Masarykova univerzitaPobieranie 0,96 Mb.
Strona1/16
Data25.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

MASARYKOVA UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky

Polský jazyk a literatura

Gabriela Štefanová

PROBLEMATIKA FILMOVÉHO PŘEKLADU:

TITULKY A DABING S UKÁZKAMI PŘEKLADU VYBRANÝCH FRAGMENTŮ SERIÁLU ALTERNATYWY 4

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Magdalena Krzyżanek

2015


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracovala samostatně,

pouze s využitím uvedených pramenů a literatury.
V Brně dne ……………………

….................................................

Gabriela Štefanová

Poděkování

Zde bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Magdaleně Krzyżanek

za cenné rady a připomínky.

Obsah

Obsah 4

Úvod 6


1. Teorie překladu 8

1.1.Překladatelský proces 8

1.2.Překlad vlastních jmen 11

2.Titulky vs. dabing 13

2.1.Audiovizuální překlad 13

2.2.Titulky 13

2.3.Dabing 13

2.4.Voice-over 14

2.5.Jazyk filmu 14

2.6.Jazyk mluvený a jazyk psaný 15

2.7.Dabing nebo titulky? 16

3.Historie: První tituky a první dabing 18

3.1. Rozvoj kinematografie ve světě 18

3.2. Česko 19

3.3. Polsko 20

4.Tvorba titulků 20

4.1.Standardy kvality v titulkování 20

4.2.Dialogová listina 22

4.3.Prostor a čas 23

4.4.Členění titulků 25

4.5.Kondenzace a vypouštění 25

4.6.Interpunkce 26

4.7.Překladatelské univerzálie 27

5.Tvorba dabingu 29

5.1.Obrazový záznam 29

5.2.Originální dialogová listina a překlad 30

5.3.Úprava dialogů 30

5.4.Další složky dabingu 31

Závěr 35

Resumé 37

Bibliografie 39

Přílohy 40

Úvod


Asi před dvěma roky jsem četla článek pojednávající o tom, zda má sledování dabovaných filmů vliv na znalost cizích jazyků. „Byli by Češi bez dabingu zdatnější v cizích jazycích?“ Hned v úvodu článku je popsána osobní zkušenost jistého studenta, který přiznal, že jeho angličtina se značně zlepšila až díky sledování filmů a seriálů v originálním znění. Já sama jsem do té doby sledovala zahraniční filmy převážně s dabingem. Český dabing jsem vždy hodnotila jako dobrý. Zvláště ve svých počátcích byl vysoce ceněn a říká se, že Česko patří mezí dabingové velmoci. Po přečtení článku mi ovšem stačila krátká chvilka
k zamyšlení, abych si uvědomila, že na závěru, že sledování filmů v originálním jazyce přispívá ke zlepšení jazykových znalostí, něco bude. Začala jsem tedy o této skutečnosti více přemýšlet a od té doby upřednostňuji filmy s titulky. Mnoho lidí by jistě namítlo, že když přijdou po práci domů unavení, raději zvolí „oddechovou“ verzi, čili film dabovaný. Je opravdu tak namáhavé soustředit se, dejme tomu, dvě hodiny na titulky a naslouchat cizímu jazyku?

Odtud se pomalu dostávám k tématu mé bakalářské práce. Ještě před začátkem mého prvního semestru v rámci studia polského jazyka jsem se začala seznamovat např. s polskou hudbou, což byl nejjednodušší a pro mě i nejpříjemnější způsob, jak si polštinu naposlouchat a naučit se první slovíčka. Později jsem se díky novým přátelům z Polska seznamovala i


s filmem a dostala jsem mj. tip na seriál Alternatywy 4. Jedná se o kultovní seriál, jak se můžeme dočíst na mnohých polských webech, který se před časem začal znovu vysílat
v polské televizi. Režisérem je Stanisław Bareja, autor proslulého filmu Miś. Alternatywy 4, to jsou humorné scénky se skrytým podtextem, děj protkaný kousavou ironií a výsměchem namířeným proti životu a událostem odehrávajícím se v období PRL.1 Je to satira na nedostatky doby, místy až surrealistická. Seriál byl natočen v 80. letech, na obrazovky se však dostal až na přelomu let 1986 a 1987, a k tomu ve verzi opatřené cenzurou. Hlavním tématem je čekání seriálových postav na přidělení nových bytů. Poté, co se vybraní šťastlivci dočkají a nastěhují do jednoho domu, rozjíždí se série příhod provázaných dobovými událostmi. Jejich společnému soužití kraluje domovník paneláku Anděl.

Nejenom díky tomuto seriálu, ale i díky dalším filmům, jsem se začala více zajímat


o tvorbu titulků a o titulkování obecně. Tato práce však nepojednává pouze o titulkování, je zde zahrnuta i problematika dabingu. Předmětem mé práce je konfrontace těchto dvou způsobů překladu filmu, tedy audiovizuálního překladu, a zmapování preferencí jednotlivých zemí. Práce se skládá z pěti částí. V první části se věnuji teorii překladu všeobecně a vysvětluji zde některé jevy, se kterými se překladatel často setkává. Druhá část je zaměřena na konfrontaci titulkování a dabingu nejen v rámci Česka a Polska, a vymezuji zde základní pojmy spojené s filmovým překladem. V další kapitole popisuji historii a vývoj filmu, které jsou spjaty s vývojem titulkování a dabingu. Připojuji zde i informaci o dalším možném způsobu překladu filmu, kterým je voice-over, v Polsku zvaný lektor. V posledních dvou kapitolách, které jsou zároveň praktické, vysvětluji způsob a fáze tvorby titulků a dabingu. Nechybí zde samozřejmě ukázky vlastního překladu a mnou přeložený první díl seriálu.

1. Teorie překladu


Pro začátek bych ráda přiblížila teorii překladu obecně. Položím-li si otázku co je to překlad a kde všude se můžeme s překladem setkat, napadá mě, že již od pradávna lidstvo využívá různých technik překládání, třebaže to není vždy překlad v pravém slova smyslu. Jestliže nám tu za celou historii různé národy a civilizace zanechaly po sobě stopy své existence prostřednictvím nejrůznějších památek, včetně psané literatury, a tedy i písma, vědci zkoumajíc tyto pozůstatky historie, jednoduše řečeno, překládají jejich význam. Snaží se vysvětlit jejich podstatu. Překlad se může skrývat za různými skutečnostmi a sloužit různým účelům. Pro spoustu věcí a situací, se kterými se denně setkáváme, máme dohodnuté konkrétní symboly. Jsou ovšem i takové situace, na které nenarazíme za celý život, jelikož jsou spojeny jen s konkrétní skupinou lidí. Jsou to např. Braillovo písmo a znaková řeč, které slouží pro dorozumívání se zrakově postiženými či hluchoněmými lidmi. Dorozumívacím prostředkem telegrafie neboli přenos zpráv na velkou vzdálenost, je Morseova abeceda. Pro komunikaci na moři slouží tzv. námořní vlajková abeceda, v armádě je využívaná hláskovací tabulka. A to nás přivádí ke klíčovému pojmu. Dorozumívání neboli komunikace. Komunikace lidí různých národností. Snaha, touha a potřeba porozumět jeden druhému. To je podle mě podstata překladu a důvod, proč se učit překladatelskému řemeslu a osvojit si umění kvalitního překladu.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna