Minister Rozwoju I Finansów Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód I projektów hybrydowych na lata 2014-2020 zatwierdzamPobieranie 0,6 Mb.
Strona1/14
Data02.01.2018
Rozmiar0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

MR/Minister Rozwoju i Finansów

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020


ZATWIERDZAM

Mateusz Morawiecki

Minister Rozwoju i Finansów


Warszawa, 2016 r.

Spis treści

Rozdział 1 – Podstawa prawna i zakres Wytycznych 27

Rozdział 1 – Podstawa prawna i zakres Wytycznych 27

Rozdział 2 – Słownik stosowanych pojęć 30

Rozdział 2 – Słownik stosowanych pojęć 30

Rozdział 3 – Warunki ogólne 56

Rozdział 3 – Warunki ogólne 56

Rozdział 4 – Definicja celów projektu 58

Rozdział 4 – Definicja celów projektu 58

Rozdział 5 – Identyfikacja projektu 58

Rozdział 5 – Identyfikacja projektu 58

Rozdział 6 – Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 59

Rozdział 6 – Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 59

Rozdział 7 – Analiza finansowa 61

Rozdział 7 – Analiza finansowa 61

Podrozdział 7.1 – Cele 61

Podrozdział 7.1 – Cele 61

Podrozdział 7.2 – Etapy analizy finansowej 61

Podrozdział 7.2 – Etapy analizy finansowej 61

Podrozdział 7.3 – Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 62

Podrozdział 7.3 – Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 62

Podrozdział 7.4 – Założenia do analizy finansowej 63

Podrozdział 7.4 – Założenia do analizy finansowej 63

Podrozdział 7.5 – Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji 67

Podrozdział 7.5 – Metody analizy finansowej w zależności od kategorii inwestycji 67

Podrozdział 7.6 – Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf 71

Podrozdział 7.6 – Określenie przychodów projektu, kalkulacja taryf 71

Podrozdział 7.7 – Metoda luki w finansowaniu 73

a) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 76

a) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 76

R = (DIC – DNR) / DIC 76

R = (DIC – DNR) / DIC 76

gdzie: 76

gdzie: 76

- DIC – suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, bez rezerw na nieprzewidziane wydatki, 76

- DIC – suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, bez rezerw na nieprzewidziane wydatki, 76

- DNR – suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną. 76

- DNR – suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną. 76

b) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 77

b) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 77

ECR = EC * R 77

ECR = EC * R 77

gdzie: 77

gdzie: 77

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jeśli zostały one wydane. Mogą one zawierać rezerwę na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokości określonej w Podrozdziale 7.4 pkt 1 lit. i) Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca dopuszcza taką możliwość. 77

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jeśli zostały one wydane. Mogą one zawierać rezerwę na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokości określonej w Podrozdziale 7.4 pkt 1 lit. i) Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca dopuszcza taką możliwość. 77

c) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 78

c) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 78

Dotacja UE = ECR * Max CRpa 78

Dotacja UE = ECR * Max CRpa 78

gdzie: 78

gdzie: 78

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, w którym w ramach priorytetu zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych działaniach lub konkursach ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta, stosuje się stopę dofinansowania właściwą dla danego rodzaju projektu/beneficjenta w ramach określonego działania lub konkursu. Podział środków pomiędzy działania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach szczegółowego opisu priorytetów oraz poziomy dofinansowania są określone przez właściwą instytucję zarządzającą. 79

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, w którym w ramach priorytetu zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych działaniach lub konkursach ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta, stosuje się stopę dofinansowania właściwą dla danego rodzaju projektu/beneficjenta w ramach określonego działania lub konkursu. Podział środków pomiędzy działania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach szczegółowego opisu priorytetów oraz poziomy dofinansowania są określone przez właściwą instytucję zarządzającą. 79

12) W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, wartość dofinansowania, określona zgodnie z metodą opisaną w niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale 7.8 Wytycznych, nie może przekraczać wartości maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad pomocy publicznej. 80

12) W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, wartość dofinansowania, określona zgodnie z metodą opisaną w niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale 7.8 Wytycznych, nie może przekraczać wartości maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad pomocy publicznej. 80

13) Przykład ustalenia wartości dofinansowania z funduszy UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu oraz zryczałtowane stawki procentowe dochodów przedstawiono w Załączniku 3 do Wytycznych. 81

13) Przykład ustalenia wartości dofinansowania z funduszy UE w oparciu o metodę luki w finansowaniu oraz zryczałtowane stawki procentowe dochodów przedstawiono w Załączniku 3 do Wytycznych. 81

Podrozdział 7.8 – Zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 82

Podrozdział 7.8 – Zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 82

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, obok znanej z poprzedniego okresu programowania metody kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektów z wybranych sektorów lub podsektorów, wprowadzone zostały zryczałtowane procentowe stawki dochodów. Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych projektów. Zamiast tego przyjęte zostaje założenie, że projekty należące do danego typu, sektora lub podsektora generują określony poziom dochodów, a co za tym idzie, występuje w nich z góry określony poziom luki w finansowaniu. Należy podkreślić, że metoda ta będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy dany projekt został uprzednio zidentyfikowany jako projekt generujący dochód, tzn. zdyskontowane przychody przewyższają koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia, bez uwzględnienia wartości rezydualnej (patrz: podrozdział 7.7, pkt 2a). 83

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, obok znanej z poprzedniego okresu programowania metody kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektów z wybranych sektorów lub podsektorów, wprowadzone zostały zryczałtowane procentowe stawki dochodów. Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych projektów. Zamiast tego przyjęte zostaje założenie, że projekty należące do danego typu, sektora lub podsektora generują określony poziom dochodów, a co za tym idzie, występuje w nich z góry określony poziom luki w finansowaniu. Należy podkreślić, że metoda ta będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy dany projekt został uprzednio zidentyfikowany jako projekt generujący dochód, tzn. zdyskontowane przychody przewyższają koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia, bez uwzględnienia wartości rezydualnej (patrz: podrozdział 7.7, pkt 2a). 83

Rozporządzenie nr 1303/2013, w Załączniku V – Określenie stawek zryczałtowanych dla projektów generujących dochód, określiło zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla wybranych sektorów i podsektorów. 83

Rozporządzenie nr 1303/2013, w Załączniku V – Określenie stawek zryczałtowanych dla projektów generujących dochód, określiło zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla wybranych sektorów i podsektorów. 83

Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska w uzasadnionych przypadkach jest uprawniona do modyfikowania powyższych stawek. Zmiana taka będzie ewentualnie wprowadzana w trybie wydania aktu delegowanego w rozumieniu art. 149 ww. rozporządzenia. Powyższy akt powinien szczegółowo uregulować tryb wejścia w życie zmodyfikowanej stawki zryczałtowanej. 83

Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska w uzasadnionych przypadkach jest uprawniona do modyfikowania powyższych stawek. Zmiana taka będzie ewentualnie wprowadzana w trybie wydania aktu delegowanego w rozumieniu art. 149 ww. rozporządzenia. Powyższy akt powinien szczegółowo uregulować tryb wejścia w życie zmodyfikowanej stawki zryczałtowanej. 83

3) W sytuacji, gdy Komisja Europejska, korzystając z uprawnienia nadanego jej przez art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, wyda akty delegowane określające stawki ryczałtowe dla projektów z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, badań, rozwoju i innowacyjności37, a także efektywności energetycznej oraz innych sektorów lub podsektorów, należy stosować wartości stawek zryczałtowanych określone w przedmiotowych aktach. Według postanowień art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 decyzja o zastosowaniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów podejmowana jest przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi dla danego sektora, podsektora lub typu projektu. Zaleca się, aby informacja co do faktu, że instytucja zarządzająca podjęła decyzję, by poziom dofinansowania dla danego sektora, podsektora lub typu projektu ustalany był z wykorzystaniem zryczałtowanych stawek procentowych dochodów znalazła się w szczegółowych opisach priorytetów dla programów operacyjnych lub innych odnośnych dokumentach (np. dokumentacji konkursowej). 84

3) W sytuacji, gdy Komisja Europejska, korzystając z uprawnienia nadanego jej przez art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, wyda akty delegowane określające stawki ryczałtowe dla projektów z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, badań, rozwoju i innowacyjności37, a także efektywności energetycznej oraz innych sektorów lub podsektorów, należy stosować wartości stawek zryczałtowanych określone w przedmiotowych aktach. Według postanowień art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 decyzja o zastosowaniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów podejmowana jest przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi dla danego sektora, podsektora lub typu projektu. Zaleca się, aby informacja co do faktu, że instytucja zarządzająca podjęła decyzję, by poziom dofinansowania dla danego sektora, podsektora lub typu projektu ustalany był z wykorzystaniem zryczałtowanych stawek procentowych dochodów znalazła się w szczegółowych opisach priorytetów dla programów operacyjnych lub innych odnośnych dokumentach (np. dokumentacji konkursowej). 84

W zależności od decyzji instytucji zarządzającej, możliwe są dwa tryby wykorzystania tej metody celem obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu: 84

W zależności od decyzji instytucji zarządzającej, możliwe są dwa tryby wykorzystania tej metody celem obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu: 84

Tryb 1. Obliczenie wartości dofinansowania dla projektu w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu (R), który wynikać będzie z przyjętej w danym sektorze lub podsektorze zryczałtowanej procentowej stawki dochodów: 84

Tryb 1. Obliczenie wartości dofinansowania dla projektu w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu (R), który wynikać będzie z przyjętej w danym sektorze lub podsektorze zryczałtowanej procentowej stawki dochodów: 84

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 84

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 84

R = 100% - FR 84

R = 100% - FR 84

gdzie: 84

gdzie: 84

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana procentowa stawka dochodów 85

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana procentowa stawka dochodów 85

ii) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 85

ii) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu (ECR): 85

ECR = EC * R 85

ECR = EC * R 85

gdzie: 85

gdzie: 85

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jeśli zostały one wydane. Mogą one zawierać rezerwę na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokości określonej w Podrozdziale 7.4 pkt 1 lit. i) Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca dopuszcza taką możliwość. 85

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, jeśli zostały one wydane. Mogą one zawierać rezerwę na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokości określonej w Podrozdziale 7.4 pkt 1 lit. i) Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca dopuszcza taką możliwość. 85

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 85

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 85

Dotacja UE = ECR * Max CRpa 85

Dotacja UE = ECR * Max CRpa 85

gdzie: 85

gdzie: 85

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, w którym w ramach priorytetu zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych działaniach lub konkursach ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta, stosuje się stopę dofinansowania właściwą dla danego rodzaju projektu/beneficjenta w ramach określonego działania lub konkursu. Podział środków pomiędzy działania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach szczegółowego opisu priorytetów oraz poziomy dofinansowania są określone przez właściwą instytucję zarządzającą. 86

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, w którym w ramach priorytetu zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych działaniach lub konkursach ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta, stosuje się stopę dofinansowania właściwą dla danego rodzaju projektu/beneficjenta w ramach określonego działania lub konkursu. Podział środków pomiędzy działania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach szczegółowego opisu priorytetów oraz poziomy dofinansowania są określone przez właściwą instytucję zarządzającą. 86

b) Tryb 2. Obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla danej osi priorytetowej lub działania: 86

b) Tryb 2. Obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla danej osi priorytetowej lub działania: 86

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 86

i) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 86

R = 100% - FR 86

R = 100% - FR 86

gdzie: 86

gdzie: 86

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana procentowa stawka dochodów 86

FR (ang. flat rate net revenue percentage) – zryczałtowana procentowa stawka dochodów 86

ii) krok 2. Określenie (maksymalnego możliwego) poziomu dofinansowania UE dla danej osi priorytetowej lub działania : 87

ii) krok 2. Określenie (maksymalnego możliwego) poziomu dofinansowania UE dla danej osi priorytetowej lub działania : 87

Max CRFR = Max CRpa * R 87

Max CRFR = Max CRpa * R 87

gdzie: Max CRFR – maksymalny poziom dofinansowania w osi priorytetowej lub działaniu po uwzględnieniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów. 87

gdzie: Max CRFR – maksymalny poziom dofinansowania w osi priorytetowej lub działaniu po uwzględnieniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów. 87

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 87

iii) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE): 87

Dotacja UE = EC * Max CRFR 87

Dotacja UE = EC * Max CRFR 87

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, wartość dofinansowania, określona zgodnie z metodą opisaną w niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale 7.7 Wytycznych, nie może przekraczać wartości maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad pomocy publicznej. 87

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, wartość dofinansowania, określona zgodnie z metodą opisaną w niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale 7.7 Wytycznych, nie może przekraczać wartości maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad pomocy publicznej. 87

Podrozdział 7.79 – Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności 87

Podrozdział 7.79 – Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności 87

Podrozdział 7.910 – Analiza trwałości finansowej 90

Podrozdział 7.910 – Analiza trwałości finansowej 90

Rozdział 8 – Obliczenie wartość dofinansowania w przypadku projektów generujących dochód 91

Rozdział 8 – Obliczenie wartość dofinansowania w przypadku projektów generujących dochód 91

Podrozdział 8.1 – Metody obliczania wartości dofinansowania w projektach generujących dochód 91

Podrozdział 8.1 – Metody obliczania wartości dofinansowania w projektach generujących dochód 91

Podrozdział 8.2 – Metoda luki w finansowaniu 93

Podrozdział 8.2 – Metoda luki w finansowaniu 93

Podrozdział 8.3 – Zryczałtowane procentowe stawki dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 96

Podrozdział 8.3 – Zryczałtowane procentowe stawki dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów 96

Podrozdział 8.4 – Projekty dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem 100

Podrozdział 8.4 – Projekty dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem 100

Poziom dofinansowania w ramach projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Zatem wysokość zwrotu powinna wynieść 76,50 PLN. 101

Podrozdział 8.5 – Pomoc publiczna w projektach generujących dochód 101

Podrozdział 8.5 – Pomoc publiczna w projektach generujących dochód 101

Podrozdział 8.6 – Finansowanie krzyżowe (cross-financing) w projektach generujących dochód 102

Podrozdział 8.6 – Finansowanie krzyżowe (cross-financing) w projektach generujących dochód 102

Rozdział 89 – Analiza kosztów i korzyści 103

Rozdział 89 – Analiza kosztów i korzyści 103

Podrozdział 98.1 – Analiza ekonomiczna dużych projektów 103

Podrozdział 98.1 – Analiza ekonomiczna dużych projektów 103

Podrozdział 98.2 – Analiza ekonomiczna projektów nie zaliczanych do dużych projektów 106

Podrozdział 98.2 – Analiza ekonomiczna projektów nie zaliczanych do dużych projektów 106

Podrozdział 98.3 – Analiza efektywności kosztowej 107

Podrozdział 98.3 – Analiza efektywności kosztowej 107

Rozdział 109 – Analiza ryzyka i wrażliwości 108

Rozdział 109 – Analiza ryzyka i wrażliwości 108

Rozdział 110 – Stosowanie podejścia szczególnego 110

Rozdział 110 – Stosowanie podejścia szczególnego 110

Rozdział 121 – Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych (EC) w przypadku projektów generujących dochód 110

Rozdział 121 – Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych (EC) w przypadku projektów generujących dochód 110

Podrozdział 121.1 – Monitorowanie dochodu 110

Podrozdział 121.1 – Monitorowanie dochodu 110

Podrozdział 112.2 – Monitorowanie kosztów kwalifikowalnych (EC) 116

Podrozdział 112.2 – Monitorowanie kosztów kwalifikowalnych (EC) 116

Rozdział 13 – Projekty hybrydowe 119

Rozdział 13 – Projekty hybrydowe 119

Podrozdział 13.1 – Specyfika projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 119

Podrozdział 13.1 – Specyfika projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 119

Podrozdział 13.2 – Analiza przedrealizacyjna projektu hybrydowego 124

Podrozdział 13.2 – Analiza przedrealizacyjna projektu hybrydowego 124

Podrozdział 132.23 – Analiza finansowa w przypadku projektów hybrydowych 128

Podrozdział 132.23 – Analiza finansowa w przypadku projektów hybrydowych 128

Podrozdział 123.43 – Wejście partnera prywatnego w prawa i obowiązki beneficjenta oraz możliwość przekształcenia projektu hybrydowego w projekt tradycyjny 131

Podrozdział 123.43 – Wejście partnera prywatnego w prawa i obowiązki beneficjenta oraz możliwość przekształcenia projektu hybrydowego w projekt tradycyjny 131

Podrozdział 132.45 – Zastąpienie beneficjenta będącego partnerem prywatnym 133

Podrozdział 132.45 – Zastąpienie beneficjenta będącego partnerem prywatnym 133

Podrozdział 132.56 – Refundacja wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego nie będącego beneficjentem 136

Podrozdział 132.56 – Refundacja wydatków ponoszonych przez partnera prywatnego nie będącego beneficjentem 136

1) Zgodnie z art. 64 rozporządzenia nr 1303/2013, w przypadku gdy beneficjentem projektu hybrydowego jest podmiot publiczny, możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione przez partnera prywatnego. Taka sytuacja może mieć miejsce w modelu, w przypadku którego część lub całość nakładów inwestycyjnych jest ponoszona przez stronę prywatną, tj. w modelu 4. – Projektuj – Buduj – Finansuj – Eksploatuj (DBFO) (patrz: Podrozdział 13.112.1). 136

2) W takiej sytuacji umowa PPP powinna szczegółowo opisywać zasady ponoszenia wydatków kwalifikowalnych przez partnera prywatnego oraz związane z tym obowiązki ciążące na stronie prywatnej (np. w zakresie sprawozdawczości i kontroli). W umowie PPP należy również wskazać, na jakich warunkach przekazywane będą partnerowi prywatnemu środki finansowe z refundacji wydatków kwalifikowalnych. 136

3) Wydatki ponoszone przez partnera prywatnego można uznać za kwalifikowalne, o ile instytucja zarządzająca potwierdziła, że projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi oraz z zasadami wsparcia określonymi w ramach programu operacyjnego. Potwierdzenie zgodności projektu, o którym mowa powyżej to może być przeprowadzane w ramach procedury oceny wniosku o dofinansowanie. Przeprowadzenie tego badania jest możliwe jeszcze przed wyborem partnera prywatnego. Instytucja zarządzająca powinna zobowiązać beneficjenta do niezwłocznego poinformowania jej o zawarciu umowy PPP oraz do złożenia oświadczenia o tym, że warunki wynagrodzenia określone w tej umowie są zgodne z tymi, które były badane przez tę instytucję. W przypadku zmiany tych warunków instytucja zarządzająca powinna dokonać ich ponownej analizy. 137

4) Refundacji podlegają wyłącznie takie wydatki partnera prywatnego, które zostały faktycznie poniesione przez ten podmiot, a następnie ujęte we wniosku o płatność składanym przez podmiot publiczny będący beneficjentem. Refundacja jest możliwa w następujących sytuacjach65: 137

a) gdy podmiot publiczny wraz z wnioskiem o płatność przedłoży opłacone przez partnera prywatnego faktury lub dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej, zgodnie z art. 131 rozporządzenia nr 1303/2013; 137

b) gdy partner prywatny wniósł do projektu wkład rzeczowy w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1303/2013. 138

Zapisy te powinny pozwalać instytucji zarządzającej na potwierdzenie, że wydatki, które będą deklarowane przez beneficjenta są opłacane przez partnera prywatnego. 138

Ponadto, wydatki ponoszone przez partnera prywatnego można uznać za kwalifikowane, o ile instytucja zarządzająca potwierdziła, że projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi oraz z zasadami wsparcia określonymi w ramach programu operacyjnego. 138

Potwierdzenie to może być przeprowadzane w ramach procedury oceny wniosku o dofinansowanie. Przeprowadzenie tego badania jest możliwe jeszcze przed wyborem partnera prywatnego. Instytucja zarządzająca powinna zobowiązać beneficjenta do niezwłocznego poinformowania jej o zawarciu umowy PPP oraz do złożenia oświadczenia o tym, że warunki wynagrodzenia określone w tej umowie są zgodne z tymi, które były badane przez tę instytucję. W przypadku zmiany tych warunków instytucja zarządzająca powinna dokonać ich ponownej analizy. 138

5) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 2015/1076, w przypadku, gdy w projekcie hybrydowym przewidziano, że partner prywatny będzie ponosił wydatki kwalifikowalne, w umowie PPP powinny zostać zawarte postanowienia w zakresie: 138

a) ustanowienia mechanizmu sprawozdawczości i przechowywania dokumentów, który będzie nakładał na partnera prywatnemu takie same obowiązki w przedmiotowym zakresie, jak te, które ustanowione są dla beneficjenta, który osobiście ponosi i pokrywa wydatki kwalifikowalne zgodnie z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013; 138

b) określenia procedur zapewniających odpowiednią ścieżkę audytu, zgodną z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014. Procedury te powinny w szczególności umożliwiać weryfikację płatności poniesionych i opłaconych przez partnera prywatnego z wydatkami przedłożonymi we wniosku o płatność składanym przez podmiot publiczny będący beneficjentem. 138

6) Refundacja wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez partnera prywatnego przekazywana jest mu za pośrednictwem rachunku powierniczego, o którym mowa w Podrozdziale 13.7. 138

Podrozdział 13.7 – Rachunek powierniczy w projekcie hybrydowym 139

Podrozdział 13.7 – Rachunek powierniczy w projekcie hybrydowym 139

Rachunek powierniczy jest rachunkiem bankowym tworzonym w oparciu o pisemne porozumienie pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym celem przekazywania partnerowi prywatnemu środków z refundacji poniesionych przez ten podmiot wydatków kwalifikowalnych (patrz: Podrozdział 13.6). Zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/1076 rolę przedmiotowego porozumienia spełnia umowa PPP lub załączniki do umowy PPP. 139

1) Porozumienie, o którym mowa w punkcie 1) należy odróżnić od umowy o prowadzenie rachunku bankowego, którą podmiot publiczny będący beneficjentem projektu zawiera z bankiem (instytucją finansową). 139

2) Podmiot publiczny i partner prywatny, jako strony umowy PPP, dysponują swobodą w zakresie kształtowania wzajemnych relacji w zakresie projektu, w tym również zagadnień dot. rachunku powierniczego, z zastrzeżeniem spełnienia m.in. wymogów określonych w art. 4 rozporządzenia nr 2015/1076. Zgodnie z ww. przepisem, umowa PPP lub jej załącznik powinna zawierać następujące postanowienia w zakresie rachunku powierniczego: 139

a) (w stosownych przypadkach) kryteria wyboru instytucji finansowej, w której rachunek powierniczy ma być otwarty, w tym wymogi dotyczące jej wiarygodności kredytowej66; 139

b) warunki, na jakich mogą być dokonywane płatności z rachunku powierniczego; 139

c) informację o tym, czy podmiot prawa publicznego będący beneficjentem może korzystać z rachunku powierniczego jako zabezpieczenia/gwarancji dla wykonywania swoich obowiązków lub obowiązków prywatnego partnera w ramach umowy PPP; 139

d) nałożony na posiadaczy rachunku powierniczego obowiązek informowania instytucji zarządzającej, na jej pisemny wniosek, o kwocie funduszy wypłaconych z rachunku powierniczego i o saldzie tego rachunku; 139

e) zasady, na jakich pozostałe na rachunku powierniczym środki zostaną rozdysponowane, jeśli rachunek powierniczy zostanie zamknięty z powodu rozwiązania umowy PPP. 140

3) Instytucja zarządzająca powinna zatwierdzić postanowienia umowy PPP w zakresie rachunku powierniczego, w tym zbadać spełnienie wymogów, o których mowa w punkcie 3). Głównym celem przedmiotowej weryfikacji powinno być stwierdzenie, że środki przekazywane na rachunek powierniczy przez instytucję systemu wdrażania będą wypłacane wyłącznie partnerowi prywatnemu i wyłącznie w odniesieniu do wydatków faktycznie poniesionych przez ten podmiot. W przypadku, gdy na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie nie zostanie zawarta jeszcze umowa PPP, należy wziąć pod uwagę projekt przepisów umowy PPP w tym zakresie, dostarczony przez beneficjenta. W typowych projektach PPP projekt umowy PPP będzie kształtowany w trakcie postępowania ws. wyboru partnera prywatnego. 140

4) Rachunek powierniczy może być wykorzystywany wyłącznie w celu przekazania na niego tej części refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu hybrydowego, którą poniósł partner prywatny nie będący beneficjentem projektu. Ewentualne pozostałe środki UE na rzecz projektu hybrydowego, jak np. refundację związaną z wydatkami poniesionymi przez podmiot publiczny będący beneficjentem lub zaliczkę przekazywaną beneficjentowi (niezależnie od tego, czy jest nim podmiot publiczny, czy partner prywatny) na poczet poniesienia nakładów inwestycyjnych, należy przekazywać beneficjentowi za pośrednictwem rachunku bankowego projektu, tj. rachunku nie będącego rachunkiem powierniczym. 140

5) Refundacja przekazywana na rachunek powierniczy musi obejmować wydatek, który został poniesiony w okresie kwalifikowalności, tj. przed 31 grudnia 2023 r. 140

6) Wypłata środków z rachunku powierniczego może mieć miejsce zarówno w trakcie trwania okresu kwalifikowalności wydatków, jak i po jego zakończeniu. Środki z refundacji mogą być wypłacane z rachunku powierniczego wyłącznie partnerowi prywatnemu, który poniósł wydatki kwalifikowalne i prawidłowo udokumentował ten fakt. Wypłata następuje w oparciu o zasady określone w umowie PPP. 141

7) Zgodnie z definicją rachunku powierniczego zawartą w art. 2 pkt 26) rozporządzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do projektów hybrydowych, rachunek ten jest tworzony w oparciu o pisemne porozumienie pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, które jest zatwierdzane przez instytucje zarządzającą lub pośredniczącą. 141

8) Beneficjent – podmiot publiczny, w celu uzyskania powyższego zatwierdzenia, powinien przedstawić do weryfikacji odpowiedniej instytucji następujące dokumenty: 141

9) umowę rachunku powierniczego zawartą pomiędzy podmiotem publicznym, partnerem prywatnym i bankiem obsługującym ten rachunek, oraz 141

10) odpowiednie klauzule umowy PPP, w oparciu o które następować będzie przekazanie na rzecz partnera prywatnego środków z rachunku powierniczego. 141

11) Instytucja zarządzająca powinna zbadać, czy z przedłożonych dokumentów jasno wynika, że zapewnione zostały mechanizmy gwarantujące, iż środki znajdujące się na rachunku powierniczym będą wypłacane wyłącznie partnerowi prywatnemu na warunkach określonych w umowie PPP. 141

8) Dysponentem środków pieniężnych wygenerowanych na rachunku powierniczym w wyniku jego ewentualnego oprocentowania jest beneficjent (podmiot publiczny). Środki te mogą przez podmiot publiczny zostać przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia wypłacanego partnerowi prywatnemu. 141

Podrozdział 1213.68 – Korzyści dla podmiotów realizujących projekty hybrydowe wynikające z zastosowania metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów 141

Podrozdział 1213.68 – Korzyści dla podmiotów realizujących projekty hybrydowe wynikające z zastosowania metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów 141

Załącznik 1 – Zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej oraz wzory do obliczenia tych wskaźników 143

Załącznik 1 – Zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej oraz wzory do obliczenia tych wskaźników 143

Załącznik 2 – Zakres studium wykonalności lub Innego Dokumentu opisany w Wytycznych 147

Załącznik 2 – Zakres studium wykonalności lub Innego Dokumentu opisany w Wytycznych 147

Załącznik 3 – Obliczanie dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód67 148

Załącznik 3 – Obliczanie dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód67 148

a) Metoda luki w finansowaniu 148

b) Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów zastosowana indywidualnie dla jednego projektu 149

c) Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów zastosowana dla osi priorytetowej lub działania 150

Załącznik 4 – Metodyka określania finansowej i ekonomicznej wartości rezydualnej projektu w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów projektu69 wraz z przykładem liczbowym 151

Załącznik 4 – Metodyka określania finansowej i ekonomicznej wartości rezydualnej projektu w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów projektu69 wraz z przykładem liczbowym 151

Krok 1. Zdefiniowanie okresu, dla którego prowadzone będą obliczenia 151

Krok 1. Zdefiniowanie okresu, dla którego prowadzone będą obliczenia 151

W ramach tego kroku należy ustalić następujące parametry związane z projektem (w nawiasach, na potrzeby przykładu liczbowego, podano przykładowe wartości): 151

W ramach tego kroku należy ustalić następujące parametry związane z projektem (w nawiasach, na potrzeby przykładu liczbowego, podano przykładowe wartości): 151a. Długość okresu odniesienia (30 lat) 151

a. Długość okresu odniesienia (30 lat) 151

b. Rok bazowy analizy (2016) 151

b. Rok bazowy analizy (2016) 151

c. Ostatni rok analizy (2045) 151

c. Ostatni rok analizy (2045) 151

d. Czas trwania fazy inwestycyjnej (2 lata) 151

d. Czas trwania fazy inwestycyjnej (2 lata) 151

e. Długość okresu życia ekonomicznego infrastruktury projektu UE (40 lat) 151

e. Długość okresu życia ekonomicznego infrastruktury projektu UE (40 lat) 151

f. Długość fazy eksploatacji infrastruktury projektu UE przypadającej na okres odniesienia projektu (a – d = 30 – 2 = 28 lat) 151

f. Długość fazy eksploatacji infrastruktury projektu UE przypadającej na okres odniesienia projektu (a – d = 30 – 2 = 28 lat) 151

g. Okres życia ekonomicznego infrastruktury projektu UE wykraczający poza okres odniesienia (e – f = 40 – 28 = 12 lat) 151

g. Okres życia ekonomicznego infrastruktury projektu UE wykraczający poza okres odniesienia (e – f = 40 – 28 = 12 lat) 151

Schemat: 151

Schemat: 151

151

151

80  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna