Lucjan MiciukPobieranie 110,54 Kb.
Data14.05.2018
Rozmiar110,54 Kb.

Lucjan Miciuk

ZINTEGROWANY KLIKELEMENTY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

W KLASACH I - III

p r o g r a m a u t o r s k i

LUBLIN 2001
Spis treści
 1. Wstęp.

 2. Cele kształcenia i wychowania.

 3. Funkcje wspomagające.

 4. Zadania szkoły.

 5. Treści kształcenia.

 6. Organizacja pracy.

 7. Pomiar osiągnięć, sposoby kontroli i oceny.

 8. Przewidywane osiągnięcia ucznia.

 9. Integracja treści, rozwiązania praktyczne.

 10. Przykładowe scenariusze zajęć zintegrowanych..

 11. Przykładowe scenariusze realizacji wybranych treści programu.

 12. Podsumowanie.I. WSTĘP

Przemiany zachodzące we wszystkich obszarach rzeczywistości wyznaczają nowe zadania edukacji szkolnej, która powinna wspierać i ukierunkowywać rozwój dziecka już od pierwszego etapu kształcenia. Dziecko w szkole powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości: rozwijać się fizycznie, moralnie i duchowo, kształcić zmysły, uczyć się kierować emocjami, nabywać sprawności intelektualne.

Czasów, w których żyjemy, nie możemy już sobie wyobrazić bez komputerów. Spotykamy je niemal w każdym biurze, fabrykach, sklepach i coraz częściej w mieszkaniach. O komputerach można powiedzieć, że stały się urządzeniami powszechnymi, gdyż ludzie stykają się z nimi prawie wszędzie. Pomagają one wykonywać różne zadania, ułatwiają pracę i naukę, służą rozrywce. Z tych właśnie powodów umiejętność ich obsługi jest dzisiaj tak ważna jak umiejętność pisania czy liczenia.

Sieć Internetu stała się obecnie prawdziwą kopalnią wiedzy. Stanowi ogromny zbiór informacji z różnych dziedzin i stron świata. Za pomocą tej sieci mogą porozumiewać się ze sobą użytkownicy komputerów rozsiani w najodleglejszych zakątkach kuli ziemskiej. Korzystając z niej , bez opuszczania domu , możemy przeczytać najnowszy numer gazety, dowiedzieć się ciekawych wiadomości o naszych ulubionych aktorach i piosenkarzach lub też porozmawiać z kolegą, którego komputer jest podłączony do Internetu.

Poruszanie się po komputerowej krainie wiedzy wymaga jednak specjalnych umiejętności. Zamierzeniem autora tego programu jest przygotowanie ucznia do samodzielnej, świadomej pracy z komputerem., dostarczenie zestawu informacji i ćwiczeń umożliwiających zrozumienie podstawowych mechanizmów, dających podstawę do dalszego, samodzielnego rozwoju. Komputer powinien stać się dla ucznia jednym z podstawowych narzędzi pracy, którym potrafi się bez kłopotu posłużyć w zdobywaniu interesujących go wiadomości i umiejętności.

„Zintegrowany klik” to program przygotowany z myślą o naszych najmłodszych milusińskich, uczniów klas I- III. Włączenie komputera i technologii informacyjnej do kształcenia zintegrowanego wychodzi bowiem naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Komputer traktują oni bowiem jak wiele innych poznanych w szkole pomocy i to urządzenie szybko przestaje stanowić dla nich jakąkolwiek tajemnicę, a staje się przyjaznym partnerem w szkolnej przygodzie i w zmaganiach ze stawianymi im zadaniami. Pierwszy kontakt z komputerem odbywa się poprzez zabawę, która wyzwala dziecięcą aktywność twórczą, a komputer jest w niej tylko interesującą i przyjazną dla małego człowieka pomocą. Dzięki pracy z komputerem uczniowie już od najmłodszych lat nabywają umiejętności myślenia przestrzennego i zdolności radzenia sobie z wielkością i liczbą.II. Cele kształcenia i wychowania:
Głównym celem tego programu jest wszechstronne przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym. Program autorski zakłada na początku alfabetyzację komputerową i temu celowi podporządkowany jest cały wysiłek edukacyjny.

Kształcenie będzie funkcjonowało w układzie uczeń – komputer – nauczyciel. Podmiotem w procesie kształcenia jest uczeń. Nauczyciel zaś i komputer to elementy, które ten proces wypełniają treścią, wzbogacają w środki i metody kształcenia oraz zapewniają sukces w procesie nauczania i wychowania.

Ważną rolę do spełnienia mają uczniowie zdolni. To oni służą pomocą przy rozwiązywaniu elementarnych problemów kolegów. Pomagając innym doskonalą swoje umiejętności i wiedzę, a w wymiarze wychowawczym – uczą się odpowiedzialności i komunikatywności.

Uniwersalnymi cechami nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym winno stanowić: • wspomaganie procesu nabywania wiadomości i umiejętności ucznia

 • poznanie komputera w stopniu umożliwiającym samodzielne posługiwanie się nim

 • opanowanie umiejętności pisania, liczenia, rysowania, drukowania, korzystania z dyskietek i płyt CD-ROM

 • opanowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie

 • poznanie przykładów zastosowań komputerów w najbliższym środowisku

 • stopniowe nabywanie umiejętności wykorzystywania komputera, jako urządzenia ułatwiającego naukę

 • wdrażanie do higienicznej pracy z komputerem

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych

 • umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności 1. Funkcje wspomagające

Nauczanie wspomagane komputerem i Internetem pozwala nie tylko rozwijać umiejętności informatyczne, ale przede wszystkim stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślenia twórczego uczących się dzieci i oddziaływania na ich osobowość.

Prezentowany program „Zintegrowany klik” przyspiesza i ułatwia już od najmłodszych lat nabywanie tychże umiejętności. Zorientowany jest na
dziecko jako podmiot i indywidualność. Stanowi bogate źródło nowych warunków ułatwiających naukę, zdobywanie informacji, rozwijanie zainteresowań i rozrywkę. Jego realizacja może być wykorzystywana w diagnozie i terapii pedagogicznej.

Umożliwia kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem i liczeniem. Wspomaga rozwój umiejętności myślenia, radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk.

Rozwija samodzielność, wyzwala wiarę we własne siły, motywuje do dalszej pracy, wyrabia potrzebę do dalszego uczenia się.

Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie daje możliwość przeprowadzenia treningu logopedycznego, jest pomocny w nauce czytania i pisania.

Stwarza uczniowi możliwość zaprezentowania siebie, wykazania się posiadanymi umiejętnościami. Uczy porozumiewania się oraz sprzyja kontaktom międzyludzkim bez barier i uprzedzeń.

Zawiera w sobie także aspekt wychowawczy. Uczy, systematyzuje, rozwija, uwrażliwia, przypomina, docenia, nagradza, przestrzega, upomina i konsekwentnie wymaga.


IV. Zadania szkoły:


 • Przygotowywanie uczniów już od najmłodszych lat do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym
 • Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informatyczną
 • Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. • Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

V. Treści kształcenia:
Treści kształcenia i wychowania uwzględniają podstawę programową oraz własne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu informatyki. Wprowadzać je należy bez pośpiechu, wykorzystując elementy zabawy.

Dla przejrzystości ujęto je i uszczegółowiono w czterech kategoriach tematycznych: 1. Komputer wśród nas

 • Wybrane przykłady zastosowań komputerów w otaczającej nas

rzeczywistości

 • Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki.

 • Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informatyki.

 • Konsekwencje dla osób i społeczeństw
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze

 • zasady przebywania w pracowni komputerowej

 • zasady pracy z komputerem

 • zagrożenia wychowawcze:

  • szkodliwe gry

  • deprawujące treści

  • uzależnienie
 • Podstawowe prawa użytkownika

 • zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności

intelektualnej i ochroną danych


 1. Komputer domowy
 • Elementy składowe zestawu komputerowego

 • podstawowe elementy komputera i ich funkcje
 • Sposoby komunikacji z komputerem

 • uruchamianie komputera

 • Windows, czyli okna

 • uruchamianie programu komputerowego

 • podstawowe usługi systemu operacyjnego

 • wyszukiwanie i uruchamianie programów

 • zapisywanie, odczytywanie i drukowanie wyników pracy z komputerem

 • podstawy z Internetu

 • poczta elektroniczna, strony www 1. Praca z komputerem
Kalkulatora”


 • Pierwszy komputerowy dokument

 • tworzenie i odczytywanie dokumentu zapamiętanego na dysku twardym

 • operacje na blokach

 • jak porządkować i chronić własne dokumenty

 • czym jest siec komputerowa
 • Pisanie z wykorzystaniem edytora tekstu „Microsoft Word”

 • podstawowe zasady redagowania tekstów za pomocą komputera

 • jak dostosować formę tekstu do jego przeznaczenia

 • czy operacje na blokach wspomagają komputerowe redagowanie tekstów

 • włączamy rysunki do tekstu
 • Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki „Paint”

 • zastosowanie edytora grafiki oraz zasady tworzenia rysunku za jego pomocą

 • wykorzystanie możliwości przekształceń obrazów

 • wklejanie rysunków do innego dokumentu
 • Posługiwanie się wybranymi programami multimedialnymi

znajdującymi się na płytach CD

 • „Dyslektyk”

 • „Gry edukacyjne” ; ALBION Sp.z o.o.

 • „Klik uczy czytać”

 • „Język polski. Sam czytam” ; ALBION Sp.z o.o.

 • „Klik uczy liczyć”

 • „Klik uczy ortografii”

 • „Dyktando w praktyce” ; ALBION Sp.z o.o.

 • „Klik uczy przepisów ruchu drogowego”

 • „Matematyka – Działania” ; ALBION Sp.z o.o.

 • „Matematyka – Dodawanie i odejmowanie” ; AIDEM MEDIA

 • „Matematyka – Mnożenie i dzielenie” ; AIDEM MEDIA

 • „Matematyczne przygody” ; ALBION Sp.z o.o.

 • „Uczę się muzyki” ; ALBION Sp.z o.o. 1. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki
 • Surfowanie po Internecie

 • komputer jako urządzenie do gromadzenia, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania informacji

 • jak wyszukiwać informacje w Internacie

 • wprowadzamy informacje do bazy i prezentujemy ją w postaci formularzy i raportów

 • korzystamy ze źródeł Internetu

  • multimedialne słowniki, encyklopedie oraz inne źródła
 • Zakładanie konta e-mailowego oraz jego bieżące wykorzystywanie

 • redagowanie, wysyłanie, odbieranie i czytanie otrzymanej korespondencji

 • kopie robocze

 • przechowywanie, porządkowanie i usuwanie otrzymanych wiadomości • Tworzenie stron www z wykorzystaniem programu „Microsoft

FrontPage Ekspres”

- poznanie i wykorzystywanie podstawowych narzędzi programu

 • zabawy z tłem, obrazkiem, tekstem i dźwiękiem

 • planowanie, komponowanie

 • łączenie wykonanych stron (odsyłacze, hiperłącza)

 • prezentacja własnych wytworów

 • zakładanie kont www i umieszczanie w Internecie (na życzenie uzdolnionym pasjonatom)
 • Rozrywka, gry komputerowe

 • „Puzzle”

 • „FIFA 2000”

 • „Need For Speed Hi …”

 • „Rayman 2”

 • „Jazz Jackrabbit”

 • „Toy Story 2”

 • „SimCity 3000”

 • „Kulki”

 • „Magdalenki”

 • „Dzwonnik”


VI. Organizacja pracy
Realizacja niniejszego programu winna stanowić integralną część kształcenia zintegrowanego. Zaproponowane w „Zintegrowanym kliku” treści należy więc wprowadzać łącznie z treściami zawartymi w wybranym programie nauczania. Nauczyciel powinien tak je wkomponowywać w proces dydaktyczno- wychowawczy, aby jak najczęściej stanowiły one pomoc uczniowi w rozwiązywaniu problemów postawionych przez nauczyciela.

Proponowany program nie zawiera szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, gdyż zawężałoby to w znacznym stopniu wszechstronne jego wykorzystywanie, a nie oto chodziło przecież jego autorowi. Program nie sugeruje też konkretnego programu ani podręczników dla klas I-III. Wybór ten pozostawia nauczycielowi, gdyż to on najlepiej zna swoje dzieci i dokonuje trafnych wyborów.

Nauczyciel opracowując szczegółowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej powinien uwzględnić środowisko pracy, szkoły, postępy w nauce dzieci, ich potrzeby, zdolności i zainteresowania. Zweryfikować powinien też swoje wiadomości i umiejętności z technologii informatycznej, aby w możliwie optymalny sposób realizować proponowany program.

Temat dnia integruje treści z różnych kierunków kształcenia, zwanych obszarami aktywności, nie może zabraknąć w nim też treści z technologii informatycznej. Do każdego bloku tematycznego nauczyciel winien zaplanować uczniom takie czynności, aby ich realizacja sprzyjała rozwiązywaniu postawionych problemów, a jednocześnie zgłębiała wiedzę informatyczną i zachęcała do dalszych poszukiwań.

Proponowany program winien być realizowany w ramach godzin przewidzianych planem kształcenia zintegrowanego, gdyż to zapewnia jego optymalne wykorzystanie. Nie wyklucza się jednak jego realizacji na odrębnych dwóch jednostkach lekcyjnych tygodniowo. Pamiętać należy jednak o podstawowych zasadach obowiązujących w kształceniu zintegrowanym. Zajęcia muszą być skorelowane z treściami realizowanymi w danym dniu. Sugeruje się więc, aby zajęcia te prowadził nauczyciel - wychowawca uczący te klasę, ewentualnie inny, ale w ścisłej współpracy z wychowawcą klasy.

Elastyczność czasowa, jaką daje proponowany program, pozwala reagować na zmęczenie dzieci, dostosowywać indywidualne tempo pracy do rytmu biologicznej sprawności ucznia.

Aby uczenie się i nauczanie uskutecznić należy uwzględnić nie tylko treści nauczania, ale potrzeby i możliwości ucznia. Proces ten powinien przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:


 • przystępności – przekazywane informacje muszą być zrozumiałe dla ucznia

 • stopniowania trudności –zaczynamy od prostych, a kończymy na złożonych zagadnieniach

 • związku teorii z praktyką – zadania i przykłady muszą pochodzić z życia codziennego, tematyki realizowanej na bieżąco w kształceniu zintegrowanym.

Osiąganiu założonych celów kształcenia i wychowania towarzyszyć winna właściwa atmosfera oparta na wzajemnym szacunku i pomocy. Ćwiczenia zróżnicowane w zależności od umiejętności i predyspozycji poszczególnych uczniów. Sprzęt stosowny do potrzeb.

Informatyka to dziedzina wiedzy, której kierunki wyznacza postęp w dziedzinie systemów komputerowych. Nie wystarczy więc jedynie zaangażowanie ucznia i nauczyciela. Niezbędny jest sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie. Każdy uczeń winien mieć do swojej dyspozycji własne stanowisko pracy, stosowne oprogramowanie, dostęp do drukarki laserowej i atramentowej, dysponować lokalną siecią komputerową oraz mieć stały dostęp do Internetu. Ważna jest sala dydaktyczna o określonym standardzie, estetyka urządzenia, wkomponowana przestrzeń oraz naturalna funkcjonalność.

Atutem jest też niezbyt liczny zespół klasowy pod opieką jednego nauczyciela.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy nauczyciele mogą mieć zapewnione wszystkie warunki o jakich mowa wyżej. Nie oznacza to, że muszą oni zrezygnować z realizacji niniejszego programu.


VII. Pomiar osiągnięć, sposoby kontroli i oceny
Kontrola i ocena postępów ucznia winna być prowadzona systematycznie. Nie może jednak być czynnikiem stresującym. Musi motywować ucznia do rozwoju poprzez rozbudzanie w nim samokontroli i ciekawości poznawczej.

Sugeruję więc taką kontrolę i ocenę postępów ucznia, która obejmowałaby możliwie małe obszary wiedzy i umiejętności. Oprócz bieżącej oceny pracy na lekcji proponuję sprawdziany praktyczne. Uczeń prezentuje swoją pracę, a nauczyciel wskazuje zalety i wady. Obserwuje systematyczną pracę ucznia, sprawdza i ocenia efekty wykorzystywania poznanych programów, obserwuje sposób traktowania dostępnych uczniowi urządzeń zarówno w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu.

Ocena końcowa – w formie opisowej – jest sumą umiejętności praktycznych, zaangażowania w pracy i włożonego wysiłku. Ma to być ocena wspierająca rozwój, doceniająca wysiłek, dostrzegająca postępy, wkład w pracę, wskazująca uczniowi, co zrobił dobrze, ile potrafi, czego nie umie. Taka ocena powinna też dawać informację nauczycielowi o efektywności stosowanych metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wszystko to ma służyć wspólnej trosce o rozwój ucznia na zasadach partnerstwa, szacunku i wiary we własne możliwości.

VIII. Przewidywane osiągnięcia ucznia

Osiągnięcia są uszczegółowieniem celów ogólnych, a ich zapis pozwala na precyzyjne określenie, jakie wiadomości i umiejętności powinien zdobyć uczeń w ciągu dnia.

Uwzględniając podstawę programową autor przewidywane osiągnięcia uczniów dzieli na dwie kategorie:


 • podstawowe

 • zaawansowane

Pierwsza kategoria obejmuje zbiór umiejętności praktycznych, polegających na podstawowej obsłudze zestawu komputerowego.

Uczeń taki: • umie przygotować komputer do pracy, nazwać i rozróżnić jego części

 • umie posługiwać się monitorem, myszką, klawiaturą, drukarką

 • umie korzystać z dyskietek i płyt cd

 • przy nieznacznej pomocy nauczyciela tworzy teksty, rysunki oraz korzysta z poznanego oprogramowania multimedialnego prezentowanego na zajęciach

 • umie posługiwać się zaprezentowana na zajęciach wyszukiwarką internetową, założyć własne konto oraz z jego korzystać

Druga kategoria jest zbiorem umiejętności praktycznych umożliwiających biegłe posługiwanie się oprogramowaniem demonstrowanym na zajęciach jak i nowym, jedynie zbliżonym do poznanego wcześniej.

Uczeń taki: • umie wymienić elementy zestawu komputerowego

 • samodzielnie obsługuje poznane na zajęciach oprogramowanie

 • w wykonanych przez siebie pracach z łatwością dokonuje stosownych korekt, zmian, potrafi rozwiązać nietypowe zadania

 • biegle obsługuje swoje konto pocztowe, korzysta z przeglądarek internetowych

 • podejmuje próby tworzenia własnych stron internetowych.


IX. Integracja treści - rozwiązania praktyczne

Integracja to łączenie celów, treści z różnych dziedzin, form organizacyjnych, form aktywności uczniów i nauczyciela w ramach wspólnych jednostek tematycznych. Kluczowymi pojęciami w tej koncepcji są aktywność i działalność, a zastosowanie tych dwóch określeń jest zamierzone. Są one bowiem źródłem wiedzy i umiejętności ucznia, bazą dla ich powstawania. Dla przejrzystości niniejszego programu ograniczę się jedynie do przykładowych rozwiązań, które to niech posłużą do wyzwolenia aktywności wśród nauczycieli podejmujących się realizacji niniejszego programu.

Podstawową jednostką porządkującą i komponującą zadania edukacyjne w pierwszym etapie kształcenia są tematy dni wchodzące w skład zintegrowanego ośrodka tematycznego. Tematyka niniejszego programu musi więc tam znaleźć swoje miejsce, a jego realizacja stosowny czas trwania.

Tematyka programu autorskiego
Tematyka wynikająca z tematu dnia
 1. Komputer wśród nasBezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerzePoznanie klasopracowni, regulaminów, praw i obowiązków uczniaPodstawowe prawa użytkownika

Prawa i obowiązki ucznia, czytelnika, dyżurnego, gospodarza,grupowego
Wybrane przykłady zastosowań komputerów w otaczającej nas rzeczywistości

Poznajemy wyposażenie szkoły, jesteśmy na wycieczce - na poczcie, w sklepie, zakładzie pracy, muzeum, teatrze, radiu, telewizji ... 1. Komputer domowy
Elementy składowe zestawu komputerowego

Przybory szkolne. Urządzenia techniczne w domu. Zakładanie hodowli w klasie. Budowa i obsługa roweru.
Sposoby komunikacji z komputerem

Poczta. Adresowanie listu, kartki pocztowej. Redagowanie listu, życzeń. Wysyłanie. Telefonowanie.
Wyszukiwanie i uruchamianie programów

Obsługa urządzeń technicznych w domu. Szukanie książek i wypożyczanie ich w bibliotece szkolnejZapisywanie, odczytywanie i drukowanie wyników pracy z komputerem


Wprowadzanie liter, cyfr. Nauka czytania i pisania. Redagowanie notatek, sprawozdań.Podstawy z Internetu


Multimedia – źródłem informacji.
Poczta elektroniczna, strony www

Praca listonosza, telefonistki, kuriera, redaktora, grafika, konstruktora, architekta. 1. Praca z komputeremWykonywanie obliczeń z wykorzystaniem komputerowego „Kalkulatora”
Obliczenia w zakresie 100, 1000

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Planowanie wydatków


Pisanie z wykorzystaniem edytora tekstu „Microsoft Word”


Ćwiczenia w rozpoznawaniu, pisaniu i łączeniu liter. Zapisywanie cyfr, liczb, innych znaków graficznych.
Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki „Paint”

Kompozycja. Pocztówka z wakacji.

Kartka Walentynkowa.


Posługiwanie się wybranymi programami multimedialnymi znajdującymi się na płytach CD

Ortografia. Obliczenia w realizowanym zakresie. Środowisko. Ekologia. Dyslektyka.
IV. Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki

Surfowanie po Internecie

Ciekawostki z naszego regionu. Z życia wybranych zwierząt. Rośliny egzotyczne. Krajobrazy. Tradycje i obyczaje omawianych regionów.Zakładanie konta e-mailowego oraz jego bieżące wykorzystywanie
Korespondencja z wakacji. List do najbliższych. Pocztówka z kolonii.

Tworzenie stron www z wykorzystaniem programu „Microsoft FrontPage Ekspres”


Planowanie pracy. Rozmieszczenie na stronie. Ozdabianie.

Rozrywka, gry komputerowe.

Łamigłówki matematyczne. Rebusy tematyczne. Przewidywanie zdarzeń.

Podejmowanie decyzji. Odpowiedzialność. Rozwijanie zainteresowań.
X. Przykładowe scenariusze zajęć zintegrowanych
(Tematykę programu „Zintegrowany klik” wyróżniono tekstem pogrubionym)

 1. Klasa pierwsza

Krąg tematyczny: Nasze kochane mamy.


Dzień 3
Temat dnia: Różne sposoby wyrażania miłości do Mamy.

Cele:

Uczeń potrafi: • wypowiadać się na zadany temat

 • opowiadać o swoich uczuciach

 • wyrazić miłość do swojej mamy

 • cicho ze zrozumieniem przeczytać tekst

 • odszukać w tekście fragment potwierdzający wypowiedź

 • tworzyć wyrazy zdrobniałe

 • recytować poznane wiersze

 • starannie i bezbłędnie pisać

 • wykonać w Paint’cie laurkę dla mamy

 • rozmieścić i wpisać w laurkę fragment utworu

 • rozumie dzielenie jako mieszczenie, rozwiązuje i układa zadania tekstowe

 • połączyć treść zadania z zapisanym działaniem

 • dokonać oceny wykonanej pracy


Treść działań edukacyjnych

Rozmowa o różnych sposobach wyrażania miłości do mamy. Nauka wiersza „Bukiet” J. Mackiewicz. Wykonanie w programie Paint - laurki dla mamy. Przepisanie do laurki wiersza „Dziś dla Ciebie Mamusiu”. Nadawanie wyrazom uczuciowego znaczenia przez tworzenie zdrobnień. Liczenie w zakresie 20. Dzielenie w aspekcie podziału i w aspekcie mieszczenia.


Środki dydaktyczne

Podręczniki. Klasa I (R. Laskowska „Świat literek”, podręcznik do kształcenia zintegrowanego; Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999; M. Frindt, J. Jednoralska „Myślę i liczę”, zbiór zadań; Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999), zbiory zadań, zestawy komputerowe. Liczmany


Przebieg zajęć  1. Powitanie. Rozmowa o różnych sposobach wyrażania miłości do mamy, np. przez czułe zwracanie się do niej (nazywanie jej), pomoc w codziennej pracy, robienie drobnych przyjemności, mówienie wierszyków, śpiewanie piosenek.

  2. Ciche, a następnie głośne indywidualne przeczytanie tekstu z ćwiczeń R. Laskowskiej „Świat literek” na stronie 82 i przepisanie z niego zdania: „Moja mama jest najlepsza ze wszystkich.

  3. Nadanie wyrazowi mama uczuciowego zabarwienia prze tworzenie zdrobnień, np.: mateńka, mamusia. Wykonanie ćwiczenia 21 ze strony 82.

  4. Głośne i wyraziste czytanie utworu J. Mackiewicz „Bukiet”. Nauka ładnego mówienia wiersza z pamięci.

  5. Zabawy ruchowe ze śpiewem

  6. Wykonanie w programie „Paint” laurki dla mamy. Wkomponowanie w niej treści wiersza „Dziś dla Ciebie Mamusiu”.

  7. Drukowanie powstałych prac, prezentacja, indywidualne, uczuciowe czytanie wiersza z laurki, wspólna ocena.

  8. Liczenie w zakresie 20. Zadania uwzględniające dzielenie w znaczeniu mieszczenia i podziału.

- sprawdzenie pracy domowej i wykonanie zadań na mieszczenie.

Podanie zadania dla dziewczynek:

Narysowałaś 14 kwiatków, rozdziel je po 2 do wazonów. Ile wazonów narysujesz? Napisz obliczenie i odpowiedź.

Podanie zadania dla chłopców:

Narysowałeś 14 kwiatów, rozdziel je po 7 do wazonów. Ile wazonów narysujesz? Napisz obliczenia i odpowiedź.

Dzieci szybciej pracujące wykonują zadanie 5 na stronie 75 w „Zbiorze zadań” M. Frind J. Jednoralska „Myślę i liczę”. Matematyka 1.

-Wykonanie zadań uwzględniających dzielenie jako mieszczenie.

Wykonanie zadań na stronie 81 o przygotowaniach do Dnia Matki.  1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Laurka dla mamy” („W kręgu plastyki” 1. W Strzelec s. 58)

  2. Redagowanie odpowiedzi na pytania:

- Co syn chce dać swojej mamie?

- Jaka postać będą miały te dary?

- Które wersy wiersza świadczą o tym, że będą to podarunki

namalowane?

11.Ułóż zadanie tekstowe o kwiatach i dzieciach ze strony 59 w

Plastyce


12.Podsumowanie pracy na zajęciach. Zapakowanie wykonanej

laurki. Zadanie pracy domowej:

- Przynieś książkę pt. Nasza mama czarodziejka, którą przeczytałaś (-łeś) w domu.


 1. Klasa druga

Krąg tematyczny: Wiosenne przebudzenie.


Dzień 4
Temat dnia: Życie owadów wiosną.

Cele:

Uczeń potrafi: • wypowiadać się na określony temat

 • opowiadać o poczynionych na wycieczce, na łące obserwacjach

 • dostrzegać piękno otaczającej przyrody

 • wyszukiwać i gromadzić informacje

 • skorzystać z zasobów internetowych

 • wyciągać wnioski dotyczące otaczającego świata

 • samodzielnie zredagować tekst „Wyprawa na łąkę”oraz zapisać na komputerze i wydrukować

 • w praktyce stosować, a w tekście rozpoznać czasowniki

 • ustalić wielkość i proporcje ciała owada, wykorzystując wiadomości o ich symetrycznej budowie

 • w czasie słuchania zaobserwować brzmienie instrumentów, głosy z otoczenia

 • odtwarzać wzory geometryczne i rysować figury

 • zaprojektować płaską sylwetkę owada

 • systematyzować zdobytą wiedzę, tworząc stosowne kartoteki


Treść działań edukacyjnych

Rozmowa o swoich spostrzeżeniach poczynionych na odbytej wcześniej wycieczce, na łące. Wyszukiwanie w Internecie dodatkowych informacji o wybranych owadach. Czytanie oraz ustalanie kolejności zdarzeń czytanki „Malowany ul”. Projektowanie, rysowanie kompozycji geometrycznych z uwzględnieniem symetrii osiowej. Projektowanie płaskiej sylwetki owada. Słuchanie utworów muzycznych. Redagowanie oraz zapisanie na komputerze w programie Microsoft Word swobodnego tekstu na temat: „Wyprawa na łąkę”. Swobodna interpretacja ruchowa do wysłuchanego utworu muzycznego. Tworzenie słowniczka tematycznego, kartotek dotyczących życia owadów.


Środki dydaktyczne

Podręczniki. Klasa II (M. Lorek –„Słońce na stole”, cz. II, podręcznik do kształcenia zintegrowanego, M. Lorek –„Słońce na stole”, cz. II, ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego; Wydawnictwo: MUZA SZKOLNA, Warszawa 2000), utwory muzyczne: J. Garztecka „Taniec muszek”, S. Prokofiew „Marsz koników polnych”, W. Lutosławski „Spóźniony słowik”, odtwarzacz cd, materiały papiernicze do wykonania płaskiej sylwetki pszczoły, cyrkle, zestawy komputerowe, kartoteki.


Przebieg zajęć


 1. Powitanie. Rozmowa na temat spostrzeżeń poczynionych na odbytej wcześniej wycieczce na łące.

 2. Uzupełnienie zdobytych na wycieczce wiadomości o treści ze stron internetowych dotyczących zaobserwowanych na wycieczce owadów.

 3. Selekcja zdobytych informacji w kierunku wskazania roli owadów w przyrodzie, obserwacja ich życia.

 4. Samodzielne czytanie oraz zbiorowe ustalenie kolejności zdarzeń jako ćwiczenie zmierzające do opowiadania przebiegu akcji w czytance pt. „Malowany ul”.

 5. Projektowanie, rysowanie kompozycji geometrycznych z uwzględnieniem symetrii osiowej.

 6. Projektowanie płaskiej, symetrycznej sylwetki wybranego owada.

 7. Słuchanie utworów muzycznych: J. Garztecka „Taniec muszek”, S. Prokofiew „Marsz koników polnych”, W. Lutosławski „Spóźniony słowik” – „zaobserwowanie” brzmienia instrumentów.

 8. Swobodna interpretacja ruchowa do prezentowanych utworów muzycznych.

 9. Samodzielne redagowanie w programie Microsoft Word tekstu „Wyprawa na łąkę” łącznie z wydrukowaniem.

 10. Prezentacja wykonanego zadania.

 11. Tworzenie kartoteki dotyczącej życia owadów.

 12. Zadanie pracy domowej.

- wyszukaj w domowej biblioteczce pozycji poświęconych

omawianej na lekcji tematyce. 1. Klasa trzecia

Krąg tematyczny: Jesienne barwy lasu.


Dzień 2
Temat dnia: Mieszkańcy lasu.

Cele:

Uczeń potrafi: • opowiedzieć o warunkach życia znanych zwierząt leśnych

 • wyszukiwać w czytanym po cichu ze zrozumieniem tekście fragmenty opisujące wygląd zwierzątka

 • wymienić sposoby odżywiania się zwierząt

 • wskazać zależności pokarmowe występujące w lasach

 • wskazać zagrożenia na jakie napotykają leśne zwierzęta z naszej strony

 • wyciągać wnioski

 • twórczo myśleć i podejmować trafne decyzje

 • samodzielnie zredagować elektroniczny list do swoich kolegów i koleżanek

 • starannie i bezbłędnie pisać

 • przesłać zredagowany list do swoich znajomych za pomocą poczty elektronicznej

 • rozwiązywać zadania związane z ważeniem – wyrażenia dwumianowane

 • umie posługiwać się pojęciami; brutto, netto, tara

 • połączyć treść zadania z zapisanym działaniem

 • w swojej pracy plastycznej „Śnił mi się las w którym...” uwzględnić nastrój towarzyszący prezentowanemu utworowi

 • dobrać właściwy rodzaj barw

 • dokonać oceny swojej pracy na zajęciachTreść działań edukacyjnych

Odtwarzanie z kasety nagrań wybranych głosów zwierząt leśnych. Uzupełnianie ilustracji o brakujące zwierzęta. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu „Sarenka” wraz z prezentacją uczuć, które mu towarzyszą – etiudy pantomimiczne. Zapoznanie się z elektronicznym listem leśnych zwierząt do dzieci. Ustalenie form pomocy. Samodzielne redagowanie oraz przesłanie elektronicznych listów do swoich kolegów i koleżanek. Rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem – wyrażenia dwumianowane. Słuchanie muzyki oraz malowanie farbami plakatowymi obrazu „Śnił mi się las, w którym...”. Wystawka prac.


Środki dydaktyczne

Podręczniki. Klasa III (h. Kitlińska-Pięta, Z. Orzechowska „Z Ekoludkiem w szkole”, cz.1; podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego ; Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK, Warszawa 2001; „matematyka” - podręcznik),nagrania leśnych głosów zwierząt, utworów: M. Musorgski – „Obrazki z wystawy”, elektroniczny list zwierząt leśnych do dzieci, zestawy komputerowe podłączone do Internetu, farby plakatowe.
Przebieg zajęć


 1. Powitanie. Odtworzenie z kasety nagrań wybranych głosów zwierząt leśnych i odgadywanie ich nazw.

 2. Naklejanie brakujących postaci zwierząt na ilustracji, na str. 132. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt.

 3. Wzorowe czytanie przez nauczyciela tekstu opowiadania pt. „Sarenka”.

 4. Rozmowa dotycząca treści utworu.

 5. Zebranie słownictwa dotyczącego uczuć, jakie towarzyszyły dzieciom i sarence w czasie przygody.

 6. Etiudy pantomimiczne – przedstawianie mimiką tych uczuć.

 7. Zabawy w kręgu z wolnym krzesełkiem:

 • „Obok mnie po prawej stronie jest wolne krzesełko, zapraszam Kasię, która jest wiewiórką”. Wywołane dziecko porusza się jak leśne zwierzę.

 • Nadajemy dzieciom nazwy czterech dowolnych zwierząt leśnych, np.: dziki, sarenki, jeże, wiewiórki. Na sygnał: wiewiórki – wszystkie dzieci – wiewiórki naśladują to zwierzę i zamieniają miejsca na krzesłach. Na hasło: Zwierzęta leśne – wszyscy zamieniają się miejscami. Uczeń stojący na środku i wydający polecenia stara się także znaleźć sobie miejsce. Jeśli je znajdzie, nastepne dziecko wydaje polecenie.

 1. Uruchomienie komputerów, sprawdzenie poczty elektronicznej nadesłanej dla uczniów naszej klasy.
 1. Odczytanie listu zwierząt leśnych do dzieci.

 • Cieszymy się, że odwiedzacie nasz las i interesujecie się nami. Lubimy ciszę i spokój, dlatego martwią nas hałaśliwi goście, którzy płoszą nas, a nawet niszczą nasze gniazda i siedziby. Chcemy czuć się bezpiecznie w naszym własnym domu, którym jest las. Nie lubimy, gdy nam dokuczacie. Wolimy, byście obserwowali nas dyskretnie i poznawali nasze obyczaje. Pozdrawiamy Was.

 1. Dyskusja na temat otrzymanego od leśnych zwierząt listu oraz szukanie pomysłów wyjścia im z pomocą. Jak my, młodzi uczniowie możemy pomóc leśnym zwierzętom?

 2. Podjęcie próby zainteresowania omawianą tematyką swoich kolegów i koleżanek wykorzystując pocztę elektroniczną.

 3. Samodzielne redagowanie listu do swoich kolegów i koleżanek - internautów mającego na celu uwrażliwienie ich na problemy leśnych zwierząt.

 4. Prezentacja zredagowanych listów, wybór najciekawszych, względnie drobna, stylistyczna korekta treści.

 5. Przesłanie za pomocą poczty elektronicznej wspólnie zredagowanego listu do swoich najbliższych kolegów i koleżanek internautów.

 6. Wydrukowanie listu, umieszczenie go w kartotece klasy.

 7. Wyłączenie komputerów.

 8. Rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem – wyrażenia dwumianowane. „Matematyka”, str. 71, 72.

 9. Odtwarzanie z kasety kl. III, nr 1., dwóch fragmentów muzyki wyrażającej przeciwstawne nastroje. M. Musorgski – „Obrazki z wystawy”.

 10. Po wysłuchaniu kołysanki malowanie farbami obrazu „Śnił mi się las, w którym...”, str.142.

 11. Wystawa prac, zwrócenie uwagi na to, jaki rodzaj barw (ciepłe czy zimne) dominuje w nich.

 12. Polecenie pracy domowej: ćwiczenie 2, strona 133. 1. Przykładowe scenariusze realizacji wybranych treści programu
 • Pisanie z wykorzystaniem edytora tekstu „Microsoft Word”

 • podstawowe zasady redagowania tekstów za pomocą komputera

Podpis do ilustracji na szkolnej gazetce”


Cele:

 • kształtowanie prawidłowej postawy dziecka podczas pracy z komputerem

 • nauka poprawnego ułożenia rąk w czasie pisania na klawiaturze

 • utrwalenie znajomości zastosowania podstawowych klawiszy: CAPS LOOK, Shift, Alt, BACKSPACE

 • utrwalenie umiejętności wyboru odpowiednich czcionek, ich wielkości, pogrubianie, kolorowanie, podkreślanie


Przebieg zajęć: (ok. 45 minut)

  1. Zajęcie przez uczniów miejsc przed komputerem – bieżące korygowanie ewentualnych błędów w postawie.

  2. Uruchomienie komputerów. Otwarcie programu Microsoft Word – dokument 1.

  3. Zapoznanie z tematem pracy „Podpis do ilustracji na szkolnej gazetce”

  4. Przypomnienie wiadomości o klawiaturze:

 • pytanie Jak napisać wielką literę? – dzieci pokazują palcem klawisz CAPS LOOK i Shift, włączają go i wyłączają, nauczyciel wyjaśnia różnicę w wykorzystaniu obu klawiszy do pisania wielkich liter

 • pytanie: Jak usunąć pomyłkowo wpisane litery? – dzieci pokazują klawisz BACKSPACE, nauczyciel wyjaśnia w jaki sposób skasować pomyłkowo wpisaną literę

 • pytanie: Jak napisać literę „ę”? – pokazują prawy alt i literkę „ę”

 • pytanie: Jak napisać znak gwiazdki? – dzieci pokazują na klawiaturze klawisz Shift i klawisz na którym są dwa znaki 8 * lub klawisz z klawiatury numerycznej

  1. Przypomnienie wiadomości o sposobie wyboru odpowiednich czcionek, ich wielkości, pogrubianie, kolorowanie, podkreślanie

  2. wskazujemy dziecko i prosimy o odpowiedź na pytanie: Jak napisać - ą, ó, D, *, ćma, łąka, ę

  3. Indywidualne zabawy z tekstem.

  4. Samodzielna praca – wykonanie podpisu.

  5. Zapisanie stworzonego dokumentu na dyskietce.

  6. Drukowanie wykonanej pracy.

  7. Wyłączenie komputerów.

  8. Prezentacja wykonanego zadania:

np. Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Trwa od 21 marca do 23 czerwca. Przyroda budzi się do życia, wracają ptaki, jest coraz cieplej i przyjemniej.

  1. Ocena wykonanego zadania, zawieszenie najciekawszego podpisu pod ilustracją na klasowej gazetce.

  2. Umieszczenie wykonanych prac w tematycznych teczkach uczniowskich.

  3. Uporządkowanie stanowiska pracy.


Uwagi:

Nauczyciel stale obserwuje pracę dzieci, poprawia ułożenie rąk przy klawiaturze, zwraca uwagę na postawę. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadań, pomaga i wyjaśnia powstałe problemy

************


 • Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki „Paint”

 • wklejanie rysunków do innego dokumentu

Ilustrowanie opowiadania”


Cele:

 • kształtowanie prawidłowej postawy dziecka podczas pracy z komputerem

 • nauka poprawnego ułożenia rąk w czasie posługiwania się klawiaturą,

 • poznanie kolejno następujących po sobie czynności sprowadzających się do wklejania rysunku w opracowywanym dokumencie

 • rozwijanie zainteresowań informatyką, grafiką komputerowąPrzebieg zajęć: (ok. 40 minut)

 1. Zajęcie przez uczniów miejsc przed komputerem – bieżące korygowanie ewentualnych błędów w postawie.

 2. Uruchomienie komputerów. Otwarcie dokumentu tekstowego – „Na grzybach”.

 3. Zapoznanie z zadaniem.

 4. Prezentacja przez nauczyciela (łącznie z wykonywanymi jednocześnie czynnościami uczniów) kolejno następujących po sobie czynności sprowadzających się do wklejania rysunku w opracowywanym dokumencie:

 • kursor ustawiamy w miejscu, gdzie planujemy wkleić rysunek

 • z paska zadań wybieramy klawisz „wstaw”, w nim wybieramy „rysunek”, a w nim wybieramy „z pliku” – klikamy i otwiera nam się okno „Wstaw rysunek”

 • wybieramy w nim stosowny plik i klikamy klawisz „wstaw” - w naszym dokumencie, w miejscu postawienia kursora pojawi się wybrany rysunek, a okno „Wstaw rysunek” samoczynnie się zamknie

 • starannie przyglądamy się naszemu dokumentowi, ewentualnie dokonujemy zmian: możemy zmniejszać lub powiększać nasz wklejony rysunek, zmieniać jego położenie, wstawiać kolejny, zamieniać itd.

 1. Ćwiczenia w posługiwaniu się omawianymi zagadnieniami.

 2. Samodzielna praca uczniów „Ilustrowanie opowiadania”

( zbiór ilustracji do wklejenia jest uprzednio przygotowany przez nauczyciela i znajduje się na dysku twardym w katalogu „Grzybobranie”).

 1. Drukowanie wykonanych prac.

 2. Zamknięcie okien, wyłączenie komputerów.

 3. Prezentacja wykonanego zadania.

10.Ocena wykonanych prac, wybór najciekawszych.

11.Umieszczenie wykonanych prac w tematycznych teczkach

uczniowskich.

12.Uporządkowanie stanowiska pracy.Uwagi:

Nauczyciel stale obserwuje pracę dzieci, poprawia ułożenie rąk przy klawiaturze, zwraca uwagę na postawę. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadań, pomaga i wyjaśnia powstałe problemy.


************
 • Posługiwanie się wybranymi programami multimedialnymi

znajdującymi się na płytach CD

 • „Matematyka – Dodawanie i odejmowanie” ; AIDEM MEDIA

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100”


Cele:

 • kształtowanie prawidłowej postawy dziecka podczas pracy z komputerem

 • nauka poprawnego ułożenia rąk w czasie pisania na klawiaturze

 • utrwalenie znajomości wykorzystywania dostępnych programów multimedialnych na płytach CD

 • zapoznanie z obsługą programu „Matematyka – Dodawanie i odejmowanie” ; AIDEM MEDIA

 • ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100

 • rozwijanie zainteresowań matematyką


Przebieg zajęć: (ok. 45 minut)

  1. Zajęcie przez uczniów miejsc przed komputerem – bieżące korygowanie ewentualnych błędów w postawie.

  2. Uruchomienie komputerów. Włożenie płytki CD z programem. Zainstalowanie programu. Otwarcie programu „Matematyka – Dodawanie i odejmowanie” ; AIDEM MEDIA.

  3. Zapoznanie (łącznie z wykonywanymi jednocześnie czynnościami uczniów) z obsługą programu, jego możliwościami, ustawieniami, funkcjami występujących klawiszy, walorami graficznymi.

  4. Samodzielne zmierzenie się uczniów z prezentowanymi przez program zadaniami, (ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100).

  5. Ocena zaangażowania się uczniów oraz poprawność wykonywanych ćwiczeń.

  6. Wyjście z programu, wyjęcie płytki, zamknięcie komputerów.

  7. Samoocena wykonanych zadań, dyskusja, dzielenie się swoimi uwagami, napotkanymi trudnościami.

  8. Uporządkowanie stanowiska pracy.


Uwagi:

Nauczyciel stale obserwuje pracę dzieci, poprawia ułożenie rąk przy klawiaturze, myszce zwraca uwagę na postawę. Czuwa nad prawidłowym wykonaniem zadań, pomaga i wyjaśnia powstałe problemy.Podsumowanie

Edukacja, jak każdy obszar działalności człowieka w społeczeństwie, we wszystkich swoich sferach powinna uwzględniać warunki w których się odbywa. Współczesna technologia informacyjna wywiera olbrzymi wpływ na życie człowieka i całego społeczeństwa. Powinno to znaleźć swoje odbicie w procesie wychowania i nauczania już od najmłodszych lat, by właściwie przygotować przyszłe pokolenia, świadomych odbiorców i użytkowników tej technologii. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologia informacyjną to wyzwanie dla współczesnego pokolenia, to ogromne zadanie dla współczesnych pedagogów, to wreszcie wielka podróż i szansa dla naszych milusińskich.

„Zintegrowany klik” to program opracowany z myślą właśnie o nich i dla nich. Jego realizacja to świadomy wybór przez nauczyciela, inspiracja do twórczego działania, podejmowania wyzwań. Obok propozycji zawartych w programie nauczyciel może stosować własne pomysły, a biorąc pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów powinien uwzględniać także pomysły swoich podopiecznych. Uwzględnienie w programie różnych dziedzin edukacji ma charakter porządkujący i pozwala na powiązanie okresu wczesnoszkolnego z dalszymi etapami nauki.

Zawarte w nim przykładowe scenariusze zajęć, to próba wkomponowania treści niniejszego programu w treść różnych Programów nauczania, zatwierdzonych przez Ministerstwo.„Zintegrowany klik” to program do kształcenia zintegrowanego opracowany z myślą o nauczycielach twórczych, którym praca z komputerem nie jest obca. Jest wypełnieniem luki edukacyjnej i propozycją wobec tych, którzy nie podejmą się opracowywania autorskich programów.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna