Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44Pobieranie 11.25 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar11.25 Kb.

Olsztyn, 27.04.2017 r.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. / fax (89) 532-63-49

przetargi@szpital.olsztyn.pl
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BEZPRZETARGOWEGO

NA DOSTAWĘ NARZĘDZI DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE

NR DZZ-383-51/17

(tryb postępowania zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych)


Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz o możliwości negocjacji ceny po otwarciu ofert.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do operacji okulistycznych w 3 częściach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Komplet dokumentów koniecznych do złożenia oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szpital.olsztyn.pl w zakładce zamówienia publiczne.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą

kryterium cena waga 100 % (Minimalizacja)Oferty należy złożyć na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn (sekretariat) w terminie do dnia 05.05.2017r. do godz. 13:00. Koperty powinny być zamknięte i oznaczone opisem:
OFERTA NA DOSTAWĘ NARZĘDZI DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH ”
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 05.05.2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego, w pokoju 27 (bud. Administracji). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zamawiający przekaże informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMENTACH:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców.

- Opis asortymentu, foldery

- Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/


Jacek Zachariasz
Directory: zalaczniki
zalaczniki -> Klub młodzieżowy
zalaczniki -> Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny

Pobieranie 11.25 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna