Metodologia opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich lgd „Dolina Wełny”Pobieranie 64,66 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar64,66 Kb.

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA
Procedury opisane w niniejszym rozdziale są zgodne z zapisami Statutu i Regulaminu Rady.
1. Zakres odpowiedzialności i rola organów Stowarzyszenia.

Zakres odpowiedzialności w procesie określania procedur, kryteriów i ich zmiany oraz rolę organów LGD w procesie oceny i wyboru operacji można ująć następująco:- Walne Zebranie Członków: zatwierdza procedury i regulaminy poszczególnych organów, w tym Rady, kryteria oceny zgodności operacji z LSR, a także lokalne kryteria wyboru operacji. Zatwierdza propozycje zmian procedur i kryteriów, podejmuje decyzje o ich uchwaleniu lub odrzuceniu.

- Zarząd: Harmonogram ogłaszania konkursów i terminy składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustalane są przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD. Zarząd składa wniosek o ogłoszenie naboru, najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy

(Art. 19, ust.2; Ustawa RLKS).

Zarząd jest odpowiedzialny za realizację LSR, w tym za przebieg naborów i zarządzanie funkcjonowaniem Biura oraz pozostałych organów Stowarzyszenia. Na podstawie danych z monitoringu i ewaluacji przyjmuje rekomendacje dotyczące zmian zapisów LSR, w wyniku czego podejmuje decyzje co do zapisów kryteriów oceny operacji. W sprawach związanych z aktualnością zapisów LSR współpracuje ściśle z Pracownikami Biura.

Zarząd pracuje w oparciu o Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

- Biuro: Pomaga przygotować wnioski, propaguje ich nabór, przyjmuje i rejestruje wnioski, przedkłada je Radzie, wspiera pod kątem organizacyjnym i technicznym przebieg posiedzeń Rady, w tym protokołuje przebieg posiedzeń. Informuje wnioskodawców o rozstrzygnięciach Rady dotyczących wyboru wniosków w ramach konkursu; przyjmuje i rejestruje odwołania wnioskodawców od rozstrzygnięć Rady; prowadzi – na potrzeby Rady – postępowanie wyjaśniające i przygotowuje dla Rady stosowną opinię, co do zasadności odwołań. Wysyła listy rankingowe i kompletną dokumentację do instytucji wdrażających. Biuro publikuje listę wybranych operacji na swojej stronie internetowej. Przygotowuje propozycje zmian kryteriów oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji. Biuro pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Biura.
- Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu: uczestniczy w obradach Rady bez prawa głosowania, celem zapewnienia jej pomocy organizacyjnej i informacyjnej.

- Rada (organ decyzyjny): rozpatruje wnioski o pomoc finansową, oceniając operacje pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, w oparciu o lokalne kryteria oceny i kryteria wyboru operacji. Następnie wybiera operacje do finansowania; uchwala listę operacji wybranych i niewybranych do finansowania według: ilości zdobytych punktów, wartości wskaźników LSR oraz dostępnych środków finansowych. Przewodniczący Rady podpisuje listę.

Rada rozpatruje odwołania wnioskodawców od uchwał Rady. Rada pracuje w oparciu o Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania KOLD

Terminy poszczególnych czynności prowadzonych przez ww. organy Stowarzyszenia oraz zakresy odpowiedzialności określone zostały w tabeli w dalszej części opisu procedur.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków

Procedura ogłoszenia konkursu o naborze wniosków o pomoc finansową przez LGD KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest następująca:

- wystąpienie przez LGD KOLD do SW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na złotówki (nie dotyczy pierwszego naboru wniosków)

- Wystąpienie przez LGD KOLD do SW o uzgodnienie terminu naboru wniosku, o udzielenie wsparcia – nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu składania wniosków

- Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.kold.pl oraz prasy lokalnej o zasięgu działania KOLD nie mniej niż na 30 dni i nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem biegu terminu składania tych wniosków (Art. 19; pkt. 3, Ustawa RLKS).
Ogłoszenie zawiera w szczególności wskazanie (Art. 19; pkt. 4, Ustawa RLKS):

1) terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni (Art. 20 Rozporządzenia o wdrażaniu...) i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) formy wsparcia

3) zakresu tematycznego operacji...

4) obowiązujących w ramach naboru:

a) warunków udzielenia wsparcia,

b) kryteriów wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;

3) informacji o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

4) wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;

5) miejsca udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia..


3. Przygotowanie wniosków

Wnioskodawca wypełnia aktualną wersję formularza wniosku umieszczonego na stronach internetowych: www.kold.pl, www.minrol.gov.pl, www.prow.umww.pl oraz kompletuje i wypełnia wymagane załączniki, w tym także załączniki LGD dostępne na stronie internetowej: www.kold.pl. Wnioski składane są osobiście przez Wnioskodawcę lub uprawnioną osobę w Biurze.

- Wnioski należy składać w formie papierowej (2 egzemplarze wydruku z wersji elektronicznej) oraz w wersji elektronicznej (2 egzemplarze zapisane na płytach CD lub pendrive) - umieszczone w dwóch opisanych segregatorach.

- Wnioskodawca powinien zachować dla siebie komplet (ew. kopię) składanych dokumentów do celów rozliczeniowych i kontrolnych.

- Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do instrukcji wypełniania wniosku.

- Wnioski należy składać w języku polskim.

- Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę.
4. Przyjmowanie i rejestracja wniosków
Pracownik Biura potwierdza przyjęcie wniosku poprzez przybicie na pierwszej stronie wniosku pieczęci z datą wpływu (datowanie wniosku), nadając mu znak sprawy. Na życzenie wnioskodawcy pracownik potwierdza przyjęcie wniosku na kopii wnioskodawcy lub na piśmie przewodnim.
Pracownik Biura wpisuje wniosek do „Rejestru Wniosków” i opisuje segregator wniosku numerem wynikającym z rejestru wniosków.

Biuro jest odpowiedzialne za ewidencjonowanie złożonych wniosków oraz dokumentacji ich dotyczącej, a także ich bezpieczne przechowywanie.


Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie Biuro udostępnia opinii publicznej informacje dotyczące:

- liczby projektów zgłoszonych w ramach działania,

- łącznej kwoty, na jaką opiewają złożone projekty w ramach działania.

Informacja na ten temat jest zamieszczona na stronie internetowej LGD.5. Wstępna formalna weryfikacja dokumentacji złożonych wniosków
Do 14 dni od zakończenia naboru, Pracownik Biura sprawdza dokumentację wniosku i wypełnia zgodnie z instrukcją kartę oceny formalnej operacji, sprawdzając:

 • czy wniosek został złożony w przewidzianym terminie?

 • czy wniosek jest zgodny z aktualną wersją formularza wniosku?

 • czy operacja będzie realizowana na obszarze LGD KOLD?

 • czy podany został adres wnioskodawcy lub czy można ustalić adres wnioskodawcy?

 • czy wraz z wnioskiem złożono wymagane oświadczenie wnioskodawcy? (oświadczenie o oznakowaniu inwestycji tabliczką, oraz o statusie osoby defaworyzowanej lub zatrudnieniu osoby defaworyzowanej)

 • czy wniosek został złożony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

 • czy wniosek został złożony w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (Płyta CD lub pendrive)

 • czy wniosek został złożony w 2 opisanych segregatorach (zgodnie z warunkami naboru, ogłoszonymi przez LGD)?

 • Wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu

 • Zakłada realizację operacji celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych wskaźników

 • Wniosek jest zgodny z formą wsparcia wskazanym w ogłoszeniu (ryczałt - premia, refundacja)

 • Wniosek jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru

Po wypełnieniu karty oceny formalnej operacji pracownik Biura podpisuje kartę, jako weryfikujący (pozycja: „Zweryfikował”). Wynik weryfikacji wniosku: • pozytywny wynik weryfikacji każdego z punktów od 1 do 12 po zaznaczeniu „TAK”.

 • negatywny wynik weryfikacji któregokolwiek punktu od 1 do 12 po zaznaczeniu „NIE”.

Wynik negatywny wstępnej formalnej weryfikacji wniosku jest podstawą do odrzucenia wniosku. Do dalszej procedury przechodzą jedynie wnioski, które uzyskały pozytywny wynik wstępnej formalnej weryfikacji.


Ocena formalna dokonana w Biurze jest oceną uzupełniającą względem oceny formalnej, do której prawa zachowuje Samorząd Województwa (SW), a która następuje po przekazaniu dokumentacji z naboru przez LGD do SW (zgodnie z pkt. 10).
6. Ocena operacji pod kątem spójności z Programem (PROW 2014-2020)
Do 14 dni od zakończeniu naboru, Pracownik Biura sprawdza dokumentację wniosku i wypełnia zgodnie z instrukcją kartę weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020 (Załącznik nr 2 do „Zasad”).
Biuro udostępnia opinii publicznej informacje dotyczącą listy złożonych wniosków w zakresie zgodności z programem. Informacja na ten temat jest zamieszczona na stronie internetowej LGD.

7. Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady

Do 14 dni od zakończenia naboru wniosków Pracownicy Biura przygotowują dokumentację na posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków. W ramach organizacji posiedzenia Rady, Biuro przygotowuje dokumenty niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia. Są to: 1. lista obecności

 2. oświadczenia o poufności i bezstronności

 3. listy operacji zgodnych i niezgodnych z PROW 2014-2020

 4. wzory uchwał

 5. karty oceny zgodności operacji z LSR

 6. karty oceny operacji za pomocą lokalnych kryteriów wyboru

 7. wzory list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

 8. wzory list operacji ocenionych oraz wybranych i niewybranych do finansowania

 9. wzór treści protokołu z posiedzenia Rady

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania od LGD.8. Dokonanie kontroli interesów członków Rady wobec wnioskodawców

Do 14 dni od zakończenia naboru Pracownicy Biura dokonują kontroli interesów członków Rady wobec wnioskodawców, wypełniając Rejestr interesów identyfikujący powiązania członków Rady z wnioskodawcami.9. Procedura oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania KOLD

Przedmiotem obrad Rady Lokalnej Grupy Działania KOLD są wnioski o dofinansowanie operacji złożone w ramach naboru, wstępnie sprawdzone przez Biuro i uznane za spełniające formalne wymogi naboru oraz zgodne z PROW 2014-2020.

Rada Stowarzyszenia dokonuje oceny złożonych wniosków oraz sporządza listę ocenionych operacji zgodnych z LSR, ustalając kolejność według liczby uzyskanych punktów przyznanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru oraz listę wniosków niezgodnych z LSR. Ocena dokonana jest zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania KOLD w oparciu o karty oceny zgodności z LSR i karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
Na liście ocenionych operacji zaznacza się, które z nich spełniły minimalne wymagania, niezbędne do wyboru przez Radę do finansowania tj. uzyskały co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów (kryterium niezbędnego minimum punktowego).

W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków przewidzianych w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich złożonych wniosków, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Biura.


Rada Lokalnej Grupy Działania KOLD po dokonaniu oceny podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji, głosując łącznie na całą listę.
Niezwłocznie, a najdalej w terminie 7 dni, po dokonaniu przez Radę wyboru operacji do finansowania, na stronie internetowej LGD są umieszczane:

- Lista operacji zgodnych z LSR,

- Lista operacji wybranych do finansowania

- Protokół z posiedzenia Rady wraz z załącznikami

Informacja o wynikach oceny i wyboru operacji zostaje przesłana do wnioskodawców w formie pisemnej, listem poleconym, oraz w formie elektronicznej, wraz z informacją o możliwości i warunkach składania protestu (na zasadach określonych w pkt. 11).
10. Przekazanie wniosków wraz z dokumentacją z naboru do Samorządu Województwa
Niezwłocznie, najdalej w terminie 7 dni po dokonaniu przez Radę wyboru operacji do finansowania, Zarząd Stowarzyszenia przekazuje dokumentację wniosków z danego naboru do Samorządu Województwa, gdzie następuje dalsza ocena dokumentacji. Niezależnie od możliwych protestów (pkt. 11) operacje uznane przez LGD za wybrane do finansowania podlegają dalszemu procedowaniu przez SW.
11. Procedura rozpatrywania protestu

W przypadku, kiedy ubiegający się o dofinansowanie nie zgadza się z decyzją Rady, ma prawo do złożenia protestu dotyczącego ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Procedura protestu przebiega zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Rozdział 15, i obejmuje: 1. art. 15 Ustawy o polityce spójności oraz ustawie o RLKS
 1. złożenie protestu do Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Biuro LGD KOLD do 7 dni od otrzymania przez Wnioskodawcę pisma z i Informacją o wynikach oceny i wyboru operacji. Protest musi zawierać uzasadnienie odnoszące się do każdej z oprotestowanych kwestii związanych z oceną, w tym do poszczególnych ocen punktowych wynikających ze stosowanych lokalnych kryteriów wyboru.

 2. sprawdzenie kompletności i spełnienia wymogów formalnych protestu przez Biuro

 3. ewentualne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia formalnego protestu

 4. poinformowanie Zarządu Województwa przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD o wpłynięciu protestu

 5. dokonanie autokontroli przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD w odniesieniu do operacji oprotestowanej.

 6. przekazanie protestu do Samorządu Województwa (SW) wraz z wynikiem samokontroli

 7. rozpatrzenie protestu przez SW w terminie 30 dni od daty wpłynięcia protestu spełniającego wymogi formalne (lub w przypadku konieczności zasięgnięcia opinii ekspertów, w terminie 60 dni od tej daty)

 8. poinformowanie LGD przez SW o wyniku rozpatrzenia protestu

 9. 1) w przypadku negatywnej decyzji, SW informuje Wnioskodawcę o nie uznaniu protestu i odmowie finansowania operacji, wraz z informacją o możliwości odwołania do Sądu Administracyjnego


12. Dalsze procedowanie operacji wybranych do finansowania
Dalsze procedowanie operacji wybranych do finansowania pozostaje poza gestią LGD. Dokumentacja naboru przekazana do SW podlega procedurom oceny Instytucji Wdrążającej (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Wnioskodawcy mogą być wzywani do uzupełnienia dokumentacji wniosku i składania wyjaśnień, zgodnie z legislacją krajową dotyczącą mechanizmu RLKS / LEADER w ramach PROW 2014-2020. Wnioskodawcy podpisują umowę z SW na realizację ich operacji. Po zakończeniu realizacji składają wnioski o płatność do SW.
12.a Zgodnie z oświadczeniem składanym przez Wnioskodawcę w ramach dokumentacji podczas naboru w LGD, Wnioskodawca jest zobligowany do poinformowania LGD o zmianach (aneksach) dotyczących realizowanej operacji i/lub o rezygnacji z realizacji operacji (rozwiązanie umowy) niezwłocznie po zaistnieniu tego typu sytuacji, w formie pisemnej.
12b. Procedury zmiany umowy o przyznanie pomocy
Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o aneks do Samorządu Województwa, musi zgłosić się do Lokalnej Grupy Działania KOLD z prośbą o wydanie opinii, czy wnioskowany zakres zmian przez Beneficjenta jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi podczas wyboru tej operacji do finansowania i czy nie wpłynęłoby to na zmianę punktacji przez Radę.

12 c. Po zakończeniu realizacji operacji oraz otrzymaniu ostatecznej płatności, Wnioskodawca zobligowany jest także - na mocy oświadczenia dołączanego do wniosku o przyznanie pomocy - do złożenia w Biurze wypełnionej ankiety monitorującej beneficjenta, informującej o efektach realizacji operacji. Wzór ankiety monitorującej udostępnia LGD na stronie internetowej.


Poniżej przedstawiono procedurę oceny i wyboru operacji do finansowania w formie tabelarycznej:13. Opis lokalnych kryteriów wyboru LGD

14. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru LGD

 1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania KOLD.

 2. Proponowane do zmiany lokalne kryteria wyboru są poddawane konsultacjom społecznym, z wyjątkiem sytuacji proceduralnych, wynikających z pkt. 5, ppkt. 1 i 2 tego rozdziału (patrz poniżej). Konsultacje społeczne, ze względu na potrzebę unikania opóźnień we wdrażaniu LSR, są przeprowadzane w postaci spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami obszaru reprezentującymi wszystkie sektory, a o ich terminie powiadamia się na stronie internetowej LGD, na tablicy informacyjnej Biura oraz na stronach gmin członkowskich Stowarzyszenia.

 3. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez członków Rady wraz z uzasadnieniem do Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD , który uzgadnia propozycję kryteriów z Samorządem Województwa.

 4. Zarząd dokonuje zmian w kryteriach, o których poinformuje członków Lokalnej Grupy Działania KOLD na najbliższym Walnym Zebraniu.

 5. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia zmian.

 6. Biuro jest odpowiedzialne za przygotowanie nowych kart ocen, które zawierają obowiązujące kryteria.13. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie uregulowane niniejszymi procedurami regulują:

 1. Statut Lokalnej Grupy Działania KOLD

 2. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania KOLD

 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 4. Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

 5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Z dnia 11 lipca 2014r.

oraz pozostała legislacja krajowa oraz UE dotycząca Wdrażania operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

2. Procedury obowiązują od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie.3. Procedury dostępne są w Biurze oraz na stronie internetowej LGD.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna