Marketing międzynarodowy (pytania – 1998)Pobieranie 128,23 Kb.
Strona1/2
Data02.12.2017
Rozmiar128,23 Kb.
  1   2

1 CZYM ZAJMUJE SIĘ MARKETING MIĘDZYNARODOWY ?

2 GOSPODARKA ŚWIATOWA I JEJ EWOLUCJA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

3 NA CZYM POLEGA GLOBALIZACJA MARKETINGU ?

4 RYNKI ZAGRANICZNE.

5 OTOCZENIE EKONOMICZNO-TECHNOLOGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

6 OTOCZENIE KULTUROWE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH I JEGO WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ.

7 MARKETING MIĘDZYNARODOWY A OTOCZENIE POLITYCZNO-USTROJOWE W DANYM KRAJU.

8 WPŁYW SYSTEMÓW RELIGIJNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ.

9 ZNACZENIE PODZIAŁÓW NARODOWOŚCIOWYCH I ETNICZNYCH W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ.

10 STRUKTURA KLASOWA SPOŁECZEŃSTW A DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA.

11 POLITYKA SEGMENTACJI W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

12 MIĘDZYNARODOWY „IMAGE” MARKI I ZNAKU TOWAROWEGO.

13 METODY BADANIA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH.

14 STRATEGIE EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE.

15 RYZYKO HANDLOWE A WYBÓR STRATEGII W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM.

16 LICENCJE I TRANSAKCJE „KNOW-HOW” W MARKETINGU MIĘDZYNARODOWYM.

17 ROLA „FRANCHISINGU” W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM.

18 MIĘDZYNARODOWE STRATEGIE CENOWE.

19 OUTSOURCING I SUB-CONTRACTING DZIAŁALNOŚCI ZAGRANICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

20 STRATEGIA LUK RYNKOWYCH (ZALETY I WADY).

21 POLITYKA IMITACJI PRODUKTU (ZALETY I WADY).

22 POLITYKA KOOPERACJI I ALIANSÓW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

23 SPÓŁKI CYWILNE I HANDLOWE (PODZIAŁ I GŁÓWNE CECHY).

24 KARTELE, KONCERNY I TRUSTY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM.

25 MIĘDZYNARODOWE FORMUŁY HANDLOWE („INCOTERMS”).

26 METODY ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

OTOCZENIE PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW

  1. CZYM ZAJMUJE SIĘ MARKETING MIĘDZYNARODOWY ?

RYNEK MIĘDZYNARODOWY – powstał na skutek międzynarodowego podziału pracy realizowana przez międzynarodową wymianę towarów.

MARKETING MIĘDZYNARODOWY – to prowadzenie dzialalności marketingowych na jednym lub kilku rynkach zagranicznych, muszą zdecydować w jakim stopniu dostosować strategie marketingowe do lokalnych warunków. Producent może stosować jednolite strategie marketingowe gdyż ujednolicenie produktu, reklamy, kanałów dystrybucji i inne elementy marketingu gwarantują niższe koszty ale także dostosowuje elementy marketingu do każdego rynku docelowego ponosząc przez to większe koszty ale spodziewając się większego udziału w rynku i wyższego zysku.


  1. GOSPODARKA ŚWIATOWA I JEJ EWOLUCJA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Ewolucja struktury gosp. po II wojnie światowej. Przeobrażenia strukturalne dzielą się na 3 etapy (1945-1990).

1 faza – po zakończeniu wojny. Europa była zniszczona jedynie neutralna Szwajcaria wyszła nienaruszona. Znacząco wpłynęły Niemcy – okupacja. W wojnie nie uczestniczyły USA ale Churcill wystąpił z ideą zjednoczenia Europy i Ameryki. Na innych kontynentach też zniszczenia. Jedynie w USA gospodarka rozwinęła się na skutek wojny poprzez dostawy broni.


2 faza – plan Marshalla – sformułował rząd USA. Kraje Europy Zachodniej czekały na pomoc. W tym czasie Europa została podzielona na 2 bloki polityczne Wschodni i Zachodni. Niestety Wschodni blok nie mógł wziąć udziału w pomocy przez USA gdyż hamowany był ze strony ZSRR. ZSRR uważało, że to będzie hamowało jej rozwój. W fazie tej zaczął swoją działalność BANK ŚWIATOWY (IBRD) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Powstały one pod koniec II Wojny Światowej, ale tak naprawdę zaczęły działać dopiero w latach 50. Są to dwie organizacje systemu ONZ (wszystkie państwa traktowane są na równi jednak uczyniono 2 wyjątki.

  • (IBRD i IMF są organizacjami finansowymi otrzymały inny status (spółki cywilnej wyemitowały akcje, które mogły być nabywane przez rządy państw, 1 akcja = 100.000$. Państwa o największym potencjale miały około 30%. W tej chwili USA ma najwięcej ok. 20% i jej pozycja jest ogromna. Polska początkowo wstąpiła a po 4 latach wycofała się ponieważ nie spełniała poleceń. ZSRR nigdy nie należało. Od początku był negatywnie nastawiony do BRD i IMF, co rzutowało na sąsiednie państwa. Faza ta trwała od początku lat 50 do 70.

3 faza – trwa od lat 50 do dziś.

Europa odbudowana, prężna. Jeszcze istniał socjalizm radziecki. Na mapie 3 giganty (centra gospodarcze świata).


  1. Ameryka Płn. (USA, Kanada, Meksyk),

  2. Europa Zach. EWG, UE,

  3. Azja Płn-Wsch, - Korea, Japonia, Tajwan, Malezja, Singapur.
  1. NA CZYM POLEGA GLOBALIZACJA MARKETINGU ?

Koncepcja marketingu zakłada, że konsumenci różnią się pod względem potrzeb oraz programy marketingowe są bardziej skuteczne gdy zostają dostosowane do każdej grupy docelowych konsumentów. Ponieważ stosuje się to w kraju powinno być to tym bardziej przekonywujące w stosunku do rynków zagranicznych, gdzie warunki gospodarczo-polityczne i kulturowe znacznie się od siebie różnią. Standaryzacja (globalizacja) – w skali globalnej zmniejszają koszty i tworzą silną markę. Świat się staje wspólnym rynkiem, na którym ludzie bez względu na to gdzie mieszkają, pragną tych samych produktów i tego samego stylu życia. Globalne przedsiębiorstwa muszą pominąć różnice pomiędzy krajami oraz kulturami i zamiast tego skoncentrować się na zaspokojeniu uniwersalnych potrzeb konsumentów. Bardziej jednolity rynek światowy zostaje tworzony przez nowe technologie w zakresie komunikacji i transportu. Ludzie na całym świecie chcą tych samych prostych rzeczy, które czynią życie łatwiejszym i sprawiają, że mają więcej wolnego czasu i siły nabywczej.


  1. RYNKI ZAGRANICZNE.

Nowoczesne gospodarki dizłają na zasadzie podziłu pracy,gdzie każda osoba specjalizuje się w produkcji czegoś,otrzymuje zapłatę i za te pieniądze kupuje inne rzeczy.W nowoczesnych gospodarkach występuje całe bogactwo rynków.Producenci kierują się ku rynkom zasobów(rynkom surowcowym,r.pracy,r.pieniężnym) dokonują zakupu zasobów,przekształcają je w towary i usługi,sprzedają pośrednikom,którzy z kolei sprzedają je konsumentom.Konsumenci sprzedają swoją siłę roboczą za co otrzymują pieniądze ,którymi płacą za nabyte towary i usługi.Istotną rolę odgrya także rynek instytucji rządowych.nabywa on towary na rynkach zasobów,producentów ,pośredników obciąża za te rynki podatkami(włącznie z rynkiem konsumentów) i z otrzymanych w ten sposób środków świadczy niezbędne usługi publiczne.Gospodarka narodowa każdego kraju i cała gosp.światowa składa się z całego kompleksu rynków wzajemnie powiązanych poprzez procesy wymiany.
Otoczenie ekonomiczne.

Istotnym czynnikiem kształtującym otoczenie otoczenie przedsiębiorstw dizałających w skali międzynarodowej jest zwiększenie różnorodnych powiązań między gospdarzami państw uczestniczących w międzynarodowej wymianie gospodarczej.Od 1900 r Europa straciła swą czołową pozycję w gospodarce światowej.W ostatnich dziesięcioleciach zwiększyła się liczba dominujących podmiotów międzynarodowej wymiany gospodarczej.Do liderów czyli Europy i USA dołączyła Japonia,a później grupa krajów nowo uprzemysłowionych Azji Płdn-Wsch.Na te kraje w 1988r przypadało 44% produkcji światowej.Znaczny wpływ na dynamikę światowych obrotów gospodarczych wywiera wzrost obrotów między uprzemysłowionymi krajami Zachodu,szczególnie wymiany gosp.między państwami UE.W tym regionie geograficznym daje się zaobserwować wysokie tempo wzrostu gosp,które jest związane z realizacją procesów dostosowawczych do nowych warunków działania UE po 1992r.Procesy integracyjne sprzyjają wzrostowi handlu międzynarodowego.Innym czynnikiem ekonomiczno-politycznym dla otoczenia przedsiębiorstw sa polityczne i ekonomiczne zmiany ustrojowe w krajach Eur.Wsch.Pewne zagrożenie wiąże się z niepewnością rozwoju wielostronnego systemu handlu światowego.W sferze wymiany towarowej można zauważyć stały wzrost prsji na ochronę rynków przez ograniczanie dostępu do nich.


Otoczenie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Podstawową cechą charakterystyczną dla otoczenia przedsiębiorstw jest jego zmienność i złożoność czyli turbulencja.Właściwość ta jest szczególnie istotną dla przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych gdzie wiąże się to z większym ryzykiem i niepenością.Turbulencja może być scharakteryzowana przez: wzrost nowości zmian,wzrost intensywności otoczenia,rosnącą złożoność otoczenia.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna