Międzynarodowe normy oraz zalecone metody I zasady postępowaniaPobieranie 67,33 Kb.
Data02.05.2018
Rozmiar67,33 Kb.

MIĘDZYNARODOWE NORMY ORAZ ZALECONE METODY

I ZASADY POSTĘPOWANIA
Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym o lotnictwie cywilnym

Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych


MIĘDZYNARODOWE NORMY ORAZ ZALECONE METODY I ZASADY POSTĘPOWANIA
ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE (OKREŚLENIA)
Wypadek. Zdarzenie związane z użytkowaniem statku powietrznego, mające miejsce od chwili, gdy jakakolwiek osoba wchodzi na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili, kiedy wszystkie znajdujące się na pokładzie osoby opuszczają statek powietrzny i podczas którego:

a) jakakolwiek osoba doznała obrażeń ciała ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała w rezultacie:

- znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego, lub

- bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, włączając części, które oddzieliły się od danego statku powietrznego, lub

- bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów wylotowych silnika odrzutowego

z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych, zadanych samemu sobie lub przez inne osoby, kiedy obrażeń ciała doznali pasażerowie nie posiadający biletów, ukrywający się w miejscach, do których zwykle dostęp jest zamknięty dla pasażerów i członków załogi, lub

b) statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, w rezultacie czego:

- naruszona została trwałość konstrukcji, pogorszeniu uległy techniczne lub aerodynamiczne charakterystyki statku powietrznego, oraz

- wymagane jest przeprowadzenie poważnego remontu lub wymiana uszkodzonego elementu z wyłączeniem przypadków przerwy w pracy lub uszkodzenia silnika, gdy uszkodzeniu uległ tylko silnik, jego osłony lub agregaty wspomagające; lub gdy uszkodzone zostały łopaty śmigła, końcówki skrzydła, anteny, ogumienie kół, urządzenia hamowania, owiewki lub, gdy pokrycie posiada niewielkie wgniecenia albo przebicia, lub

c) statek powietrzny przepadł bez wieści lub znajduje się w takim miejscu, do którego dostęp jest absolutnie niemożliwy.


Akredytowany przedstawiciel. Osoba wyznaczona przez Państwo, z uwzględnieniem posiadanych przez tą osobę odpowiednich kwalifikacji, do udziału w badaniu wypadku prowadzonego przez inne państwo.
Doradca. Osoba wyznaczona przez państwo, z uwzględnieniem posiadanych przez tą osobę odpowiednich kwalifikacji, w celu udzielenia pomocy akredytowanemu przedstawicielowi danego państwa w badaniach wypadku.
Statek powietrzny. Dowolne urządzenie, utrzymujące się w atmosferze na skutek wzajemnego oddziaływania jego konstrukcji i powietrza, wyłączając wzajemne oddziaływanie z powietrzem odbitym od powierzchni ziemi.
Przyczyny. Działania, brak działań, okoliczności, warunki lub ich relacje, które doprowadziły do wypadku lub incydentu.
Pokładowy rejestrator lotu. Dowolny przyrząd samopiszący, zainstalowany na pokładzie statku powietrznego, służący jako dodatkowe źródło informacji podczas badania wypadku lub incydentu.
Incydenty. Każde zdarzenie, inne niż wypadek, związane z operacją statku powietrznego, które wpływa lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji.

Badanie wypadku . Proces prowadzony w celu zapobiegania wypadkom, który obejmuje gromadzenie i analizę informacji, formułowanie wniosków, ustalenie przyczyn i, jeżeli jest to konieczne, opracowanie zaleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.


Kierujący badaniem. Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, której powierzono organizację i prowadzenie badania wypadku oraz nadzór nad jego przebiegiem.

Raport Wstępny. Wiadomość wykorzystywana w celu niezwłocznego rozpowszechniania informacji uzyskanych w początkowym stadium badania wypadku.


Państwo miejsca zdarzenia. Państwo, na którego terytorium zaistniał wypadek lub incydent.
Państwo Rejestracji. Państwo, do którego rejestru został wpisany statek powietrzny.
ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
CEL BADANIA WYPADKU
3.1 Jedynym celem badania wypadków i incydentów jest zapobieganie tego typu zdarzeniom w przyszłości. Działalność ta nie ma natomiast na celu ustalenia zakresu udziału czyjejkolwiek winy albo odpowiedzialności.

ZACHOWANIE DOWODÓW RZECZOWYCH, OCHRONA I USUNIĘCIE SZCZĄTKÓW STATKU POWIETRZNEGO


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA MIEJSCA ZDARZENIA
Postanowienia ogólne
3.2 Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia dowodów rzeczowych i zapewnienia niezawodnej ochrony statku powietrznego oraz wszystkiego, co się na nim znajduje, przez czas potrzebny do przeprowadzenia badania. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych polega na podjęciu środków zabezpieczających poprzez fotografowanie lub przy użyciu innych odpowiednich metod, celem zachowania tych dowodów, które mogą być wycofane, uszkodzone, zagubione lub zniszczone. Ochrona polega na zabezpieczeniu przed dalszym uszkodzeniem, dostępem osób postronnych, kradzieżą i zepsuciem.
Prośba ze strony Państwa Rejestracji, Państwa Użytkownika, Państwa Konstruktora lub Państwa Producenta
3.3 Jeżeli ze strony Państwa Rejestracji, Państwa Operatora, Państwa Konstruktora lub Państwa Producenta skierowana zostanie prośba o to, by statek powietrzny oraz wszystkie znajdujące się na nim, oraz jakiekolwiek inne, dowody rzeczowe pozostały nietknięte do czasu dokonania ich przeglądu przez akredytowanego przedstawiciela Państwa, które zwróciło się z taką prośbą, Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie konieczne środki w celu spełnienia tej prośby, na ile tylko jest to praktycznie możliwe i nie przeszkadza w należytym prowadzeniu badania.

Warunkiem jest, że dany statek powietrzny może być przemieszczany, o ile to konieczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, zwierzętom, przesyłkom pocztowym i drogocennym przedmiotom lub zabezpieczone zostaną przed zniszczeniem przez pożar lub z innych przyczyn. W celu uniknięcia jakiegokolwiek innego niebezpieczeństwa w postaci zakłóceń żeglugi powietrznej, innych rodzajów transportu lub ludzi, statek powietrzny również może być przemieszczony pod warunkiem, że nie spowoduje to nieuzasadnionego wstrzymania powrotu tego statku do eksploatacji, jeśli jest to praktycznie możliwe.


Zwolnienie spod ochrony
3.4 Zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach 3.2 i 3.3 Państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod ochrony statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części, które nie będą potrzebne w dalszym badaniu i przekazuje osobie lub osobom wyznaczonym w odpowiednim trybie przez Państwo Rejestracji lub przez Państwo Użytkownika. W tym celu Państwo miejsca zdarzenia zapewnia dostęp do danego statku powietrznego, jego zawartości oraz wszystkich jego części. W przypadku, gdy statek powietrzny oraz znajdujące się na nim części rozmieszczone są w rejonie, do którego Państwo nie może udzielić dostępu, wówczas samo to Państwo dokonuje przemieszczenia szczątków w takie miejsce, do którego dostęp będzie możliwy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA REJESTRACJI, PAŃSTWA OPERATORA, PAŃSTWA KONSTRUKTORA I PAŃSTWA PRODUCENTA
Informacja. Uczestnictwo
4.5 Zalecenie. Państwa Rejestracji, Państwo Operatora, Państwo Konstruktora oraz Państwo Producenta powinny potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o wypadku lub poważnym incydencie (patrz punkt 4.1).
4.6 Po otrzymaniu zawiadomienia, Państwo Rejestracji i Państwo Operatora powinny w możliwie krótkim terminie, przekazać Państwu miejsca zdarzenia każdą, będącą w ich posiadaniu, informację o załodze i statku powietrznym, który uległ wypadkowi lub poważnemu incydentowi. Każde z tych państw informuje także Państwo miejsca zdarzenia o tym, czy zamierza wyznaczyć swojego akredytowanego przedstawiciela w celu uczestniczenia w badaniu i jeśli tak, to podaje również datę jego oczekiwanego przybycia.
4.7 Po otrzymaniu zawiadomienia Państwo Operatora niezwłocznie, wykorzystując najbardziej odpowiednie i szybkie środki, kieruje do Państwa miejsca zdarzenia, szczegółową informację o ładunkach niebezpiecznych znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.
ROZDZIAŁ 5. BADANIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE BADANIA
WYPADKI I POWAŻNE INCYDENTY STATKÓW POWIETRZNYCH NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
Państwo miejsca zdarzenia
5.1 Państwo miejsca zdarzenia, podejmuje badanie okoliczności wypadku i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie takiego badania. Może ono jednak przekazać, w całości lub w części, prowadzenie badania innemu państwu na podstawie dwustronnej umowy. W każdym przypadku Państwo miejsca zdarzenia, powinno wykorzystać wszelkie dostępne środki pomocy w prowadzeniu tego badania.
5.1.1 Zalecenie. Do Państwa miejsca zdarzenia, należy podjęcie badania okoliczności poważnych incydentów. Państwo to może jednak przekazać, w całości lub w części, prowadzenie takiego badania innemu Państwu na podstawie dwustronnej umowy. W każdym przypadku Państwo miejsca zdarzenia powinno wykorzystać wszelkie dostępne środki pomocy w prowadzeniu tego badania.
ORGANIZACJA I PROWADZENIE BADANIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA PROWADZĄCEGO BADANIE
Postanowienia ogólne
5.4 Komisji Badania Wypadków zapewnia się niezawisłość i udziela nieograniczonych pełnomocnictw w prowadzeniu badania, zgodnie z zasadami niniejszego Załącznika. Badanie wypadku obejmuje:

a) zbieranie, rejestrację i analizę wszystkich dostępnych informacji o wypadku lub incydencie,

b) w razie konieczności, wypracowanie zaleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa,

c) jeśli jest to możliwe, ustalenie przyczyny, oraz

d) opracowanie Raportu Końcowego.
Jeśli jest to możliwe, powinny być zbadane miejsce zdarzenia, wrak statku powietrznego oraz zebrane oświadczenia świadków zdarzenia.
5.4.1 Zalecenie. Jakiekolwiek sądowe lub administracyjne postępowanie, nakierowane na ustalenie udziału czyjejkolwiek winy lub odpowiedzialności, powinno być prowadzone niezależnie od badania, zgodnie z wymogami niniejszego Załącznika, wypadku.
Wyznaczenie Przewodniczącego Zespołu do prowadzenia badania
5.5 Państwo prowadzące badanie wyznacza kierującego/ą badaniem, który/a niezwłocznie przystępuje do tych badań.
Przewodniczący Zespołu do prowadzenia badania. Dostęp i kontrola
5.6. Przewodniczący Zespołu do prowadzenia badania posiada nieskrępowany dostęp do szczątków statku powietrznego i wszystkich związanych z wypadkiem materiałów, włączając w to rejestratory pokładowe i ich zapisy oraz posiada nieograniczoną kontrolę nad nimi, zapewniając jednocześnie wyznaczonym osobom niezwłoczny udział w szczegółowym badaniu.
Rejestratory pokładowe. Wypadki i poważne incydenty
5.7 Podczas badania wypadku lub poważnego incydentu efektywnie wykorzystuje się rejestratory pokładowe. Państwo prowadzące badanie stwarza możliwość niezwłocznego odczytu zapisów rejestratorów pokładowych.
Autopsja
5.9 Państwo, prowadzące badanie wypadku z ofiarami w ludziach, organizuje przeprowadzenie pełnej autopsji zwłok członków załogi statku powietrznego i w szczególnych okolicznościach, zwłok pasażerów i załogi pokładowej przez anatomopatologa posiadającego doświadczenie w badaniu wypadków. Badanie takie należy prowadzić sprawnie i w pełnym zakresie.

Nieujawnianie dokumentacji badania


5.12. Państwo prowadzące badanie wypadku lub incydentu, bez względu na miejsce jego zaistnienia, może udostępnić niżej wykazane informacje w celach niemających związku z badaniem wypadku lub incydentu tylko w tych przypadkach, kiedy odpowiednie władze danego państwa, odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości ustanowią, że ich ujawnienie jest ważniejsze niż negatywne skutki, które mogą wyniknąć z takiego działania bezpośrednio dla kraju oraz w skali międzynarodowej, jak również dla danego lub przyszłych badania:

a) wszelkie oświadczenia osób uzyskane w toku badania przez organa upoważnione do ich prowadzenia,

b) wszelka korespondencja między osobami związanymi z operacją statku powietrznego,

c) medyczne lub prywatne informacje, dotyczące osób uczestniczących w wypadku lub w incydencie

d) zapisy pokładowych rejestratorów mowy i ich kopie,

e) zapisy i kopie nagrań z organów służb ruchu lotniczego, oraz

f) opinie wyrażane w trakcie analizy informacji, włącznie z zapisami rejestratorów pokładowych.
5.12.1 Dane te powinny być włączone do Raportu Końcowego lub do jego uzupełnienia tylko wówczas, gdy mają odniesienie do analizy wypadku lub incydentu. Danych niemających takiego odniesienia nie ujawnia się.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA REJESTRACJI I PAŃSTWA OPERATORA
Rejestratory pokładowe. Wypadki i poważne incydenty
5.16 W przypadku, gdy statek powietrzny, który uległ wypadkowi lub wydarzył się na nim poważny incydent, ląduje w państwie innym niż Państwo miejsca zdarzenia, Państwo Rejestracji lub Państwo Operatora, w odpowiedzi na wniosek Państwa prowadzącego badanie, przedstawia temu ostatniemu zapisy rejestratorów pokładowych, a jeżeli jest to konieczne, odpowiednie rejestratory pokładowe.
5.17 Państwo Rejestracji i Państwo Operatora, na wniosek Państwa prowadzącego badanie, przekazują odpowiednie informacje o każdej organizacji, której działalność mogła bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na operacje statku powietrznego.
UCZESTNICTWO W BADANIU
UCZESTNICTWO PAŃSTWA REJESTRACJI, PAŃSTWA OPERATORA, PAŃSTWA KONSTRUKTORA I PAŃSTWA PRODUCENTA
Prawa
5.18 Każde Państwo: Rejestracji, Użytkownika, Konstruktora i Producenta ma prawo wyznaczyć akredytowanego przedstawiciela w celu uczestniczenia w badaniu.
5.19 Państwo Rejestracji lub Państwo Operatora wyznacza jednego lub kilku doradców (proponowanych przez użytkownika) do pomocy swojemu akredytowanemu przedstawicielowi.
UDZIELANIE UPRAWNIEŃ AKREDYTOWANYM PRZEDSTAWICIELOM
Doradcy
5.24 Państwo, mające prawo wyznaczenia pełnomocnego przedstawiciela, może wyznaczyć jednego lub kilku doradców do pomocy w badaniu.
5.24.1 Doradcom zezwala się na uczestniczenie w badaniu pod nadzorem pełnomocnego przedstawiciela w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia efektywności badania.
Uczestnictwo
5.25 Uczestniczenie w badaniu pozwala na udział we wszystkich etapach badania pod nadzorem Przewodniczącego Komisji Badania Wypadków , a w szczególności do:

a) oględzin miejsca zaistnienia wypadku ,

b) badania szczątków,

c) pozyskiwania zeznań świadków i składania propozycji co do tematyki przesłuchań,

d) posiadania pełnego i niezwłocznego dostępu do dowodów rzeczowych,

e) otrzymywania wszystkich egzemplarzy dokumentów dotyczących sprawy,

f) uczestniczenia w odczytywaniu zapisów na nośnikach informacji,

g) uczestniczenia w badaniach prowadzonych poza miejscem zaistnienia wypadku , takich jak: przegląd agregatów, narady techniczne, próby i modelowanie,

h) udziały w naradach informujących o postępie w badaniach, łącznie z dyskusjami dotyczącymi analizy informacji, formułowania wniosków, określania przyczyn i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, i

i) składania oświadczeń dotyczących różnych elementów badania wypadku.


Obowiązki
5.26 Akredytowani przedstawiciele i ich doradcy:

a) przekazują Państwu prowadzącemu badanie wszystkie informacje, jakie posiadają, i

b) nie ujawniają informacji o przebiegu i wnioskach wynikających z badania bez jasno wyrażonej zgody Państwa prowadzącego badanie.
ROZDZIAŁ 6. RAPORT KOŃCOWY
6.1 Zalecenie. Należy wykorzystywać formularz Raportu Końcowego przedstawionego w Uzupełnieniu. Można go jednakże przystosować, uwzględniając okoliczności wypadku lub incydentu .
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEGO PAŃSTWA

Podawanie informacji do publicznej wiadomości. Zgoda.


6.2 Państwo nie rozpowszechnia, nie publikuje i nie dopuszcza do wykorzystywania projektu raportu lub jakiejkolwiek jego części lub innych dokumentów, otrzymanych w trakcie prowadzenia badania wypadku lub incydentu, bez oficjalnej zgody Państwa prowadzącego to badanie, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy takie raporty lub dokumenty były już opublikowane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez wyżej wymienione państwo.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA PROWADZĄCEGO BADANIE
Konsultacja
6.3 Państwo prowadzące badanie kieruje projekt Raportu Końcowego do Państwa, które zleciło badanie, jak też do wszystkich państw, które uczestniczyły w badaniu, z propozycją wyrażenia, w możliwie krótkim czasie, swoich istotnych i uzasadnionych uwag o tym raporcie. Projekt Raportu Końcowego o badaniu kieruje się w celu przygotowania uwag do:

a) Państwa Rejestracji,

b) Państwa Operatora,

c) Państwa Konstruktora, i

d) Państwa Producenta.
W tych przypadkach, kiedy Państwo prowadzące badanie otrzymuje uwagi w ciągu 60 dni od daty pisma przewodniego, wnosi ono przekazane uwagi do zmiany projektu Raportu Końcowego, bądź też, na życzenie państwa przekazującego uwagi, załącza te uwagi do Raportu Końcowego. W przypadkach, kiedy Państwo prowadzące badania nie otrzymuje uwag w ciągu 60 dni od daty pierwszego pisma przewodniego, publikuje ono Raport Końcowy zgodnie z punktem 6.4, z wyjątkiem przypadków, kiedy przedłużenie tego okresu zostało zaaprobowane przez zainteresowane państwa.
Podanie do publicznej wiadomości Raportu Końcowego
6.5 W interesie zapobiegania wypadkom, Państwo prowadzące badanie wypadku lub incydentu, w możliwie krótkim czasie, publikuje Raport Końcowy.

6.6 Zalecenie. Państwo prowadzące badanie powinno wydawać raporty w jak najkrótszym czasie, jeśli jest to możliwe, to w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia. Jeżeli raport nie może być wydany w przeciągu 12 miesięcy, to Państwo prowadzące badanie powinno w każdą rocznicę zdarzenia wydać raporty pośrednie, ze szczegółowym przedstawieniem toku badania, łącznie z informacją o wszystkich problemach dotyczących bezpieczeństwa lotów.


DODATEK. WZÓR RAPORTU KOŃCOWEGO
WZÓR

Nagłówek. Raport Końcowy rozpoczyna się od nagłówka, w którym podaje się:

nazwę użytkownika; producenta, model, przynależność państwową i znaki rejestracyjne statku powietrznego; miejsce i datę zaistnienia wypadku lub incydentu.
Przegląd. Po nagłówku następuje opis, w którym przedstawia się krótko informację odnoszącą się do:

zawiadomienia o wypadku własnych i obcych władz państwowych; organu pełnomocnego do badania wypadku i akredytowanych przedstawicieli; organizacji badania; organu opracowującego Raport Końcowy i daty jego opublikowania; krótkiego przedstawienia okoliczności, które doprowadziły do wypadku .


Część główna. Główna część Raportu Końcowego składa się z następujących rozdziałów głównych:

1. Informacja faktyczna.

2. Analiza.

3. Orzeczenie.

4. Zalecenia profilaktyczne.
1. INFORMACJE FAKTYCZNE

1.1 Historia lotu. Krótki opis zawierający następujące informacje:

- numer rejsu, typ operacji, ostanie miejsce startu, czas startu (wg czasu lokalnego lub UTC), planowane miejsce lądowania,

- przygotowanie do lotu, opis lotu i okoliczności, które doprowadziły do wypadku , włączając, o ile jest to możliwe, opis istotnej części toru lotu,

- miejsce zaistnienia (szerokość i długość geograficzna oraz przewyższenie) i czas zaistnienia wypadku (wg czasu lokalnego lub UTC), dzień lub noc.
1.2 Obrażenia osób. Należy wypełnić poniższą tabelę (cyframi):

Obrażenia

Załoga

PasażerowieInne osoby

Śmiertelne

Poważne
1.3 Uszkodzenia statku powietrznego. Krótki opis uszkodzeń statku powietrznego powstałych podczas wypadku (zniszczony, poważnie uszkodzony, nieznacznie uszkodzony, bez uszkodzeń).

1.4 Inne uszkodzenia. Krótki opis uszkodzeń innych obiektów, poza statkiem powietrznym.

1.5 Informacje o składzie osobowym:

a) odpowiednie informacje o każdym członku załogi statku powietrznego, zawierające: wiek, ważność licencji, uprawnienia, kontrole obowiązkowe, doświadczenie lotnicze (nalot ogólny i na danym typie statku powietrznego) oraz dane o czasie wykonywania obowiązków,

b) krótkie informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym innych członków załogi,

c) odpowiednie informacje, jeśli istnieje taka konieczność, odnośnie innego personelu, np.: personelu służby ruchu lotniczego, obsługi technicznej itp.


1.6 Informacje o statku powietrznym:

a) krótkie informacje o zdatności do lotu i obsłudze technicznej statku powietrznego (należy wykazać wszelkie usterki znane przed lotem i podczas lotu, jeżeli miały one jakikolwiek związek z zaistnieniem wypadku ),

b) krótkie informacje o charakterystykach technicznych, jeżeli jest to konieczne, jak też o tym, czy masa maksymalna i środek ciężkości statku powietrznego układał się w dopuszczalnym zakresie w danej fazie operacji, w której zaistniał wypadek (jeżeli ww. dopuszczalny zakres nie został utrzymany i jeżeli fakt ten wiąże się z zaistnieniem wypadku , to należy podać szczegółowe informacje),

c) rodzaj stosowanego paliwa.


1.7 Informacje meteorologiczne:

a) krótkie informacje o warunkach meteorologicznych w danych okolicznościach, łącznie z prognozą pogody i jej faktycznym stanem, jak również, informacje meteorologiczne, będące w posiadaniu załogi,b) warunki naturalnego oświetlenia w czasie zaistnienia wypadku (światło słoneczne, światło księżyca, zmierzch itp.).
1.8 Pomoce nawigacyjne. Informacja o będących w dyspozycji środkach nawigacyjnych, łącznie z takimi środkami lądowania, jak: ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, o wizualnych środkach naziemnych itp. oraz informacje o ich efektywności w czasie zaistnienia wypadku .
1.9 Łączność. Informacja o ruchomej i stałej służbie łączności lotniczej i o jej efektywności.
1.10 Informacje o lotnisku. Informacje o lotnisku; jego wyposażeniu i stanie urządzeń albo o strefie startu lub lądowania, jeśli nie jest to lotnisko.
1.11 Rejestratory pokładowe. Rozmieszczenie rejestratorów pokładowych na statku powietrznym; ich stan po odnalezieniu oraz informacje o danych uzyskanych przy ich pomocy.
1.12 Informacje o szczątkach i zderzeniu. Ogólne informacje o miejscu wypadku i charakterystyce rozrzutu szczątków; o ujawnionych niesprawnościach konstrukcji lub niesprawności zespołów; szczegóły dotyczące położenia i stanu różnych fragmentów zwykle nie są wymagane, jeśli nie jest to związane z koniecznością ustalenia faktu zniszczenia statku powietrznego przed zderzeniem. Wykresy, schematy i fotografie mogą być dołączone do tego rozdziału lub przedstawione w Załącznikach.
1.13 Informacje medyczne i patologiczne. Krótki opis rezultatów przeprowadzonego badania i ujawnionych faktów.
1.14 Pożar. W przypadku wystąpienia pożaru przedstawić informacje na temat charakteru zdarzenia oraz o zastosowanym sprzęcie przeciwpożarowym i jego efektywności.
1.15 Czynniki przeżycia. Krótki opis poszukiwania, ewakuacji i ratownictwa, miejsca znajdowania się członków załogi i pasażerów w związku z doznanymi obrażeniami ciała, uszkodzenia takich elementów statku powietrznego jak: fotele, węzły mocowania i zamki pasów bezpieczeństwa.
1.16 Badania i ekspertyzy. Krótki opis rezultatów badania i ekspertyz.
1.17 Informacje o organizacjach i działalności administracyjnej. Informacje o organizacjach i ich działalności administracyjnej, mającej odniesienie do operacji statku powietrznego. Do organizacji zalicza się np. operatora służby ruchu lotniczego, służby operacyjne, służby eksploatacji lotnisk, służby meteorologiczne, jak też organ nadzoru lotniczego. Informacja może zawierać w szczególności wiadomości o strukturze organizacyjnej i funkcjach, zasobach, statusie ekonomicznym, polityce administracyjnej i praktycznej działalności w ramach przepisów.
1.18 Informacje uzupełniające. Informacje, które nie zostały włączone do podrozdziałów od 1.1 do 1.17 i następnych.
1.19 Użyteczne lub efektywne metody badania. W przypadku zastosowania podczas badania nowych metod badawczych, krótko uzasadnić celowość ich stosowania, przedstawić główne zasady oraz rezultaty w odpowiednich podrozdziałach od 1.1 do 1.18.
2. ANALIZA
Analizować, w razie konieczności, tylko informacje, o których mowa w rozdziale 1 „Informacje rzeczywiste”, służące wypracowaniu wniosków końcowych i ustaleniu przyczyn wypadku .
3. WNIOSKI KOŃCOWE
Wymienić okoliczności i przyczyny ustalone w toku badania. Do wykazu przyczyn należy włączyć zarówno przyczyny bezpośrednie, jak i mniej oczywiste czynniki systemowe.
4. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE
Jeżeli jest to konieczne, krótko przedstawić przyjęte zalecenia, mające na celu zapobieganie wypadkom oraz na ich podstawie zaproponować działania naprawcze.
ZAŁĄCZNIKI
Załączyć, jeśli uzna się to za stosowne, wszelkie inne informacje, które są niezbędne do zrozumienia niniejszego sprawozdania.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna