Miejscowość, dataPobieranie 16,89 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar16,89 Kb.

…………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………..Imię i nazwisko
……………………………………………..

Adres zamieszkania
……………………………………………..

Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba której dane będą przetwarzane wyraziła zgodę na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r.:
 1. Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 7850044, fax: 178521109, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl,

 2. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podane są na stronie internetowej RDOŚ: http://www.rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt.

 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w RDOŚ przez okres
  3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym i umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia udziału
  w procesie rekrutacji realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
  z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38.

 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Po zapoznaniu się z informacjami podawanymi w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. w trybie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dobrowolnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Moja zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie moje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zostałam/łem poinformowana/y, że: 1. Mam prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych osobowych;

 2. Mam prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych;

 3. Mam prawo do sprostowania i uzupełniania podanych danych;

 4. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a podane przeze mnie dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

 5. Mam prawo do żądania usunięcia podanych przeze mnie danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania;

 6. Mam prawo do przeniesienia danych;

 7. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych

 8. Mam prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu;

 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
 • korzystam z pełni praw publicznych

 • nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • posiadam obywatelstwo polskie.

.……………………………………..Własnoręczny podpis kandydata©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna