Materiał nauczania programu wraz z odniesieniami do podstawy programowejPobieranie 150,18 Kb.
Data28.11.2017
Rozmiar150,18 Kb.

MATERIAŁ NAUCZANIA PROGRAMU WRAZ Z ODNIESIENIAMI DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Materiał nauczania został ułożony chronologicznie i pogrupowany w działy problemowe, których celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności myślenia historycznego. Położono tu akcent na dzieje Polski, przedstawione w kontekście wydarzeń z historii powszechnej, a także na elementy dziejów regionalnych.Temat

Materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń:1. Zajęcia organizacyjne

Omówienie zakresu materiału nauczania w klasie pierwszej oraz zasady oceniania.


2. Europa i ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.

- przypomnienie i utrwalenie sytuacji politycznej w Europie przed i w czasie I wojny światowej,

- przypomnienie sytuacji ziem polskich przed i w trakcie trwania I wojny światowej,

- Koncepcje odzyskania niepodległości państwa polskiego podczas I wojny światowej,

- Zmiany kulturalne i obyczajowe na przełomie XIX i XX w.
1. System wersalski

– postanowienia traktatu wersalskiego

– powstanie Ligi Narodów

– Niemcy po I wojnie światowej

– traktaty z pozostałymi pastwami centralnymi (Austrią, Węgrami, Bułgarią,

Turcją)

– rewolucje w Niemczech i na Węgrzech– rozpad Austro-Węgier, powstanie nowych państw w Europie: Polski,

Czechosłowacji, Królestwa SHS (Jugosławii), Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii

– nowy układ sił w Europie

– znaczenie terminów: system wersalski, demilitaryzacja, Liga Narodów,

Republika Weimarska, plebiscyt


– opisuje następstwa wojny, dzieli je na polityczne,

gospodarcze, społeczne i kulturowe (1.1)

– tłumaczy politykę mocarstw wobec Niemiec po

zakończeniu I wojny światowej (1.3)

– przedstawia i ocenia postanowienia traktatu

wersalskiego dotyczące Polski (2.2)

2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys

– skutki I wojny światowej (kryzys gospodarczy, zniszczenia wojenne, bezrobocie,

konflikty społeczne)

– powstanie i działalność Ligi Narodów (zasady jej funkcjonowania i skład)

– problemy narodowościowe, rozwój i kryzys demokracji w Europie

– pierwsze koncepcje zjednoczenia Europy (R. Coudenhove-Kalergi – Paneuropa)

– przyczyny i przebieg wielkiego kryzysu gospodarczego (mechanizmy

gospodarcze, bezrobocie, kryzys instytucji pastwa)

– metody walki z kryzysem (New Deal, rola prezydenta F.D. Roosevelta)

– znaczenie terminów: wielki kryzys gospodarczy, czarny czwartek, zasada samostanowienia, mniejszość narodowa, interwencjonizm państwowy, deflacja, inflacja, hiperinflacja, New Deal


– opisuje następstwa wojny, dzieli je na polityczne,

gospodarcze, społeczne i kulturowe (1.1)

– wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów

(1.2)


– porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na

świecie i w Polsce, wskazuje jego specyficzne cechy

(6.2)
3. Kryzys demokracji w Europie

- narodziny i rozwój włoskiego faszyzmu (ideologia, działalność partii
faszystowskiej, przejęcie władzy, budowa państwa totalitarnego)

- Niemcy po I wojnie światowej

- powstanie i ideologia narodowego socjalizmu (nazizmu) w Niemczech

- dojście A. Hitlera do władzy, budowa państwa totalitarnego


-społeczeństwo III Rzeszy

- zbrodnie hitlerowskie przed wybuchem II wojny światowej

- faszyzm i autorytaryzm w innych krajach europejskich

- znaczenie terminów: ustrój, ideologia, autorytaryzm, totalitaryzm, faszyzm,


marsz na Rzym, nazizm (narodowy socjalizm), NSDAP, duce, Führer,
antysemityzm, eugenika, system monopartyjny, indoktrynacja, „noc
kryształowa”, ustawy norymberskie, propaganda, idea Paneuropy

– przedstawia okoliczności oraz następstwa dojścia

do władzy B. Mussoliniego i A. Hitlera (3.1)

– porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając

kwestie organizacji państwa, ideologii oraz polityki

wobec społeczeństwa (3.2)

– omawia i ocenia politykę państw europejskich

wobec Hitlera, wskazuje jej uwarunkowania (3.3)
4. ZSRR w okresie międzywojennym

– ekspansja terytorialna Rosji Radzieckiej

– funkcjonowanie gospodarki komunistycznej

– przejęcie władzy przez J. Stalina, charakterystyka jego rządów (walki frakcyjne,

czystki)


– industrializacja i kolektywizacja, społeczeństwo radzieckie

– terror komunistyczny

– polityka ZSRR wobec Niemiec

– cele i działalność Kominternu

– znaczenie terminów: stalinizm, Komintern, komunizm wojenny, Nowa

Ekonomiczna Polityka, kułak, kolektywizacja, industrializacja, Gułag, łagry,

NKWD, kult jednostki, wielka czystka, gospodarka planowa


– opisuje okoliczności dojścia do władzy J. Stalina

(4.1)


– opisuje zmiany polityczne, społeczne i

gospodarcze w ZSRR po dojściu do władzy Stalina, z

uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju,

kolektywizacji rolnictwa wraz z jej następstwami

(wielki głód) i wielkiej czystki (4.2)

– porównuje totalitarne systemy hitlerowskich

Niemiec i stalinowskiego Związku Radzieckiego

(4.3)
5. Kultura okresu międzywojennego

– emancypacja kobiet i kryzys tradycyjnego modelu rodziny

– rozwój oświaty

– sekularyzacja społeczeństwa


– opisuje następstwa wojny, dzieli je na gospodarcze, społeczne i kulturowe (1.1)– rozwój techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino,

radio, telewizja)

– początki kultury masowej

– wpływ środków przekazu na społeczeństwo

– nowe kierunki w architekturze i sztuce

– znaczenie terminów: emancypacja, mass media, modernizm, ekspresjonizm,

futuryzm, dadaizm, surrealizm, funkcjonalizm, socrealizm, kultura masowa,

katastrofizm, egzystencjalizm
6. Świat na drodze ku wojnie

– militaryzacja Niemiec

– wojna domowa w Hiszpanii i jej kontekst międzynarodowy

– kształtowanie się osi Rzym–Berlin–Tokio – pakt antykominternowski

– polityka ekspansji państw osi (wojna Włoch z Cesarstwem Etiopii, aneksja

Albanii, podbój Chin przez Japonię)

– Anschluss Austrii

– konferencja w Monachium i jej następstwa

– polityka ustępstw Zachodu wobec Niemiec i jej konsekwencje

– znaczenie terminów: militaryzacja, pakt antykominternowski, Anschluss,

appeasement, protektorat, państwa osi, aneksja, Guernica, Falanga, Legion

Condor


– przedstawia okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy B. Mussoliniego i A. Hitlera (3.1) – omawia i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera, wskazuje jej uwarunkowania (3.3) – wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej (7.1)Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Świat po I wojnie swiatowej.

7. Sprawdzian wiadomości

1. Odrodzenie

Rzeczypospolitej– tworzenie się lokalnych ośrodków polskiej władzy (Polska Komisja

Likwidacyjna w Krakowie, Rada Narodowa dla Śląska Cieszyńskiego, Naczelna

Rada Ludowa)

– powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie,

zapowiedzi reform

– odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r.

– powołanie i pierwsze reformy rządu J. Moraczewskiego, rząd

I.J. Paderewskiego

– postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski

– trudności w unifikacji państwa

– sytuacja w „małej ojczyźnie” uczniów po zakończeniu I wojny światowej

– znaczenie terminów: naczelnik państwa, unifikacja, państwo unitarne– przedstawia i ocenia postanowienia traktatu

wersalskiego dotyczące Polski (2.2)

– opisuje odrodzenie państwa polskiego, jego

granice i sąsiadów (2.1)

– wskazuje czynniki utrudniające proces integracji

odrodzonego państwa polskiego (2.5)

– ocenia wkład J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego (2.7)
2. Walki o wschodnią granicę

– wizje państwa oraz koncepcje granic R. Dmowskiego i J. Piłsudskiego

– problemy narodowościowe na wschodzie II Rzeczypospolitej

– spór polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią

– wojna polsko-bolszewicka (wyprawa na Kijów, Cud nad Wisłą, pokój

w Rydze i jego postanowienia)

– problem Litwy Środkowej, bunt gen. L. Żeligowskiego i jego skutki

– znaczenie terminów: koncepcja inkorporacyjna, koncepcja federacyjna, Cud

nad Wisłą, linia Curzona, bunt Żeligowskiego, Orlęta Lwowskie– porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego oraz trzech powstań śląskich, wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej (2.3) – przedstawia strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową wschodnich obszarów odrodzonego państwa polskiego, dostrzega przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych (6.1)3. Walka o zachodnią i południową granicę

– przebieg i skutki powstania wielkopolskiego

– powstania śląskie

– plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu

– konflikt o Śląsk Cieszyński

– znaczenie terminów: Bazar, plebiscyt, Rada Ambasadorów


– opisuje odrodzenie państwa polskiego, jego granice i sąsiadów (2.1)

– przedstawia i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski (2.2) – porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego oraz trzech powstań śląskich, wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej (2.3)

4. Rządy parlamentarne

– pierwsze wybory parlamentarne

– mała konstytucja z 1919 r.

– założenia ustrojowe i ogólna charakterystyka konstytucji marcowej

– wybór G. Narutowicza na prezydenta i jego zabójstwo

– polska scena polityczna przed zamachem majowym

– reforma W. Grabskiego

– reforma rolna

– polityka II RP wobec mniejszości narodowych

– charakterystyka rządów parlamentarnych w latach 1919–1926

– znaczenie terminów: republika, mała konstytucja, konstytucja marcowa,

kontrasygnata, Zgromadzenie Narodowe, bierne prawo wyborcze, system

parlamentarny, endecja, chadecja, ruch ludowy, partie prawicowe, partie

centrowe, wojna celna, numerus clausus


– charakteryzuje ustrój polityczny II

Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji

marcowej z 1921 r. (2.4)

– wyjaśnia cele i skutki reformy W. Grabskiego

(2.6)

– przedstawia politykę II RP wobec mniejszościnarodowych

– przedstawia strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa polskiego, dostrzega przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych (6.1) – wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego (2.5)

5. Zamach majowy i rządy sanacji

– przyczyny i przebieg zamachu majowego

– początki rządów sanacji (powołanie rządu premiera K. Bartla, wybór

I. Mościckiego na prezydenta)

– nowela sierpniowa i konstytucja kwietniowa – główne zasady ustrojowe

– konsekwencje uchwalenia konstytucji kwietniowej

– mechanizmy sprawowania rządów przez J. Piłsudskiego

– charakterystyka rządów sanacji do 1935 r., rządy pułkowników

– próby konsolidacji opozycji, utworzenie Centrolewu, kongres krakowski

– represyjna polityka obozu sanacyjnego wobec opozycji politycznej

– śmierć Piłsudskiego, walka o władzę w obozie sanacji

– polski autorytaryzm na tle europejskim

– znaczenie terminów: przewrót majowy, autorytaryzm, piłsudczycy, sanacja,

nowela sierpniowa, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, rządy pułkowników,

Centrolew, wybory brzeskie, proces brzeski, Bereza Kartuska, konstytucja

kwietniowa, Obóz Zjednoczenia Narodowego, Front Morges, ONR-Falanga


– wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego (5.1)

– wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazuje różnice między demokracją parlamentarną a rządami autorytarnymi (5.3) – porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej z 1921 r. i konstytucji kwietniowej z 1935 r. (5.2)

6. Kultura i gospodarka II Rzeczypospolitej

– nauka i szkolnictwo w II RP

– kultura i sztuka w II RP

– gospodarka II RP (podział na Polskę A i B, trudności w integracji ziem

polskich)

– reformy E. Kwiatkowskiego

– osiągnięcia gospodarcze w II RP (budowa Gdyni, Centralnego Okręgu

Przemysłowego, pozostałe inwestycje przemysłowe)

– znaczenie terminów: COP, magistrala węglowa, Polska A i B– omawia główne osiągnięcia z dziedziny kultury

i nauki w II Rzeczypospolitej (6.4)

– porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na

świecie i w Polsce, wskazuje jego specyficzne

cechy (6.2)

– opisuje osiągnięcia gospodarcze w II

Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni

i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego (6.3)

7. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

– sytuacja międzynarodowa II RP na początku lat dwudziestych – sojusze

z Francją i Rumunią, znaczenie układów w Rapallo i Locarno dla Polski

– idea polityki zagranicznej J. Piłsudskiego (koncepcja Międzymorza)

– polityka równowagi i równych odległości

– relacje Polski z sąsiadami (traktat o nieagresji z ZSRR, deklaracja

o niestosowaniu przemocy z Niemcami)

– znaczenie terminów: Międzymorze, wojna prewencyjna, polityka

równowagi i równych odległości– opisuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (5.4)8. Polska w przededniu II wojny światowej

– zajęcie Zaolzia

– niemieckie propozycje wobec Polski w latach 1938–1939 – rola ministra J. Becka w polskiej polityce zagranicznej – zbliżenie polsko-brytyjskie, odnowienie aliansu z Francją – pakt Ribbentrop-Mołotow – sojusz z Wielką Brytanią

– aktywizacja polskiego społeczeństwa w przededniu wojny – znaczenie terminów: eksterytorialny, „Fall Weiss”, pakt Ribbentrop-Mołotow – sytuacja w regionie przed wybuchem II wojny światowej


– omawia położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej (7.2) – ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow (7.3)Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: II Rzeczpospolita

9. Sprawdzian wiadomości

1. Kampania wrześniowa

– prowokacje niemieckie

– pierwsze dni polskiej wojny obronnej (wojna błyskawiczna – blitzkrieg, bitwa graniczna)

– wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję („dziwna wojna” na Zachodzie) – przebieg kampanii wrześniowej

– wkroczenie wojsk radzieckich na ziemie Rzeczypospolitej

– ewakuacja władz państwowych do Rumunii i ich internowanie, objęcie funkcji

prezydenta przez W. Raczkiewicza

– obrona i kapitulacja Warszawy

– bilans polskiej wojny obronnej (ofiary wśród ludności cywilnej, straty wojsk

polskich i niemieckich)

– znaczenie terminów: blitzkrieg, Schleswig-Holstein, bitwa graniczna, polskie

Termopile, Wehrmacht, Luftwaffe, „dziwna wojna”, internowanie


– wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze

przyczyny wybuchu II wojny światowej (7.1)

– sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty

II wojny światowej, wskazuje jej momenty

przełomowe (7.4)

– przedstawia okoliczności powstania oraz

działalność polskiego rządu na uchodźstwie (9.1)
2. Podbój Europy przez Stalina i Hitlera

– ekspansja Związku Radzieckiego: wojna w Finlandii, aneksja państw bałtyckich

i Besarabii

– ekspansja hitlerowskich Niemiec: napaść na Danię i Norwegię, podbój państw

Beneluksu, kampania francuska, okupacja Francji, utworzenie państwa Vichy,

utworzenie Komitetu Wolnych Francuzów gen. Ch. de Gaulle’a, bitwa o Anglię,

walki na Bałkanach

– znaczenie terminów: wojna zimowa, linia Mannerheima, republiki bałtyckie,

kolaboracja, quislingizm, Linia Maginota, państwo Vichy, Komitet Wolnych

Francuzów, bitwa o Anglię, operacja „Lew Morski”


– sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty II wojny światowej, wskazuje jej momenty przełomowe (7.4)3.Wojna Niemiec z ZSRR

– plan „Barbarossa”

– przebieg działań wojennych, sukcesy wojsk niemieckich do końca 1941 r.

– decydujące bitwy kampanii radzieckiej (Stalingrad, bitwa na Łuku Kurskim)

– stosunek ludności cywilnej na terenach zajmowanych przez III Rzeszę do

niemieckiego okupanta

– znaczenie terminów: plan „Barbarossa”, wielka wojna ojczyźniana, bitwa na

Łuku Kurskim


– sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty II wojny światowej, wskazuje jej momenty przełomowe (7.4)4. Polityka okupacyjna Niemiec

– założenia polityki rasowej III Rzeszy

–obozy koncentracyjne

– Holokaust

– postawy ludności wobec Holokaustu

– reakcje społeczeństw europejskich na okupację (od kolaboracji po ruch oporu)

– zbrodnie hitlerowskie na okupowanych terenach

– znaczenie terminów: okupacja, kolaboracja, ruch oporu, polityka rasowa, getto, Generalny Plan Wschodni, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, Holokaust, obozy zagłady, obozy koncentracyjne, szmalcownicy


– przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu, opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej (7.5)5. Wojna poza Europą

– walki w Afryce Północnej, przyczyny wybuchu wojny japońsko-amerykańskiej

– wojna na Atlantyku w latach 1941–1943

– atak Japończyków na Pearl Harbor

– ofensywa Japonii w Azji

– znaczenie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny

– zmagania na Pacyfiku w latach 1941–1943

– znaczenie terminów: pakt trzech, Afrika Korps, operacja „Torch”, wojna na

Pacyfiku, wilcze stada– sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty II wojny światowej, wskazuje jej momenty przełomowe (7.4)6. Droga do zwycięstwa

– konferencje Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie (główni uczestnicy

i postanowienia)

– lądowanie aliantów na Sycylii i w kontynentalnych Włoszech

– ofensywa wojsk radzieckich na froncie wschodnim w latach 1944–1945

– lądowanie w Normandii

– zajęcie przez wojska radzieckie Europy Środkowo-Wschodniej

– zdobycie Berlina i kapitulacja Niemiec

– ofensywa Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku w 1945 r.

– zbombardowanie Hiroszimy i Nagasaki, kapitulacja Japonii

– znaczenie terminów: Karta atlantycka, Wielka Trójka, porządek jałtański,

operacja „Overlord”, taktyka „żabich skoków”, kamikaze


– przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej, porównuje postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie (7.6) – sytuuje w czasie i przestrzeni etapy oraz fronty II wojny światowej, wskazuje jej momenty przełomowe (7.4)Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: II wojna światowa.

7. Sprawdzian wiadomości

1. Okupowana Polska


– podział administracyjny ziem polskich przez okupantów

– polityka III Rzeszy wobec Polaków (eksterminacja elity narodowej, zbrodnie

dokonywane przez wkraczającą armię niemiecką, wysiedlenia, wywózki do pracy

w Niemczech)

– polityka ZSRR wobec Polaków (fałszowanie referendów, deportacje ludności

polskiej, paszportyzacja)

– zbrodnia katyńska

– znaczenie terminów: Generalne Gubernatorstwo, volkslista, „gadzinówka”,

paszportyzacja, sowietyzacja, referendum, deportacja, indoktrynacja, akcja AB,

Gestapo, „granatowa policja”– porównuje cele oraz metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce (8.1)
2. Władze polskie podczas II wojny światowej

– rząd polski na emigracji

– Polskie Państwo Podziemne (okoliczności powstania, struktura, cele działania)

– konspiracja, różne formy walki z okupantem

– struktury militarne polskich ugrupowań politycznych w okresie okupacji

– układ Sikorski-Majski i jego postanowienia

– ujawnienie zbrodni katyńskiej, zerwanie przez J. Stalina stosunków z rządem

polskim

– katastrofa gibraltarska, objęcie funkcji premiera przez S. Mikołajczyka– powołanie polskich władz komunistycznych w ZSRR

– znaczenie terminów: Polskie Państwo Podziemne, sabotaż, dywersja, Kedyw,

Szare Szeregi, Delegat Rządu RP na Kraj, rząd emigracyjny, Rada Narodowa,

sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska, armia Andersa, układ Sikorski-Majski,

ZPP, KRN


– przedstawia okoliczności powstania oraz

działalność

rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie (9.1)

– ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej

w czasie II wojny światowej (9.3)
3. Społeczeństwo polskie pod okupacją

– walka z polskością

– postawy ludności wobec okupantów

– hitlerowskie obozy koncentracyjne i obozy zagłady

– zagłada polskich Żydów

– konflikty etniczne na Kresach Wschodnich

– znaczenie terminów: eksterminacja, NKWD, kołchoz, zsyłki, obozy

koncentracyjne, obozy zagłady, UPA, zbrodnia katyńska, Żegota

– życie codzienne w „małej ojczyźnie” uczniów w okresie II wojny światowej– porównuje cele oraz metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce (8.1)4. Powstanie warszawskie

– plan „Burza” – powstanie warszawskie (przebieg walk, straty ludności, skutki polityczne i militarne)

– polityka Wielkiej Trójki wobec powstania warszawskiego

– dyskusja na temat oceny powstania

– znaczenie terminów: akcja „Burza”, armia Berlinga, godzina „W”– opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego, ocenia historyczną rolę Armii Krajowej (8.2) – wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego, ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec tego zrywu (8.3)5. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej

– początki Polskich Sił Zbrojnych

– walki o Narwik

– polscy lotnicy w bitwie o Anglię

– armia Andersa

– działania polskiej marynarki wojennej

– walki w Afryce

– udział polskich wojsk w walkach we Włoszech i Francji

– Polacy w walkach o Belgię i Holandię w latach 1944–1945

– okoliczności powstania oraz działania zbrojne 1. i 2. Armii Wojska Polskiego – znaczenie terminów: linia Gustawa, podhalańczycy, karpatczycy, kościuszkowcy, LWP


– omawia udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów, sytuuje w czasie i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny (9.2)Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Polacy podczas II wojny światowej.

6. Sprawdzian wiadomości

1. Nowy podział

świata


– konferencja w Poczdamie

– bilans wojny, traktaty pokojowe z Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią

– powstanie ONZ

– ekspansja komunizmu w Europie, żelazna kurtyna

– zmierzch dawnych mocarstw: Francji i Wielkiej Brytanii

– pozycja USA i ZSRR na arenie międzynarodowej

– doktryna Trumana

– plan Marshalla i jego skutki dla Europy

– rywalizacja mocarstw o wpływy w Azji, wojna koreaoska

– powstanie NATO

– zimna wojna

– znaczenie terminów: reparacje powojenne, resorty siłowe, żelazna kurtyna, doktryna

Trumana, plan Marshalla, zimna wojna, Karta Narodów Zjednoczonych, pakt

północnoatlantycki– omawia bezpośrednie skutki II wojny

światowej, dzieląc je na polityczne, społeczne,

gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem

przesunięd ludności w środkowej Europie (7.7)

– wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji

antyhitlerowskiej, opisuje początki zimnej

wojny (10.1)

– charakteryzuje sojusze polityczno-militarne

NATO i Układu Warszawskiego, sytuuje je na

mapie (10.3)

– omawia konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys kubański, uwzględnia rolę ONZ (10.7)
2. Początki władzy komunistów w Polsce

– Manifest PKWN, powołanie Rządu Tymczasowego w Lublinie

– ustalenie nowych granic Polski

– utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

– przesiedlenia ludności, akcja „Wisła”

– walka z opozycją i podziemiem niepodległościowym

– referendum z 1946 r.

– wybory w styczniu 1947 r. i ich konsekwencje

– znaczenie terminów: PKWN, Kresy Wschodnie, akcja „Wisła”, pogrom, repatrianci,

Ziemie Odzyskane, WiN, proces szesnastu, PSL, referendum, podziemie

niepodległościowe, Blok Demokratyczny– wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy

w Polsce przez komunistów (11.1.)

– analizuje zmiany terytorialne, straty

ludnościowe, kulturowe i materialne Polski

poniesione w następstwie II wojny światowej

(8.4.)
3. Odbudowa powojenna

– odbudowa zniszczeń wojennych

– reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu

– „bitwa o handel”

– industrializacja kraju, gospodarka planowa (plan 3-letni, plan 6-letni)

– przymusowa kolektywizacja wsi

– znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, „bitwa o handel”,

gospodarka planowa, industrializacja, kolektywizacja, PGR, PKPG


– analizuje zmiany terytorialne, straty

ludnościowe, kulturowe i materialne Polski

poniesione w następstwie II wojny światowej

(8.4)


– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3)

4. Polska w czasach stalinizmu

– proces przejmowania pełnej kontroli politycznej przez komunistów

– utworzenie PZPR

– represje wobec podziemia niepodległościowego

– walka z Kościołem katolickim, próby jego podporządkowania władzy

– uchwalenie konstytucji w 1952 r.

– kult jednostki, sowietyzacja kultury, socrealizm

– propaganda, monopolizacja informacji

– stosunek władzy do młodego pokolenia

– życie społeczne i polityczne w „małej ojczyźnie” ucznia w okresie stalinowskim – znaczenie terminów: PZPR, sowietyzacja, stalinizacja, socrealizm, kult jednostki, odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, nomenklatura, ZMP


– omawia system represji stalinowskich

w Polsce, ocenia jego skutki (11.2)

– ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła

katolickiego w PRL-u (11.5)

– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3)

5. Niemcy po II wojnie światowej

– powojenna polityka mocarstw wobec Niemiec

– strefy okupacyjne w Niemczech, blokada Berlina Zachodniego

– utworzenie RFN i NRD

– powstanie berlińskie w czerwcu 1953 r.

– budowa muru berlińskiego

znaczenie terminów: proces norymberski, denazyfikacja, dekartelizacja, Sojusznicza

Rada Kontroli, Bizonia, Trizonia, blokada Berlina Zachodniego, powstanie berlińskie,

mur berliński, chadecja, Bundestag– opisuje okoliczności oraz ocenia skutki powstania NRD i RFN (10.2)6. Koniec stalinizmu

- ZSRR po II wojnie światowej

- śmierć J. Stalina i jej skutki polityczne

- XX Zjazd KPZR, odwilż w ZSRR

- stosunki polityczne ZSRR z Jugosławią

- układ warszawski

- powstanie węgierskie z 1956 r.

- znaczenie terminów: odwilż, destalinizacja, tajny referat Chruszczowa, układ
warszawski, powstanie węgierskie


– opisuje, wyjaśnia i ocenia przemiany

polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR

w latach 1945–1991 (10.10)

– wymienia państwa pozostające w strefie

wpływów ZSRR, przedstawia wydarzenia na

Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji

w 1968 r. (10.4)
7. Polski Październik

– wpływ śmierci J. Stalina na sytuację polityczną w Polsce

– walka frakcji wewnątrz PZPR

– Czerwiec ‘56 (wystąpienia robotników w Poznaniu)

– objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez W. Gomułkę

– zakończenie odwilży w Polsce

– znaczenie terminów: stalinizm, odwilż, frakcja partyjna, aparat bezpieczeństwa,

puławianie, natolińczycy, Czerwiec ‘56, polski Październik, towarzysz Wiesław,

destalinizacja, bikiniarze– omawia system represji stalinowskich

w Polsce, ocenia jego skutki (11.2)

– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3)

– porównuje przyczyny i skutki kryzysów

z 1956 r., 1968 r., 1970 r. oraz 1976 r. (11.4)

– ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła

katolickiego w PRL-u (11.5)

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Polska i świat po II wojnie światowej.

8. Sprawdzian wiadomości

1. Droga ku wspólnej Europie

– rozwój integracji europejskiej

– rozwój systemu demokratycznego w Europie Zachodniej

– współpraca gospodarcza państw komunistycznych (RWPG)

– znaczenie terminów: plan Schumana, EWWiS, EWG, Euroatom, Komisja Europejska,

Unia Europejska, Parlament Europejski, układ z Schengen, RWPG


– przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej (10.13)

– charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego, sytuuje je na mapie (10.3)

2. Daleki Wschód po II wojnie światowej

– wojna domowa w Chinach, powstanie ChRL

– rozwój Japonii

– wojna koreańska

– konflikt wietnamski

–dekolonizacja Indochin

– znaczenie terminów: „Wielki Skok”, rewolucja kulturalna, czerwona książeczka,

„brudna wojna”, Vietcong, Czerwoni Khmerzy


– opisuje proces dekolonizacji oraz ocenia jego

następstwa, uwzględniając rolę ONZ (10.5)

– omawia konflikty zimnej wojny, w tym wojny

w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys

kubański, uwzględnia rolę ONZ (10.7)

– omawia przemiany w Chinach po II wojnie

światowej (10.9)
3. Rozpad systemu kolonialnego

– kryzys systemu kolonialnego po zakończeniu II wojny światowej

– uzyskanie niepodległości przez Indie

– konflikt indyjsko-pakistański

– dekolonizacja Azji

– procesy dekolonizacyjne w Afryce

– problemy krajów Trzeciego Świata

– znaczenie terminów: mocarstwa kolonialne, system kolonialny, dekolonizacja, Trzeci

Świat, państwa niezaangażowane, Rok Afryki, apartheid– opisuje proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając rolę ONZ (10.5)4. Konflikty na Bliskim Wschodzie

– powstanie Izraela

– konflikt Izraela z państwami arabskimi

– problem palestyński

– wojny sześciodniowa i Jom Kippur

– Bliski Wschód jako teren rywalizacji mocarstw

– rewolucja islamska w Iranie, wojna iracko-irańska

– wojny w Zatoce Perskiej

– znaczenie terminów: Bliski Wschód, problem palestyński, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, rewolucja islamska, OWP, rewolucja islamska, muzułmańscy fundamentaliści– opisuje proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając rolę ONZ (10.5) – wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego (10.8)5. Blok wschodni w latach 60. i 70

– rządy Chruszczowa

– kryzys kubański

– ZSRR pod rządami Breżniewa

– interwencja w Czechosłowacji

– wyścig zbrojeń

– znaczenie terminów: kryzys kubański, lądowanie w Zatoce Świń, doktryna Breżniewa,

praska wiosna, wyścig zbrojeń


– opisuje, wyjaśnia i ocenia przemiany

polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR

w latach 1945–1991 (10.10)

– wymienia państwa pozostające w strefie

wpływów ZSRR, przedstawia wydarzenia na

Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji

w 1968 r. (10.4)

– omawia konflikty zimnej wojny, w tym wojny

w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys

kubański, uwzględnia rolę ONZ (10.7)

6. Przemiany społeczne i kulturowe w latach 60.

– zmiany obyczajowe, nowe tendencje w kulturze i modzie

– ruchy kontestatorskie

– terroryzm lewacki

– ruchy kobiece

– walka z segregacją rasową

– laicyzacja społeczeństw zachodnich

– sobór watykański II

– znaczenie terminów: komercjalizacja, feminizm, dzieci kwiaty, ruch hipisowski,

terroryzm, nauka społeczna Kościoła katolickiego, ruch ekumeniczny


- opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II
wojnie światowej (10.12)

- wyjaśnia znaczenie soboru watykańskiego II


dla przemian w Kościele katolickim w 2. poł.
XX w. (10.6)7. Mała stabilizacja

– polityka gospodarcza i zagraniczna W. Gomułki

– konflikt władz z Kościołem katolickim

– cechy charakterystyczne małej stabilizacji

– Marzec ’68 i Grudzień ‘70

– odsunięcie od władzy Gomułki

– znaczenie terminów: opozycja wewnątrzpartyjna, mała stabilizacja, obchody

Millenium, list duszpasterski biskupów, List 34, Marzec ‘68, „komandosi”,

antysemityzm, Grudzień ‘70– charakteryzuje sojusze polityczno-militarne

NATO i Układu Warszawskiego, sytuuje je na

mapie (10.3)

– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3)

– porównuje przyczyny i skutki kryzysów

z 1956 r., 1968 r., 1970 r. oraz 1976 r. (11.4)

– ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u (11.5)

8. Rządy Edwarda Gierka

- polityka wewnętrzna i zagraniczna E. Gierka

- reforma administracyjna

- inwestycje gospodarcze w czasach E. Gierka

- zmiany w konstytucji

- nowy kryzys gospodarczy

- Czerwiec ’76 (wystąpienia robotników)

- ożywienie ruchów opozycyjnych

- wybór kardynała K. Wojtyły na papieża, jego pierwsza pielgrzymka do Polski

- znaczenie terminów: cud gospodarczy na kredyt, Czerwiec ‘76 , opozycja, KOR, Wolne
Związki Zawodowe, drugi obieg, konklawe, Pewex, ROPCiO


– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3.)

– porównuje przyczyny i skutki kryzysów

z 1956 r., 1968 r., 1970 r. oraz 1976 r. (11.4.)

– wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II

dla przemian politycznych w Polsce (12.1.)

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Polska i świat w II połowie XX w.

9. Sprawdzian wiadomości

1. Kryzys i upadek komunizmu w Europie

– kryzys wewnętrzny w ZSRR

– wkroczenie wojsk radzieckich do Afganistanu

– ZSRR w latach 80. – objęcie rządów w ZSRR przez M. Gorbaczowa (pierestrojka,

głasnost)

– wzrost znaczenia sił opozycyjnych w bloku państw komunistycznych

– problemy gospodarcze państw demokracji ludowej

– Jesień Ludów

– walka o władzę, rozpad ZSRR

– znaczenie terminów: opozycja, KBWE, komitety helsińskie, Karta 77, pierestrojka,

głasnost, Jesień Ludów, aksamitna rewolucja, Wspólnota Niepodległych Państw– wymienia państwa pozostające w strefie wpływów

ZSRR, przedstawia wydarzenia na Węgrzech w 1956

r. i w Czechosłowacji w 1968 r. (10.4)

– omawia konflikty zimnej wojny, w tym wojny

w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys

kubański, uwzględnia rolę ONZ (10.7)

– opisuje, wyjaśnia i ocenia przemiany w ZSRR

w latach 1945–1991 (10.10)

– charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne

w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r. (10.11)

– przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii

Europejskiej (10.13)

2. Polska droga do wolności

– strajki latem 1980 r.

– podpisanie porozumień sierpniowych

– powstanie NSZZ „Solidarność”

– stan wojenny

– nieudane próby reform gospodarczych

– ostatnie lata PRL (zabójstwo księdza J. Popiełuszki, strajki w 1988 r. )

– obrady i postanowienia okrągłego stołu

– wybory czerwcowe w 1989 r. (klęska komunistów)

– znaczenie terminów: porozumienia sierpniowe, 21 postulatów, wydarzenia bydgoskie,

stan wojenny, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, obrady okrągłego stołu, Komitet

Obywatelski, lista krajowa, wybory czerwcowe, sejm kontraktowy


– przedstawia realia gospodarcze i społeczne

w PRL-u (11.3)

– ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła

katolickiego w PRL-u (11.5)

– wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla

przemian politycznych w Polsce (12.1)

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych

z 1980 r., ocenia rolę Solidarności w przemianach

politycznych i ustrojowych (12.2)

– przedstawia okoliczności wprowadzenia

i następstwa stanu wojennego (12.3)

– wymienia i tłumaczy najważniejsze postanowienia

okrągłego stołu (12.4)
3. Polska po 1989 r.

– powstanie koncepcji: wasz prezydent, nasz premier

– wybór W. Jaruzelskiego na prezydenta

– powstanie rządu T. Mazowieckiego

– przemiany ustrojowe

– hiperinflacja i reformy gospodarcze L. Balcerowicza

– ustąpienie Jaruzelskiego, wybór na prezydenta L. Wałęsy

– pierwsze demokratyczne wybory do parlamentu, uchwalenie małej konstytucji

w 1992 r.

– wycofanie wojsk radzieckich z Polski

– spory polityczne, bilans rządów po 1991 r.

– wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej

– znaczenie terminów: przemiany ustrojowe, hiperinflacja, reformy Balcerowicza,

gospodarka wolnorynkowa, sejm kontraktowy, „wojna na górze”, wybory powszechne,

lustracja, dekomunizacja– charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-

gospodarcze i kulturowe po 1989 r. (12.5)

– przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie

wstąpienia Polski do NATO oraz Unii Europejskiej

(12.6)
4. Europa i świat na przełomie XX i XXI w.

– hegemonia Stanów Zjednoczonych

– konflikty zbrojne po 1989 r. (wojna w Jugosławii, konflikty na terenie byłego ZSRR)

– interwencje zbrojne USA

– atak na WTC, ogłoszenie wojny z terroryzmem

– wzrost znaczenia gospodarczego strefy azjatyckiej

– znaczenie terminów: NAFTA, Al-Kaida, WTC, masakra na placu Tiananmen– przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej (10.13)5. Wyzwania

współczesnego

świata


– nowe środki komunikacji i przekazu informacji

– cechy współczesnej kultury

– rozwój turystyki i wypoczynku

– rozwój gospodarki

– zagrożenia ekologiczne

– wzrost kontrastów społecznych, zderzenie cywilizacji i rodzące się konflikty

– znaczenie terminów: Internet, telefonia komórkowa, popkultura, amerykanizacja


– opisuje zmiany kulturowe i społeczne na świecie po II wojnie światowej (10.12.)Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Upadek komunizmu – świat w nowej epoce.

Sprawdzian wiadomościRoczny plan pracy z historii dla klas III

a/b, c/d, e/f, g/h
Liceum Ogólnokształcącego

Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.


na rok szkolny 2016/2017

Nauczyciel: Elżbieta PalinowskaOpracowany na podstawie

Katarzyna Panimasz Program nauczania historii i społeczeństwa dla szkół liceum i technikum
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna