Materiały pomocnicze nr 12 Wykorzystując system Insert gt wykonaj ćwiczenia. Ćwiczenie 1Pobieranie 49,82 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar49,82 Kb.

Opracował: dr inż. Piotr OgonowskiMATERIAŁY POMOCNICZE NR 12
Wykorzystując system InsERT GT wykonaj ćwiczenia.
Ćwiczenie 1.

W dniu 06.01.2010 firma DREWMIX Spółka z o.o. otrzymała fakturę VAT nr 23/10 od dostawcy Dąb s.c. (Dostaw. 1). Dane fakty:

Materiały dekoracyjne (M.1) – 50 zestawów po 10,00 - cena netto,

Materiały wykończeniowe (M.2) – 60 zestawów po 5,00 – cena netto.

Podatek dla materiałów wynosi 22%

Transakcja obejmuje kredyt kupiecki 21 dni.

Wykonaj prace związane z ewidencją operacji gospodarczych w styczniu, poprzez realizację następujących czynności :

-zmodyfikuj parametry w modułach:

- Towary i usługi,

- Przyjęcia zewnętrzne

- skalkuluj ceny zakupionych materiałów,

- sporządź, dowód PZ i fakturę VAT zakup,

- sporządź stan rozrachunków z dostawcami.

Ćwiczenie 2.

W dniu14.01.2010 r. wydano wyroby gotowe Hurtowni Mars s.c. (Odbiorca 1).

Sporządzić dowód Wz według rzeczywistych kosztów wytworzenia, w oparciu o następujące dane:


Lp.

Nazwa wyrobu

J.m.

Ilość

Cena netto

Podatek VAT

1

Przyrządy do tablicy

Szt.

245

36

22%

Stawka VAT wynosi 22%

Sporządź fakturę VAT sprzedaży zbiorczą dla Hurtowni Mars s.c. z Warszawy (Odbiorca 1) doliczając 30 % zysku.MATERIAŁY POMOCNICZE NR 13
Wykorzystując system InsERT GT wykonaj ćwiczenie.
Ćwiczenie 1.

Ewidencja operacji gospodarczych firmy DREWMIX Spółka z o.o. na kontach księgowych w programie Rewizor GT.

W programie Rewizor GT występują trzy typy kont:

B (konto bilansowe) – to konto uwzględniane w bilansie zamknięcia oraz w bilansie otwarcia.

W (konto wynikowe) – uwzględnione jest w sprawozdaniu finansowym – rachunek zysków i strat.

P (konto pozabilansowe) – cechuje się tym, można na nie wprowadzać operacje jednostronne.

Wykonaj następujące działania:

a) Utwórz plan kont na podstawie danych podmiotu. Należy przyjąć, że firmy DREWMIX Spółka z o.o. ma zestaw kont typowych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.

b) Dodaj konto wymagane i usuń konto zbędne w planie kont dla symulowanego podmiotu.

c) Sporządź bilans otwarcia- wczytaj stan początkowy aktywów i pasywów na 1stycznia 2010 r.

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2010 r.AKTYWA

PASYWA

  1. Aktywa trwałe

  2. Aktywa obrotowe 60 000,00

  1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 60 000,00

  1. Kapitał (fundusz) własny 60 000,00

  1. Kapitał podstawowy 60 000,00

  1. Zobowiązania 0,00

Suma aktywów 60 000,00

Suma pasywów 60 000,00

d) zadekretuj dokumenty z operacji magazynowo-sprzedażowych.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna