Miasto stołeczne warszawa reprezentowane przezPobieranie 0,89 Mb.
Strona1/21
Data12.04.2018
Rozmiar0,89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

NDZP/32/PN/21/07

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 NIP 527-021-07-44http://www.zdm.waw.pl e-mail: zdm@zdm.waw.pl


ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

reprezentowane przez

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH


Ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

TEL. (022) 620-10-21, FAX. (022) 620-91-71

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30-15.30

_____________________________________________________SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:


DEMONTAŻ WYEKSPLOATOWANEGO I MONZTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA ULICY AL. UJAZDOWSKIE NA ODC. OD PL. TRZECH KRZYŻY DO UL. BAGATELI W WARSZAWIEWartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 60.000 EURO a jest mniejsza od równowartości kwoty 5.278.000 EURO

Cena formularza specyfikacji: 50,00

Zatwierdził

Naczelny Dyrektor ZDM
Warszawa, luty 2007r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

załącznik nr. 1. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr. 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr. 3. Potencjał kadrowy;

załącznik nr. 4. Doświadczenie zawodowe;
Rozdział III Projekt Wykonawczy wraz z załącznikiem

znajduje się w oddzielnym załączniku na płycie CD

Rozdział IV Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr. 5. wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

załącznik nr. 6. wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

Rozdział V Przedmiary robót

i214so06kr

(znajdują się w oddzielnym załączniku)Rozdział VI Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Rozdział I


Instrukcja dla Wykonawców

1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku nr XLII/993/2004 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 06.12.2006 r. nr PW-0158/45/2006 udzielonego p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48 22 620-10-21, fax.: +48 22 620-91-71 e-mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
imię nazwisko: Krzysztof Chojecki tel. (022) 620-10-21 wew. 257.

2.3.2. w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej


imię nazwisko: Magdalena Ulandowska tel.: (022) 620-10-21 wew. 220 fax.:(022) 890-92-11.

2.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: NDZP/32/PN/21/07. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.


3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r Nr164, poz. 1163 z późn. zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z Demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia ulicy oświetlenia Al. Ujazdowskich na odc. od. Pl. Trzech Krzyży do ul. Bagateli w Warszawie.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

4.2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

4.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


4.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

1) Projekcie Wykonawczym (Rozdział III),

2) Przedmiarach robót (Rozdział V),

3) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Rozdział VI).

4.6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.7. Wykonawca nie może zlecić żadnej części zamówienia podwykonawcom.
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Rozpoczęcie robót: od daty podpisania umowy.

5.2. Zakończenie robót: 30.09.2007r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe:

6.1. Warunki ogólne:

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;

6.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

6.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

6.1.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać (w zakresie warunków ogólnych), że warunek określony w pkt. 6.1.1.4. spełnia każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

6.2. Warunki szczegółowe:

6.2.1. Potencjał kadrowy.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli.
Lp.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Doświadczenie zawodowe (liczba porównywalnych prac)

Staż, (od kiedy posiada odpowiednie uprawnienia)

1.

Kierownik robót elektrycznych

1 osoba

3

3 lata

2.

Monter elektryk – uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji elektrycznych do 1 KV.

5 osób

3

2 lata

W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

Osobami / Kandydatami na stanowisko wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

6.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.1.

6.2.3. Doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienie o złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: wykonał minimum jedną robotę związaną z remontem lub budową oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego na kwotę kontraktu, co najmniej 2.000.000,00zł. netto. W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych robót w ciągu 5 lat a także dołączyć dokumenty, z których Zamawiający potwierdzi poprawność, rzetelność i terminowość wykonanych robót.

6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.3.

6.2.5. Potencjał finansowo – ekonomiczny.

Wykonawca musi wykazać:

6.2.5.1. średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż: 5.000.000,00zł. (słownie: pięć milionów złotych).

6.2.5.2. dysponowanie środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i/lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2.000.000,00zł. (słownie: dwa miliony złotych).

6.2.5.3. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych).

6.2.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 6.2.5. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły „spełnia - nie spełnia”.
7. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

7.1 Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp – zał. nr. 1 do oferty.

7.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp – zał nr. 2 do oferty.

7.1.3. Informacja o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał kadrowy”). Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób, potwierdzając jednocześnie spełnienie warunku określonego w pkt. 6.2.1. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych kierownika robót elektrycznych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia SEP (lub równoważne) na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV dla elektromonterów – zał. nr. 3 do oferty.

7.1.4 Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie - zał. nr. 4 do oferty.

7.1.5. Kosztorysy ofertowe – zgodnie z przedmiarami robót załączonymi w Rozdziale V

7.1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.7. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających obroty, za okres jak w zdaniu poprzednim.

7.1.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że posiadane środki finansowe i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze niż wymagane przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.1.9. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego.

7.1.10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.6. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

7.4.1. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa określonego w pkt. 7.1.10. Instrukcji dla wykonawców.

7.4.2. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.


7.4.3. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 7.1.1., 7.1.6. powinny być złożone przez każdy podmiot.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

8.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.4 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

8.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8.9 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

8.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

9.2. Pytania należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

fax: 890-92-11


  1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

  3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich zidentyfikowanych Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).


10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe. Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

10.2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót.

10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarach robót.

10.4. Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien zsumować i wpisać do oferty oraz wyliczyć w niej cenę oferty brutto.

10.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.).

10.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysach ofertowych.

10.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą.

10.8. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

10.9. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do 05.04.2007r. do godziny 10.00.

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia Al. Ujazdowskich na odc. od Pl. Trzech Krzyży do ul. Bagateli w Warszawie – numer postępowania NDZP/32/PN/21/07. Nie otwierać przed dniem 05.04.2007r. godz. 11:00”.

12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 311, w dniu 05.04.2007r. o godzinie 11:00.

14.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
16. SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ AUKCJA ELEKTRONICZNA

16.1 Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa
16.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

16.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru Wykonawcy):     1. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

     2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

     3. gwarancjach bankowych,

     4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

     5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

17.2. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu przedstawione przez Wykonawcę podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.4. Gwarancje powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 5 do umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 6 do umowy.

17.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

- do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (80% wartości zabezpieczenia);

- do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy (20% wartości zabezpieczenia).18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

18.2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1(informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

18.4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

19.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP.

19.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie przepisów ustawy Pzp, można wnieść protest do Zamawiającego.

19.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

19.5. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

19.6. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

19.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

19.8. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której udostępnia SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

19.9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 19.5., jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.

19.10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu lub w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

19.11. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt. 19.10. uznaje się za jego oddalenie.

19.12.. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa UZP.

19.13. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

Rozdział II
Formularz Oferty
i Formularze załączników do Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OFERTA

Do Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez Zarządu Dróg Miejskich,
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego oświetlenia Al. Ujazdowskich na odc. od. Pl. Trzech Krzyży do ul. Bagateli w Warszawie.

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

netto: ______________zł słownie:____________________________________________________zł


podatek VAT ________ %

brutto: _________________ zł słownie_________________________________________________ zł
 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

 2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: sami

 5. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

 1. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 1 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

 2. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ____________________________________________________________________

 5. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia ___________ roku_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr. 1

do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.)


Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

__________________ dnia __________r.
_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik Nr. 2

do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3
ustawy Pzp.)
Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:


 1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

__________________ dnia __________r.


_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik Nr. 3

do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


POTENCJAŁ KADROWY

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:


LP

NAZWISKO I IMIĘ

ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

STAŻ (od kiedy posiada odpowiednie uprawnienia)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (liczba porównywalnych prac)

1

2

3

4

5

1.
Kierownik robót elektrycznych


………………… lat

(co najmniej od 3 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)

2.

Monter elektryk

………………… lat

(co najmniej od 2 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)

3.

Monter elektryk

………………… lat

(co najmniej od 2 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)

4.

Monter elektryk

………………… lat

(co najmniej od 2 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)

5.

Monter elektryk

………………… lat

(co najmniej od 2 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)

6.

Monter elektryk

………………… lat

(co najmniej od 2 lat)

…………… prac

(co najmniej 3 prace)


__________________ dnia __________r.

­ __________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik Nr. 4

do oferty


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat (przed wszczęciem niniejszego postępowania) następujące zamówienia:


Lp.Nazwa i adres Zamawiającego


Całkowita wartość

Zakres robót

Miejsce wykonania


Czas realizacji

Początek

Koniec

1

2

3
4

5

6__________________ dnia __________r.


___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)


Rozdział III
Projekt Wykonawczy wraz z załącznikiem

znajduje się z załączeniu
: fileadmin -> user upload -> Zamowienia -> Pliki
user upload -> Ministerstwo obrony narodowej
user upload -> Jan Morski
user upload -> Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru systemu informatycznego (stwiosi)
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego grudzień 2016
user upload -> ZałĄcznik nr 17 do ogłoszenia o konkursie nr i/2011/poryby 1-4 Termin naboru: 30. 07-30. 09. 2011r
user upload -> Instrukcja do sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach
user upload -> Kielce, dnia …
user upload -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego czerwiec 2016
Pliki -> Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Pliki -> Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna