Metoda wartościowania pracy „umewap-87”Pobieranie 319,3 Kb.
Strona2/4
Data14.02.2018
Rozmiar319,3 Kb.
1   2   3   4

B. Odpowiedzialność

Tablica 7


B.1. Klucz analityczny do kryterium „Odpowiedzialność za przebieg i skutki pracy”

Stopień złożoności

Wymagania pracy

Liczba punktów

Granica odchyleń

1

Praca własna, prosta, kontrolowana

1

-

2

Praca własna, prosta lub przeciętnie złożona, częściowo kontrolowana

5

3 - 7

3

Złożona praca własna, częściowo kontrolowana.
Odpowiedzialność za pracę brygady, pracowni, sekcji, zespołu.

10

8 - 12

4

Złożona praca własna, w zasadzie niekontrolowana.
Odpowiedzialność za pracę oddziału, wydziału, działu w małym przedsiębiorstwie.

15

13 - 17

5

Bardzo złożona praca własna, w zasadzie niekontrolowana.
Odpowiedzialność za pracę oddziałów, wydziałów lub działów w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

20

18 - 22

6

Praca własna o wybitnej skali trudności i odpowiedzialności.
Odpowiedzialność za pracę wydziałów, oddziałów i działów o kluczowym znaczeniu w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw lub za pracę pionów małych i średniej wielkości przedsiębiorstw.

25

23 - 27

7

Odpowiedzialność za pracę małego lub średniego zakładu pracy. Odpowiedzialność za pracę pionu w dużym zakładzie pracy.

30

28 - 32

8

Odpowiedzialność za pracę średniego lub dużego zakładu pracy o istotnym znaczeniu dla regionu, branży, eksportu.

40

37 - 43

9

Odpowiedzialność za pracę dużego lub bardzo dużego zakładu pracy, którego działalność wywiera znaczny wpływ na pracę wielu innych zakładów pracy (przedsiębiorstw, instytucji), branży lub kilku branż, większych grup ludności (np. średniej wielkości miasta)

50

47 - 53

10

Odpowiedzialność za pracę bardzo dużego, wielozakładowego przedsiębiorstwa, którego działalność determinuje pracę bardzo dużej grupy innych jednostek organizacyjnych (np. przedsiębiorstw, instytucji) wyniki gospodarcze regionu, rzutuje w sposób znaczący na wpływy z eksportu itp.
Prace mające wpływ na działalność wielu jednostek organizacyjnych (przedsiębiorstw, instytucji) lub dużych grup ludności (np. na obszarze województwa)

60

-

Wyjaśnienia:

1. Kryterium to występuje na każdym stanowisku, gdyż każda społecznie użyteczna praca rodzi określone skutki. Skala zróżnicowania odpowiedzialności zależy od charakteru pracy; rośnie w miarę wzrostu jej złożoności i ważności, a także skutków społecznych i gospodarczych. W przypadku stanowisk kierowniczych należy zwracać uwagę na charakter pracy danej komórki lub jednostki organizacyjnej i ich miejsce oraz znaczenie wśród innych prac w danym zakładzie. Skala odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach w zasadzie narasta w układzie hierarchicznym. Niższy stopień odpowiedzialności mają stanowiska wykonawcze, zaś wyższy – kierownicze na których występuje zarówno odpowiedzialność bezpośrednia za wyniki własnej pracy, jak też odpowiedzialność za wyniki pracy (lub skutki błędów i zaniedbań ) podwładnych.

2. Za przedsiębiorstwo małe przyjmuje się umownie jednostkę liczącą do 1000 zatrudnionych, średnie – od 1000 do 5000 osób, duże – od 5000 do 15000 osób, bardzo duże – ponad 15000 osób.

3. W przedsiębiorstwach, które wdrożyły zakładowe systemy wynagradzania można przyjmować kryteria, przedstawione w zarządzeniu MPPiSS nr 52 z 29 grudnia 1984 r. przy czym zakłada się, że małe przedsiębiorstwa odpowiadają zakładom pracy III kategorii, średnie – II kategorii, duże – I kategorii i bardzo duże – kategorii specjalnej.
Tablica 8

B.2. Klucz analityczny do kryterium „Odpowiedzialność za decyzję

Stopień złożoności

Wymagania pracy

Liczba punktów

Granica odchyleń

1

Decyzje dotyczące pracy własnej, nie powodujące istotnych konsekwencji. Decyzje w sytuacjach charakteryzujących się pewnością danych.

1

-

2

Decyzje determinujące działalność brygad, pracowni, zespołów.

Decyzje w sytuacjach czesiowego ryzyka.5

3 - 7

3

Decyzje determinujące działalność komórek organizacyjnych średniego szczebla – działów, wydziałów.

Decyzje podejmowane w sytuacjach ryzyka.10

8 - 12

4

Stopień pośredni.

15

13 - 17

5

Decyzje determinujące działalność pionów (służb) w małych i średnich jednostkach organizacyjnych (przedsiębiorstwach, instytucjach).

Decyzje determinujące działalność wydziałów o kluczowym znaczeniu w bardzo dużych przedsiębiorstwach.

Decyzje podejmowane w warunkach dużego ryzyka.


20

18 - 22

6

Stopień pośredni.

25

23 - 27

7

Decyzje determinujące działalność małych i średnich jednostek organizacyjnych (przedsiębiorstw, instytucji).

Decyzje determinujące działalność pionów (służb) w dużych i złożonych jednostkach organizacyjnych (przedsiębiorstwach, instytucjach).

Decyzje rzutujące na sytuacje w małym lub średniej wielkości mieście, w gminie.


30

28 - 32

8

Stopień pośredni.

35

33 - 37

9

Decyzje dotyczące działalności bardzo dużych jednostek organizacyjnych (przedsiębiorstw, kombinatów, instytucji).

Decyzje powodujące skutki gospodarcze lub społeczne w skali szeregu przedsiębiorstw, branży, aglomeracji miejskiej.45

42 - 47

10

Decyzje o charakterze strategicznym, determinujące długookresową działalność w danej dziedzinie, mające wpływ na działania i sytuacje wielu jednostek organizacyjnych (np. kilka branż) lub dużych grup ludności (np. na obszarze województwa)

50

-

Wyjaśnienia:

Decyzje podejmowane są przy wykonywaniu pracy zarówno o charakterze wykonawczym, jak i kierowniczym. Mają one wpływ na efekty pracy własnej lub innych osób. Ranga decyzji zależy od stopnia samodzielności pracy i jej ważności. W kryterium tym chodzi o decyzje powodujące określone skutki. W tym rozumieniu niewielkie znaczenie mają decyzje nie powodujące istotnych konsekwencji np. dla jakości produkcji, działalności danej komórki organizacyjnej czy całego zakładu. Dlatego najwyżej wycenione są decyzje o charakterze strategicznym, dotyczące długookresowej działalności w danej dziedzinie, wykraczające poza szczebel zakładu pracy. Układ tego kryterium jest hierarchiczny, ranga decyzji wzrasta wraz z rangą danego stanowiska czy znaczeniem danej pracy. Stopnie pośrednie należy stosować w przypadkach znacznego zróżnicowania rangi i skutków decyzji podejmowanych w różnych komórkach organizacyjnych. Kryterium to umożliwia również zróżnicowanie rangi decyzji w zależności od wielkości zakładu pracy.


Tablica 9

B.3. Klucz analityczny do kryterium „Odpowiedzialność za środki i przedmioty pracy”

Stopień odpowiedzialności

Wymagania pracy

Liczba punktów

Granica odchyleń

1.

Nieznaczna odpowiedzialność. Przy normalnym natężeniu uwagi i przestrzeganiu przepisów powierzone urządzenia i materiały bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu.

1

-

2.

Średnia odpowiedzialność. Konstrukcja urządzeń lub technologia pracy stwarza średnie prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzeń lub materiałów o małej wartości lub niewielkie prawdopodobieństwo uszkodzenia przedmiotów pracy o średniej wartości.

Pośrednia odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad środkami i przedmiotami pracy małej wartości.5

3 - 7

3.

Zwiększona odpowiedzialność. Duża wartość powierzonych urządzeń, ale przy zwiększonej koncentracji uwagi prawdopodobieństwo uszkodzenia lub zniszczenia małe.

Średnie prawdopodobieństwo szkód przy przedmiotach pracy o średniej wartości lub małe prawdopodobieństwo szkód przy przedmiotach pracy o dużej wartości.

Pośrednia odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad środkami i przedmiotami pracy o średniej wartości.


10

8 - 12

4.

Duża odpowiedzialność. Ciągła możliwość uszkodzenia urządzeń o bardzo dużej wartości, co grozi przestojem gniazda lub linii.

Duże prawdopodobieństwo szkód przy przedmiotach pracy o dużej wartości.

Pośrednia odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad środkami i przedmiotami pracy o dużej wartości.


15

13 - 17

5.

Bardzo duża odpowiedzialność. Ciągła możliwość uszkodzenia urządzeń o bardzo dużej wartości, co grozi przestojem wydziału lub zakładu.

Bardzo duża możliwość szkód przy przedmiotach pracy o bardzo wysokiej wartości.

Pośrednia odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad środkami i przedmiotami pracy o bardzo dużej wartości.


25

-

Wyjaśnienia:

Kryterium to wystąpi przy tych pracach, gdzie istnieje możliwość uszkodzenia maszyn i urządzeń oraz spowodowanie strat w surowcach i materiałach, a także tam, gdzie występuje bezpośrednia lub pośrednia odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, np. na stanowisku kasjera, kierownika wydziału produkcyjnego, dyrektora przedsiębiorstwa.Odpowiedzialność ta wiąże się nie tyle z bezpośrednim ponoszeniem skutków strat, ile z dbałością o powierzone mienie i troska, aby nie uległo zniszczeniu czy zagrabieniu przez inne osoby (kradzieże). Bardzo istotne jest rozróżnienie skali odpowiedzialności bezpośredniej i pośredniej. Chodzi bowiem o to, aby odpowiedzialność za urządzenia czy majątek przypisywana była tym stanowiskom, które rzeczywiście ją ponoszą. Nie należy przyznawać jednocześnie dużej liczby punktów z tytułu znacznej wartości urządzenia robotnikowi bezpośrednio wykonującemu pracę, brygadziście, mistrzowi i kierownikowi wydziału, ale trzeba ustalić, na jakim stanowisku i w jakim stopniu występuje faktycznie tan rodzaj odpowiedzialności. Przy wycenie bierze się pod uwagę następującą gradację wartości środków i przedmiotów pracy dla odpowiedzialności bezpośredniej i pośredniej:

Gradacja wartości

Odpowiedzialność bezpośrednia

Odpowiedzialność pośrednia

Mała wartość

50 – 100 tyś.

500 tyś. – 1 mln.

Średnia wartość

100 tyś. – 1 mln.

1 – 10 mln.

Duża wartość

1 – 5 mln.

10 – 50 mln.

Bardzo duża wartość

Ponad 5 mln.

Ponad 50 mln.


Tablica 10

B.4. Klucz analityczny do kryterium „Odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób”

Stopień odpowiedzialności

Wymagania pracy

Liczba punktów

Granice odchyleń

1.

Brak odpowiedzialności. Przy przestrzeganiu przepisów bhp, postępowaniu zgodnym z doświadczeniem zawodowym i przy normalnej uwadze nie występuje zagrożenie dla innych osób.

0

-

2.

Średnia odpowiedzialność. Pomimo przestrzegania przepisów bhp i doświadczenia zawodowego istnieje pewne ryzyko spowodowania wypadku zagrażającego innym osobom.

5

3 - 7

3.

Zwiększona odpowiedzialność. Prace na stanowiskach, gdzie mimo przestrzegania przepisów bhp i uwagi pracownika istnieje zwiększone ryzyko wypadkowe, zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób.

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad grupą osób na stanowiskach o małym i średnim zagrożeniu wypadkowym.10

8 - 12

4.

Duża odpowiedzialność. Prace w warunkach, które mimo zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, mogą powodować duże zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Praca z dziećmi i młodzieżą lub innymi osobami wymagającymi opieki.

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad grupą osób na stanowiskach o zwiększonym zagrożeniu wypadkami.


15

13 - 17

5.

Bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo duże ryzyko dla zdrowia i życia innych osób, wynikające z ukrytych lub trudnych do przewidzenia zagrożeń.

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad osobami pracującymi w warunkach bardzo dużego i ciągłego zagrożenia ciężkimi wypadkami lub śmiercią.25

-

Wyjaśnienia:

„Odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób” występuje tam, gdzie praca na danym stanowisku zagraża pracy na innych stanowiskach, znajdujących się w sąsiedztwie oraz gdzie występuję nadzór nad stanowiskami pracującymi w warunkach zagrożenia wypadkowego.
Tablica 11

B.5. Klucz analityczny do kryterium „Odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne”

Stopień odpowiedzialności

Wymagania pracy

Liczba punktów

Granica odchyleń

1.

Brak kontaktów lub rzadkie kontakty zewnętrzne.

0

-

2.

Praca wymagająca dość częstych kontaktów zewnętrznych w jednorodnych zagadnieniach.

5

3 - 7

3.

Praca wymagająca częstych kontaktów zewnętrznych w zakresie różnorodnych zagadnień.

10

8 - 12

4.

Praca wymagająca stałych kontaktów zewnętrznych i stałej współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami.

Reprezentowanie interesów zakładu pracy w określonej dziedzinie działalności.15

13 - 17

5.

Reprezentowanie interesów zakładu pracy w kontaktach krajowych i międzynarodowych (negocjacje, zawieranie umów itp.)

20

-

Wyjaśnienia”

Przez kontakty zewnętrzne rozumie się kontakty służbowe z osobami nie związanymi bezpośrednio i stale z daną jednostką organizacyjną, w której funkcjonuje wartościowane stanowisko pracy. Kontakty takie są niezbędne dla prawidłowego wykonania pracy na tym stanowisku lub funkcjonowania całej jednostki organizacyjnej. W tym znaczeniu kontaktami zewnętrznymi są kontakty lekarza z pacjentami czy sprzedawcy w sklepie z klientami, ale nie są nimi kontakty nauczyciela z uczniami. Stopnie trudności kontaktów zależą od częstotliwości ich występowania oraz rangi problemów. Np. kontakty niezbędne do wykonania pracy własnej na stanowisku wykonawczym mają mniejszą rangę niż kontakty na stanowisku kierowniczym dotyczące określonej dziedziny działalności lub działalności całego zakładu pracy. Stopień odpowiedzialności za kontakty zewnętrzne nie zawsze jest proporcjonalny do hierarchii stanowisk.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna