Miejski Szpital Zespolony w OlsztyniePobieranie 319,63 Kb.
Strona1/2
Data15.05.2018
Rozmiar319,63 Kb.
  1   2

Nr sprawy: DZZ-382-33/13

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44

telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349

fax: 0(prefix) (89) 53-26-349

e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:
dostawę implantów, protez ortopedycznych i zestawu do ekstrypcji żył

/Słownik: CPV 33.18.31.00-7, 33.10.00.00.1/
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 10 części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital.olsztyn.pl

Zatwierdził dnia 5.07.2013 r.Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/

Jacek Zachariasz


SPIS TREŚCI

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Termin wykonania zamówienia

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

6. Wymagania dotyczące wadium

7. Termin związania ofertą

8. Opis sposobu przygotowania oferty

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10. Opis sposobu obliczenia ceny

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

12. Otwarcie ofert13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawę implantów, protez ortopedycznych i zestawu do ekstrypcji żył w 10 częściach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231) zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów:


 1. Opis produktów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego – zamawiający wymaga załączenia właściwych stron katalogu zawierających parametry oferowanego asortymentu. Załączone do oferty właściwe strony katalogu powinny jednoznacznie wskazywać na oferowany asortyment poprzez jego oznaczenie za pomocą numeru lub symbolu katalogowego (funkcjonującego u wykonawcy), wskazane w formularzu cenowym.

 2. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP i inne wymagane przepisami prawa dokumenty) wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: 1. SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności projekcie umowy,

 2. ofercie wybranego Wykonawcy.


2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy

Dostawy realizowane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy w postaci aneksu do czasu wykorzystania ilości zamawianego asortymentu zdeponowanego u Zamawiającego.
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia /wzór stanowi załącznik do SIWZ/.
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku a ocena jego spełniania zostanie dokonana na podstawie oświadczenia.


Sposób oceny spełniania warunków:

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy.

(przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
4.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy – zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1.1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

3. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
4.4. Inne dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

2) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy oraz Formularz cenowy - zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze.

3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, dokumentów i oświadczeń składanych w przedmiotowym postępowaniu:

- w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru,

- lub w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


  1. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 4.2.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie składania ofert nie złożyli: • oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

 • oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

 • pełnomocnictw,

albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.


O wykluczeniu Wykonawcy – jeżeli takie będzie miało miejsce - zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcy.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1-2 ustawy będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mailem lub faksem. Wymienione dokumenty oraz informacje należy kierować na adres e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl lub pod nr fax’u (89) 53-26-349.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, lub na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Jednocześnie treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia lub którzy ujawnili się w postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.


OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pan Mariusz Durmowicz, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. /89/ 532-63-49.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.


7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski - poświadczonym przez wykonawcę.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

-Druk Oferta z załącznikami,

-miejsca, w których zostały naniesione zmianyJeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określającego jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek.

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

Wymagane jest umieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44 oraz oznaczona:
OFERTA NA DOSTAWĘ

IMPLANTÓW, PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH I ZESTAWU DO EKSTRYPCJI ŻYŁ

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.07.2013 godz. 10:30
Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: "ZMIANA",

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.


    1. Forma dokumentów


Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby uprawnionej.
Ponadto Zamawiający żąda zaparafowania każdej strony podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - art. 36 ust. l pkt 11 ustawy,

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2013r. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) bud. Administracji.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.07.2013r. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych) bud. Administracji pok. 27.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY - art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Cenę oferty stanowi wyrażona w złotych polskich wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w formularzu ofertowym (z uwzględnieniem podatku VAT) – zawierająca: cenę wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne opłaty wynikające z realizacji zamówienia.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna cena oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę wykonania całego zamówienia i nie może jej zmienić.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z zawartej umowy dokonywane będą w walucie polskiej.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna