Lubuski urząd wojewódzkiPobieranie 238,68 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar238,68 Kb.

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZATWIERDZAM

WOJEWODA LUBUSKIMarcin Jabłoński

BZK.III.657.139.2011PLAN

SZKOLENIA OBRONNEGO

w województwie lubuskim na 2012 rok
OPRACOWAŁ

DYREKTOR


Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

KryzysowegoJarosław Śliwiński

GORZÓW WIELKOPOLSKI

GRUDZIEŃ 2011 ROKCZĘŚĆ I – Opisowa


Podstawę sporządzenia Planu szkolenia obronnego w województwie lubuskim na 2012 rok stanowią: § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.), Program szkolenia obronnego w województwie lubuskim na lata 2011-2016 oraz Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2011-2016
(z załącznikami).

 1. Dokumenty odniesienia:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152),

 3. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.),

 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),

 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

 6. zarządzenie Nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie systemu stałych dyżurów (z załącznikami),

 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.),

 8. rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. 122, poz. 1049),

 9. zarządzenie Nr 317 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej (z załącznikami) zmienione zarządzeniem Nr 333 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2011 r.

 10. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej
  i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515, późn. zm.),

 11. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.),

 12. Główne kierunki pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubuskiego w 2012 roku,

 13. Wytyczne Wojewody Lubuskiego dotyczące zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań 2012 w roku w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

 14. Wytyczne Wojewody Lubuskiego do szkolenia obronnego w 2012 roku,

2. Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia obronnego będzie przygotowanie kadry kierowniczej, zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowisk kierowania, do sprawnego przygotowania propozycji praktycznego działania w sytuacji wprowadzenia do realizacji zadań wynikających z planów zarządzania kryzysowego i planów operacyjnych funkcjonowania oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez:

 1. sprawdzenie procedur współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa lubuskiego z Siłami Zbrojnymi RP podczas prowadzenia połączonej operacji obronnej w terenie lesisto – obronnym, w ramach udziału w regionalnym ćwiczeniu obronnym pk. „ANAKONDA 12”;

 2. sprawdzenie funkcjonowania organów administracji publicznej na obszarze województwa w okresie przyjęcia i przemieszczania wojsk sojuszniczych
  w ramach Wojewódzkiej Gry Obronnej pk. „MOST 2012”;

 3. sprawdzenie w ramach treningu wojewódzkiego stałych dyżurów Wojewody Lubuskiego, wójtów, burmistrzów (prezydenta miasta) gmin i miast powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego (w I półroczu) oraz wschowskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego i świebodzińskiego (w II półroczu) – sposobu uruchamiania procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego oraz procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i przekazywania do realizacji zadań z tą sferą związanych;

 4. sprawdzenie w ramach treningu Akcji Kurierskiej przygotowania osób realizujących zadania związane z doręczaniem kart powołania na obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego, wschowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra z udziałem Starostwa Powiatowego
  w Strzelcach Krajeńskich i wszystkich gmin tego powiatu, Urzędów Miast: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra oraz WKU w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze;

 5. doskonalenie wiedzy i sukcesywne podnoszenie kwalifikacji kierowniczej kadry administracji publicznej i pracowników aparatu wykonawczego
  w województwie w zakresie obronności państwa w ramach Wyższych Kursów Obronnych i cyklicznie organizowanych własnych przedsięwzięć szkoleniowych.CZĘŚĆ II – Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe
L.p.

Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej)

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

PRZEDSIĘWZIĘCIA SZCZEBLA NADRZĘDNEGO

1

P5 Zasady funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny:

Szkolenie kursowe - Wyższe Kursy Obronne w Akademii Obrony Narodowej

23-25 kwiecień

K-1/1-2

Minister Obrony Narodowej

Wojewoda Lubuski lub Wicewojewoda Lubuski
T6 Przygotowanie kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań.

21-25
maj

S-1

Dyrektor DSiPO MON

Starosta Wschowski
lub jego z-ca

18-22 czerwiec

Starosta Gorzowski

lub jego z-ca03-07 wrzesień

Starosta Sulęciński lub jego z-ca

24-28 wrzesień

Starosta Nowosolski lub jego z-ca

15-19 październik

Starosta Żagański lub jego z-ca

05-09

listopad


G-1

Prezydent Miasta Gorzów Wlkp.
lub jego z-ca

02-06 kwiecień

D-1

Dyrektor Wydz. Nadzoru i Kontroli LUW lub jego z-ca

STYCZEŃ

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

2

P10 Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych:

zajęcia teoretyczne

IV dekada

P-2/11), D-32)

Dyrektor

WBiZK


1) urzędy: SP w Strzelcach Kraj,

SP Wschowa,

UM Gorzów Wlkp., UM Zielona Góra

2) WKU w: Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze


 

T4/1 Zadania i obowiązki starosty w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

wykład

sala narad LUW
w Gorzowie Wlkp.

 

T4/3 Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na obszarze powiatu strzelecko-drezdeneckiego (czerwiec), powiatu wschowskiego (marzec), miasta Gorzów Wlkp. (maj) i miasta Zielona Góra (kwiecień) z udziałem wszystkich gmin tych powiatów.

instruktaż

 

T4/4 Sprawozdawczość z przeprowadzonych treningów.

informacja
L.p.

Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej)

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

LUTY

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

3

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

zajęcia teoretyczne

ustalony odrębnym pismem

K-1,

K-2/1-2,


SK,

D-1,


D-2,

D-3


Wojewoda Lubuski

 
T2/1 Główne kierunki pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubuskiego w 2012 r.

informacja

po wyborze, w trybie zapytania
o cenę

Dyrektor
WBiZK

P5 Zasady funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny:

 
T1 Unormowania prawne dotyczące stanu wyjątkowego i stanu wojennego.

wykład
T4 Ograniczenia praw obywatela i człowieka w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

wykład

 

T5 Zasady działania organów władzy publicznej w czasie stanu wyjątkowego i w czasie stanu wojennego.

wykład

MARZEC

PRZEDSIĘWZIĘCIA SIŁ ZBROJNYCH

4

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

trening krajowy (cz. I)

informacja od organizatora

WCZK,
WSS-E

Szef COAS

 

 

T4/4 Trening SWS SZ RP pk. "ISKRA-12"

MSD ćwiczących

 

Doskonalenie SWS SZ RP w zakresie sposobu jego uruchamiania oraz realizacji postanowionych zadań specjalistycznych przez wybrane jego elementy w czasie współdziałania z elementami układu pozamilitarnego.

5

P10 Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych:

trening sztabowy

informacja od organizatora

GO WSzW, ZO WKU

Szef WSzW

 

 

T6 Trening sztabowy pk. "BÓBR -12"

MSD ćwiczących

GO LUW, GO KW Policji, GO KW PSP

 

Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia działań w strefie tylnej.


L.p.

Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej)

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

MARZEC - c.d.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

6

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie

zajęcia teoretyczne

ustalony odrębnym pismem

P-2/1, P-2/2, P-2/4.

Dyrektor WBiZK

 
T2/1 Główne kierunki pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubuskiego w 2012 r.

informacja

sala narad LUW w Gorzowie Wlkp.
T2/2 Zakres przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia w 2012 roku w świetle Rekomendacji Ministra Zdrowia i Wytycznych Wojewody Lubuskiego.

informacja

P9 Przygotowania gospodarczo-obronne

 
T1 Unormowania prawne dotyczące przygotowań gospodarczo - obronnych.

wykład
T3 Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych.

wykład

P11 Współpraca cywilno - wojskowa

 
T1 Unormowania prawne dotyczące współpracy cywilno-wojskowej.

wykład
T2 Organizacja i zasady współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC).

wykład
T4 Doświadczenia współpracy cywilno - wojskowej w czasie sytuacji kryzysowych.

informacja

P13 Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych:

 
T5 Zadania i obowiązki szefów obrony cywilnej.

wykład

 

T7 Ewakuacja ludności z zagrożonych terenów.

wykład

KWIECIEŃ

PRZEDSIĘWZIĘCIA SIŁ ZBROJNYCH

7

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

ćwiczenie krajowe

informacja od organizatora

WCZK,

WSS-E,


jednostki PSP,

Policji,


Straży Granicznej

Szef OPBMR

 

 

T4/4 Ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. "PATROL-12"

MSD ćwiczących

 

Doskonalenie funkcjonowania wybranych elementów wchodzących w skład KSWSiA podczas działania w warunkach zagrożenia skażeniami. Podczas ćwiczenia CZK różnego szczebla będą prowadzić wymianę informacji o skażeniach, a służby ratownicze będą doskonaliły swoje umiejętności w rozgrywanych epizodach praktycznego działania.L.p.

Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej)

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

MAJ

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

8

P10 Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych:

wojewódzka gra obronna

ustalony odrębnym pismem

obsada SD i PK HNS:

LUW,


KW Policji,

KW PSP,


NoOSG,

RDLP,


GDDKiA o. Zielona Góra, starostów, wójtów, burmistrzów, z terenu powiatów: gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego.

Wojewoda Lubuski

 

 

T5/7 Wojewódzka gra obronna pk. "MOST 2012"

Dyrektor

WBiZK


 

Sprawdzenie istniejących rozwiązań i wypracowanie wniosków do dalszego doskonalenia realizacji przedsięwzięć oraz współdziałania administracji publicznej i wskazanych przedsiębiorców w zakresie wsparcia przyjęcia i przemieszczania się wojsk sojuszniczych przez obszar województwa lubuskiego.

MSD ćwiczących

CZERWIEC

PRZEDSIĘWZIĘCIA SIŁ ZBROJNYCH

9

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

trening krajowy (cz. II)

informacja od organizatora

WCZK, WSS-E

Szef COAS

 

 

T4/4 Trening SWS SZ RP pk. "ISKRA-12"

MSD ćwiczących

 

Doskonalenie SWS SZ RP w zakresie sposobu jego uruchamiania oraz realizacji postanowionych zadań specjalistycznych przez wybrane jego elementy w czasie współdziałania z elementami układu pozamilitarnego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

10

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

trening wojewódzki

ustalony odrębnym pismem

SD Wojewody Lubuskiego, SD starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z terenu powiatów: - nowosolskiego, - żagańskiego, - żarskiego.

Wojewoda Lubuski

 

 

T6/1 Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w ramach stałych dyżurów.

Dyrektor WBiZK (OSO + WCZK)

 

Sprawdzenie sposobu uruchamiania procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego oraz procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i przekazywania do realizacji zadań z tą sferą związanych.

MSD ćwiczącychL.p.

Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia (nr grupy szkoleniowej)

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

WRZESIEŃ

PRZEDSIĘWZIĘCIA SZCZEBLA NADRZĘDNEGO

11

P10 Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych:

trening sztabowy

17-28 wrzesień

K-1, D-1,

wskazane GO organów adm. zesp. i niezesp.,


obsady SD i PK HNS ww. jednostek,
inni wg potrzeb - po otrzymaniu założenia do ćw.

Minister Obrony Narodowej

 
T6 Regionalne ćwiczenie obronne realizowane wspólnie z ćwiczeniem Sił Zbrojnych RP pk. "ANAKONDA 12"

MSD ćwiczących

Dowódca Operacyjny SZ RP

 

Sprawdzenie procedur współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa lubuskiego z Siłami Zbrojnymi RP podczas prowadzenia połączonej operacji obronnej w terenie lesisto – jeziornym.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SIŁ ZBROJNYCH

12

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

trening krajowy (cz. III)

informacja od organizatora

WCZK, WSS-E

Szef COAS

 

 

T4/4 Trening SWS SZ RP pk. "ISKRA-12"

MSD ćwiczących

 

Doskonalenie SWS SZ RP w zakresie sposobu jego uruchamiania oraz realizacji postanowionych zadań specjalistycznych przez wybrane jego elementy w czasie współdziałania z elementami układu pozamilitarnego.

PAŹDZIERNIK

PRZEDSIĘWZIĘCIA SIŁ ZBROJNYCH

13

P10 Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych:

trening sztabowy

informacja od organizatora

GO WSzW, ZO WKU

Szef WSzW

 

 

T6 Trening sztabowy pk. "WARTA -12"

MSD ćwiczących

GO LUW, GO KW Policji, GO KW PSP

 

Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia działań w strefie tylnej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WŁASNE

14

P7 Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie:

trening wojewódzki

ustalony odrębnym pismem

SD Wojewody Lubuskiego, SD starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z terenu powiatów: - krośnieńskiego, - świebodzińskiego, - wschowskiego, - zielonogórskiego.

Wojewoda Lubuski

 

 

T6/1 Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w ramach stałych dyżurów.

Dyrektor WBiZK (OSO + WCZK)

 

Sprawdzenie sposobu uruchamiania procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego oraz procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i przekazywania do realizacji zadań z tą sferą związanych.

MSD ćwiczącychCZĘŚĆ III – Ramowe wytyczne organizacyjne  1. Planowanie szkolenia


 1. w planowaniu i organizacji szkolenia obronnego w 2012 r. należy kierować się „Wytycznymi Wojewody Lubuskiego do szkolenia obronnego na 2012 rok”. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

     1. dobór odpowiedniej problematyki i tematyki szkolenia oraz form szkolenia, w zależności od poziomu przygotowania osób objętych szkoleniem
      i wykonujących powierzone im zadania obronne,

     2. określenie priorytetów szkoleniowych (obszarowych i tematycznych) oraz ścieżki dochodzenia do osiągnięcia ustalonych głównych celów szkoleniowych, poprzez pełną realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

     3. ograniczenie liczby zajęć teoretycznych na rzecz zwiększenia liczby zajęć praktycznych,

 1. podział i wydatkowanie środków finansowych, które powinny być zgodne z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Województwa Lubuskiego na lata 2009-2018, postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 2. potrzebę włączenia planowanych przedsięwzięć szkoleniowych do planów pracy uczestników szkolenia. 1. planowanie szkolenia należy realizować poprzez:

  1. opracowanie planu szkolenia obronnego na 2012 rok, zapewniając jego zgodność w zakresie celów szkolenia, grup
   i kierunkowych przedsięwzięć szkoleniowych: na szczeblu województwa - z programem na lata 2011-2016; na szczeblu administracji samorządowej – z programem na lata 2011-2013,

  2. dostosowanie tematyki i form szkolenia do faktycznych potrzeb wynikających z przygotowań obronnych realizowanych na szczeblu własnej jednostki,

  3. uwzględnienie w opracowywanym własnym planie wszystkich zamierzeń szkoleniowych organizowanych przez szczebel wojewódzki,
   a dotyczących jednostki organizacyjnej sporządzającej plan,

  4. ujęcie w planie przedsięwzięć szkoleniowych w wymiarze zapewniającym przygotowanie poszczególnych grup do wykonania przydzielonych im zadań obronnych oraz zgrywanie zespołów zadaniowych,

  5. przestrzeganie, określonych w cyt. rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkolenia zasad uzgodnienia opracowanego planu, a w Wytycznych Wojewody Lubuskiego – wyznaczonego terminu uzgodnienia planu.

    1. Organizowanie i realizacja szkolenia


   1. w organizowaniu szkolenia obronnego należy:

   1. w pełni zrealizować (w ustalonych terminach) zaplanowane i uzgodnione z Wojewodą Lubuskim przedsięwzięcia szkoleniowe. Każdorazowa zmiana uzgodnionego wcześniej Planu szkolenia... (poparta szczegółowym uzasadnieniem), wymaga zgłoszenia i akceptacji dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW,

   1. skoncentrować wysiłek szkoleniowy na przedsięwzięciach zapewniających nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania przypisanych szkolonym zadań obronnych;

 1. w realizacji szkolenia obronnego należy:

  1. doskonalić umiejętności osób funkcyjnych w kierowaniu i wykonywaniu zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania na wszystkich szczeblach, w szczególności określonych w kartach realizacji zadań operacyjnych, a także w planach przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia, militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów,

  2. zgrywać obsady stanowisk kierowania i stałe dyżury (treningi dwa razy w roku) w wykonywaniu zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa.


3. Dokumentacja szkoleniowa, sprawozdawczość

   1. do obowiązków organizatora szkolenia należy opracowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz jej przechowywanie, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Wojewody Lubuskiego;

   2. dokumentację szkoleniową stanowią:

 1. program szkolenia: na szczeblu województwa – na lata 2011-2016; na szczeblu samorządów – na lata 2011-2013,

 2. plan szkolenia na 2012 rok (wzór/schemat – zał. do Wytycznych Wojewody),

 3. plany zajęć (wzór/schemat - zał. do Wytycznych Wojewody),

 4. listy obecności (wzór/schemat – zał. do Wytycznych Wojewody),

 5. konspekty (wydruki z prezentacji),

 6. dokumenty finansowe (noty księgowe, faktury, rachunki, umowy itp.);

 1. organizator szkolenia, po zrealizowaniu każdego przedsięwzięcia szkoleniowego, zobowiązany jest przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa
  i Zarządzania Kryzysowego LUW – w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego zakończenia – potwierdzonej kopii planu zajęć i potwierdzonej kopii listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu, a w przypadku gdy przedsięwzięcie wymagało zaangażowania środków finansowych - kompletnej dokumentacji finansowej.

Załączniki:    1. Wykaz grup szkoleniowych - szczebel Wojewody Lubuskiego.

    2. Szczegółowy wykaz osób (stanowisk) zobligowanych do udziału w szkoleniu obronnym w 2012 roku - szczebel Wojewody Lubuskiego.

Zał. Nr 1 do „Planu szkolenia obronnego w województwie lubuskim na 2012 rokWYKAZ GRUP SZKOLENIOWYCH – szczebel Wojewody Lubuskiego:Lp.

Nazwa stanowiska służbowego obligującego do udziału w szkoleniu obronnym

Kod grupy szkoleniowej

Uwagi

1

2

3

4

1

1) wojewoda

2) wicewojewoda

3) dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego


K - 1
2

     1. marszałek województwa lubuskiego

     2. wicemarszałkowie

 1. dyrektorzy departamentów i ich zastępcy

 2. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

K - 2
3

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim:

1) dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy

2) kierownik delegatury LUW w Zielonej Górze

3) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnychD – 1
4

W organach rządowej administracji zespolonej:

1) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży w województwie2) zastępcy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży w województwie

D – 2
5

W organach administracji niezespolonej:

 1. dyrektorzy, kierownicy, inspektorzy, dowódcy, szefowie jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie

 2. zastępcy dyrektorów, kierowników, inspektorów, dowódców, szefów
  jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie

D – 3
6


Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Lubuskiego

N-1
7

Starostwie i ich zastępcy

S – 1
8

Wójtowie i ich zastępcy

W - 1
9

Burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy

G - 1


Lp.

Nazwa stanowiska służbowego obligującego do udziału w szkoleniu obronnym

Kod grupy szkoleniowej

Uwagi

1

2

3

4

10

Pracownicy zatrudnieni w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

P - 1

1
Rzecznik prasowy wojewody

2

11

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w:
1) Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, starostwach, miastach na prawach powiatu

P – 2

1

2) gminach, gminach o statusie miasta

2

3) zespolonych służbach, inspekcjach i strażach w województwie

3

4) jednostkach organizacyjnych służby zdrowia oraz jednostkach publicznej służby krwi realizujących zadania na potrzeby obronne państwa

4

12

Przewodniczący i sekretarze powiatowych komisji lekarskich

P-3
13

Kadra kierownicza przedsiębiorców wykonujących zadania obronne

B – 1
14

Pracownicy wytypowani przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne

B – 215

Obsada stałego dyżuru Wojewody Lubuskiego

SD
16

Obsada stanowiska kierowania Wojewody Lubuskiego

SK
17

Grupa operacyjna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

GOZał. Nr 2 do „Planu szkolenia obronnego w województwie lubuskim na 2012 rokSzczegółowy wykaz osób (stanowisk) zobligowanych do udziału w szkoleniu obronnym w 2012 roku - szczebel Wojewody Lubuskiego -

Grupa szkoleniowa K-1 (3 osoby):

 1. Wojewoda Lubuski

 2. Wicewojewoda

 3. Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego


Grupa szkoleniowa K-2 (2 osoby):

 1. Marszałek Województwa Lubuskiego

 2. WicemarszałkowieGrupa szkoleniowa D-1 (dyrektorzy wydziałów w LUW lub ich zastępcy -14 osób):


 1. Dyr. Biura Wojewody

 2. Dyr. Wydziału Nadzoru i Kontroli

 3. Dyr. Wydziału Finansów i Budżetu

 4. Dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

 5. Dyr. Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

 6. Dyr. Wydziału Infrastruktury

 7. Dyr. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 8. Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 9. Dyr. Wydziału Polityki Społecznej

 10. Dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 11. Dyr. Biura Organizacyjnego i Kadr

 12. Dyr. Biura Gospodarczego

 13. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Grupa szkoleniowa D-2 (kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży w województwie lub ich zastępcy – 13 osób):

 1. Lubuski Komendant Wojewódzki Policji

 2. Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 3. Lubuski Kurator Oświaty

 4. Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 5. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 6. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 7. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 8. Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 9. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 10. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 11. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 12. Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 13. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny


Grupa szkoleniowa D-3 (dyrektorzy, kierownicy, inspektorzy, dowódcy, szefowie jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną
w województwie lub ich zastępcy – 6 osób):

 1. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze

 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze

 3. Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie

 4. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

 5. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

 6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.


Grupa szkoleniowa N-1 (kierownicy jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Lubuskiego
1 osoba): Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej
Grupa szkoleniowa S-1 (starostwie lub ich zastępcy – 12 osób)
Grupa szkoleniowa G-1 (burmistrzowie i prezydenci miast lub ich zastępcy)

Grupa szkoleniowa P-1 (pracownicy prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w wydziałach/ biurach/ inspekcji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13 osób): zgodnie z wykazem dla grupy D-1, pkt 1-13.

Grupa szkoleniowa P-2/1 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz starostwach i urzędach miast na prawach powiatu – 15 osób):


  1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

  2. Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

  3. Urząd Miasta Zielona Góra

  4. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

  5. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz.

  6. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

  7. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

  8. Starostwo Powiatowe w Słubicach

  9. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.

  10. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

  11. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

  12. Starostwo Powiatowe we Wschowie

  13. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

  14. Starostwo Powiatowe w Żaganiu

  15. Starostwo Powiatowe w Żarach


Grupa szkoleniowa P-2/2 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w gminach, gminach o statusie miasta oraz gminach, w których rada gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy – 81 osób): zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M. P. Nr 20, poz. 325).
Grupa szkoleniowa P-2/3 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach w województwie – 13 osób): zgodnie z wykazem dla grupy D-2, pkt 1-13.
Grupa szkoleniowa P-2/4 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia, realizujących zadania na potrzeby obronne państwa – 20 osób):

 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

 2. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

 4. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - Obrzycach

 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie

 6. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

 7. SP ZOZ w Międzyrzeczu

 8. SP ZOZ w Sulęcinie

 9. SP ZOZ w Sulechowie

 10. SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli

 11. NZOZ Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o. „Szpital na Wyspie” w Żarach

 12. NZOZ Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu

 13. NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

 14. NZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrz.

 15. NZOZ Słubickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Słubicach

 16. NZOZ „Nowy Szpital” w Szprotawie

 17. NZOZ „Nowy Szpital” w Kostrzynie nad Odrą

 18. NZOZ „Nowy Szpital” w Skwierzynie

 19. NZOZ „Nowy Szpital” w Świebodzinie

 20. NZOZ „Nowy Szpital” we Wschowie


Grupa szkoleniowa SD (obsada stałego dyżuru Wojewody Lubuskiego): zgodnie z wykazem ujętym w dokumentacji stałego dyżuru, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie systemu stałych dyżurów.

Grupa szkoleniowa SK (obsada stanowiska kierowania Wojewody Lubuskiego): zgodnie z wykazem ujętym w Planie przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Wojewody Lubuskiego na głównym stanowisku kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy.
Grupa szkoleniowa GO (grupa operacyjna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego): zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do dokumentu Wojewody Lubuskiego powołującego grupę.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna