Masarykova univerzitaPobieranie 0,96 Mb.
Strona4/16
Data25.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Titulky


Titulky se rozumí psaný text zobrazený obvykle na spodní části obrazu, zastupující herecké dialogy a další jazykové prvky, které ztvárňují visuální obraz (písmena, nápisy, popisky) nebo hudební stopu (písně).14
    1. Dabing


Dabing označuje nahrazení originálního zvukového záznamu, zahrnujícího dialogy herců, za cílový jazyk, který má reprodukovat výchozí sdělení tak, aby zvuky a pohyby rtů herců byly co nejlépe synchronizovány.15

Umělecký dabing by měl věrně zobrazovat a dodržovat faktický obsah a reálie, dále sociální prostředí postav a všechny charakteristické rysy, dějový spád a synchronnost textu. Díky těmto aspektům pak mohou interpreti dosáhnout co nejlepšího hereckého výkonu, který je řízen režisérem. Připojíme-li k tomu kvalitní zvuk, dobře zpracované překlady a podtitulky, nazpívané písně atd., to vše na co nejvyšší profesionální úrovni, můžeme mluvit o uměleckém dabingu.

Samozřejmě i historie dabingu se odvíjí od historie a vývoje kinematografie. Na rozdíl od kinematografie však o historii dabingu a vlastně i audiovizuálního překladu nemáme k dispozici mnoho materiálů. Zájem o dabing přišel s uvedením psaného jazyka na obrazovku v tichém filmu pro doplnění obrazové složky. V tom momentě se tento druh překladu stal nezbytným pro porozumění filmového vyprávění. Potenciál němého filmu coby druh univerzálního vizuálního esperanta zanikal dlouho před příchodem zvukového filmu, jelikož od jejich počátku mezititulky byly vkládány mezi jednotlivé scény filmu, psané v jazyku producenta daného filmu. Tyto mezititulky pomáhaly rozvinout děj.16

Dabing, jeden z nejstarších způsobů audiovizuálního překladu, je používaný zejména v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Po celém světě jsou dabovány především filmy pro děti, a to i v zemích, které se vždy dabingu bránily, např. Portugalsko, Dánsko či Norsko.


    1. Voice-over


Voice-over neboli lektor probíhá za snížení originálního zvuku na minimální sluchovou úroveň, aby mohl být následně překryt nahrávkou překladu v cílovém jazyku a nahrávka byla dostatečně srozumitelná. V běžné praxi to vypadá tak, že divák nejdříve na okamžik slyší originální zvuk, než se spustí čtení překladu, tento překlad pak také končí několik sekund před koncem původního projevu, takže divák opět na okamžik uslyší originální zvuk.17

V polském televizním žargonu je voice-over známý jako szeptanka. Pojem voice-over pochází z filmových věd, němý film se od úplných počátků kinematografie, na konci roku 1890, opíral právě o četbu lektora najatého pro uvádění komentáře pro publikum.18


    1. Jazyk filmu


Jazyk filmu – podobně jako každý jiný jazyk – představuje systém znaků sloužící k dorozumívání se, k výměně informací mezi členy společnosti, kteří tento systém uvádějí k životu. Filmový jazyk nebudeme analyzovat pouze prostřednictvím jazykovědných teorií, jelikož tak, jak pro tvorbu jazyka obecně je důležitá kombinace fonémů a morfémů, tak pro jazyk filmu je důležité spojení obrazu a slova obohaceného o zvukové elementy, čili spojení znaků v oblasti lingvistiky (dialogová listina a částečně scénář) a nelingvistické oblasti (částečně scénář, ale především vize režiséra).19 Autor filmového textu komunikuje s obecenstvem pomocí stálého počtu komunikačních pásem jako je obraz, psaný jazyk, hlas, hudba a zvukové efekty. Realizace těchto zmíněných pásem probíhá výhradně přes čtyři následující sémiotické kanály: sluchově-vizuální, sluchově-neverbální, vizuálně-verbální, vizuálně-neverbální. Tyto přenosové kanály jsou analyzované v průzkumech nad filmovým překladem i jeho mnohojazyčnými realizacemi.20
    1. Jazyk mluvený a jazyk psaný


Vytváříme-li titulky, můžeme narazit na problém střetu spisovné a obecné češtiny. Musíme totiž zohlednit dva protichůdné fakty. Na jednu stranu bychom se v titulcích měli stylisticky držet jazyku originálu, ale na druhou stranu je potřeba respektovat pravidla psaného textu. Ta vycházejí ze spisovné češtiny, která je kodifikována mluvnicí, slovníky a Pravidly českého pravopisu, a od obecné češtiny, kterou běžně mluvíme, se dosti odlišuje. Alternatywy 4 je komedie popisující lidi z různých poměrů, tudíž jejich způsob mluvy vybízí k překladu
s použitím hovorové řeči. Pokud ovšem tuto řeč zapíšeme, některé výrazy budou působit nevhodně, což nás donutí text poupravit. Ve výsledku pak mohou být titulky spisovnější než dabing stejného filmu. Vzhledem k tomu, že u titulků často platí „čím méně znakům, tím lépe“, může být ona spisovnost výhodou.21 Jazyk filmu, to nejsou jen slova, která slyšíme
z úst herců, jsou to také jednotlivé obrazy, barvy, hudba a pohyb. Pohyb obrazů za pomocí různých prostředků výrazových i zvukových.

U otázky, zdali je vhodnější film opatřit titulky nebo nadabovat, stojí v prvopočátku za zvážení, zda je vůbec vhodné ptát se takto konkrétně. Oba tyto typy převodu mají svá pro a proti. Záleží na tom, jaký film či pořad překládáme. Pro některé je vhodnější dabing, pro jiné zase titulky. Podle některých titulky narušují obrazovou kompozici, jiní zase soudí, že dabing je špatný už z principu, a že dabovaný film přestává být sám sebou. Také záleží na tom, pro koho je film určen. Například jako nevhodné se jeví vytvářet titulky místo dabingu ve filmu pro děti.

Dle Diaz Cintas je výhodnější metodou titulkování, které prošlo největším vývojem. Je to metoda nejrychlejší a nejlevnější pro zrealizování.22

    1. Dabing nebo titulky?


Jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Podívejme se tedy na rozdělení zemí na základě dominujícího způsobu překládání podle Gottlieba.23 Jednak to jsou země zdrojového jazyka, čili především anglofonní země, kde se příliš nesetkáváme s cizojazyčnou produkcí. Dále to jsou dabingové země, zejména země, kde se hovoří francouzsky, italsky, španělsky, německy. Další skupinou jsou země titulkující, jako například malé evropské i mimoevropské země. Nakonec to jsou země využívající lektora (voice-over), a to je především Polsko či Rusko. Gottliebovo dělení však není zcela adekvátní v případě Polska, jelikož například nebere
v potaz rozdíly mezi překladem filmů, které jsou uvedeny v kinech, a filmy televizními. Toto dělení však již samozřejmě ztrácí na aktuálnosti, což způsobil např. vývoj nových technologií. K určitému vývoji došlo i ve Španělsku, kdysi dabingové zemi, kde se častěji začaly objevovat španělské titulky. Opačný proces proběhl v Řecku v případě seriálů z jižní Ameriky.24 V jiných případech jsou filmy k dostání s dabingem i titulkami jak v kině, tak na DVD. Vzhledem k různým preferencím diváka i v Polsku můžeme jít do kina na film s titulky nebo s dabingem dle našeho výběru. Tento výběr byl např. u heptalogie Harry Potter. Co se týče sporu mezi dabingem a titulky, nakonec výběr stejně náleží divákovi.25

Přehled evropských zemí a jejich preferencí týkajících se audiovizuálního překladu26dabing

titulky

lektor

dabing i tituky

Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Česká republika, Slovensko, Turecko, Ukrajina

Albánie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Velká Británie, Srbsko, Slovinsko, aj.

Polsko (TV), Rusko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva

Belgie*, Bulharsko**

* na území Valonska převládá dabing, na území Vlámska titulky

** dabing pro TV seriály, titulky ve filmech, některé programy přeloženy lektorem, ale


s nějméně čtyřmi hlasy1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna