Miejsce na pieczątkę karta oceny (I etap) zgodności operacji z celami I przedsięwzięciemPobieranie 103,29 Kb.
Data24.05.2018
Rozmiar103,29 Kb.

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju


Miejsce na pieczątkę

KARTA OCENY (I etap)
zgodności operacji z celami i przedsięwzięciem

NUMER WNIOSKU:


IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:


NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU:


DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

(właściwe zaznaczyć znakiem X lub V)


1. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

1. Zrównoważony rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych walorów.

  1. Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby.

3. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców, w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania.

4. Konsolidacja regionu oraz jego promocja - jako wyjątkowego miejsca w Europie.


2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

1.1. Efektywna ochrona zasobów naturalnych i zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu

1.2. Budowa spójnego systemu oznakowania i rozbudowa infrastruktury turystycznej

1.3. Poprawa estetyki i zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej wsi

2.1. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich

2.2. Rozwój usług i produktów lokalnych Wrzosowej Krainy

3.1. Wsparcie różnych form aktywności społecznej na obszarach wiejskich

3.2. Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców Wrzosowej Krainy

4.1. Wspieranie działań integrujących społeczności i współpracę w regionie

4.2. Promocja obszaru i jego walorów w tym tworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

I „Turystyka i wypoczynek w regionie”

II „Zadbane, funkcjonalne i bezpieczne obszary wiejskie Wrzosowej Krainy”

III „Przedsiębiorczy mieszkańcy”

IV „Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie”V Integracja i promocja Wrzosowej Krainy”


UZASADNIENIE ZGODNOŚCI PROJEKTU/OPERACJI Z ZAZNACZONYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI W LSR:IMIĘ i NAZWISKO CZŁONKA RADY:Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest* zgodna z celami i przedsięwzięciem zawartymi w LSR
(niepotrzebne skreślić)


MIEJSCE:

CZYTELNY PODPIS:

DATA:
PODPISY SEKRETARZA POSIEDZENIA RADY

1.

2.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna