miejscowość, data)Pobieranie 33.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar33.5 Kb.

............................................

(miejscowość, data)

........................................

(imię i nazwisko)

........................................

(adres do korespondencji)

........................................

........................................

(telefon, e-mail)

Dolnośląski Kurator Oświaty

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław


WNIOSEK

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r. poz. 967), proszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym w:
.......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły/placówki)

.......................................................................................................................................................

(adres szkoły/placówki)

na stanowisku dyrektora / nauczyciela:*.......................................................................................

(nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć)


Jednocześnie proszę, zgodnie z art. 9g ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela o włączenie do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego: ...............................................................................................................

(nazwa związku)

.....................................................

(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

Informuję, że:  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie danych osobowych e-mail: inspektorodo@kuratorium.wroclaw.pl

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967),

  5. posiada Pani/Pan prawo do:

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

…………………………………..(data i podpis wnioskodawcy)

Pobieranie 33.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna