Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w ŁodziPobieranie 61,13 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar61,13 Kb.


  1. Samodzielny Publiczny

  2. Zakład Opieki Zdrowotnej


Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

ul. Północna 42

91–425 Łódź
(42) 63 41 100 – Centrala

(42) 63 41 270 – Dział zamówień publicznych

(42) 63 41 254 – Fax

www.szpital.lodz.pl

zamowienia@zozmswlodz.plŁódź, 23.03.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego Info-Medika nr 6/U/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Wykonawca pyta, czy Zamawiający może dostosować w § 6 Odpowiedzialność Wykonawcy Wzór Umowy wysokość kar umownych do powszechnie przyjętego w zamówieniach IT poziomu tj. czy zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar do poziomu stawek w sektorze informatycznym, tj. 0,1% do 0,2% wartości kontraktu netto?

Wysokość kar określona w obecnym Wzorze Umowy znacznie przewyższa ceny funkcjonujące na rynku i istotnie wpłynie na wartość oferty.Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

2. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w § 6 Odpowiedzialność Wykonawcy Wzór Umowy widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych poprzez wprowadzenie w miejsce słów „wartości brutto” słowa „wartości netto”. Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych została określona na wysokim poziomie dodatkowo podając, że kary umowne określone postanowieniami umowy zostały określone w taki sposób, że są naliczane od kwoty „brutto” wynagrodzenia Wykonawcy. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) powyższe powoduje, że następuje nie uzasadnione podwyższenia wysokości kar umownych.Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający widzi możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich kar umownych wskazanych w § 6 Odpowiedzialność Wykonawcy Wzór Umowy, poprzez wprowadzenie w miejsce słowa „opóźnienia” słowa „zwłoka”.

Wykonawca argumentuje, że słowo opóźnienie wskazuje, że Wykonawcę obciążać będą także kary umowne nawet w sytuacji braku winy po stronie Wykonawcy. Słowo zwłoka, jest słowem preferowanym przez ustawodawcę. Istota kar umownych sprowadza się do działania lub zaniechania za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w przypadku użycia pojęcia opóźnienie mogą mieć charakter zbyt represyjny.

Odpowiedź j.w.

4. Urząd Zamówień Publicznych przekazał dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, tj. m.in. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG”. Przedmiotowe dokumenty zostały opracowane w oparciu o praktykę i doświadczenie zarówno wykonawców, jak i zamawiających, w tym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a także Urzędu Zamówień Publicznych. Podstawowym założeniem prac towarzyszących powstawaniu wyżej wymienionych dokumentów, było zrównoważenie ryzyk występujących po stronie wykonawcy i zamawiającego, w związku z przygotowywanym, a następnie realizowanym zamówieniem publicznym. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, opracowane materiały w sposób satysfakcjonujący spełniają ten warunek, proponując niejednokrotnie rozwiązania kompromisowe, tj. korzystne zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Z tych względów, Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych dokumentów wszystkim zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. W dokumencie czytamy przykładowo, iż:

- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy”.

- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.”


Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Zleceniobiorcy poprzez wprowadzenie zapisów w § 6 Odpowiedzialność Wykonawcy Wzór Umowy o treści:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości z umowy netto.”

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, ulega wyłączeniu.”


Wykonawca ponadto wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

5. Wykonawca zwraca się z zapytaniem. Czy Zamawiający w związku ze zmianami ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzi zapisy w § 8 Wzoru Umowy o treści jak poniżej:
 1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. 2016 r. poz. 922) (dalej: UODO). ,

 2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający na podstawie art. 31 UODO powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp: dwftp.gliwice.asseco, jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskania zanonimizowanych danych w zakresie:

  1. sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,

  2. danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów,

  3. danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia

 5. Anonimizacja w rozumieniu ust. 4 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego Wykonawcy danych umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że dane będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.

 6. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie anonimizowanych danych do Wykonawcy. Zamawiającemu jako Administratorowi Danych Osobowych przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Wykonawcy dane nie noszą znamion danych osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).

 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby dane o których mowa w ust. 4 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.

 8. Wykonawca oświadcza, że pozyskane anionimizowane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Wykonawcy.

 9. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych danych poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania danych.

Taka konstrukcja spowoduje, że pewne kwestie formalne zostaną uregulowane już na etapie podpisywania umowy wraz z załączikami. Nie będzie konieczności powrotu do podpisywania dokumentów, które niekiedy przechodzą długą procedurę w trakcie wykonwywania umowy, co powinno ułatwić współpracę stron. Co więcej, takie działanie nie niesie ze zobą ryzyka dla Zamawiającego.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie. Zostanie poprawiona podstawa prawna.

6. Czy Zamawiający w związku ze zmianą Dziennika Ustaw Ustawy o ochronie danych osobowych, przewiduje jego zmianę we Wzorze Umowy na:

.(Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Tak.

7. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uregulowanie istotnej w umowach IT pominiętej kwestii praw autorskich poprzez dodanie do Wzoru Umowy paragrafu o treści:
 1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego, którego dotyczy niniejsza umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby trzecie.

 2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza umowa jest chronione prawem autorskim wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.  jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie od powstałych okoliczności.

 3. Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego reguluje odrębna umowa licencyjna.

Tak Zamawiający uwzględni powyższe zapisy.

8. Zamawiający zwraca się do Zamawiającego o zmianę w § 9 ust. 1 Poufność, 30 letniego zobowiązania do utrzymania tajemnicy, na zobowiązanie 5 letnie. Specyfika Umów w branży IT nie wykazuje konieczności zobowiązywania się na tak długi okres, brak do tego podstawy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

9. Prosimy o zmianę ilości licencji dla modułu Środki Trwałe z 2 na 1 licencję. Zamawiający posiada tylko jedną licencję modułu Środki Trwałe.
Zamawiający ma wiedzę co do ilości licencji. Zgodnie z zapisami specyfikacji.
Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi


dr n. med. Robert Starzec, MBA
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna