiania i powtórnego przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych” (EMDR).

Wykonawca zapozna uczestników z wiedzą teoretyczną i przekaże umiejętności praktyczne


w zastosowaniu protokołu terapeutycznego (obejmującego zakres tematyczny warsztatów) terapii metodą EMDR.

Zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowców posiadających stosowne certyfikaty


i uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji tego rodzaju szkoleń.

Zajęcia prowadzone będą przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego programów i godzinowych harmonogramów warsztatów.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi propozycje metod i technik stosowanych podczas warsztatów z wyszczególnieniem sprzętu audio-wizualnego z uwzględnieniem harmonogramu zadań oraz wniosków wypływających ze szkoleń przeprowadzonych uprzednio przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Oferta powinna zawierać:


 1. Liczebność grup szkoleniowych

 2. Wymiar czasowy szkolenia

 3. Problematykę szkoleń i rozkład zajęć

 4. Opis materiałów edukacyjnych

 5. Opis form szkoleniowych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 31 stycznia 2020, program i harmonogram godzinowy warsztatów.

 1. Przygotowania zestawów materiałów szkoleniowych.

Zestaw materiałów szkoleniowych dla psychologów musi zawierać streszczenie wykładów, prezentację slajdów używanych podczas szkolenia oraz strony notatek w formie papierowej
i elektronicznej (płyta CD/DVD/lub inny) dla każdego uczestnika.

Wykonawca przygotuje i dostarczy dla każdego uczestnika warsztatów podręcznik z zapisem protokołu terapeutycznego obejmującego zakres tematyczny warsztatów terapii metodą EMDR.

Wszelkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logo NPZ oraz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.


 1. Sporządzenie raportu etapowego z realizacji zadań w roku 2020 do dnia 10 listopada.

 2. Sporządzenie do dnia 15 listopada 2020 r. raportu końcowego podsumowującego analizę problematyki szkoleń, zawierającego w szczególności: charakterystykę głównych trudności zgłaszanych w grupie oraz metod radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a także wnioski końcowe i rekomendacje w zakresie problematyki szkoleń grupowych dla środowiska wojskowego (żołnierzy i pracowników wojska).

Wykonawca zostanie wybrany na okres realizacji projektu, tj. nie dłużej niż do 15 listopada 2020 r.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.


o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe


i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.Kryteria oceny ofert

Kryteria dostępu

Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać się o finansowanie zadania w konkursie. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania finansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu wynikowi weryfikacji wartości Tak lub Nie.

Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na podstawie treści oferty, dlatego też wszelkie informacje potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być wprost zawarte w poszczególnych punktach oferty.


Lp.

Nazwa kryterium dostępu

TAK / NIE1.

Oferta została złożona w terminie
2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot
3.

Oferta została podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
4.

Oferta została złożona w formie pisemnej
5.

Oferta została złożona i wypełniona prawidłowo zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B ogłoszenia.


Wraz z ofertą nie należy składać innych załączników niż wskazane w ogłoszeniu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono w 2017 roku kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata. Dysponentem środków jest Minister Obrony Narodowej, który przekazuje środki realizatorom zadań, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Wartość oferty w 2017 roku nie może być większa niż 100 000,00 zł.

W roku 2018, 2019 i 2020 z realizatorem będzie zawarty aneks dotyczący harmonogramu realizacji zadań, w wysokości środków finansowych zgodnie z przyznanym limitem.

Terminy realizacji zadania

Projekt należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2020 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji projektu. Zadania na rok 2017 należy zrealizować zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.Miejsce i termin składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r. do godziny 12.00, na adres:Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

ul. Królewska 1

00‐909 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: z dopiskiem na kopercie:Konkurs NPZ C3K2/17 NPZ.CO3_1.3_wspieranie_zdrowia_psychicznego_2017
Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia (kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie dwudziestu dni od końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert.

Zakończenie konkursu ofert następuje zgodnie z pkt. 23 - 27 Regulaminu konkursu w ramach NPZ

Uwagi

Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w Ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.


W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia www.dwszdr.wp.mil.pl i na stronie podmiotowej Ministerstwa Obrony Narodowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem 261 - 879 - 489 w godzinach pracy Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: kbutkiewicz@mon.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na pytania udzielona zostanie w ww. formie.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.dwszdr.wp.mil.plW ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotyczące prawidłowości zapisów ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komitet Organizacyjny Konkursu.

Pozostałe informacje o konkursie zawiera część b ogłoszenia

Zapraszamy do złożenia oferty
CZĘŚĆ B

sygn. C3K2

/17
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna