Ministerstwo Edukacji Narodowej I SportuPobieranie 0,73 Mb.
Strona1/14
Data01.03.2019
Rozmiar0,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
312[01]/SP/MENiS/2004.

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Zatwierdzam
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Warszawa 2004

Autorzy:

mgr inż. Hanna Finogenow

mgr Marek Sobiech

mgr Jerzy Witkowski


Recenzenci:

mgr Bogdan Kostrzewa

mgr Ireneusz Wróblewski
Opracowanie redakcyjne:

dr inż. Zofia ParfiniewiczSpis treści
Wprowadzenie

5

I.

Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie

7
1.

Opis pracy w zawodzie

7
2.

Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

8

II.

Plany nauczania

13

III.

Moduły kształcenia w zawodzie

16
1. Podstawy technik informacyjnych

16Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

20Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej

23Organizowanie procesu pracy

26Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych

30Stosowanie technik graficznych i multimedialnych

35
2.

Urządzenia techniki komputerowej


40Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

42Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera

45
3.

Metodologia programowania

49Programowanie w środowisku języka strukturalnego

51Programowanie w środowisku języka obiektowego

55
4.

Systemy zarządzania bazami danych


59Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury bazy danych

61Tworzenie interfejsu użytkownika

64Zabezpieczanie dostępu do danych

67
5.

Systemy operacyjne

70Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT

72Administrowanie systemem operacyjnym UNIX

75Administrowanie systemem operacyjnym Novell

78
6.

Praktyka zawodowa

81Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

83Organizacja działalności gospodarczej i administracyjnej przedsiębiorstwa

85Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy

877.

Aplikacje internetowe

89Projektowanie stron WWW

91Wykorzystywanie języka programowania po stronie przeglądarki

94Uruchamianie aplikacji internetowych po stronie serwera

97
8.

Grafika komputerowa i multimedia

100Tworzenie grafiki komputerowej

102Produkcje multimedialne

105


Wprowadzenie

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk.

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który podczas kształcenia modułowego zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia się i doskonalenia oraz umiejętnością oceny swoich możliwości. Wprowadzenie do systemu szkolnego modułowych programów nauczania w zawodzie ułatwi osiągnięcie tych celów.

Modułowy program nauczania składa się z zestawu modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów. Jednostka modułowa stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujący logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja.

Modułowy program nauczania umożliwia:


 • zdobycie wiedzy ogólnozawodowej,

  • opanowanie umiejętności wymaganych dla zawodu,

  • nabycie kwalifikacji ogólnozawodowych lub specjalistycznych,

  • zdobycie kompetencji zawodowych uprawniających do działania w branży informatycznej, potwierdzonych dyplomem technika,

  • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz możliwości ucznia/słuchacza,

  • wyrobienie nawyku nieustannego dokształcania się.

Modułowa struktura programu nauczania dla zawodu stwarza możliwość dostosowywania treści programu do potrzeb gospodarki
i lokalnego rynku pracy oraz do poziomu umiejętności wymaganych
od absolwentów.

W strukturze modułowego programu nauczania w zawodzie wyróżnia się: • założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie,

 • plany nauczania,

 • programy modułów i jednostek modułowych.

Moduły kształcenia w zawodzie zawierają:

 • cele kształcenia,

 • wykaz jednostek modułowych,

 • schemat układu jednostek modułowych,

 • literaturę.

Na program jednostki modułowej składają się:

 • szczegółowe cele kształcenia,

 • materiał nauczania,

 • ćwiczenia,

 • środki dydaktyczne,

 • wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania,

 • propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

W programie przyjęto system kodowania modułów i jednostek modułowych zawierający następujące elementy:

 • symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

 • symbol literowy, oznaczający grupę modułów:
O – dla modułów ogólnozawodowych,

Z – dla modułów zawodowych,

S – dla modułów specjalizacyjnych, • cyfrę arabską dla kolejnego modułu,

 • cyfrę arabską dla kolejnej, wyodrębnionej w module jednostki modułowej.

Przykładowy zapis kodowania modułu

312[01].O1

312[01] – symbol cyfrowy zawodu technik rachunkowości

O1 – pierwszy moduł ogólnozawodowy: Ekonomiczno-prawne podstawy

gospodarowania

Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej

312[01].O1.01

312[01] – symbol cyfrowy zawodu: technik rachunkowości

O1 – pierwszy moduł ogólnozawodowy: Ekonomiczno-prawne podstawy

gospodarowania01 – pierwsza jednostka modułowa wyodrębniona w module O1

I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia
w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna