Minister rolnictwa I rozwoju wsiPobieranie 37,01 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar37,01 Kb.


Warszawa, dn. 10.06.2010


MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

ROWpi-mk- 211-19/09/10 (3784 )Pan

Wiktor Szmulewicz Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

W odpowiedzi na pismo znak: KRIR/AS/1525/10 z dnia 18 maja br., w którym przekazał Pan uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy krajowe do zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", zaakceptowanych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2009 r., dotyczących realizacji priorytetu, „środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ww. priorytet będzie realizowany w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" poprzez wsparcie inwestycji zakładających rozwój produkcji mleka albo całkowitą z niej rezygnację. W przypadku operacji związanych z restrukturyzacją sektora mleczarskiego oprócz warunków obowiązujących wszystkich wnioskujących o pomoc w ramach tego działania, mają być wprowadzone dwa dodatkowe warunki, związane z prowadzoną działalnością w zakresie produkcji mleka. I tak, o pomoc będą mogli ubiegać się wnioskodawcy wpisani do rejestru producentów mleka, którym przysługuje kwota mleczna w wysokości co najmniej 20 000 kg (1), prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka od co najmniej 1 roku (2).

Wspierane będą operacje, w wyniku których nastąpi rozwój produkcji mleka w danym gospodarstwie, oraz operacje realizowane przez obecnych producentów mleka, którzy planują zaprzestanie produkcji mleka i rozwój lub podjęcie innej działalności rolniczej. Przez operację, która polega na rozwijaniu produkcji mleka rozumie się operację przyczyniającą się do zwiększenia efektywności tej produkcji poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego, poprawę higieny produkcji mleka lub poprawę warunków utrzymania zwierząt. Przez operację dotyczącą zaprzestania produkcji mleka rozumie się operację, która zakłada całkowitą rezygnację z produkcji mleka przez podmioty posiadające kwotę mleczną w wysokości co najmniej 20 000 kg w celu zmiany kierunku produkcji prowadzonej przez dane gospodarstwo rolne. Całkowita rezygnacja z produkcji mleka w tym przypadku oznacza zaprzestanie produkcji mleka w gospodarstwie w celu wprowadzenia go do obrotu oraz zbycie posiadanej kwoty mlecznej.

W piśmie znak: KRIR/AS/1525/10, postuluje Pan umożliwienie producentom mleka, posiadającym kwotę mleczną w wysokości mniejszej niż 20 000 kg, skorzystania z pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" w zakresie operacji dotyczących restrukturyzacji sektora mleczarskiego, jeżeli operacja wiązałaby się z zaprzestaniem produkcji mleka. Argumentuje Pan, że producenci posiadający kwotę w wysokości mniejszej niż 20 000 kg stanowią najliczniejszą grupę producentów mleka w Polsce, a efektywność restrukturyzacji całego sektora uzależniona będzie od dywersyfikacji działalności właśnie tej grupy.

Odnosząc się do Pana postulatu pragnę na wstępie zauważyć, że rzeczywiście producenci mleka posiadający kwotę mleczną w wysokości mniejszej niż 20 000 kg stanowią liczną grupę, jednakże jednocześnie w posiadaniu tej grupy znajduje się jedynie ok. 8.5 % sumy kwot mlecznych posiadanych przez wszystkich polskich dostawców. Producenci posiadający kwotę mleczną w wysokości od 20 000 kg do 100 000 kg stanowią grupę mniejszą o ok. 20%, ale jednocześnie posiadają aż ok. 40% sumy kwot mlecznych posiadanych przez wszystkich polskich dostawców.

Ponadto pragnę zauważyć, że, zgodnie z art. 43 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w odniesieniu do środków inwestycyjnych, państwa członkowskie zapewniają że wsparcie jest ukierunkowane na wyraźnie określone cele, które odzwierciedlają stwierdzone potrzeby strukturalne terytorialne oraz niekorzystne czynniki strukturalne. Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, pomoc należy tak ukierunkować, aby środki zostały wykorzystane w maksymalnie efektywny sposób. W związku z powyższym istotne jest skierowanie pomocy przeznaczonej na restrukturyzację sektora mleczarskiego do tych podmiotów, których wsparcie przyniesie zmaksymalizowanie efektu oddziaływania pomocy na przedmiotową restrukturyzację. Wpływ odejścia od produkcji mleka pojedynczego podmiotu, który posiada mniej niż 20 000 kg, miałby mniejszy wpływ na restrukturyzację, aniżeli rezygnacja z produkcji przez producenta posiadającego kwotę mleczną w wysokości od 20 000 kg do 100 000 kg.

Zaproponowano, aby o pomoc mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy posiadają kwotę mleczną w wysokości co najmniej 20 000 kg, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę (Dz. U. Nr 158, poz. 1112), maksymalna wielkość indywidualnej ilości referencyjnej, za którą dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej jego własność, może uzyskać rekompensatę, wynosi 20 000 kg. Program rekompensat wynika z art. 75 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") oraz z art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799).

Ponadto w piśmie znak: KRIR/AS/1525/10, informuje Pan, że w opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych należy objąć wsparciem w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" gospodarstwa o wielkości ekonomicznej stanowiącej mniej niż 4 ESU.

Uprzejmie informuję, że wymóg żywotności ekonomicznej w przypadku gospodarstwa rolnego objętego wsparciem w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" zdefiniowany został w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Zgodnie z zapisami Programu, gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, podejmowana w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", musi być żywotne pod względem ekonomicznym, co oznacza, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić co najmniej równowartość 4 ESU. Tak więc zmiana przedmiotowego kryterium wymagałaby zmiany Programu, a co za tym idzie, przedstawienia zmiany Komitetowi Monitorującemu, Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej.

Pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", kierowana jest do tych podmiotów, która są w stanie wykreować minimalny dochód z działalności rolniczej. W ramach klas wielkości ekonomicznej gospodarstw stosowanych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych do gospodarstw bardzo małych zaliczają się gospodarstwa do 4ESU, a gospodarstwa osiągające od 4 do 8 ESU określane są jako małe.

Bardzo małe gospodarstwa, które nie osiągają odpowiednich dochodów i są deficytowe, nie będą w stanie udźwignąć zobowiązań finansowych powstałych w wyniku poczynienia inwestycji związanych z działaniem „Modernizacja gospodarstw wiejskich".

Dodatkowo należy wskazać na fakt, iż w przypadku działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", o pomoc mogli ubiegać się posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 4 ESU. Beneficjent, którego gospodarstwo rolne nie spełniało kryterium żywotności ekonomicznej w chwili składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, był zobowiązany do przedstawienia planu określającego docelowy profil i skalę produkcji oraz zapewnienia, iż przedmiotowe gospodarstwo osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu realizacji projektu. Pomimo umożliwienia ubiegania się o pomoc posiadaczom gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 4 ESU, 94% zrealizowanych projektów dotyczyło gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 4 ESU. W związku z powyższym można stwierdzić, że zainteresowanie pomocą posiadaczy gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 4 ESU było bardzo ograniczone oraz nie miało decydującego wpływu na wdrażanie działania.Mając na uwadze powyższe, pragnę poinformować, że zmiana kryterium dostępu, jakim jest wymóg osiągnięcia przez gospodarstwo żywotności na poziomie co najmniej 4 ESU, z punktu widzenia realizacji celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wydaje się nieuzasadniona.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna