M. 12. 01. 02 Beton ustroju niosącego klasy b35 w elementach o grubości < 60Pobieranie 1,14 Mb.
Strona1/10
Data15.04.2018
Rozmiar1,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA WWIBROWYWANA LUB WBIJANA
 1. WSTĘP

  1. Zakres stosowania ST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach inwestycji pn. ….......................................
  1. Zakres stosowania ST


ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
  1. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektową Zamawiającego lub/i Wykonawcy1.

ST swoim zakresem obejmuje: 1. prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe:

 • zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;

 • wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie;

 • wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń;

 • wykonanie platform roboczych i startowych2;

 • montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;

 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót;

 1. pogrążanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje: 1. wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt;

 2. przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych;

 3. usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych;

 4. wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy;

 5. wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych3.

Roboty nie objęte niniejszą ST należy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej lub/i odrębnej ST.
  1. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu lub/i podanymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
   1. Konstrukcje pomocnicze


Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania ścianek szczelnych.
   1. Kombinowana ścianka szczelna


Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.
   1. Doświadczenia porównywalne


Udokumentowane lub inne jasno określone informacje dotyczące warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uważane są za szczególnie przydatne.
   1. Poduszka


Tworzywo wypełniające ściśle wnękę kołpaku, które łagodzi siłę uderzenia spadającego młotka na kołpak i głowicę brusa (grodzicy)
   1. Rozejście zamków


Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy.
   1. Wskaźnik rozejścia zamków


Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie
   1. Kołpak


Urządzenie osadzone na głowicy brusa (grodzicy), które rozdziela uderzenie młota równomiernie na brusy zapobiegając dzięki temu uszkodzeniom głowicy brusa.
   1. Zagłębianie


Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. Zagłębianie bardzo często jest też nazywane pogrążaniem.
   1. Metoda zagłębiania


Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe pojedynczych elementów od razu na projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lub naprzemienne, pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania lub kombinacji tych metod.
   1. Wspomaganie zagłębiania


Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie.
   1. Nakładka


Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic
   1. Rama prowadząca


Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania.
   1. Młot


Część wyposażenia kafara, zapewniająca poprzez energię uderzenia zagłębienie brusa do określonej głębokości. Młotem jest też bardzo często nazywane urządzenie do wbijania grodzic w grunt.
   1. Prowadnica


Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) podczas zagłębiania
   1. Kierownica


Urządzenie kierujące łączące kołpak lub/i młot z prowadnicą
   1. System prowadzący


Kompletny układ do prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) podczas zagłębiania
   1. Bolec kotwiący


Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy z podłożem skalnym
   1. Szakla


Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej.
   1. Brus (grodzica)


Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa).
   1. Ścianka szczelna


Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki.
   1. Konstrukcja ścianki szczelnej


Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy.
   1. Kontrola na placu budowy


Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.
   1. Badanie terenowe


Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie.
   1. Przesuw


Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym.
   1. Szablon


Specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub załamanych w planie ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost dojściowy przy prowadzonych robotach kafarowych.
   1. Nanizacz


Urządzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wcześniej umieszczonej w ramie prowadzącej
   1. Wibrator


Urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych.
   1. Monitorowanie


Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu zagłębiania.
   1. Nadzór


Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej.
  1. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami, niniejszą ST oraz poleceniami Nadzoru.


 1. MATERIAŁY

  1. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
  1. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów


Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza się do stosowania wszystkie typy grodzic, które w dniu rozpoczęcia robót mogą być wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami4.


  1. Grodzice stalowe

   1. Grodzice nowe


O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które

 • mają nie mniejszą wytrzymałość na zginanie (iloczyn wskaźnika wytrzymałości grodzicy i granicy plastyczności stali) niż wymagana w Dokumentacji Projektowej;

 • spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jeżeli zostały one określone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwładności, grubości ścianki, lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy, pogrążalności itp.).

Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z [2]. podano w tablicy 1
Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2].

Gatunek

stali


Granica plastyczności Reh [MPa]

Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]

Maksymalne

wydłużenie A [%]S240GP

240

340

26

S270GP

270

410

24

S320GP

320

440

23

S355GP

355

480

22

S390GP

390

490

20

S430GP

430

510

19
   1. Grodzice używane


Grodzice wcześniej używane mogą zostać ponownie użyte do wykonania robót pod warunkiem, że Dokumentacja Projektowa przewiduje taką możliwość oraz Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkim wymagań (np. w zakresie gatunku stali, wskaźnika wytrzymałości i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowej.
  1. Materiały uszczelniające


Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej.
  1. Inne materiały i wyroby


Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
 1. SPRZĘT

  1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogólne” oraz w Polskiej Normie [14]..
  1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu


Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic (kafarów, wibromłotów) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór.

Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: • młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

 • wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem (z ciągła regulacją częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe)

Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót.

Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp.
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna