Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Olsztyn, 3Pobieranie 13,16 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar13,16 Kb.
  1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Olsztyn, 02.05.2017 r.

  2. ul. Niepodległości 44


10-045 Olsztyn

Tel./fax (89) 532-63-49
      1. WYKONAWCY

    1. POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE


  1. NA DOSTAWĘ NARZĘDZI DO OPERACJI OKULISTYCZNYCH

  2. DLA MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE

  3. NR DZZ-383-51/17

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, dokonuje wyjaśnień i modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z otrzymanymi pytaniami:


Pytanie nr 1 – dotyczące części 3

Czy z uwagi na fakt, że Producent udziela standardowo 6 miesięcznej gwarancji na oferowane głowice, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji z 24 do 6 miesięcy?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu gwarancji.
Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 projektu umowy w brzmieniu: „Za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0,5% naliczonej wartości nie dostarczonego terminowo przedmiotu umowy, lecz nie więcej niż 10% tej wartościOdpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis projektu umowy.
Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 projektu umowy.Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis projektu umowy.
Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 projektu umowy w brzmieniu: „Na dostarczone towary WYKONAWCA udziela gwarancji (dotyczy części 3) ZAMAWIAJĄCEMU na okres 24 m-cy licząc od dnia sporządzenia protokołu przekazania towaru.”

oraz § 9 projektu umowy w brzmieniu: „Wszelkie reklamacje jakościowe ujawnione w dostawie towaru ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty odbioru towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapisy.
Pytanie nr 5 - dot. § 8 projektu umowy, dot. części nr 3:

Zwracam się z prośbą aby w §8 wzoru umowy dodać zdanie drugie o następującym brzmieniu:

W przypadku awarii urządzenia w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w terminie 14 dni od zgłoszenia awarii. Strony zgodnie oświadczają, że urządzenie jest nienaprawialne, tak więc w przypadku wystąpienia awarii, urządzenie należy wymienić na nowe”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje projekt umowy oraz publikuje go na swojej stronie internetowej pod nazwą:

- aktualny projekt umowy z dnia 02.05.2017 r.
W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/


Jacek Zachariasz©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna