MakroekonomiaPobieranie 17,35 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar17,35 Kb.


Jakie szanse i zagrożenia stoją przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji systemowej.
Transformacja przybierała szereg odmiennych cech od procesu przebiegu reform w Europie Środkowo Wschodniej: była to transformacja odgórna – decydowała o niej władza centralna w Bonn, co eliminowało udział społeczeństwa, nie była wywołana społecznym naciskiem, społecznym dążeniem obywateli – była bowiem rozpoczęta pod wpływem zewnętrznych czynników (wydarzenia w Polsce i na Węgrzech) i przy współudziale i nacisku zachodnich mocarstw, przyjęła postać szokową – następowały gwałtowne zmiany, zinstytucjonalizowano gospodarkę rynkową (w ciągu 4 lat sprywatyzowano wszystkie obiekty), ponadto miała imitacyjny charakter – nanoszono gotowe wzorce, które posiadało RFN, NRD – odebrało to jako nienaturalny proces integracji ( czyli inaczej adopcja lub inkorporacja).

Transformacja pociągnęła za sobą koszty polityczne, ekonomiczne i moralne. W NRD wysokie stanowiska zajmowali ludzie partii. Po zjednoczeniu nastąpiła inwazja kierowniczych kadr i ludzie z byłlego RFN objęli kierownicze stanowiska ( np. nauczyciele i profesorowie wyższych uczelni ). W gospodarce i w położeniu materialnym ludności nastąpił postęp w odróżnieniu od państw Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka NRD była w znacznie lepszej kondycji – przez obóz państw socjalistycznych był traktowany jako okno wystawowe na świat. NRD dostawały preferencyjne kredyty, a w latach 70-80-tych korzystały z tajnej pomocy RFN. Za zwalnianych przedstawicieli opozycji RFN płaciła wysokie sumy i zezwalano im na wyjazd (około 2 mld. Marek zachodnioniemieckich). Położenie ekonomiczne byłego NRD poprawiło się, ale pozostała wyraźna dysproporcja ogólnej sytuacji ekonomicznej tego obszaru. Stopa bezrobocia w zachodnich landach wynosiła 7,4% i wykazywała tendencje do spadku, zaś we wschodnich landach wynosiła 18. ma miejsce migracja najbardziej wykwalifikowanych i najmłodszych obywateli do zachodnich landów. Spada efektywność gospodarki. Byłe NRD wytwarza 6 produkcji przemysłowej zjednoczonych Niemiec, brakuje na tym terenie ośrodków przemysłowych. Małe firmy zatrudniają tam 3 mln ludzi, czyli o połowę mniej niż w landach zachodnich. Społeczeństwo niemieckie ma pretensje do rządu. Obywatele byłego NRD nie czują się w pełni obywatelami zjednoczonych Niemiec. Straty i korzyści zjednoczenia niemal się równoważą. Wśród strat można tu wymienić brak perspektyw zatrudnienia, inny poziom szkolnictwa, socjalne zaopatrzenie. Obywatele NRD spodziewali się, że kraj stanie się jednolity, ale znaleźli się oni w próżni. Życie społeczeństwa przypomina ciągłe współzawodnictwo między wschodem a zachodem, gdzie wschód z góry stoi na przegranej pozycji. We wschodnich landach powstają organizacje faszystowskie i rasowe. Ruchy te tworzą głównie ludzie młodzi, którzy są zagrożeni bezrobociem. Niemcy są najbardziej ekspansywnym gospodarczo i politycznym państwem w Europie.

Wyróżniamy 3 nurty polityki zagranicznej Niemiec po zjednoczeniu:


 1. nurt europejski- Niemcy są w polityce europejskiej, chcą coraz bardziej zaznaczyć swoją pozycję, np. z Francją utworzyły eurokorpus (o sprawach bezpieczeństwa europejskiego w coraz większym stopniu powinny decydować mocarstwa europejskie). Podczas operacji "pustynna burza" Niemcy wstrzymały się z wysłaniem wojsk, wg. Konstytucji wojska niemieckie nie mogą być użyte poza terytorium kraju.

 2. nurt zjednoczeniowy- Niemcy po zjednoczeniu prowadzą politykę zagraniczną, która ma uświadomić Europie i światu, że stanowią lokomotywę Europy i mają prawo pierwszeństwa w stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej.

 3. nurt rosyjski- Niemcy dbają o przywrócenie stosunków z Rosją zdobywając szczególne miejsce w polityce tego kraju. Chcą wykorzystać specyficzne stosunki, które zapoczątkował Kohl i Gorbaczow. Rosja jest wielkim rynkiem zbytu dla Niemiec i dostawcą strategicznych surowców niezbędnych do umocnienia przemysłu Niemiec.

Niemcy chcą zdyskontować przemiany i być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Dużą uwagę przykładają do stosunków z Krajami Trzeciego Świata.

12. Konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i dla Polski. Zagrożenia i korzyści.

Zjednoczenie Niemiec oznaczało utworzenie wielkiego mocarstwa europejskiego, liczącego 80 mln ludzi. Państwo to jednocząc się przesunęło się swoim punktem ciężkości do środka Europy i wynikają z tego inne możliwości oddziaływania na scenę międzynarodową. Zjednoczone Niemcy są trzecim największym mocarstwem ekonomicznym na świecie po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Roczna wartość Niemiec produktu globalnego wynosi ponad 2 tys. mld dolarów. Wartość eksportu Niemiec to ponad ½ mld. Dolarów. Niemcy wytwarzają ¼ całego produktu globalnego Europy. Są jednym z największych posiadaczy rezerw walutowych. Zdobyły dogodną możliwość oddziaływania na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, na rynek rosyjski i dalej na świat. Obok Stanów Zjednoczonych uczestniczą w różnych programach pomocy dla krajów Trzeciego Świata.

Stosunki polsko-niemieckie są obciążone asymetrią wynikającą z nierówności Niemiec i Polski;


 • różny potencjał,

 • różna rola w stosunkach międzynarodowych w Europie i na świecie,

 • różny poziom technologiczny,

 • różna jakość zarządzania i organizacji,

 • konkurencyjność,

 • innowacyjność,

 • potencjał kapitałowy.

Obecna Polska jest na pierwszym miejscu w obrotach towarowych do Niemiec z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Udział Polski w globalnym eksporcie Niemiec wynosi 2,3% a w globalnym imporcie Niemiec 1,9%. Niemcy są dla nas partnerem numer jeden. 51% eksportu do Unii Europejskiej kierujemy do Niemiec. Z Niemiec do Polski przypływa 39% ogólnego importu z obszaru Unii Europejskiej. Deficyt w obrotach handlu zagranicznego z Niemcami na koniec 2000 roku wyniósł 2 mld marek zachodnioniemieckich. Niemcy przesuwając swe granice ku Wschodowi przesunęły również swoje priorytety. Wykazują chęć obecności gospodarczej i politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraj ten jest dla nas pierwszym zagranicznym inwestorem. Niemieckie inwestycje to dla nas około 8 mld dolarów (banki, wielkie supermarkety, inwestycje produkcyjne np. opel, volkswagen).zauważa się też przejawy nowej aktywności:

 • powstają na szeroką skalę mieszane przedsiębiorstwa (ponad 9 tys.) są one na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw,

 • tworzą się euroregiony- na pograniczu Polski i Niemiec są 4 euroregiony: Nysa (Polska + Czechy + Niemcy), Szprewa, Wjedrina, Pomerania (okolice Szczecina).

Bardzo aktywnie działają fundacje niemieckie na obszarze Polski

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna