Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44Pobieranie 12,83 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar12,83 Kb.

Olsztyn, 14.08.2013 r.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

Tel. / fax (89) 532-63-49

zamowienia@szpital.olsztyn.pl
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BEZPRZETARGOWEGO

NA DOSTAWĘ KLESZCZY LARYNGOLOGICZNYCH

DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE

NR DZZ-383-80/13

(tryb postępowania zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kleszczy i kleszczyków na potrzeby operacji chirurgicznych nosa zgodnie z poniższym wykazem:
  1. Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY, proste, szer. 3 mm, dł. 12 cm, część robocza narzędzia rozkładana na dwie części umożliwiająca mycie wszystkich elementów wewnętrznych, RU 8090-01 lub równoważne / sztuk 1

  2. Kleszcze wsteczne obrotowe 360°, część robocza 2x5 mm, RU 8112-20 lub równoważne dł. 10 cm / sztuk 1

  3. Kleszcze zatokowe „żyrafa” zagięte do dołu i otwarcie 120° , dł. 10 cm, RU 8112-80 lub równoważne / sztuk 1

Narzędzia zostaną oznakowane DATA MATRIX elektrochemiczne lub laserowo (trwale, czytelnie, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji)zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w sposób wskazany na etapie realizacji zamówienia.


Komplet dokumentów koniecznych do złożenia oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szpital.olsztyn.pl w zakładce zamówienia publiczne.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą

kryterium cena waga 100 % (Minimalizacja)

Oferty należy złożyć na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn (sekretariat) w terminie do dnia 22.08.2013 r. do godz. 9:00. Koperty powinny być zamknięte i oznaczone opisem:

OFERTA NA DOSTAWĘ KLESZCZY LARYNGOLOGICZNYCH
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 22.08.2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego, w pokoju 27 (bud. Administracji). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert zamawiający przekaże informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMENTACH:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców;

- Opis asortymentu, foldery;

- Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty);
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/


Jacek Zachariasz©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna