Minister zdrowiaPobieranie 1,74 Mb.
Strona1/18
Data18.06.2018
Rozmiar1,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18MINISTER ZDROWIA

INFORMACJA

O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH

Z KRAJOWEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w 2012 r.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

WARSZAWA 2013


SPIS TREŚCI

Słowniczek podstawowych pojęć ....................................................................................................

12

UWAGI WSTĘPNE ........................................................................................................................

Epidemiologia zjawiska narkomanii w Rzeczypospolitej Polskiej.................................

16

18


I. Profilaktyka………………………………………………………………………………...........

41

Realizacja KPPN przez Ministrów i podmioty właściwe do podejmowania określonych działań w zakresie profilaktyki narkomanii
Kierunek 1: Wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu używania narkotyków w populacji ogólnej ...........................................................................................................................

Działanie 1.1. Prowadzenie internetowych portali edukacyjnych na temat problemu narkotyków

i narkomanii adresowanych do: młodzieży, profesjonalistów, rodziców……….............................

Działanie 1.2. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu, propagujących postawy abstynenckie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz informujących o ryzyku związanym z używaniem narkotyków i środków zastępczych.........................................................................................................................................

Działanie 1.3. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie publikacji na temat ryzyka używania narkotyków kierowanych do różnych grup docelowych…………………………............................

Działanie 1.4. Opracowanie założeń i metod wdrożenia programów uniwersalnej profilaktyki narkomanii w miejscu pracy…………………………………………………...................................Kierunek 2: Zmniejszenie rozpowszechnienia inicjacji używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród młodych Polaków…...............................

Działanie 2.1. Upowszechnianie koncepcji tworzenia Szkół Promujących Zdrowie


w ramach europejskiego projektu Szkoły dla Zdrowia Europy (SHE)……………………................

Działanie 2.2. Zapewnienie warunków do prowadzenia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki, zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół……...................................

Działanie 2.3. Wspieranie wdrożenia i upowszechnienia w szkołach podstawowych programów profilaktyki uniwersalnej opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji (Krajowe Biuro, ORE MEN, IPiN, PARPA)……………………………………………….....................................................................

Działanie 2.4. Wspieranie adaptacji, wdrożenia i upowszechnienia programów profilaktyki uniwersalnej opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szkołach gimnazjalnych…………………………………………………….....................................................

Działanie 2.5. Wspieranie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli………………………………………………………………………..............................

Kierunek 3: Zmniejszenie rozpowszechniania używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych wśród dzieci i młodzieży…………….............................

Działanie 3.1. Prowadzenie działań profilaktyki selektywnej za pośrednictwem Internetu (np. poradnia internetowa)…………………………………………………………….....................

Działanie 3.2. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w ramach Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania………………………………………………………...........................................

Działanie 3.3. Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach


o zwiększonym narażeniu na kontakt ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi (np. kluby, dyskoteki, imprezy masowe)……….........................................

Działanie 3.4. Wdrażanie i wspieranie profilaktyki selektywnej i wskazującej,


w szczególności dla: dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców……………………………………………...............................

Działanie 3.5. Upowszechnianie programów wczesnej interwencji opartych


na naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków…………………………………………….............................................

Działanie 3.6. Prowadzenie i wspieranie programów i działań profilaktyki selektywnej


i wskazującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i placówkach resocjalizacyjnych……………………………………………………………………………...........

Kierunek 4: Poprawa jakości systemu oddziaływań profilaktycznych……………………............

Działanie 4.1. Opracowanie i implementacja planu działania w zakresie profilaktyki narkomanii dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach systemu oświaty…………………..............................

Działanie 4.2. Wdrożenie procedur rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego……………………………………………………………...........................................

Działanie 4.3. Prowadzenie szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych


i ewaluacji…………………………………………………………………………………….........

Działanie 4.4. Wspieranie ewaluacji programów profilaktycznych w ramach systemu rekomendacji………………………………………………………………………………….........

Działanie 4.5. Wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli – w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia………………………………………………….....................

Działanie 4.6. Opublikowanie i rozpowszechnienie podręczników i innych publikacji


z obszaru profilaktyki narkomanii, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.................................................................................................................................

Realizacja KPPN przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki narkomanii………………………………………………………………........................................

Kierunek 1: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej………………….............

Kierunek 2: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej……............

Kierunek 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku…………..............

Kierunek 4: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych
w działalność profilaktyczną..............................................................................................................

41
41


42
45


50
54
54

55


57

58
61


63
63
63

64


65

68


71

74
74


76
78
80
81

81
83

86

89
93


96

II. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna............................................................................................................................................

Realizacja KPPN przez MINISTERSTWA i podmioty właściwe do podejmowania określonych działań w zakresie leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej.....................................................................................

Kierunek 1: Zmniejszenie liczby osób używających narkotyków szkodliwie i uzależnionych, które przerwały proces leczenia..........................................................................................................

Działanie 1.1. Upowszechnianie standardów dobrej praktyki w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym...................................................

Działanie 1.2. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie podręczników na temat leczenia osób uzależnionych od narkotyków o udokumentowanej skuteczności.....................................................

Działanie 1.3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówek ambulatoryjnych


i stacjonarnych w zakresie metod leczenia o udokumentowanej skuteczności
(m.in. wywiadu motywacyjnego, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, leczenia substytucyjnego, ograniczania szkód zdrowotnych)..........................................................................

Działanie 1.4. Zwiększenie nakładów finansowych NFZ, przeznaczonych na świadczenia zdrowotne udzielane w ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnień.......................................

Działanie 1.5. Wdrożenie procedury akredytacyjnej placówek leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych zaakceptowanej przez Radę Akredytacyjną działająca przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia......................................................................................

Działanie 1.6. Opracowanie i włączenie zagadnień dotyczących praw pacjenta do programów szkoleń w dziedzinie uzależnień, realizowanych przez podmioty posiadające rekomendację Dyrektora Krajowego Biura...............................................................................................................

Działanie 1.7. Upowszechnienie informacji dotyczących praw pacjenta, m.in. przez Internet oraz materiały informacyjno-edukacyjne adresowane do pacjentów i realizatorów programów..........................................................................................................................................

Kierunek 2: Poprawa stanu zdrowia osób używających szkodliwie i osób uzależnionych od narkotyków.........................................................................................................................................

Działanie 2.1. Opracowanie pakietu edukacyjnego w zakresie problematyki narkomanii dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej i prowadzenie szkoleń....................................................

Działanie 2.2 Wspieranie programów ograniczania szkód zdrowotnych...........................................

Działanie 2.3. Prowadzenie szkoleń dotyczących leczenia substytucyjnego dla organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek penitencjarnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego...................................................................................................

Działanie 2.4. Zapewnienie dostępu do leczenia substytucyjnego we wszystkich województwach dla co najmniej 25% osób uzależnionych od opiatów przez zwiększenie liczby programów i zapewnienie odpowiednich środków finansowych w planie finansowym NFZ.....................................................................................................................................................

Działanie 2.5. Zwiększenie dostępności do programów leczenia chorób zakaźnych,


w szczególności spowodowanych zakażeniem HIV, HCV................................................................

Działanie 2.6. Zwiększenie liczby i różnorodności specjalistycznych programów leczniczych w jednostkach penitencjarnych i zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w tym leczenia substytucyjnego i redukcji szkód dla osób uzależnionych


od narkotyków....................................................................................................................................

Kierunek 3: Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych..................................................................................................

Działanie 3.1. Zwiększenie nakładów finansowych na programy postrehabilitacyjne dla osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych realizowane


w hostelach.........................................................................................................................................

Działanie 3.2. Wspieranie programów postrehabilitacyjnych adresowanych do osób


po ukończonym procesie leczenia w szczególności realizowanych w hostelach
i mieszkaniach readaptacyjnych.........................................................................................................

Realizacja KPPN przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej ........................Kierunek 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków..................................................................

Kierunek 2: Zwiększenie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków .................................................................

Kierunek 3: Zapewnienie we wszystkich województwach dostępności leczenia substytucyjnego dla co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od opiatów........................................................

Kierunek 4: Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych..................................................................................................

Kierunek 5: Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych
w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków, na przykład: policjantów, pracowników społecznych, kuratorów, lekarzy, organizacji pozarządowych...................................................................................................................................

100


100
100
100
100

101
102

102

103


103
103
103

104


106

106
108


109
110

111

111
112


112
116
119
120

121


III .Ograniczenie podaży..................................................................................................................

KIERUNEK 1: Ograniczenie krajowej produkcji amfetaminy..........................................................

Działanie 1.1. Likwidowanie nielegalnych miejsc produkcji.............................................................

Działanie 1.2. Prowadzenie rozpoznania i likwidacja grup przestępczych........................................

Działanie 1.3. Intensyfikacja metod pracy operacyjno-rozpoznawczej.............................................

Działanie 1.4. Specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania na temat likwidowania nielegalnych laboratoriów i ograniczania krajowej produkcji amfetaminy.................

Działanie 1.5. Opracowanie zasad współpracy organów ścigania z przedstawicielami przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, mających na celu wymianę informacji........................................

Działanie 1.7. Wypracowywanie „dobrych praktyk” w zakresie obrotu prekursorami.....................

Działanie 1.8. Profilowanie amfetaminy i BMK...............................................................................

Działanie 1.9. Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania danych dotyczących sprzętu


i chemikaliów wykorzystywanych w nielegalnych laboratoriach......................................................

KIERUNEK 2: Ograniczenie krajowej uprawy konopi innych niż włókniste oraz roślinnych substancji psychotropowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunku salvia divinorum............................................................................................................................................

Działanie 2.1. Opracowanie podstaw prawnych w zakresie systemu informacji
o zlikwidowanych nielegalnych uprawach (np. porozumień pomiędzy poszczególnymi służbami)............................................................................................................................................

Działanie 2.2. Stworzenie i wdrożenie bazy oraz systemu zbierania danych


o zlikwidowanych uprawach...............................................................................................................

Działanie 2.3. Monitorowanie stron internetowych poświęconych metodom upraw konopi


i innych roślin o działaniu psychoaktywnym......................................................................................

Działanie 2.4. Rozwijanie nowoczesnych technik monitorowania nielegalnych upraw....................

Działanie 2.5. Rozwijanie i wdrożenie zasad współpracy z zakładami energetycznymi...................

Działanie 2.6. Specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania


i prokuratur na temat ścigania nielegalnych upraw............................................................................

KIERUNEK 3: Ograniczenie obrotu i dostępności narkotyków. ......................................................

Działanie 3.1. Prowadzenie rozpoznania i likwidacja grup przestępczych........................................

Działanie 3.2. Intensyfikacja metod pracy operacyjno-rozpoznawczej.............................................

Działanie 3.3. Specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania
i prokuratur.........................................................................................................................................

Działanie 3.4. Rozpoznanie nowych metod i dróg przemytu.............................................................

Działanie 3.5. Intensyfikacja wykorzystania operacji specjalnych....................................................

Działanie 3.6. Specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy służb granicznych


w zakresie ograniczenia obrotu i dostępności narkotyków................................................................

Działanie 3.7. Powoływanie grup zadaniowych złożonych z przedstawicieli różnych służb............

Działanie 3.8. Organizowanie cyklicznych spotkań roboczych celem wymiany informacji oraz dobrych praktyk..................................................................................................................................

Działanie 3.9. Udział w międzynarodowych operacjach antynarkotykowych


oraz intensywne wykorzystywanie współpracy z EUROPOLEM.......................................................

Działanie 3.10. Tworzenie wspólnych zespołów śledczych (Joint Investigation Teams)..................

Działanie 3.11. Rozwijanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach.....................

Działanie 3.12. Opracowanie i wdrożenie szybkich metod identyfikacji dla nowych substancji psychoaktywnych oraz metod wykrywania ich w organizmie poprzez nabycie nowych środków odurzających w celach badawczych i zakup/opracowanie wzorców nowych środków odurzających oraz zapewnienie dostatecznej liczby narkotestów do szybkiej identyfikacji narkotyków..........................................................................................................................................KIERUNEK 4: Ograniczanie nielegalnego wykorzystania prekursorów...........................................

Działanie 4.1. Opracowanie i rozpowszechnianie informatora o prekursorach


i kluczowych chemikaliach.................................................................................................................

Działanie 4.2. Spotkania informacyjne dla przedstawicieli przemysłu chemicznego


i farmaceutycznego dotyczące wykorzystania chemikaliów do nielegalnej produkcji narkotyków i prekursorów........................................................................................................................................

Działanie 4.3. Rozwijanie technik śledczych zmierzających do ustalania źródeł pochodzenia skonfiskowanych prekursorów i kluczowych chemikaliów.................................................................

Działanie 4.4. Specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania, Służby Celnej, przedstawicieli organów nadzoru nad prekursorami na temat ograniczenia nielegalnego wykorzystania prekursorów.................................................................................................................

Działanie 4.5. Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach Międzyresortowego Komitetu ds. Kontroli i Obrotu Prekursorami....................................................................................

Działanie 4.6. Udział w operacjach międzynarodowych zwalczania przemytu prekursorów.........................................................................................................................................

Działanie 4.7. Utworzenie i wdrożenie systemu wymiany informacji o nowych metodach przemytu prekursorów.........................................................................................................................

Działanie 4.8. Intensywne wykorzystywanie współpracy z EUROPOLEM.......................................

KIERUNEK 5: Przeciwdziałanie wykorzystaniu sieci internet jako źródła przestępczości narkotykowej........................................................................................................................................

Działanie 5.1. Szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania i Służby Celnej na temat ograniczania przestępczości narkotykowej z wykorzystaniem Internetu............................................

Działanie 5.2. Analiza zjawiska zagrożenia przestępczością narkotykową


z wykorzystaniem Internetu oraz analiza sytuacji prawnej i wypracowanie rekomendacji dotyczących możliwości zwalczania przestępczości narkotykowej z wykorzystaniem Internetu...............................................................................................................................................

Działanie 5.3. Kampania informacyjna dotycząca wykorzystania Internetu do promocji narkotyków skierowana do dostawców usług internetowych i właścicieli serwerów........................

KIERUNEK 6: Zmniejszenie korzyści z przestępczości narkotykowej.............................................

Działanie 6.1. Szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania oraz przedstawicieli instytucji nadzoru finansowego...........................................................................................................................

Działanie 6.2. Opracowanie podręcznika o mechanizmach „prania pieniędzy”................................

Działanie 6.3. Zmiana przepisów w zakresie wykorzystania funduszy pochodzących


z konfiskat mienia w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej............................................

Działanie 6.4. Wdrażanie dobrych praktyk w zakresie konfiskowania mienia..................................Kierunek 7: Wsparcie realizacji KPPN w obszarze ograniczania podaży przez programy ministerialne.......................................................................................................................................

Działanie 7.1. Przygotowanie i wdrożenie ministerialnych programów ograniczania podaży i popytu.................................................................................................................................................124

124


124

124


125
125
126

128


128
128

129


129
129
130

130


131
132

133


133

134
135

135

137
138139
139
140

141


141

143


143
143

144
145

146
146
147
148

149
150


150

150
151

151
151

152
152

152
154
154


IV. Opis działań podjętych w obszarze współpracy międzynarodowej........................................

KIERUNEK 1: Zwiększanie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w planowanie, tworzenie i koordynowanie polityki antynarkotykowej Unii Europejskiej, w zakresie redukcji popytu i podaży arkotyków.............................................................................................................................

Działanie 1.1. Udział w tworzeniu aktów prawnych UE dotyczących narkotyków
i narkomanii.........................................................................................................................................

Działanie 1.2. Wnoszenie inicjatyw krajowych pod obrady UE..........................................................

Działanie 1.3. Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz instytucji unijnych.....................................

Działanie 1.4. Realizacja inicjatyw krajowych w ramach przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE z uwzględnieniem aktywności Trio Prezydencji (Rzeczpospolita Polska, Królestwo Danii, Republika Cypryjska)...............................................................................................................

Działanie 1.5. Współpraca bilateralna z państwami członkowskimi UE.............................................

Działanie 1.6. Udział polskich służb działających w obszarze redukcji podaży w projektach i działaniach operacyjnych zwalczających handel, produkcję i przemyt narkotyków w ramach UE.......................................................................................................................................................

Kierunek 2: Zwiększanie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w prace instytucji
i organizacji międzynarodowych, innych niż UE, zajmujących się zjawiskiem narkomanii w zakresie redukcji popytu i podaży narkotyków..............................................................................

Działanie 2.1. Prowadzenie sprawozdawczości na rzecz organizacji międzynarodowych (innych niż UE)................................................................................................................................................

Działanie 2.2. Udział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących narkotyków i narkomanii na forum organizacji międzynarodowych (innych niż UE)....................................................................

Działanie 2.3. Udział polskich służb działających w obszarze redukcji podaży


w międzynarodowych (innych niż UE) projektach i działaniach operacyjnych zwalczających handel, produkcję i przemyt narkotyków...........................................................................................

Kierunek 3: Rozwój współpracy międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej z krajami trzecimi (nie należącymi do UE) zarówno w kontekście walki z nielegalnym obrotem narkotykami jak i programów z dziedziny ochrony zdrowia.........................................................................................

Działanie 3.1. Opracowanie i wdrażanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach trzecich (nie należących do UE).......................................................

Działanie 3.2. Realizacja inicjatyw krajowych w ramach, tzw. Partnerstwa Wschodniego UE.......................................................................................................................................................156

156
156

157

157


158

159


159

160
160


161

161


162
162
164

V. Badania i monitoring...................................................................................................................

Kierunek 1: Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej problemu narkotyków
i narkomanii w Rzeczypospolitej Polskiej..........................................................................................

Działanie 1.1. Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii problemu narkotyków i narkomanii....................................................................................................................

Działanie 1.5. Badania długości czasu utrzymania abstynencji wśród pacjentów opuszczających placówki leczenia uzależnień od narkotyków....................................................................................

Działanie 1.6. Badania przekrojowe dotyczące występowania zakażeń HIV i HCV wśród użytkowników narkotyków................................................................................................................

Działanie 1.9. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w obszarze redukcji popytu na narkotyki, przyczyniających się do lepszego zrozumienia zjawiska narkomanii...............................

Działanie 1.10. Upowszechnienie informacji o epidemiologii problemu narkotyków


i narkomanii........................................................................................................................................

Kierunek 2: Monitorowanie postaw społecznych i instytucjonalnych reakcji wobec problemu narkotyków i narkomanii....................................................................................................................

Działanie 2.1. Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących reakcji na problem narkotyków i narkomanii....................................................................................................................

Działanie 2.2. Zbieranie i analiza danych na temat aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ograniczenia popytu na narkotyki............................................................

Działanie 2.4. Szacowanie kosztów problemu narkotyków i narkomanii.........................................

Działanie 2.6. Upowszechnienie informacji o reakcjach na problem narkotyków
i narkomanii........................................................................................................................................

Kierunek 3: Rozwój i konsolidacja systemu informacji o środkach odurzających, substancjach psychoaktywnych i środkach zastępczych.........................................................................................

Działanie 3.1. Wdrożenie systemu zbierania danych w zakresie wskaźników zgłaszalności do leczenia (TDI) oraz poprawa jakości danych pozostałych kluczowych wskaźników rekomendowanych przez EMCDDA.................................................................................................

Działanie 3.2. Prace nad systemem zbierania danych dotyczących podaży narkotyków zgodnie z wymogami instytucji międzynarodowych oraz potrzeb krajowych...................................................

Działanie 3.3. Prace nad systemem zbierania danych dotyczących narkotyków w ruchu drogowym...........................................................................................................................................

Działanie 3.4. Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich poprzez szkolenia
i udzielanie wsparcia merytorycznego wojewódzkim ekspertom do spraw informacji
o narkotykach i narkomanii................................................................................................................

Działanie 3.5. Rozwój i konsolidacja monitoringów lokalnych poprzez szkolenia


i konferencje.......................................................................................................................................

Działanie 3.6. Monitorowanie zjawiska używania narkotyków oraz zgłaszalności


do leczenia i terapii w obrębie populacji osób, które weszły w konflikt z prawem...........................

Realizacja KPPN przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie badań i monitoringu......................................................................................................................................Kierunek 1: Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii
na szczeblu lokalnym i wojewódzkim................................................................................................

Kierunek 2: Monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków
i narkomanii........................................................................................................................................

Kierunek 3: Rozwój konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii
w województwach..............................................................................................................................

165
165
165
171
172
172
173
177
177
178

179
179


180

180
182


183

184
185


186
188
188
190
192

Wydatki na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesione
w 2012 r. ............................................................................................................................................

194


PODSUMOWANIE I WNIOSKI....................................................................................................

197

CZĘŚĆ II ANEKSY
Aneksy 1 – 14 ...................................................................................................................................

217Słowniczek podstawowych pojęć
BMK – prekursor do produkcji amfetaminy (1-fenylo-2-propanon)

dopalacze – zwyczajowa nazwa środków zastępczych

grzyby halucynogenne – grzyby zawierające substancje psychotropowe

importer – przedsiębiorca dokonujący wprowadzenia środków odurzających lub substancji psychotropowych albo ich prekursorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę

leczenie substytucyjne – stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy

leczenie uzależnienia – leczenie skutków zdrowotnych, będących następstwem uzależnienia

mak – roślina z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwana również makiem ogrodowym albo uprawnym

mak niskomorfinowy – roślina z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.) należąca do odmiany, w której zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny

narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich

narkotyk – substancja psychoaktywna inna niż alkohol i tytoń; termin narkotyk obejmuje substancje nielegalne, a także niektóre legalne, jak leki psychotropowe oraz substancje wziewne (kleje, benzyny), używane w celu odurzenia się

opium – stężały sok mleczny torebki (makówki) maku

osoba uzależniona – osoba, która w wyniku używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w celach medycznych znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji

osoba zagrożona uzależnieniem – osoba, u której zespół zjawisk psychicznych
i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania zależności od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo osoba sporadycznie używająca środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych

postrehabilitacja – działania w celu przystosowania do warunków zewnętrznego środowiska społecznego lub zawodowego osoby, która w wyniku narkomanii wykazuje zaburzenia adaptacji do środowiska, prowadzone po zakończonym leczeniu w ośrodku stacjonarnym lub placówce ambulatoryjnej

prekursor – każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która może być przetworzona na środek odurzający lub substancję psychotropową albo może służyć do ich wytworzenia

preparat – roztwór lub mieszanina w każdym stanie fizycznym, zawierająca jeden lub więcej środków odurzających lub substancji psychotropowych albo ich prekursorów, stosowane w lecznictwie jako leki w postaci dawkowanej albo nie podzielonej

producent – podmiot wytwarzający środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory

profilaktyka uniwersalna – działania ukierunkowane na grupy z przeciętnym ryzykiem używania narkotyków. Tego typu interwencje często obejmują swoim zasięgiem całe populacje w danym miejscu realizacji (np. szkoła, społeczność, społeczeństwo). Profilaktyka uniwersalna na ogół ma na celu zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej

profilaktyka selektywna – działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek

Profilaktyka wskazująca – działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów używania

przerób – otrzymywanie stałych lub ciekłych mieszanin środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym środkom lub substancjom postaci stosowanej w lecznictwie

przetwarzanie – czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje nie będące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami

readaptacja – działania w celu przystosowania do warunków zewnętrznego środowiska społecznego lub zawodowego osoby, która w wyniku narkomanii wykazuje zaburzenia adaptacji do środowiska

redukcja ryzyka – termin oznaczający redukcję wszystkich rodzajów szkód spowodowanych przez zachowanie się osób używających, będących pod wpływem narkotyków, poprzez interwencję o charakterze społecznym, medycznym lub edukacyjnym

rehabilitacja – działania w celu przywrócenia sprawności fizycznej lub psychicznej, obniżonej lub utraconej z powodu narkomanii

słoma makowa – torebka (makówka) maku bez nasion, wraz z łodygą lub poszczególne ich części

substancja psychotropowa – każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy; wykaz substancji psychotropowych stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

środek odurzający – każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy; wykaz środków odurzających stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

środek zastępczy –– substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów

uprawa maku lub konopi – plantacje tych roślin bez względu na powierzchnię uprawy

uzależnienie od środków odurzających lub substancji psychotropowych – zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem

używanie – wprowadzanie do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania

wprowadzanie do obrotu – wszelkie udostępnienie osobom trzecim odpłatnie
lub nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów

wytwarzanie – czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji

ziele konopi – kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto żywicy
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna