Materiały dla radnychPobieranie 458 Kb.
Strona1/10
Data30.06.2018
Rozmiar458 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10S P R A W O Z D A N I E

w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno

za I półrocze 2012 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi

14.618.582,24 zł w tym: majątkowe 262.500,00 wykonanie 8.112.646,24 co stanowi 55,50%

wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 126.797,02 co stanowi 48,31% wyk. planu
Struktura uzyskanych dochodów j.n.
WYSZCZEGÓLNIENIE


PLAN


WYKONANIE

%

wyko-

nania


%

struktury

wykonania

Dochody własne

3.356.312,94

1.671.090,14

49,79

20,60

Dotacje celowe

2.949.521,30

1.781.908,10

60,42

21,96

Subwencja ogólna

8.312.748,00

4.659.648,00

56,06

57,44


DOCHODY OGÓŁEM
14.618.582,248.112.646,2455,50100,00


Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w I półroczu 2012r. miała subwencja ogólnaStopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN


WYKONANIE

%

wykona-nia

%

struktury

wykonania

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa w podatku dochodowym od osób

prawnych


1.500,00

12.218,18

814,55

0,73

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa w podatku dochodowym od osób

fizycznych


1.035.048,00

437.762,00

42,30

26,19

Podatek rolny

684.505,74

353.677,50

51,67

21,16

Podatek od nieruchomości

640.350,00

334.381,40

52,22

20,00

Podatek leśny

217.620,00

112.311,86

51,61

6,72

Podatek od środków

transportowych


33.440,00


13.791,90


41,25

0,83


Podatek od spadków i darow.

30.000,00

3.783,00

12,61

0,23

Wpływy z opłaty skarbowej

18.000,00

7.080,50

39,34

0,43

Wpływy z opłaty targowej

9.000,00

4.076,00

45,29

0,25

Podatek od działalności

gospodarczej osób

fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej


1.000,00

575,00

57,50

0,04


Podatek od czynności

cywilnoprawnych


45.100,00


29.594,72


65,62

1,77


Dochody z majątku gminy

200.000,00

116.167,02

58,09

6,95

Pozostałe dochody

440.749,20

239.114,69

54,26

14,30

Wpływy ze zwrotów dotacji

oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub

wykorzystanych

z naruszeniem procedur,

pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości


-

6.556,37

-

0,40
OGÓŁEM
3.356.312,94


1.671.090,1449,79100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 26,19%, podatek rolny 21,16%,

od nieruchomości 22,73%, dochodów własnych ogółemPobieranie 458 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu