Marek CiesielskiPobieranie 333,65 Kb.
Strona1/3
Data15.04.2018
Rozmiar333,65 Kb.
  1   2   3

Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych ...

Hans-Christian Pfohl

Politechnika w Darmstadt, Niemcy

Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych łańcuch, cykl zamknięty, sieć

Logistyka w zintegrowanym systemie organizacyjnym1

Wyniki badań

W latach osiemdziesiątych w krajach przemysłowych wzrosło, ogólnie rzecz biorąc, znaczenie kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, która miała na celu uzyskanie strategicznej przewagi konkurencyjnej.2

Pisemna ankieta przeprowadzona w roku 1993 wśród 325 ekspertów ds. logis­tyki amerykańskiej Spółki Logistycznej Council of Logistics Management (CLM) dotyczyła przyszłego rozwoju logistyki i prowadzi, reasumując, do następujących sześciu konkluzji:3 • „Rynek globalny stworzy duże szanse dla logistyki i spowoduje dalekosiężne zmiany w funkcji, jaką spełnia logistyka. Rynek ten przyczyni się do powstania olbrzymich możliwości w dziedzinie outsourcingu, stawiając jednak jedno­cześnie wysokie wymagania w zakresie długości cyklu i czasu dostaw.

 • Jedyną możliwością przyspieszenia procesów i skrócenia długości cyklu jest wykorzystanie informacji.

 • Menedżer logistyki musi nauczyć się sterować przebiegiem procesów, które nie są realizowane przez własnych pracowników wzgl. przez własne przedsię­biorstwo. Zadanie to wymagać będzie całego szeregu nowych umiejętności
  w dziedzinie managementu.

 • Długość cyklu obejmuje wszystkie zasadnicze elementy funkcjonowania więk­szości „nowoczesnych” przedsiębiorstw. Skrócenie długości cyklu wywołuje szereg skutków: powoduje zadowolenie klientów, usprawnia serwis i obniża koszty ogólne. Skrócenie długości cyklu uznawane jest za jedno z najważ­niejszych zagadnień lat dziewięćdziesiątych.

 • Przesunięcie punktu ciężkości z producentów na odbiorców będzie oddziały­wać nie tylko na organizację logistyki, lecz w ogóle będzie miało wpływ na przyszłość logistyki.

 • Przetrwa tylko ten, kto będzie myślał w kategoriach globalnych.”

W trzech powyższych konkluzjach wyraźnie wymienione zostały elementy zintegrowanego systemu organizacyjnego w łańcuchu logistycznym. Model logistyki na dwudziesty pierwszy wiek, który opracowany został na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ekspertów i zilustrowany na rysunku 1, zawiera wraz z „łańcuchem logistycznym zintegrowanego systemu organizacyjnego” (supply chain), który jest centralnym punktem modelu oraz „propozycją rozwią­zania problemu w zintegrowanym systemie organizacyjnym”, będącej punktem wyjścia w analizie logistyki, dwa modelowe rozwiązania, które bezpośrednio odnoszą się do problematyki łańcucha logistycznego w zintegrowanym systemie organizacyjnym.


Model reintegracji logistycznej na wiek 21 (część I)

wymiar

1960–1970

1980–1990

wiek XXI

Punkt centralny

wewnętrzny (funkcjonalny)

przedsiębiorstwo

łańcuch logistyczny w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych

wydłużenie przestrzenne

regionalny

krajowy

globalny

organizacja

trwały

downsized

zespół wielofunkcyjny

pracownicy

biali, płeć męska

przejście

różne

technologia

czynność jednostkowa

czynność jednostkowa / sieć

sieć informacji

miernik wydajności

wydajność funkcjonalna

benchmarking / jakość

długość cyklu

podejście analityczne

trade-off

tworzenie modelu

rozwiązanie problemu
w zintegrowanym systemie organizacyjnym

kontrola kanału logistycznego

manufacturer Push

forma mieszana

customer Pull

Rys. 1. Opracowanie modelu logistyki (źródło: LaLonde/Powers (1993), s. 11)

W wyniku ankiety pisemnej przeprowadzonej w 1991 r. w USA wśród ponad 400 praktyków zajmujących się logistyką oraz na podstawie wywiadów przepro­wadzonych w 57 przedsiębiorstwach, uzyskano dane dotyczące powsta­wania ściślejszych stosunków pomiędzy instytucjami współpracującymi ze sobą w łań­cuchu logistycznym (rys. 2).
Czynności operacyjne, które łączą dostawców z klientami
i firmy frachtowe z przedsiębiorstwami spedycyjnymi

% udział
w ankiecie


 • Zmniejszenie liczby przedsiębiorstw spedycyjnych

90%

 • Utworzenie partnerstwa z dostawcami na podstawie umowy

78%

 • Zmniejszenie liczby dostawców

75%

68%

 • Opracowanie strategicznych porozumień z dostawcami

66%

 • Utworzenie partnerstwa z przedsiębiorstwami spedycyjnymi
  na podstawie umowy

63%

 • Utworzenie afiliacji z dostawcami na zasadzie Single-Source

58%

 • Wystawianie certyfikacji dostawcom

55%

 • Opracowanie strategicznych porozumień z firmami świadczącymi usługi logistyczne

32%

Rys. 2. Działania mające na celu ściślejsze powiązanie dostawcy i klienta oraz firm frachtowych i przedsiębiorstw logistycznych. Wyniki przeprowadzonej w 1991 r.
w USA pisemnej ankiety wśród 400 praktyków zajmujących się logistyką oraz
na podstawie wywiadów przeprowadzonych w 57 przedsiębiorstwach

Źródło: Byrne/Markham (1991), s. 39.

Charakterystyczne cechy zarządzania logistyką
w zintegrowanym systemie organizacyjnym

Po omówieniu rosnącego znaczenia systemów logistycznych przedsiębiorstw zintegrowanych oraz wyjaśnieniu podstawowych założeń teoretycznych, należy ustalić, jakie przeobrażenia spowoduje to w procesie zarządzania przedsiębiorst­wem. Management względnie „kierowanie przedsiębiorstwem oznacza coraz większą kontrolę i sterowanie operacjami zewnętrznymi, synchronizację procesów produkcyjnych z prawnie samodzielnymi jednostkami (Just-In-Time) oraz określenie partnerskiej współpracy, powiązań kooperacyjnych i mechanizmów rynkowych.”4 Ten aspekt zarządzania przedsiębiorstwami zintegrowanymi pojawia się już w klasycznym pojęciu managementu, który to management, w jego zasadniczym znaczeniu, definiuje jako proces koordynacji pracowników wykonujących – w ramach podziału pracy – określone czynności.5 Definicja ta pozostawia kwestię otwartą, czy pracownicy wykonujący w ramach podziału pracy określone czynności pracują w jednym, czy w kilku przedsiębiorstwach.

Niezależne od tego są również zasadnicze mechanizmy koordynacji, które służą do koordynacji jednostek organizacyjnych jednego lub kilku przedsiębiorstw. Należą do nich: wzajemne dostosowanie, standaryzacja i ustalenie wspólnych zmiennych, które najlepiej można zilustrować na podstawie następujących przykładów:6


 • Wzajemne dostosowanie: B zamawia towary u A. A i B tak długo prowadzą ze sobą rozmowy, dopóki nie osiągną porozumienia co do np. obowiązującego czasu dostawy i rodzaju użytych opakowań.

 • Standaryzacja7: A i B uzgodnili, że A będzie dostarczać B przez okres sześciu miesięcy w każdy piątek każdorazowo 100 jednostek określonego towaru w paletach.

 • Wspólne zmienne: B udostępnia A informacje o swoich zapasach magazy­nowych (stan zapasu magazynu jest w tym wypadku wspólną zmienną) i osiąga porozumienie co do tego, że A dostarczy B każdorazowo 100 jednostek okreś­lonego towaru w paletach, jeżeli stan zapasu w magazynie będzie mniejszy aniżeli 40 jednostek.

W zintegrowanym systemie organizacyjnym typowymi mechanizmami koordy­nacji zarządzania logistyką są standaryzacja i ustalenie wspólnych zmiennych.

Zestawienie bardziej szczegółowych cech managementu logistyki w zintegro­wanym systemie organizacyjnym podane zostały na rysunku 3. Diagram ten przed­stawia cechy charakterystyczne zintegrowanego systemu organizacji managementu łańcucha logistycznego w zestawieniu z tradycyjną strukturą wewnątrz­organizacyjną.8


Rodzaje cech


Cecha charakterystyczna

Wewnątrzorganizacyjny system zarządzania logistyką

Zintegrowany system zarządzania logistyką

zarządzanie zapasami

indywidualne w danym przedsiębiorstwie: oddzielna analiza zapasów w każdym przedsiębiorstwie

w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych: wspólna analiza zapasów wszystkich kooperujących przedsiębiorstw

myślenie w kategoriach kosztów ogólnych

minimalizacja kosztów logistycznych

minimalizacja kosztów logistycznych całego łańcucha logistycznego

planowany okres współpracy

w krótkim okresie czasu

w dłuższym okresie czasu

wymiana informacji

ograniczona do konkretnej transakcji

w zależności od zapotrzebo­wania na informacje w celu planowania i monitorowania procesów zachodzących
w łańcuchu logistycznym

osoba ds. informacji
w zakresie koordynacji

kontakt pomiędzy działem sprzedaży i zakupów ograniczony do jednej transakcji

kontakty pomiędzy właściwymi działami kooperujących przedsiębiorstw na kilku płaszczyznach zarządzania

wspólne planowanie

dotyczące konkretnej transakcji

permanentne

kompatybilność stylu pracy
w przedsiębiorstwach

nie istotna

ważna dla kluczowych relacji pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami

liczba dostawców

duża w celu zwiększenia konkurencyjności
i rozproszenia ryzyka

mała, w celu ułatwienia koordynacji

kierowanie łańcuchem logistycznym

nie istotna

istotne dla wspólnego planowania

dzielenie szans i ryzyka

każde przedsiębiorstwo indywidualnie ponosi ryzyko i wykorzystuje szanse

długofalowe rozproszenie ryzyka i wykorzystanie szans pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami w dłuższym okresie czasu

szybkość przepływu towarów
i informacji

niska: stworzenie stref bufo­rowych w ogniwach łańcucha logistycznego poprzez stymulowanie stanem zapasów w magazynach.

wysoka: „płynne” połączenie ogniw łańcucha logistycznego poprzez wymianę informacji

Rys. 3. Przesłanki zintegrowanego i wewnętrznego systemu organizacji managementu łańcucha logistyki (źródło: Cooper/Ellram (1993), s. 16 (tłumaczenie autora))

Pytania, na które w procesie tworzenia łańcucha logistycznego – za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania logistyką – należy udzielić odpowiedzi dotyczą funkcjonalnego, instytucjonalnego i kooperatywnego wymiaru tego łańcucha logistycznego.9 Aspekt funkcjonalny dotyczy pytania, które zadania w łańcuchu logistycznym są dla klienta istotne. Rozróżnić należy tutaj przede wszystkim pierwotne funkcje (funkcjonalne podsystemy logistyki), takie jak transport, pakowanie, magazyn, magazynowanie (zarządzanie zapasami) oraz realizację zleceń. Ujęte zostało tutaj doradztwo logistyczne oraz świadczenie usług uzupełniających w stosunku do pierwotnych usług logistycznych. Te usługi uzupełniające określane są również mianem usług komplementarnych. Do takich efektywnych usług świadczonych wspólnie z usługami logistycznymi należą np. odprawa celna, merchandising, customizing, czynności montażowe lub usługi finansowe.Aspekt instytucjonalny odnosi się do pytania, jakie zadania realizowane są w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego. Jako przedsiębiorstwa funkcjonujące w tym łańcuchu należy wymienić dostawców, producentów, handel hurtowy i detaliczny; przy czym na każdym etapie mogą być świadczone usługi przez usługodawców logistycznych (przedsiębiorstwa logistyczne) i usługodawców komplementarnych.

Aspekt kooperacyjny dotyczy wyłącznie kwestii, w jaki sposób współpraca – ograniczona do poszczególnych elementów funkcji przedsiębiorstw ekonomicznie
i prawnie samodzielnych – może być w łańcuchu logistycznym w sposób bardziej efektywny koordynowana poprzez związki kooperacyjne. Różne stopnie kooperacji zostały przedstawione na rysunku 4. Skala ta sięga od współzależności minimalnej, przy której przekroczeniu mamy do czynienia z normalnym kontaktem handlowym odnoszącym się do jednej określonej transakcji, aż do minimum autonomii, przy którym przekroczeniu mamy już do czynienia z tworzeniem koncernu. Współ­zależność w ramach kooperacji zwiększa się wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na inwestycje (np. na budowę centrum przeładunkowego), pogłębiającą się specja­lizacją (zgoda na specjalne wymagania partnera kooperacyjnego) i narastającą intensywnością kooperacji (zakres i głębia kooperacji).

Efektywna obsługa konsumenta (ECR): łańcuch logistycznyW ramach ECR10 ma miejsce całościowe sterowanie i optymalizacja przepływu towarów i informacji pomiędzy producentem i handlem, w tym głównie działem zamówień, ustalaniem asortymentu, promocją sprzedaży i opracowywaniem produktów. Na pierwszy plan wysuwają się tu pionowe strategie kooperacji pomię­dzy przemysłem i handlem realizowane poprzez harmonizację przebiegu procesów. Główny cel koncepcji ECR polega na stworzeniu relacji „Supply / Demand Chain” (patrz rys. 5), w której proces produkcyjny stymulowany jest popytem konsumen­tów w punkcie Point-of-Sale (POS).

Rys. 4. Współzależność w ramach kooperacji


(źródło: z małymi zmianami przejęte od Kleera (1991), s. 66)

Rys. 5. Consumer/Driven Supply Chain


(źródło: Friedrich/Hinterhuber/Rodens, 1995, s. 41)
ECR bazuje na pięciu podstawowych zasadach:

 • Zorientowanie na klienta: Skoncentrowanie całego procesu na strategiach przynoszących klientowi dodatkowe korzyści, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w całym łańcuchu tworzenia wartości.

 • Kooperacja a nie konfrontacja: Gotowość kierownictwa do zastępowania tradycyjnie konfliktowych relacji pomiędzy handlem i przemysłem powiąza­niami, w których obydwaj partnerzy działają dla osiągnięcia wspólnej korzyści.

 • Efektywność informacji: Zapewnienie dokładnego i szybkiego przepływu informacji w całym łańcuchu tworzenia wartości poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI) pomiędzy partnerami oraz stosowanie efektywnego oprogramowania w obrębie każdego przedsiębiorstwa.

 • Zintegrowany przepływ towarów: Optymalizacja przepływu towarów od producenta do konsumenta tak, aby towar był w każdej chwili dostępny.

 • Skuteczny pomiar efektywności świadczonych usług: Obydwaj partnerzy osiągają porozumienie co do metody pomiaru wydajności świadczonych usług; metoda ta odnosi się do całego łańcucha tworzenia wartości. Dzięki niej możliwe jest optymalne sterowanie procesami oraz sprawiedliwy podział zaoszczędzonych kwot.

W ramach koncepcji ECR rozróżnić można cztery etapy realizacji strategii (patrz rys. 6):

 • Efektywna realizacja zamówień dodatkowych

 • Efektywny wybór asortymentu

 • Efektywne działania oraz akcje promujące sprzedaż

 • Efektywne opracowywanie produktów

Gospodarka zamkniętego cyklu przepływu towarów
i surowców: cykl zamknięty11

Jedną z możliwości zachowania i prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego jest zredukowanie zapotrzebowania na surowce i zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odpadów. Warunkiem tego jest stworzenie zamkniętego cyklu przepływu towarów i surowców poprzez ich odzyskanie z odpadów i ponowne zastosowanie jako surowców wtórnych


w procesie produkcji i konsumpcji. Wymaga to z kolei stworzenia gospodarki funkcjonującej w zamkniętym cyklu przepływu towarów i surowców, która połączy procesy opracowania produktu, produkcji, dystrybucji i konsumpcji
z procesami redystrybucji12, recyclingu i ponownego wykorzystania surowców wtórnych. (patrz rys. 7).

Przykład Strategie / Techniki ECR
  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna