Migracje są czynnikiem łączącym historię I czasy współczesne oraz konstytuowanym składnikiem ludzkiego losuPobieranie 267,34 Kb.
Strona1/3
Data29.12.2017
Rozmiar267,34 Kb.
  1   2   3


Wstęp

W poniższym referacie pragniemy przedstawić zagadnienie migracji siły roboczej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1990 - 2003. Temat migracja często pojawia się w różnych środkach komunikacji, jednak tylko część tak naprawdę wie czym charakteryzuje się migracja, jakie są jej rodzaje czy tez kiedy można mówić o migracji siły roboczej.

W pierwszym punkcie chcieliśmy przedstawić podstawowe zagadnienie migracji, jej przyczyny a także skutki. Migracja, która istnieje już od dawien dawna tak naprawdę dopiero w XX w. rozpowszechniła się na dużą skalę i jest widoczna praktycznie w każdym zakątku świata. Nie można także rozgraniczyć przyczyny od skutków, bo oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane.

Następnie pragniemy omówić najpopularniejsze regiony migracji, a także jej pozytywne i negatywne skutki. Spróbujemy wskazać najbardziej popularne kierunki migracji i jakimi powodami kierują się ludzie w przemieszczaniu z miejsca zamieszkania do nowego kraju, skupiając się przede wszystkim na Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powiemy również o tym jaki wpływ ma migracja siły roboczej na obraz dzisiejszego świata oraz jakie ma to znaczenie na standard życia i rozwój gospodarczy państwa przyjmującego migrantów.

W dalszej części zreferujemy motyw przepływu siły roboczej miedzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, oraz czynniki wpływające na ten proces. Pokażemy również wpływ wymiany technicznej na społeczeństwo i ekonomie. Celem tego punktu będzie zilustrowanie wymiany wiedzy technicznej, oraz jej przyczyn i skutków , które doprowadziły do odpływu ludności z ze Starego Kontynentu do USA. Ponad to przedstawimy bariery ograniczające przepływ zasobów siły roboczej, oraz dokładnie wytłumaczymy na czym powyższe pojęcie polega.

Na zakończenie podsumujemy pracę oraz także przedstawimy perspektywy dotyczące migracji siły roboczej na przyszłe lata.Spis treści
 1. Ogólne pojęcie migracji siły roboczej, jej przyczyny i skutki 5 1. Najpopularniejsze regiony migracji 9
  1. Europa jako miejsce migracji siły roboczej 9
  1. Stany Zjednoczone Ameryki jako miejsce migracji siły roboczej 14 1. Przepływ siły roboczej między Europą a Stanami Zjednoczonymi

Ameryki 16


  1. Czynniki wpływające na transatlantycki przepływ ludności 16
  1. Wpływ wymiany wiedzy technicznej na społeczeństwo

i ekonomie 23
3.3 Bariery ograniczające przepływ zasobów siły roboczej 28 1. Perspektywy na przyszłość w obrębie cywilizacji zachodniej 32

Bibliografia 38


Wykaz tabel 40
Wykaz wykresów 41
Aneks 42

1) Ogólne pojęcie migracji siły roboczej, jej przyczyny i skutki

Migracje są czynnikiem łączącym historię i czasy współczesne oraz konstytuowanym składnikiem ludzkiego losu. Homo sapiens rozprzestrzenił się po świecie właśnie jako homo migrants. Wędrówki ludów przyczyniły się do upadku Imperium Rzymskiego, na którego ruinach powstała Europa taka jaką obecnie znamy. Fale migracji zaludniały Nowy Świat i stworzyły społeczeństwa amerykańskie. Tysiące ludzi przybywających do Europy przyczyniło się bezwzględnie do zachodzących zmian społecznych. W obrębie Europy ludzie przenoszą się z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu lepszego życia i w ucieczce przed niebezpieczeństwami. Niektóre z tych ruchów migracyjnych są wynikiem swobodnie podjętych decyzji migrantów, inne natomiast niezależne są od ich woli np. przyczyny polityczne, trudności ekonomiczne czy klęski żywiołowe.1

Na wstępie należy zastanowić się nad definicją migracji. Migracja jest to względnie stałe przeniesienie się zbiorowości zwanej migrantami z jednego punktu przestrzeni geograficznej do innego, poprzedzone procesem podejmowania przez migrantów decyzji w oparciu o zhierarchizowany system wartości i celów. W efekcie migracji dokonuje się zmiana systemu interakcyjnego migrantów. Inną definicję znajdziemy w książce M. Mitręgi. Przytacza on następujące określenie migracji: Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przesunięć prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób.2 Jako jeszcze inny przykład możemy przytoczyć następującą definicję. Zmiany stałego miejsca zamieszkania i miejsca czasowego pobytu są określane jako wędrówki lub migracje ludności.3 Każdy autor traktuje migrację jako stałą lub względnie stałą, zmianę miejsca pobytu. Tym samym wykluczamy z definicji tego pojęcia osoby dojeżdżające do pracy i turystów. Równocześnie należy zwrócić uwagę na to, że migracja jest procesem zbiorowym i często odbija się na organizacji systemu

społecznego grupy migrującej. Jest to zmiana miejsca zamieszkania, pobytu, często przy równoczesnej konieczności zmiany sposobu życia czy zachowania. Grupa czy jednostka migrująca zawsze opuszcza pewne terytorium i przenosi się na inne. Tym samym oznacza to zerwanie fizycznych więzi z obszarem, który dawał człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i przynależności do niego, zaspokajał ludzkie potrzeby i przeniesienie na nieznany sobie teren.


Osoby migrujące dzieli się na :

- emigrantów którzy opuszczają dotychczasowe miejsce pobytu.

- imigrantów którzy przybywają do nowego miejsca osiedlenia

- repatriantów którzy w sposób zorganizowany są przesiedleni do nowych miejsc zamieszkania

- reemigrantów którzy powracają do pierwotnego miejsca pobytu po okresie nieobecności.
Człowiek mieszkający w określonym miejscu niewątpliwie jest na swój sposób z nim związany. Daje mu ono poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzeby. Aby podjął on decyzję o opuszczeniu miejsca swego pobytu musi jednocześnie zaistnieć szereg czynników. Będą to elementy socjalne, ekonomiczne, przyrodnicze, klimatyczne czy demograficzne. W danej sytuacji mogą mieć one zróżnicowaną siłę oddziaływania.4

Przyczynami migracji są przede wszystkim różnice w warunkach gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych, cywilizacyjnych miedzy dwoma miejscami. Różnice SA ogromne nie tylko między poszczególnymi państwami, lecz także wewnątrz nich i dotyczą np. możliwości uzyskania pracy lub wyższych zarobków, poprawy sytuacji mieszkaniowej, lepszych warunków zdrowotnych.


Migracje ludności najczęściej rozpatruje się według czterech kryteriów:


 1. zasięgu geograficznego

 2. trwałości

 3. motywów

 4. kierunku

Ze względu na zasięg geograficzny migracje dzieli się na miedzy państwowe (zewnętrzne) i wewnętrzne; te pierwsze mogą mieć charakter wewnątrz kontynentalny lub między kontynentalny.

Ze względu na motywy wyróżnia się migracje: ekonomiczne związane z poprawą warunków życia oraz pozaekonomiczne do których zalicza się migracje polityczne, religijne, rasowo-etniczne, rodzinne i społeczne. Coraz częściej przyczyną migracji staja się względy ekologiczne; ludzie kierują się do miejsc o mniejszym stopniu dewastacji środowiska naturalnego. Granice podziału migrujących grup według kryterium są bardzo trudne do uchwycenia, gdyż najczęściej bywa tak, że dwa lub kilka czynników składa się na fakt podjęcia decyzji o migracji.

Ze względu na trwałość wyróżnia się migracje stale, okresowe i sezonowe. Migracje stałe podejmowane są z zamiarem pozostania na zawsze bądź przynajmniej bez zamiaru powrotu w możliwym do przewidzenia czasie. Migracje okresowe dokonywane zwykle w celach zarobkowych, mają miejsce wtedy gdy migrant wyjeżdża z zamiarem powrotu bez względu na późniejsze okoliczności i zmianę decyzji. Zamykają się one w cyklu kilkuletnim. Migracje sezonowe charakterystyczne dla wielu regionów związane są one na ogół ze spiętrzeniem się prac w rolnictwie i przemyśle przetwórczym lub np. obsługą wzmożonego ruchu turystycznego, a więc w cyklu rocznym.Do najważniejszych skutków migracji możemy zaliczyć przede wszystkim:
- wzrost przestępczości

- wzrost bezrobocia

- zmiana liczby ludności i gęstości zaludnienia

- zmiana struktury wiekowej, narodowościowej i zawodowej społeczeństwa

- „rozruszanie” gospodarki danego kraju, który przyjmuje emigrantów

Przejrzysty obraz migracji obrazuje TABELA 1, która pokazuje wymianę ludności na przykładzie Polski w latach 1995 - 1998.

TABELA 1.

MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOŚCI POLSKI

W LATACH 1995 – 1998

Lata

Napływ

Odpływ

Saldo
W tys. na 1000 osób

W tys. na 1000 osób

W tys. na 1000 osób

1995

1996


1997

1998


8,1 0,2

8,2 0,2


8,4 0,2

8,9 0,2


26,3 0,7

21,3 0,6


20,2 0,5

22,2 0,5


-18,2 -0,5

-13,1 -0,3

-11,8 -0,3

-13,3 -0,3
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna