M we semxi m104 e kierunek lub kierunki studiówPobieranie 97,59 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar97,59 Kb.
M_WE SEMXI M104 E

Kierunek lub kierunki studiów

Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich

Metabolic diseases of farm animals.Język wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku

VI

Semestr dla kierunku

XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr n. wet. Jan Marczuk

Jednostka oferująca moduł


Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt UP Lublin

Cel modułu


Celem zajęć jest zapoznanie z patologią, diagnostyką, terapią i profilaktyką chorób metabolicznych w hodowli wielkostadnej bydła , owiec, świń i koni

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich w hodowli wielkostadnej

Podstawowe subkliniczne zaburzenia metaboliczne stadach krów mlecznych (ketoza, zespół stłuszczenia wątroby, przemieszczenia trawieńca), mikotoksyny i mikotoksykozy u zwierzat gospodarskich, zespół metaboliczny koni, zespół hiperlipemiczny koni; metody doboru diagnostyki laboratoryjnej w chorobach metabolicznych w stadzie; monitoring chorób metabolicznych w stadzie; żywienie lecznicze w chorobach bydła; okres zasuszania krów a występowanie chorób; dieta anionowa; choroby metaboliczne bydła opasowego; współczesne trendy żywienia a zdrowie krów mlecznych; zaburzenia metaboliczne u cieląt; zarządzanie stadem świń – profilaktyka chorób; efektywność dodatków paszowych dla świń; zatrucia u trzody chlewnej, bydłaZalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


1. Winnicka A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1997

2. Jackson M.L.: Veterinary Clinical pathology. An introduction. Blackwell Pub., 2007

3. Scott R. R. Haskell; . Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult: Ruminant. Willey-Blackwel, 2009

4. Filar J; Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy. Wydawnictwo AR Lublin, 2003Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, prezentacja przypadków klinicznych I ich omówienie

Kierunek lub kierunki studiów


M_WE SEMXI M103E

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Pediatria z elementami behawioru małych zwierząt

Pediatrics with elements of behavior of small animalsJęzyk wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Jednolite studia magisterskie

Rok studiów dla kierunku


VI

Semestr dla kierunku


XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1( 0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Jacek Madany

Jednostka oferująca moduł


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Cel modułu


Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności samodzielnego badania i leczenia psów i kotów w okresie wzrostu i rozwoju od momentu odsadzenia do ukończenia wzrostu somatycznego oraz trening umiejętności oceny i korekty niewłaściwych zachowań behawioralnych u młodych zwierząt


Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Prezentacja planów właściwego wzrostu i harmonijnego rozwoju młodych zwierząt oraz przedstawienie programów opieki nad zdrowymi zwierzętami w wieku dojrzewania.

Ukazanie objawów świadczących o wystąpieniu chorób młodego wieku, w tym chorób zakaźnych, narządowych i powodowanych niewłaściwą dietą.

Podanie pożądanego profilu psychologicznego psów i kotów, metod osiągania właściwych zachowań oraz wskazanie zachowań niewłaściwych ze sposobami ich unikania i przeciwdziałania im


Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


1.Hoskins J. D.: Pediatria weterynaryjna. Psy i koty od urodzenia do 6 miesięcy. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2007

2. Greene C.E.: Choroby zakaźne psów i kotów. Galaktyka, Łódź 2008

3. Aktualne artykuły tematyczne w literaturze zawodowej


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Seminarium , dyskusja, referaty, analiza przypadków klinicznych


M_WE SEM XI M 103E

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Analityka kliniczna psów i kotów

Clinical analytics of dogs and cats.Język wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


VI

Semestr dla kierunku


XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

Liczba punktów ECTS 1 ( 0,6/0,4 )

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab.. Iwona Taszkun

Jednostka oferująca moduł


Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt UP Lublin

Cel modułu


Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej prawidłowego doboru badań laboratoryjnych opartego na danych z wywiadu i badania klinicznego pacjenta oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. Zajęcia mają wypracować w przyszłych lekarzach weterynarii umiejętność korzystania z wyników laboratoryjnych celem prawidłowego postępowania z chorym psem czy kotem.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Zasady pobierania, znakowania i przesyłania materiału do badań laboratoryjnych u psów i kotów; błędy przedanalityczne i analityczne; najczęściej stosowana w działalności usługowej aparatura do badań laboratoryjnych, zasady neutralizacji materiałów biologicznych; profile diagnostyczne gatunkowe i narządowe; badanie laboratoryjne moczu i testy czynnościowe oceniające aktywność nerek; parametry aktywności enzymatycznej surowicy, badanie parametrów przemian: węglowodanowej, tłuszczowej i białkowej; badania endokrynologiczne, badania specjalistyczne; wysyłkowe laboratoria specjalistyczne;

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


1. Winnicka A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1997

2. Sodikoff C.H.: Laboratory profiles of small animal diseases. A guide of laboratory diagnosis. Mosby, 2001

3. Jackson M.L.: Veterinary Clinical pathology. An introduction. Willey Blackwell Pub., 2007

4. Duncan and Prasse’s Veterinary Laboratory Medicine Clinical pathology. Willey Blackwell

5. Bush BM: Interpretation of Laboratory Results for Small Animal Clinicans. Blackwell Science Ltd.1991

6. Horzinek MC., Schmidt V., Lutz H.: Praktyka Kliniczna: Koty. Galaktyka, 2004

7. Niemand H.G., Suter P.F.: Praktyka Kliniczna: Psy. Galaktyka, 2003


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, wykonywanie prostych badań, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, prezentacja i omówienie przypadków klinicznych


M_WE SEM XI M 103E

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Radiologia kliniczna nagłych przypadków u małych zwierząt (Emergency radiology in small animals practice)

Język wykładowy


polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


VI

Semestr dla kierunku


XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr n. wet. Renata Komsta

Jednostka oferująca moduł


Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

Cel modułu


1.Opanowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przedstawionych w programie, pozwalających na prowadzenie praktyki i usług weterynaryjnych według obowiązujących standardów.

2. Wypracowanie obowiązku ciągłego samokształcenia, poszerzania i pogłębiania umiejętności teoretycznych i praktycznych.Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Podstawowe zasady badania radiologicznego małych zwierząt. Obraz radiograficzny układu kostnego młodego i dojrzałego psa i kota. Zaburzenia rozwojowe układu kostnego. Choroby okresu osteogenezy

Pacjent po urazie – podstawowe zasady diagnostyki obrazowej.Zasada ALARA, ułożenie pacjenta do badania, wykonanie i obróbka zdjęcia rtg, ocena techniczna, artefakty.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


 1. „Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów” J. K. Kealy, H. McAllister, Urban & Partner, Wrocław 2007

 2. Thrall D. E. (Edit.); redaktor naukowy pierwszego wydania polskiego S. Koper: „Diagnostyka radiologiczna w weterynarii”, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2010.

 3. Coulson A., Lewis N. – „Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat”, Blackwell Science, 2002

 4. Empel W. – “Rentgenodiagnostyka weterynaryjna”, PWRiL, Warszawa, 1998

 5. Schwartz D., Reisdorff E. – „Radiologia Wypadkowa”, Czelej, Lublin 2000

 6. Waibl H., Mayrhofer E., Matis U. – “Atlas of Radiographic Anatomy of the Dog”, Parey Verlag, Stuttgard, 2004

Waibl H., Mayrhofer E., Matis U. – “Atlas of Radiographic Anatomy of the Cat”, Parey Verlag, Stuttgard, 2004

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Pokaz w formie prezentacji, dyskusja, ćwiczenia, praktyczne, formułowanie opisów badań rtg.


M_WE SEM XI M 104E

Kierunek lub kierunki studiów

Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Onkologia Weterynaryjna

Język wykładowy

Język polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

Studia magisterskie

Rok studiów dla kierunku

VI rok

Semestr dla kierunku

XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,6/0,4)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Adam Brodzki;

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP w Lublinie

Cel modułu

Leczenie chirurgiczne chorób nowotworowych najczęściej występujących u zwierząt domowych i nieudomowionych . Możliwości profilaktyki chorób nowotworowych, postępowania przy wznosach procesu nowotworowego.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Zaliczenie z zakresu „Onkologii weterynaryjnej” odbędzie się w formie ustnej i praktycznej.

Treść modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.


Umiejętność rozpoznawania i różnicowania zmian nowotworowych, klasyfikacja TNM. Sposoby i techniki postępowania chirurgicznego przy różnych rodzajach nowotworów w zależności od ich umiejscowienia i cech patomorfologicznych: chemioterapia, krioterapia, leczenie operacyjne (operacje rozpoznawcze, profilaktyczne, wytwórcze, paliatywne).

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe
 1. Fossum T.W.: Chirurgia małych zwierząt.

 2. Sapieżyński R.: Onkologia praktyczna psów i kotów

 3. Morris J. i Dobson J. Onkologia małych zwierząt

 4. Madej J.: Etiologia i patogeneza nowotworów

 5. Winggfield W.E.; Intensywna terapia u psów i kotów
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 1. Prezentacje multimedialne

 2. Praktyczne wykonywanie zabiegów onkologicznych

3. Praktyczne monitorowanie znieczulonego pacjenta onkologicznego

4. Dyskusja ze studentami


Ćwiczenia laboratoryjne, aktywne omawianie przez studentów zasad operacji onkologicznych i monitorowanie pacjenta w trakcie wykonywanego znieczulenia.


M_WE SEM XI M104E

Kierunek lub kierunki studiów


Medycyna Weterynaryjna

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Pomoc doraźna w ostrych stanach zagrożenia życia

Emergency relief in life-threatening of animals

Język wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


VI

Semestr dla kierunku


XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr n. wet. Beata Abramowicz

Jednostka oferująca moduł


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Cel modułu


Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat rozpoznawania stanów nagłych zagrażających życiu zwierząt, oceny konsekwencji z nich wynikających i podejmowanie samodzielnej decyzji w zakresie zabezpieczenia funkcji życiowych przed rozpoczęciem diagnostyki i terapii specjalistycznej

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Charakterystyka ogólna stanów wymagających pomocy doraźnej. Zadania pomocy przedlekarskiej i doraźnej pomocy lekarskiej. Ocena stanu świadomości zwierzęcia. Zasady postępowania ze zwierzęciem nieprzytomnym. Postępowanie ze zwierzętami agresywnymi. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Postępowanie w przypadkach uporczywych wymiotów. „Ostry brzuch”. Skręt żołądka. Urazy głowy i urazy kręgosłupa. Stan padaczkowy. Śpiączka hipoglikemiczna i śpiączka hiperosmolarna. Tężyczka. Ostre krwotoki i skazy krwotoczne. Najważniejsze zespoły patologiczne wywoływane ostrymi zatruciami. Sposoby eliminacji trucizny. Postępowanie w niektórych zatruciach ostrych. Ocena rozległości urazu. Stabilizacja stanu pacjenta i skierowanie do dalszego leczenia.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


 1. Nelson R.W. Couto G.C.: Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Elsevier 2008

 2. Plunket S.J.: Stany nagłe małych zwierząt. Elsevier, 2009

 3. Williams D.L., Barrie K., Evans T.F.: Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt, Elsevier, 2002

4. Mischke R.: Praktyczna hematologia psów i kotów, Galaktyka, 2003

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Prezentacje multimedialne, pokazy sprzętu specjalistycznego, zajęcia praktyczne, omawianie przypadków, samokształcenieKOD MODUŁU

M_WE SEM 11 M103/104 G

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Transformacje nowotworowe


Neoplastic transformation

Język wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku

VI

Semestr dla kierunku

XI

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,8/0,2)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr Joanna Wessely-Szponder

Jednostka oferująca moduł


Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Patofizjologii

Cel modułu


Opanowanie wiedzy z zakresu roli czynników etiologicznych: ustrojowych (genetycznych, metabolicznych i immunologicznych) oraz środowiskowych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) w podatności osobniczej i gatunkowej na wystąpienie nowotworu u różnych gatunków zwierząt. Molekularne podstawy rozwoju nowotworów u psów, kotów, koni i bydła. Znaczenie serynowo-treoninowej kinazy AKT w regulacji procesów związanych ze wzrostem, specyficznym metabolizmem, przeżywalnością i proliferacją komórek nowotworowych. Molekularne mechanizmy blokowania sygnalizacji nowotworowej.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Zaburzenia sygnalizacji komórkowej z udziałem kinazy tyrozynowej i serynowo-treoninowej kinazy AKT w rozwoju nowotworów. Proapoptotyczne działanie tkankowej transglutaminazy (TGaseII ) w nowotworach psów i kotów. Komórkowe przenoszenie nowotworów -CTVT (canine transmissible venereal tumour), udział TGF-β1 w hamowaniu immunokompetencji organizmu. Rola interakcji organizm-nowotwór w inwazyjności komórek nowotworowych, udział metaloproteinaz macierzy (MMP), ich inhibitorów (TIMP-2), czynników proangiotycznych oraz fibroblastów i ich chemoatraktantów SF/HGF. Ekspresja receptorów  na limfocytach T w chłoniaku wątrobowo-śledzionowym u psów. Wirusy BPV-1 i BPV-2 w sarkoidiozie u koni. Rak płaskonabłonkowy (SCC), mięsaki indukowane wirusem FeSV, białaczka indukowana wirusem FeLV u kotów. Modulowanie chemicznej karcinogenezy hepatocytów i cholangiocytów szczura dootrzewnowym podaniem diethylnitrozaminy (DEN). Oznaczanie wskaźników stresu oksydatywnego i aktywności proliferacyjnej hepatocytów izolowanych od szczurów poddanych działaniu DEN.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


Podręczniki, notatki z wykładów i ćwiczeń, prace opublikowane w czasopismach weterynaryjnych

 1. North S., Banks T.: Small animal oncology

 2. Sherbert G.V, Lakshmi M.S.: The genetics of cancer

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

ćwiczenia laboratoryjne, demonstracje, prezentacje multimedialne, e-learning
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna